Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław CIURAPIŃSKI"

Teraherce - aktualnie wdrażane pasmo promieniowania elektomagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Pasmo fal terahercowych zajmuje przedział częstotliwości od 0,1 do 10 THz, co odpowiada długości fal 300...30 μm i leży między pasmami dalekiej podczerwieni i fal milimetrowych. Zarówno pasmo mikrofal, jak i podczerwieni zostało bardzo szeroko wykorzystane technicznie zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa. Natomiast pasmo terahercowe zostało "odkryte" dla systemów bezpieczeństwa zaledwie dekadę temu. W ciągu 10 lat przebadano na tyle właściwości fal terahercowych, że można przewidywać ich techniczne zastosowania. Charakterystyka promieniowania terahercowego Naturalnym źródłem promieniowania terahercowego jest promieniowanie termalne ciał, którego maksimum przypada w zakresie fal podczerwieni ze zanikającym natężeniem sięgającym fal milimetrowych (rys. 1). Promieniowanie t[...]

Zintegrowany, optoelektroniczny system ochrony obiektów rozległych infrastruktury krytycznej

Czytaj za darmo! »

Niniejsze artykuł przedstawia opis koncepcji użycia wyselekcjonowanych podzespołów optoelektronicznych, opracowanych elementów integracji hardwarowo/softwarowych, i ich badań oraz metod syntezy uzyskanych informacji w celu monitorowania stref ochrony przestrzennej obiektów rozległych z możliwą automatyczną detekcją zagrożeń. W artykule przedstawiono proces identyfikacji czujników optoelektronicznych dostępnych na rynku światowym przeznaczonych do monitorowania wielokilometrowych obszarów pod względem metodyki ich wyboru w zależności od wymagań funkcjonalnych ochrony. Podstawową funkcjonalnością ujawnioną w przedstawionej problematyce, a ujmującą wyniki badań prowadzonych przez zespół jest możliwość syntezy niepowiązanych technicznie danych z różnych czujników w jeden interfejs informacyjny. Abstract. The paper presents the concept of multispectral protection system for perimeter protection of stationary and moving objects. The system consists of an active ground radar as well as a thermal and visible cameras. The radar allows the system to find potential intruders and to control an observation area for system cameras. The multisensor construction of the system ensures significant improvement of intruder detection probability and reduction of false alarms. A final decision of system is worked out using image data. A method of data fusion used in the system has been presented. The system works under control of FLIR Nexus unit. The Nexus offers complete technology and components to create network-based, high-end integrated systems for security and surveillance applications. Based on unique “plug and play" architecture, the system provides unmatched flexibility and simplistic integration of sensors and devices in TCP/IP networks. Using a graphical user interface it is possible to control sensors and monitor streaming video and other data over the network, visualize the results of data fusion process and obtain detailed information about de[...]

Pomiary spektralne materiałów wybuchowych w pasmie terahercowym

Czytaj za darmo! »

Zagrożenie bezpieczeństwa ze strony zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych stymuluje rozwój technik zabezpieczeń i wykrywania środków zagrożenia w postaci materiałów wybuchowych, środków chemicznych, biologicznych i radioaktywnych. Szczególnie dotyczy to środków transportu lotniczego i miejskiego. Formacje wojskowe, zwłaszcza w działaniach w obrębie zabudowy miejskiej również są narażone na działanie ww. środków zagrożenia oraz ataku z ukrycia w budynkach itp. Poszukując bardziej skutecznych środków wykrywania ukrytych materiałów, ludzi, opakowanych środków chemicznych czy biologicznych zwrócono uwagę na dotychczas nie wykorzystywane pasmo fal elektromagnetycznych leżące między krótkimi mikrofalami (falami milimetrowymi), a daleką podczerwienią. Obecnie pasmo t[...]

Nowa generacja czujników w paśmie terahercowym do wykrywania materiałów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

Ataki terrorystyczne wciąż stanowią realne zagrożenie społeczne. Z tego powodu w wielu laboratoriach prowadzone są intensywne prace nad metodami wykrywania materiałów niebezpiecznych. Metody te powinny zapewnić możliwość wykrycia materiałów ukrytych na ciele człowieka (pod ubraniem), w paczkach lub w środkach transportu masowego. Ze względów bezpieczeństwa osób nie stosuje się promieniowania wysokoenergetycznego. Energia fotonu dla częstotliwości 1 THz to około 4 meV. Jest to wartość o około 6 rzędów mniejsza niż dla silnie jonizującego promieniowania X. Właściwości promieniowanie terahercowego Promieniowanie terahercowe zajmuje pasmo o długości fal 100 μm…1 mm (co odpowiada paśmie częstotliwości odpowiednio 3 THz…300 GHz) i znajduje się pomiędzy falami milimetrowymi a daleką podczerwienią. Zarówno promieniowanie podczerwone, jak i mikrofalowe znalazły wiele zastosowań w nauce, technice i życiu codziennym. Pasmo terahercowe, badane już od ponad piętnastu lat, również znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, medycynie, farmacji i badaniu układów elektronicznych. Promieniowanie terahercowe posiada wiele cech, które czynią go przydatnym do zastosowania w systemach bezpieczeństwa. Podstawowe z nich to [9, 10, 16, 19]: - przenikanie przez większość materiałów dielektrycznych, takich jak papier czy tekstylia. Umożliwia to wykrywania substancji niebezpiecznych ukrytych, np. na ciele człowieka pod ubraniem lub ukrytych w paczkach. Istotnym jest fakt, że woda silnie absorbuje promieniowanie THz, - wysoki współczynnik odbicia od metali, - wiele substancji używanych jako materiały wybuchowe właśnie w paśmie terahercowym ma mody podstawowe drgań wibracyjnych i rotacyjnych. Powyższe właściwości oraz bezpieczeństwo pracy osób obsługi i prześwietlanych umożliwiają budowę terahercowych czujników materiałów niebezpiecznych. Źródła i detektory THz Nie wszystkie metody detekcji sygnału wykorzystywane w warunka[...]

