Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marcin JANUSZEWSKI"

The example results of electrical power system protection devices interoperability tests using IEC 61850 standard

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia testy urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących standard IEC61850. Testy zostały przeprowadzone w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne, opisy wybranych testów oraz ich wyniki (Testy urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących standard IEC61850). Abstract. The paper presents the interoperabil[...]

Performance tests of power system protections, exchanging data through PHD network

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia testy zabezpieczeń odcinkowych linii WN/NN wykorzystujących do przesyłu danych sieci PDH (Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa). Testy zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. W artykule przedstawiono metodykę wykonanych testów oraz omówiono ich wyniki (Testy działania urządzeń automatyki elektroen[...]

Tests of power system protections using SDH network

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia testy zabezpieczeń odcinkowych linii WN/NN wykorzystujących do przesyłu danych sieci SDH. Testy zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. W artykule przedstawiono metodykę wykonanych testów oraz omówiono ich wyniki. (Testy zabezpieczeń sieci SDH). Abstract. The paper presents the testing methods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through SDH network devices. The paper has arisen as a result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests were made. The range of tests covers the protection functionality tests and SDH devices test focused on determination of possibilities, conditions and problems [...]

Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC61850 protocol

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia testy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych wymieniających sygnały dwustanowe w standardzie IEC 61850 .Dla porównania opisano również wyniki testów wymiany sygnałów dwustanowych z wykorzystaniem sieci SDH. Badania zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. (Testy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych wymieniających sygnały dwustanowe w standardzie IEC 61850) Abstract. The paper presents results of tests investigating the subject of distance protection coordination by exchanging binary signals between substations with IEC61850 protocol. The testing stand, testing methods and devices have also been described. For comparison reasons, the results of the same kind of [...]

Badania symulacyjne i eksperymentalne układu generator - sieć sztywna z urządzeniem FACTS typu TCPAR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych w układzie generator sieć sztywna zawierającym urządzenie FACTS typu TCPAR. Omawiane badania dotyczyły próby zwarcia przemijającego w jednej z linii wyprowadzającej moc z generatora. Badania symulacyjne wykonano implementując matematyczny model układu za pomocą programów MATLAB ® oraz Simulink ®. Wyniki badania eksp[...]

Test results of modern pilot schemes for coordination of line distance protection relays

Czytaj za darmo! »

The paper presents example results of modern pilot schemes tests and the testing methods description. Distance protection coordination functions have been tested for GE Multilin UR-series devices. Every type of available pilot schemes has been checked in synthetic test and during the real coordination between D60 and D90Plus devices. For POTT scheme, coordination between two L90 protections has been realized through the different communication link types, for comparison reasons. Streszczenie. Artykuł przedstawia przykładowe wyniki badań współczesnych układów koordynacji i opis metod ich testowania. Funkcje koordynacji zabezpieczeń odległościowych zostały przetestowane dla urządzeń serii UR firmy GE Multilin. Każdy dostępny rodzaj układu koordynacji został sprawdzony w teście syntetycznym oraz podczas rzeczywistej koordynacji między urządzeniami D60 i D90Plus. Dla układu POTT, koordynacja między dwoma urządzeniami L90 została zrealizowana za pomocą różnych rodzajów łącza komunikacyjnego, dla celów porównawczych. (Wyniki badań nowoczesnych układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii elektroenergetycznych). Keywords: power system protections, substation protections, testing of power protections. Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia stacyjne, testowanie zabezpieczeń. Introduction Pilot schemes for coordination of distance relays are an integral part of modern transmission line protection systems. The wide range of implemented interoperability functions and advanced programmable logic gives an opportunity to adapt protection devices to nearly all the prevalent conditions. Communication channels for pilot scheme signals transmission may be realized using a number of link types, standards and transmission protocols [1 - 5]. Protection devices are usually equipped with several of them. The paper presents the some results of tests performed in the Power Protection and Control laboratory, of the Ins[...]

