Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT NITKIEWICZ"

Wyniki badań termicznych i rentgenograficznych powłok siarkowych na podkładach betonowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań termicznych (DSC) i rentgenowskich WAXS i SAXS, powłoki polimerowej wykonanej na bazie siarki odpadowej. Powłoka składa się z siarki w 95% i dodatków polimerowych poprawiających adhezję i spełniających zadanie stabilizatora polimerycznej siarki. Powłoka charakteryzuje się dobrą przyczepnością, szczelnie przylega do podłoża i jest praktycznie nienasiąkliwa[...]

Rentgenowskie pomiary naprężeń własnych wierteł chirurgicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań naprężeń własnych wierteł chirurgicznych (wykonanych ze stali X39Cr13) obrobionych cieplnie dla dwóch wariantów: (a) - po ostrzeniu i wierceniu (60 s), (b) - po ostrzeniu, wierceniu (60 s) i sterylizacji w temperaturze 180°C. Obróbka cieplna wierteł polegała na hartowaniu z temperatury 1050°C po austenityzacji w czasie 20 minut, następnie stal odpuszczano pr[...]

A Low-Cost Temperature Attachment for in-situ Measurements in the X–ray Diffractometer

Czytaj za darmo! »

The paper presents the design of a temperature attachment for in-situ measurements to be used in the Seifert 3003TT X-ray diffractometer owned by the Institute of Materials Engineering at the Czestochowa University of Technology, but being also able to be adapted to other types of diffractometers. The schematic diagram of the device, its temperature characteristics and the method of mounting [...]

Charakterystyka odporności na zarysowanie warstwy tlenkowej powstałej na stali P91

Czytaj za darmo! »

Stale do pracy w podwyższonej temperaturze stanowią przedmiot zainteresowania wielu ośrodków naukowych w kraju i na świecie [1÷9], głównie ze względu na ich stosowanie w energetyce. Ochronne warstwy tlenków powstałe na stalach długotrwale eksploatowanych pełnią równie istotną rolę jak granica pełzania, czy wytrzymałość na pełzanie. Bardzo ważne jest, aby dobrze przylegały do podłoża oraz miały małą skłonność do łuszczenia i wykruszania, gdyż wykruszone fragmenty warstwy mogą powodować zmniejszanie prześwitu rur, a tym samym prowadzić do miejscowego przegrzania rurociągów, które z kolei prowadzi do rozerwania rur. Jednym z gatunków stali stosowanych do pracy w podwyższonej temperaturze jest stal P91 (X10CrMoVNb9-1 według PN-EN 10028-2:2003 [10]). W pracy [11] przedstawiono wyniki strukturalnych badań rentgenowskich (XRD), które pozwoliły określić rodzaj poszczególnych warstw tlenkowych powstałych na stali P91 po eksploatacji. W wyniku eksploatacji stali P91 w temperaturze 535°C przez 70 000 godzin powstaje trójstrefowa warstwa tlenków. Na powierzchni wewnętrznej rury występuje hematyt. Następnie pod hematytem pojawia się magnetyt. Dalej w głąb warstwy występuje spinel, tj. mieszanina magnetytu i chromitu. W pracy przedstawiono wyniki badań przyczepności warstw tlenkowych za pomocą testu odporności warstwy na zarysowanie (Scratch Test). MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Badaniom poddano próbki ze stali P91 (X10[...]

Badanie przyczepności warstwy tlenkowej powstałej na stali 10CrMo9-10


  Materiał do badań stanowiła stal 10CrMo9-10 eksploatowana w temperaturze 575 oC w czasie 100 000 godzin. Przeprowadzono charaktery- stykę mechanicznych właściwości warstwa tlenków - stal (podłoże) na podstawie badań za pomocą Scratch Testu. Określono przyczepność warstw tlenkowych, siłę tarcia, współczynnik tarcia, głębokość zarysowania, a także wyznaczono siłę, przy której warstwa uległa delami- nacji. Stwierdzono, że powstała warstwa tlenków pod wpływem przyłożonego nacisku ulega szybszej degradacji w miejscach, w których występuje porowatość oraz nieciągłości. 10CrMo9-10 steel operated at the temperature of 575 °C during 100 000 hours was the studied material. Mechanical properties of the oxides layer - steel (substrate) were characterised on the basis of scratch tests. The adhesion of oxide layers, friction force, friction coefficient, scratching depth were determined as well as the force at which the layer was delaminated. It has been found that the oxide layer formed under the influence of applied pressure is more degradation in the areas where are a pores and cracks. Słowa kluczowe: stal 10CrMo9-10, warstwy tlenkowe, SEM, EDS, test zarysowania Key words: 10CrMo9-10 steel, oxide layers, SEM, EDS, scratch test.1. Wprowadzenie. Badanie własności meto- dą Scratch Tester jest jedną z metod, która pozwala na scharakteryzowanie właściwości mechanicznych, zwłaszcza warstw[...]

