Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tadeus Uhl"

Theoretical and practical aspects of IPTV Teoretyczne i praktyczne aspekty usług IPTV

Czytaj za darmo! »

European landline providers have been experiencing melting profits in the classical voice segment for some time now. Internet telephony, which gains increasing popularity with private and commercial customers is definitely one reason for this development. In order to compensate these financial losses, companies seek for new ways to offer the end-user more attractive products. The present buz[...]

STANOWISKO I METODYKA POMIAROWA DO OCENY JAKOŚCI USŁUGI SMS W SIECIACH MOBILNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.96


  Artykuł opisuje problematykę związaną z oceną jakości usługi SMS w sieciach mobilnych. W pracy opisano nowe stanowisko i metodykę pomiarową do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych. W kolejnym kroku zaprezentowano wyniki badań wykonywanych z użyciem przedstawionych narzędzi w rzeczywistych sieciach. Autorzy dokonali również interpretacji otrzymanych wyników przy zastosowaniu odpowiednich analiz statystycznych, a także podali sposób oceny jakości badanej usługi w oparciu o zaproponowaną metrykę. Przedstawiono również wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, które mogą stanowić bazę do rozwijania systemów pomiarowych do oceny jakości usługi SMS, co wydaje się interesujące, szczególnie w sytuacji kiedy na rynku IT brakuje efektywnych systemów i metod pomiarowych do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych. 1. WSTĘP Dzisiejszy trend w sieciach teleinformatycznych zmierza jednoznacznie w kierunku tworzenia sieci nastepnej generacji (NGN: Next Generation Network [1]). Takie sieci powstają poprzez spajanie istniejących w praktyce systemów heterogenicznych (np. ISDN, W/MAN, sieci mobilne) do systemu homogenicznego na bazie technologii IP/TCP. Dobrym przykładem sieci typu NGN jest dzisiejszy Internet, globalna sieć cyfrowa oplatająca cały świat. Jest ona również siecią wielousługową, co stanowi jedną z cech nowoczesnych sieci. Liczba usług w dzisiejszych sieciach cyfrowych ciągle wzrasta. Są to usługi zarówno czasu rzeczywistego (np. VoIP, IPTV, VToIP) jak i uslugi, w których czas nie odgrywa pierwszoplanowej roli (np. FTP, Mail, WWW, SMS, Voice-Mail). Wraz ze wzrostem intensywności ruchu w tego rodzaju sieciach powstaje problem zapewnienia w nich odpowiedniej jakości usług. W ostatnich latach zostało to również zauważone na szczeblu Unii Europejskiej (UE), która w roku 2009 opublikowała dwa zbiory dyrektyw [2, 3], mających na celu zapewnienie na rynku telekomunikacyjnym w krajach UE przejrzystości [...]

Nowa metryka do oceny jakości usługi World Wide Web


  Nie ulega wątpliwości, że dzięki dynamicznemu rozwojowi Internet stał się platformą komunikacyjną, udostępniającą niespotykany dotychczas szeroki zasób usług. Ze względu na bezpołączeniowy charakter komunikacji w sieciach pakietowych oraz brak rezerwacji zasobów, a zatem brak gwarantowanej przepustowości sieci, zagadnienie zapewnienia jakości oferowanych usług w Internecie nabiera szczególnego znaczenia [1, 2, 3]. Fakt ten znalazł też potwierdzenie w ostatnich ustaleniach dotyczących jakości usług i sieci w Parlamencie Europejskim. Opublikowane w roku 2009 dyrektywy Unii Europejskiej [4, 5] zobowiązują wszystkie kraje członkowskie do wcielania w życie zasad i praw, gwarantujących przejrzystość i neutralność w sieciach publicznych. Tego rodzaju prace zostały rozpoczęte również w Polsce. W listopadzie 2012 roku podpisano w Warszawie, zainicjowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Memorandum na polu QoS (Quality of Service). Ratyfikowało je około 40 sygnatariuszy, przedstawicieli firm, operatorów, uczelni i różnych organizacji [6]. Powszechnie znany jest podział ruchu w Internecie na strumieniowy i tzw. elastyczny. Ten pierwszy charakteryzuje usługi czasu rzeczywistego, takie jak np. VoIP i IPTV, które są w sposób szczególny wrażliwe na wszelkiego rodzaju opóźnienia i ich zmienność. Z kolei prawidłowa obsługa ruchu elastycznego, z którym związane są usługi transmisji danych, dla prawidłowego działania wymaga gwarancji bezbłędnego dostarczenia przesyłanej informacji od nadawcy do odbiorcy. Stąd też w tym drugim przypadku często wykorzystuje się w warstwie transportowej protokół TCP, którego mechanizm kontroli poprawności dostarczenia danych umożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego rodzaju usługi. Usługę WWW można zaliczyć do usług transmisji danych, dla których opóźnienia tej transmisji nie są tak kluczowe, jak w przypadku usług czasu rzeczywistego. Tutaj liczy się przede wszystkim skuteczność dostarczenia danych. Z drugie[...]

