Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Malesza"

Schematy zniszczenia elementów konstrukcji szkieletowych budynków drewnianych


  Budynki w technologii szkieletu drewnianego wznoszone są w całości na placu budowy lub składane z gotowych prefabrykatów wykonywanych w fabrykach domów. Najbardziej narażone na uszkodzenia są połączenia elementów (np. ściana-fundament, ściana-strop, ściana-dach), ze względu na dużą podatność takich węzłów oraz ich nieliniowy sposób pracy. Połączenia między poszczególnymi elementami ścian i stropów ulegają degradacji w wyniku błędówmontażowych, korozji biologicznej czy zjawisk reologicznych, natomiast połączenia na styku szkielet drewniany- -poszycie ulegają uszkodzeniomw wyniku dużych koncentracji sił wewnętrznych wokół łączników, co przy niewielkich wymiarach powoduje ich znaczne odkształcenie. Elementy ścienne oraz stropowe składają się z drewnianego szkieletu, spełniającego funkcję nośną oraz z poszycia, które pełni rolę usztywnienia poprzecznego w płaszczyźnie elementu. W zależności od przeznaczenia, rodzaju obciążenia, umiejscowienia zakładu prefabrykacji stosuje się różnego rodzaju poszycie oraz łączniki. Na poszycie stosuje się m.in. płyty wiórowe, płyty OSB czy płyty gipsowo-kartonowe (ściany wewnętrzne), natomiast jako łączników używa się gwoździ, wkrętów, zszywek lub też coraz częściej oprócz łączników mechanicznych stosuje się połączenia klejone. Nośność elementów jest na tyle duża, że ich zniszczenie występuje w wyniku niekorzystnego i nietypowego sposobu obciążeni[...]

Aktualne kierunki kształtowania szkieletowych budynków drewnianych DOI:10.15199/33.2017.10.11


  Szkieletowe budownictwo drewniane od wielu lat jest realizowane w krajach skandynawskich, wWielkiej Brytanii,Ameryce Północnej i Japonii.Konstrukcje tego typu stanowią również znaczącą część budownictwawEuropie Zachodniej.Weszły również do polskiego budownictwa, chociaż w większym stopniu jako produkcja eksportowa. Wzrost popularności drewnianego budownictwa szkieletowego wynika z wielu jego zalet, jak: mała pracochłonność; brak procesów mokrych; krótki czas realizacji; nieduży ciężarwłasny; dobre parametry ekologiczne; stosowanie surowców odnawialnych - drewna, zarówno w postaci naturalnej jako tzw. litego lub przerobionego na drewno klejone z desek (lamele), płyt (forniry) lub zrębków, jak również drewna modyfikowanego chemicznie. Wostatnimokresie na bazie szkieletu drewnianego wznoszone są nie tylko jednorodzinne budynki, jedno- lub dwukondygnacyjne, ale również kilkukondygnacyjne budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej. Znane są także próby wznoszenia budynków wysokich, głównie na bazie drewna klejonego lub modyfikowanego. W artykule przedstawiono aktualne metody produkcji, realizacji, projektowania i eksploatacji szkieletowych budynków drewnianych. Metody realizacji budynków Realizacja obiektów z zastosowaniem szkieletu drewnianego ewoluuje od tzw. systemów liniowych, przez panelowe do modułowych. System liniowy (fotografia 1a) polega na realizacji obiektu bezpośrednio na placu budowy, zwcześniej przygotowanych pojedynczych elementów, jak słupki, belki, nadproża, podwaliny, oczepy lub niewielkich prefabrykatów, jak np. dźwigary dachowe. Obecnie większość tego typu budynków wykonuje się z prefabrykowanych wielkowymiarowych paneli (fotografia 1b), dzięki czemu uzyskuje się krótszy cykl realizacji na budowie i lepszą jakość przygotowanych fabrycznie elementów. Zakłady prefabrykacji gwarantują wysoką jakość i trwałość wytworzonych elementów. Jednak podczas prac montażowych i wykończeniowych wykony[...]