Rejestracja zakłóceń elektroenergetycznych w systemach rozproszonych z wykorzystaniem wymiany danych w sieciach Ethernet DOI:10.12915/pe.2014.11.16

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki testów kilku urządzeń wykorzystywanych w elektroenergetyce mających funkcje rejestratora zakłóceń oraz synchronizacji czasu, prowadzonych w celu określenia możliwości ich zastosowania w rozproszonym systemie rejestracji, pozwalającym na wykonanie kompleksowej analizy działania układów automatyki stacji elektroenergetycznej. Wyniki testów pokazują również możliwość zastosowania tego rodzaju urządzeń do wykonania rozproszonego systemu pomiarowego wspólnie rejestrującego wybrane sygnały analogowe prądów i napięć zasilających określony zestaw odbiorników elektrycznych. Tego rodzaju system pozwala w warunkach rzeczywistych na zebranie danych potrzebnych do wykonania weryfikacji działania algorytmów identyfikujących rodzaj urządzenia odbiorczego pracującego jako jedno z wielu zasilanych ze wspólnego źródła nn napięcia. Testy zostały wykonane dla kilku urządzeń zabezpieczeniowych: L90 firmy General Electric i MiCOM P443 firmy Schneider Electric oraz rejestratora zakłóceń BEN5000 firmy Qualitrol. Wyniki testów mogą być przydatne w realizacji projektu badawczego NCBiR PBS2/A4/8/2013. Abstract. This paper presents the tests results of a few devices used in the power industry with the disturbance recorder and time synchronization functions, conducted in order to determine their application in a distributed recording system allowing comprehensive analysis of substation automation systems. The test results also show the applicability of such devices to perform distributed recording system of selected analog current and voltage signals supplying a specific set of electrical loads. Such a system allows under real-world conditions to collect the data needed to perform the verification of algorithms that identify the type of the load device running as one of the many supplied from a common source voltage. Tests were performed for a number of protection devices: L90 General Electric and MiCOM P443 Schneider Electric and disturbance r[...]

Programowy tester automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujący Sampled Values DOI:10.15199/48.2018.11.03

Czytaj za darmo! »

Wykrywanie i eliminacja zwarć w systemie elektroenergetycznym jest głównym zadaniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, kluczowym z punktu widzenia stabilności i niezawodności systemu elektroenergetycznego. Fakt eliminacji zakłócenia w dużej mierze zależy między innymi od pewności działania urządzenia zabezpieczeniowego. Z tego powodu wiele uwagi przykłada się do testowania algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych zaimplementowanych w zabezpieczeniach, jak również do testów logik i połączeń wykonywanych w czasie uruchomienia terminali zabezpieczeniowych w docelowym obiekcie. Aktualne rozwiązania wykorzystujące standard IEC 61850 [3], [4] pozwalają na wprowadzenie zabezpieczeń operujących na pomiarach i sygnałach cyfrowych w miejsce wartości analogowych jak również komunikatów GOOSE w zastępstwie sygnałów dwustanowych w formie połączeń drutowych [11]. W nowym typie konstrukcji zabezpieczeń, dane dotyczące pomiarów prądów i napięć trafiają do przekaźnika w formie cyfrowej bezpośrednio poprzez łącze komunikacyjne np. światłowodowe. Urządzenia wykorzystujące cyfrowe wartości pomiarowe są dostępne na rynku od kilku lat, a od niedawna w KSE pojawiają się ich pierwsze wdrożenia. Obecnie dostępne na rynku testery, służące do weryfikacji działania urządzeń automatyki elektroenergetycznej wykorzystujących IEC61850 SV, są realizowane w postaci przystawek lub rozszerzeń zgodnych ze standardem IEC61850 do już istniejących rozwiązań (np. OMICRON) bądź samodzielnych testerów. W przypadku zabezpieczeń posiadających jedynie cyfrowe wejścia pomiarowe, możliwe jest ich testowanie za pomocą komputera PC wyposażonego w kartę sieciową i odpowiednie oprogramowanie. Podejście takie pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na zakup urządzeń testowych oraz uproszczenie samego układu testowego. W artykule przedstawiono wyniki testów tego rodzaju oprogramowania, uruchomionego na komputerze klasy PC działającego pod kont[...]