WPŁYW STRATY PAKIETÓW I OPÓŹNIENIA E2E NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP DOI:10.15199/59.2017.8-9.26


  Koncepcja VoIP jest znana już od wielu lat, stąd obecnie usługa ta jest dobrze ustandaryzowana (ITU-T H.323 [1], IETF SIP [2]) i obszernie opisana w wielu książkach (patrz·[3-5]). Wielu operatorów sieciowych stosuje obecnie tę technologię w praktyce z dużym sukcesem. Usługa ta funkcjonuje z reguły dobrze, jednakże ze względu na brak zapewnienia 100% transmisji pakietów w platformie IP, nadal problemem jest jej jakość. Użytkownicy końcowi korzystający z klasycznych sieci telefonicznych są przyzwyczajeni do dobrej jakości usługi głosowej i oczekują tego samego w przypadku usługi VoIP. Jak ją zapewnić w sieciach pakietowych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację i pomiar podstawowych parametrów QoS dla usługi VoIP. Otrzymane w tego rodzaju badaniach wyniki powinny być dogłębnie przeanalizowane, celem wyciągnięcia wniosków i opracowania zasad dla implementacji usługi VoIP w praktyce. Temu tematowi poświęcona jest niniejsza praca. Najpierw przedstawiona zostanie klasyfikacja metod pomiarowych QoS w sieciach z usługami typu Triple Play. W dalszym punkcie przedstawiona zostanie krótko technika PESQ i pokazane zostanie czy jest ona w stanie uwzględniać wpływ tzw. opóźnienia E2E na jakość oferowanej usługi głosowej w sieci IP. Kolejny punkt przedstawi dwie techniki pomiaru QoS na bazie zarejestrowanych parametrów sieciowych, tzn. E-model i E(IP)-model. Również tutaj zostanie pokazane, czy techniki te są w stanie uwzględniać opóźnienia E2E. Zdobyte w powyższych badaniach wyniki będą przedstawione graficznie oraz zinterpretowane. Pracę zakończy podsumowanie i zarys pól do dalszych badań. 2. KLASYFIKACJA METOD POMIAROWYCH QOS Metody do pomiaru QoS mogą zostać sklasyfikowane na bazie dwóch modeli: a) modelu dwustronnego i b) modelu jednostronnego (patrz Rys. 1, [6]). Model dwustronny wykorzystuje dwa sygnały: a) sygnał referencyjny i b) sygnał testowany. Oba sygna[...]