Badanie konstrukcji szkieletowego budynku drewnianego w skali naturalnej


  Budynki o konstrukcji szkieletu drewnianego ze współpracującym jedno- lub obustronnym poszyciem są coraz częstszą technologią realizacji budownictwa mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej lub szeregowej do dwóch kondygnacji naziemnych.WUSA,Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich zaawansowane są technologie wznoszenia tego typu konstrukcji do pięciu kondygnacji. To powoduje problemy natury zarówno konstrukcyjnej, jak i technologicznej. Tradycyjnie szkieletowe budownictwo drewniane to konstrukcja szkieletu drewnianego o przekroju do 50 x 150 mm w rozstawie 625 lub 413 mm z obustronnym współpracującym konstrukcyjnie poszyciem z płyt drewnopochodnych typu OSB 12 mm lub płasko prasowanej płyty wiórowej 12,5 mm, połączonych ze szkieletem łącznikami typu trzpieniowego.Rolę łączników pełnią zszywki, wkręty lub gwoździe o odpowiednim rozstawie wzdłuż krawędzi elementów drewnianych. Jedyną technologią zapewniającą jakość i zgodność z wymaganiami jest Platform Framing w zmienionej formie w postaci wielkowymiarowych tarcz ściennych, stropowych i sporadycznie dachowych zależnie od pomysłu architekta i formy pozwalającej na wykonawstwo konstrukcji dachu z wielkowymiarowych elementów. Technologia ta pozwala na produkcję taśmową elementów wielkowymiarowych tarcz ściennych o wysokości kondygnacji i długości całej ściany. Element takima wbudowane okna, drzwi i instalacje pozwalające na szybki montaż. Wielkoelementowe budynki o prefabrykowanej konstrukcji szkieletu drewnianego wymagają szczególnego traktowania, ponieważ: ● przemysłowa produkcja tarcz ściennych, stropowych i elementów konstrukcji dachu wymaga przestrzegania przepisów i reżimu technologicznego; ● Eurokod PN-EN 1990 wymaga 50-letniego okresu użytkowania budynku z zachowaniem klasy konsekwencji zniszczenia CC2 i klasy niezawodności RC2 oraz wskaźnika niezawodności β = 3,8 dla stanu granicznego nośności, co narzuca bardzo rygorystyczn[...]

Wybrane aspekty realizacji modułowych szkieletowych budynków drewnianych


  Budynki modułowe są przestrzennymi prefabrykowanymi obiektami składającymi się z tzw. modułów, tzn. prostopadłościennych elementów trójwymiarowych wytworzonych w zautomatyzowanych zakładach, a następnie transportowanych na plac budowy i montowanych. Modułymontuje się na uprzednio przygotowanych fundamentach i łączy między sobą w pionie i poziomie, tworząc wielorodzinne budynki mieszkalne, hotelowe, szkoły, budynki biurowe lub obiekty handlowe. Rysunek 1a przedstawia elementy segmentumodułowego, rysunek 1b fazę jegomontażu [1]. Na rysunku 2 przedstawiono główne fazy realizacji budynku modułowego. Budynki w konstrukcji modułowej powinny spełniać wymagania normowe i warunki techniczne odpowiadające przeznaczeniu i przewidywanej funkcji użytkowej. Materiały stosowane w konstrukcji modułów nie różnią się od tradycyjnie wbudowywanych na placu budowy. Przewidywanie i określanie nośności elementów konstrukcji modułów jest trudnym zadaniem, bowiem elementy poddane będą wytężeniu w trakcie produkcji, transportu i montażu oraz w procesie podnoszenia segmentu. Tradycyjne konstrukcje wznoszone na placu budowy nigdy nie są poddawane takiego typu wytężeniom wynikającym z przestrzenności elementu i różnorodności działających obciążeń. Projektowanie i metody analizy w zakresie obciążeń eksploatacyjnych, fazy transportowej i montażowej są zupełnie odmienne w zakresie analizy aspektów dynamicznych. Model obliczeniowy przestrzennego układumodułowego jest bardziej złożony i nie może sprowadzać się do analiz oddzielnych układów tarczowych. Projektowanie i konstruowanie budynków drewnianych Metody analizy i projektowania modułowych konstrukcji bazują na analizie szkieletowych drewnianych tarcz z współpracującym poszyciem, włączając w proces projektowania wybrane aspekty transportu imontażu. Konstrukcja pojedynczego modułu w sferze obciążeń pionowych i poziomych nie odbiega od założeń związanych z analizą konstrukcji tarczowe[...]

 Strona 1