Wybrane wyniki testów koordynacji działania zabezpieczeń linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem standardu IEC 61850 DOI:10.12915/pe.2014.10.55

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań współczesnych układów koordynacji zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych kierunkowych stosowanych w liniach elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć (WN i NN). Funkcje zabezpieczeniowe oraz funkcje koordynacji ich działania zostały przetestowane dla urządzeń serii UR firmy GE Multilin. Komunikacja pomiędzy testowanymi przekaźnikami elektroenergetycznymi została zrealizowana poprzez sieć Ethernet, z wykorzystaniem standardu IEC 61850. Abstract. The article presents selected results for performed tests of modern pilot schemes for distance and directional ground overcurrent protections used in high voltage (HV) transmission networks. Protection functions and their coordination functions have been tested for GE Multilin UR-series devices. Communication between the tested protective relays has been realized through Ethernet network using the IEC 61850 standard (Selected tests results for coordination of transmission-line protections using the IEC 61850 standard). Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia stacyjne, testowanie zabezpieczeń, IEC 61850. Keywords: power system protections, substation protections, testing of power protections, IEC 61850. doi:10.12915/pe.2014.10.55 Wstęp W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe wyniki oraz metodykę badań przeprowadzonych w laboratorium Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki PW, dotyczących koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych stosowanych w liniach WN i NN. W badaniach wykorzystano urządzenia D60 i D90Plus firmy GE. Specyfiką przeprowadzonych testów było wykorzystanie podczas badań wymiany danych pomiędzy testowanymi urządzeniami poprzez sieć Ethernet w oparciu o protokół IEC 61850. Przekaźniki zostały skonfigurowane w taki sposób, aby sygnały koordynacji działania były przesyłane jedynie w formie komunikatów GOOSE. Nie korzystano przy[...]

Domowe urządzenia elektryczne i ich cechy przydatne w metodach identyfikacji stosowanych w systemach Smart Metering DOI:10.12915/pe.2014.11.08

Czytaj za darmo! »

Niniejszy referat dotyczy właściwości urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Skupiono się w nim na określeniu zmian wielkości takich jak prąd, napięcie, moc, które mogą posłużyć w algorytmach pomiarowych/identyfikacji stosowanych w urządzeniach systemów smart metering, do stwierdzenia czy dane urządzenie zostało włączone. Ograniczenie zakresu wielkości mierzonych do 3 wspomnianych, było związane z założeniem łatwego przeprowadzenia pomiarów wielkości w jednym miejscu, którym w zamierzeniach powinien być punkt instalacji licznika energii elektrycznej. Część prezentowanych przebiegów pomiarowych pochodzi z testów zrealizowanych w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR PBS2/A4/8/2013. Abstract. This paper concerns the properties of electrical equipment in households. It focuses on specific characteristics such as electrical quantities of the current, voltage, power which can be used in algorithms for measuring/identifying devices used in smart metering systems, to determine whether the device is working or not. Limiting the scope of the measured values to the 3 mentioned quantities, was associated with the founding to easily perform measurements of them in one point, usually a point of electricity meter installation. (Household electrical equipment and their features useful in methods of identification used in smart metering systems). Słowa kluczowe: inteligentne układy pomiarowe. Keywords: smart metering. doi:10.12915/pe.2014.11.08 Wstęp Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych są jednym z popularniejszych problemów z jakimi borykają się szeroko rozumiane systemy "smart metering". Określenie stanu wyłączenia lub włączenia danego odbiornika domowego wiąże się z opisaniem cech źródła zasilania oraz samych urządzeń. Konieczne jest zatem znalezienie łatwo mierzalnych kryteriów, występujących np. w sygnałach p[...]

 Strona 1  Następna strona »