PORÓWNANIE PRACY TECHNIK TRANSPORTOWYCH WIDEO W ŚRODOWISKU IP DOI:10.15199/59.2019.7.21


  1. WSTĘP W dzisiejszym Internecie pojawiają się ciągle nowe typy usług. Wiele z nich związanych jest z transportem sekwencji wideo, co generuje obecnie największą część ruchu w Internecie. Internet ma jednakże swoje ograniczenia. Mogą tu występować straty pakietów, zmiany kolejności ich przesyłania, błędy w pakietach. To może prowadzić do obniżenia jakości usług. Usługa wideo jest obecnie realizowana w dwóch formach przesyłu. Pierwsza z nich to usługi czasu rzeczywistego, np. IPTV (Television over IP), VToIP (Video Telephony over IP). Druga forma to usługi, w których czas nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Są to usługi typu streaming, np. Video on Demand. Aby zagwarantować dobrą jakość usługi wideo potrzebne są dzisiaj efektywne techniki transportowe. W usługach czasu rzeczywistego stosuje się obecnie najczęściej technikę MPEG2-TS [1]. W warstwie transportowej bazuje ona na niezapewniającym niezawodność transmisji danych protokole UDP [2]. Aby wesprzeć tę usługę w sieci stosuje się w warstwie aplikacji dodatkowo protokół RTP [3]. Sekwencje wideo są kapsułkowane w pakiety RTP, te z kolei (najczęściej osiem) w pakiety UDP i transportowane przez Internet. Usługa streamingu, wykorzystywana do przenoszenia materiału wideo w czasie nierzeczywistym, jest realizowana najczęściej przy wykorzystaniu w warstwie transportowej zapewniającego niezawodność transmisji danych protokołu TCP [4]. W takiej sytuacji w warstwie aplikacji stosuje się dzisiaj protokół HTTP [5]. Jako technikę transportu dla usługi streamingu wideo stosuje się obecnie najczęściej metodę MPEG-DASH [6]. Technika ta sprzęga w sobie dwa ważne aspekty, tj. rozdzielczość/szybkość kodowania obrazu i aktualnie dostępne pasmo w sieci. Jeżeli to pasmo jest mocno ograniczone, stosuje się kodowanie sekwencji wideo z mniejszą rozdzielczością i mniejszą szybkością kodowania obrazu, tak aby dopasować się skutecznie do sytuacji w sieci. Kiedy sytuacja w sieci się poprawia, pow[...]

Nowe podejście do pomiarów jakości usługi SMS w sieciach mobilnych DOI:10.15199/59.2016.8-9.7


  W artykule opisano problematykę związaną z oceną jakości usługi SMS w sieciach mobilnych. Przedstawiono nowe stanowiska i metodykę pomiarową do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych w dwóch krajach EU. W kolejnym kroku zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem przedstawionych narzędzi w rzeczywistych sieciach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Dokonano również interpretacji otrzymanych wyników przy zastosowaniu odpowiednich analiz statystycznych, a także podano sposób oceny jakości badanej usługi na podstawie zaproponowanego modelu. Przedstawiono również wnioski wynikające z badań, które mają charakter ogólny i mogą stanowić bazę rozwijania systemów pomiarowych do oceny jakości usługi SMS, co wydaje się interesujące, szczególnie w sytuacji, gdy na rynku IT brakuje efektywnych systemów i metod pomiarowych do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych.Rynek telefonii komórkowej przeżywa w ostatnich latach gwałtowny rozwój, czego przykładem może być wzrost liczby użytkowników, szacowanej na 700 milionów w roku 2000, do ponad 7 miliardów w roku 2015 [1]. Wśród usług, z których korzystają użytkownicy, niekwestionowanym liderem jest usługa głosowa. Jednak na kolejnym miejscu znajduje się usługa krótkich wiadomości tekstowych (Short Message Service), o której popularności świadczy prawie 8 miliardów wiadomości przesyłanych obecnie w ciągu roku [2, 3]. Co więcej, SMS dostarcza dziś (po usłudze głosowej) najwyższe dochody. Dzieje się tak pomimo coraz szerszego korzystania przez użytkowników z poczty elektronicznej, mobilnych usług multimedialnych - tzw. Multimedia Messaging Service (MMS) czy wszelkiego rodzaju usług klasy Over-The-Top (OTT), opartych na dostępie do Internetu. Ocenia się, że obecnie ponad połowa wartości przychodów generowanych przez wszystkie usługi komunikacji tekstowej pochodzi z usługi SMS (rys. 1) [4]. Pomimo rozwoju technologicznego samych telefonów oraz obsługiwanych przez [...]

 Strona 1