Adhezja warstw tlenkowych powstałych na stali długotrwale eksploatowanej w podwyższonej temperaturze


  Materiał do badań stanowiła stal P91 eksploatowana w temperaturze 535oC w czasie 70 000 godzin. Przeprowadzono charakterystykę mecha- nicznych właściwości warstwa tlenków (zewnętrzna strona ścianki rury - od strony spalin) - stal (podłoże) na podstawie badań za pomocą Scratch Testu. Określono przyczepność warstw tlenkowych, siłę tarcia, współczynnik tarcia, głębokość zarysowania. P91 steel operated at the temperature of 535°C during 70 000 hours was the studied material. Mechanical properties of the oxides layer on the outside surface of tube wall - on the flue gas side) - steel (substrate) were characterised (on the basis of scratch tests. The adhesion of oxide layers, friction force, friction coefficient, scratching depth were determined. Słowa kluczowe: stal P91, warstwy tlenkowe, test zarysowania Key words: P91 steel, oxide layers, scratch test.1. Wstęp. Na stalach gatunku P91 podczas długo- trwałej eksploatacji w podwyższonych temperaturach powstaje warstwa tlenków, która nie zawsze pełni ochronną rolę. Na tego typu stalach powstają tlenki zbu- dowane głównie z żelaza i chromu [1, 2]. Jak wykazały badania własne [3] na badanej stali od strony spalin po- wstają [...]

Changes of crystallite sizes in the layer determined on the basic of X-ray diffraction lines broadening


  The X-ray diffraction is the main method for studying the oxidation product, which enables not only the identification of the product phase composition, but also allows determining crystallites sizes, their orientation and basic parameters of the scale crystal lattice. Depending on the chemical composition of the material and the component operating temperature, the oxide layers can consist of one or of many layers. The X-ray analysis enables examining the layer on its whole cross-section and is the basis for the studies on the oxidation mechanism [1÷16]. It is widely known that there is a close correlation between the X-ray diffraction pattern and the crystalline structure of the preparation. The experience of numerous researchers shows that the diffraction line structure (half-value width) depends on the size of given material crystallites [12, 16÷19]. Diffraction lines may be broadened also due to various imperfections of the crystalline structure, so-called lattice distortions. The study comprised calculations of crystallite sizes and lattice distortions of magnetite formed during a long-term operation at an elevated temperature for the main reflections originating from three planes: (311), (440) and (220). MATERIAL AND EXPERIMENTAL METHODS The material studied comprised specimens of 10CrMo9-10 steel taken from pipeline operated at the temperature of 575°C during 100 000 hours. The oxide layers was studied on a cross-section at the inner surface of the tube wall, is presented in Figure 1. A layer [...]

The analysis of chemical composition and segregation of elements in butt welds created using friction stir welding


  Conventional fusion welding of aluminum die casting alloys is generally difficult due to the formation of blowholes by entrapped H2 gas and the fragile intermetallic compounds in weld metal friction stir welding (FSW). FSW is a relatively new solid-state joining technique and has been extensively developed for aluminum alloys, as well for magnesium, copper titanium and steel [1÷3] This process is effective for the welding of various aluminum alloys. However, only a limited number of studies have been carried out on the cast aluminum alloys [4÷6]. FSW enables materials to be joined below their melting point and the cast structure can be modified because of grain refinement, the fine dispersion of intermetallic compounds, no formation of blowholes with removing cast defects and the dendritic structure of the base metal. The aims of this study are to examine the chemical composition of precipitates in joints obtained using FSW method and to evaluate the effect of the welding parameters on the joint quality. EXPERIMENTAL PROCEDURES AND DISCUSSION OF THE RESULTS Three-millimeter thick EN AC-AlSi7Mg aluminum cast alloy plates were used in this study. Tab[...]

 Strona 1  Następna strona »