Weryfikacja osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisku palca - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2017.11.32

Czytaj za darmo! »

Ostatnie 25 lat to burzliwy rozwój technik biometrycznych związany z możliwością identyfikacji i weryfikacji osób [1, 2]. Biometria pozwala na identyfikację osób na podstawie cech fizjologicznych i behawioralnych. Fizjologia niesie informacje o cechach fizycznych ludzi, które można zmierzyć lub odczytać w danym momencie, m.in. odciski palców, wizerunek twarzy czy obraz tęczówki. Mają one charakter statyczny. Z kolei cechy behawioralne mają charakter dynamiczny i opisują jak dana czynność wyuczona bądź nabyta jest wykonywana np.: sposób chodzenia czy głos w trakcie mówienia [3, 4]. Głównymi zastosowaniami biometrii jest identyfikacja i weryfikacja osób. Identyfikacja pozwala ustalić, kim jest dana osoba, poprzez pobranie od niej próbki danej cechy (np. odcisku palca) i wyszukaniu w bazie danych próbek do niej podobnych. Weryfikacja sprawdza czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Biometria znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby takich jak np. banki, specjalne strefy dostępu w budynkach czy odprawa graniczna [5]. Niewątpliwą jej zaletą jest eliminacja wad jakie mają inne systemy uwierzytelniania wymagające okazania dokumentu, bądź podania hasła dostępu. Kody pin do kart bankomatowych mogą być zapomniane lub skradzione tak samo jak dowody tożsamości i paszporty. W biometrii to sam człowiek jest nośnikiem informacji, gdyż to on zawiera określony przez naturę unikatowy klucz identyfikacji [6]. Celem przeprowadzonych testów było praktyczne określenie parametrów biometrycznej weryfikacji osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisków palca. Prace były wykonywane na zlecenie Straży Granicznej, która chciała poznać praktyczne aspekty weryfikacji na podstawie powyższych danych zawartych w polskich paszportach biometrycznych. Do badań zbudowano system, który pozwolił na odczyt obu cech biometrycznych i porównanie ich z realnie pobranym od właściciela paszportu. Syste[...]

Demonstrator biometrycznego systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2018.06.21

Czytaj za darmo! »

Pozostali autorzy - Paweł HOŁOWEŃKO, Paweł POŹNIAK, Szymon PACHLA Od wielu lat prowadzone są w Unii Europejskiej analizy i prace legislacyjne dotyczące zagadnienia Inteligentnych Granic (ang. Smart Borders - SB), czyli pakietu regulacji oraz rozwiązań technicznych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie odprawy granicznej, poprawę zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich Schengen, walkę z nielegalną imigracją oraz dostarczanie informacji na temat cudzoziemców bezprawnie przedłużających pobyt. W dniu 6 kwietnia 2016 roku, Parlament Europejski przedstawił projekt pierwszego rozporządzenia z pakietu Smart Borders, który ustanawia system wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System - EES) [1- 3]. Wdrożenie systemu planowane jest na rok 2020, a poprzedziły go analizy funkcjonalności i testy na wybranych przejściach granicznych tzw. "Pilot Smart Border" [4]. Według aktualnego stanu prawnego, dopuszczalne jest stosowanie automatycznych bramek kontroli granicznej opartych na technologiach biometrycznych w odniesieniu do obywateli strefy Schengen. Już w latach 2007-2010 zainstalowano takie bramki do obsługi odpraw granicznych na przejściach lotniskowych w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Niemiec. W 2012 roku Frontex opublikował rekomendacje dotyczące aspektów technicznych i organizacyjnych systemów automatycznej kontroli granicznej [6,7]. W założeniach system EES będzie przeznaczony dla obywateli spoza strefy Schengen (tzw. państw trzecich - TCN Third Country Nationals), przekraczających granice zewnętrzne w trakcie wjazdu lub wyjazdu ze strefy Schengen. Obejmie on wszystkich podróżnych zarówno tych, którzy przy przekraczaniu granicy zobowiązani są do posiadania wizy (ang. visa holder - VH), jak i podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego (ang. visa exempt - VE). [...]

 Strona 1