Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Adam Szurlej"

Krajowy rynek CNG na tle wybranych rynków europejskich

Czytaj za darmo! »

CNG (Compressed Natural Gas) - sprężony gaz ziemny, to jedno z paliw alternatywnych (zastępczych) stosowanych do napędu pojazdów silnikowych. Paliwa alternatywne wykorzystywane w transporcie można podzielić na odnawialne (np. estry olejów roślinnych, bioetanol, biogaz, wodór - otrzymywany z odnawialnych źródeł energii) i nieodnawialne - CNG (sprężony gaz ziemny; metan), LNG (Liqueified Natur[...]

Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie W krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej zdecydowanie dominują paliwa stałe. Powodem tego jest posiadanie znacznych zasobów węgla, udział gazu ziemnego to około 13%. W porównaniu do państw UE udział gazu ziemnego w krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej jest około dwukrotnie mniejszy [3]. Relatywnie niskie jednostkowe zużycie gazu ziemnego w Polsce oraz wykorzystywanie przede wszystkim paliw stałych do wytwarzania energii elektrycznej sprawiło, że pomimo zakłóceń dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, gospodarka praktycznie tego nie odczuła. Struktura zaopatrzenia Polski w gaz ziemny Wydobywalne zasoby gazu ziemnego - wg stanu na 31.12.2008 r. - w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, to 93,3 mld m3 [16]. Krajowe zasoby gazu zimnego skonc[...]

Rynek gazu ziemnego w Polsce - stan obecny i perpektywy rozwoju


  W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce i krajach UE. Analizując strukturę dostaw do UE zwrócono uwagę na rosnący udział w ostatnich latach importu gazu skroplonego. W artykule porównano jak w latach 2010-2011 kryzys gospodarczy wpłynął na zapotrzebowanie na to paliwo w kGaz ziemny znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, zarówno w przemyśle, sektorze usług, jak i w gospodarstwach domowych. Na świecie obserwuje się w ostatnich dziesięcioleciach wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. W 1973 r. udział gazu w strukturze zużycia energii pierwotnej był na poziomie 16%, a w 2010 r. ten udział wzrósł do 21% [11]. Prognozy energetyczne zakładają dalszy wzrost zużycia tego surowca, zarówno w skali globalnej, jak i na poziomie kraju [23, 30]. Rozwój w zakresie technologii zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego przełożył się na znaczny wzrost pozyskania gazu z tych złóż, szczególnie jest to widoczne na przykładzie doświadczeń z ostatnich lat Ameryki Północnej. Wzrost wydobycia gazu na rynku amerykańskim nie tylko przyczynił się do znacznego obniżenia cen, ale także wpłynął na zmianę tendencji w międzynarodowym obrocie gazem w postaci skroplonej - LNG [30]. Krajowy rynek gazu ziemnego cechuje się potencjałem rozwoju, m.in. z uwagi na fakt, że obecnie tylko około połowy ludności Polski ma dostęp do sieci gazowej. Wydaje się obecnie, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat, największy wzrost zapotrzebowania na gaz przypadnie na sektor energetyczny. Główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w Polsce i UE Jednym ze wskaźników, który można wykorzystać w celu porównania rozwoju rynków gazu ziemnego, jest jednostkowe zużycie gazu w ciągu roku. Porównując poszczególne rynki UE za pomocą tego wskaźnika, widać znaczne zróżnicowanie (rys. 1). W przypadku Polski wskaźnik ten za 2011 r. jest ponad dwukrotnie mniejszy niż jego wartość dla UE - 889 m3/osobę. [...]

Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2015.1.1


  Gaz z łupków oraz węglowodory z formacji łupkowych rozpalały, głosami przede wszystkim polityków, w latach 2009-2010 nadzieje Polaków. Dzisiaj entuzjazm ostygł, emocji jest mniej. Ten optymizm od samego początku był studzony przez pełnych, jak zawsze, pokory geologów. Doświadczenia z rynku północnoamerykańskiego w zakresie zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej z ostatnich kilku lat pokazują, jak zwiększona podaż węglowodorów zmieniła amerykańską gospodarkę i otworzyła kompletnie nowe możliwości dla sektora energetyki USA1). Dla poszukiwań węglowodów w Polsce, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, lata 2009-2014 zostały w dużej mierze stracone. Najwięksi "upstreamerzy" przenoszą swoje aktywności do krajów o większym potencjale, mniejszym ryzyku i niższych kosztach. Czy wrócą czasy, kiedy w Polsce wydano ponad 120 koncesji poszukiwawczych? Czy można ciągle jeszcze liczyć na sukces łupkowy? Otoczenie rynkowe Obecnie w Polsce, zgodnie z informacjami Ministerstwa Środowiska z 1 października 2014 r., 16 podmiotów otrzymało 72 koncesje na poszukiwanie gazu z łupków. Prowadzone są jedynie prace poszukiwawcze, wydobycie gazu jeszcze się nie rozpoczęło. Właściciele dwóch koncesji (PGNiG i San Leon) poinformowali o znalezieniu gazu z łupków. Badania przeprowadzone przez ExxonMobile w dwóch odwiertach zakończyły się fiaskiem, a firma poinformowała, że ilość gazu odnaleziona w odwiertach była niewystarczająca do uruchomienia komercyjnego wydobycia gazu. Brakiem spektakularnego sukcesu zakończyły się także zabiegi szczelinowania hydraulicznego prowadzone przez BNK Petroleum, a znamienna cisza towarzyszy intensywnym badaniom na obszarach, do których koncesje uzyskała Lane Energy (ConocoPhillips). Gaz z łupków to dobrze znany gaz ziemny, jedy6 94/1(2015) nie wydobyty (dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii) ze skały macierzystej, a nie jak dotychczas konwencjonalnie - ze skały zbiornikow[...]

Problem rtęci w eksploatacji i zużyciu gazu ziemnego na tle innych paliw DOI:10.15199/62.2018.6.10


  Rtęć w gazie ziemnym występuje przede wszystkim w postaci pierwiastkowej (pary lub mikrokrople), ale w kondensatach węglowodorowych dominującą formą tego pierwiastka są organiczne związki rtęci. W gazie ziemnym mogą w niewielkich ilościach prawdopodobnie występować również nieorganiczne (HgCl2), organiczne ((CH3)2Hg, (C2H5)2Hg) i organiczno-jonowe (CH3HgCl) związki rtęci. Są one bardziej agresywne w procesach korozyjnych niż postać pierwiastkowa1, 2). W Polsce rtęć jest spotykana w wielu złożach gazu ziemnego na Niżu Polskim (rys. 1, tabela 1), a więc w głównym regionie zarówno pod względem zasobów gazu ziemnego (67,5% wydobywal-nych zasobów), jak również pod względem wydobycia (71,4% krajowego wydobycia)5, 6). Zgodnie z rozporządzeniem7) stężenie par rtęci w paliwach gazowych przesyłanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi nie może przekraczać 30 μg/m3. Analizując problem emisji rtęci, w przypadku Polski należy wiązać go przede wszystkim z sektorami gospodarki wykorzystującymi węgiel, które odpowiadają za prawie 98,3% rocznej emisji. Dominują procesy spalania (93,4%)8). Geneza i występowanie rtęci w złożach gazu ziemnego w Polsce W okresie permskiej działalności wulkanicznej na obszarze Niżu Polskiego karbońskie skały pochodzenia organicznego stanowiły czynnik przechwytujący strumień par rtęci wydobywających się z głębi Ziemi do atmosfery jako utwory mogące kumulować rtęć do wartości ekstremalnych. W okresie późniejszym, w miarę coraz to większego pogrążania się utworów karbońskich i przemian geoche-Fig. 1. Location of natural gas plants and gas stations where elevated mercury contents were measured. 1 - Kotowo, 2 - Mchy, 3 - Nowe Tłoki, 4 - Chynów, 5 - Paproć, 6 - Kościan, 7 - Bonikowo, 8 - Racot, 9 - Radlin, 10 - Roszków1, 3, 4) Rys. 1. Lokalizacja kopalń gazu ziemnego oraz stacji gazowych, w których zmierzono podwyższone zawartości rtęci. 1 - Kotowo, 2 - Mchy, 3 - Nowe Tłoki, 4 - Chynów, 5 - Pap[...]

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w sektorze gazu ziemnego - szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych czynników warunkujących stabilny i długotrwały rozwój każdego państwa jest długofalowa dostępność do surowców energetycznych oraz ich racjonalne wykorzystanie. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie sektora energetycznego, wszystkie związane z nim działania są szczegółowo regulowane i nadzorowane przez organy państwa. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki [17], do szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki należy kierowanie działem administracji rządowej jakim jest gospodarka. Natomiast ustawa o działach administracji rządowej [20] stanowi, iż dział administracji rządowej - gospodarka - obejmuje m.in. sprawy energetyki. Ponadto zgodnie z zapisami w.w. ustawy, do działań ministra[...]

Dimethyl ether. Properties, production technologies and the market Eter dimetylowy. Właściwości, technologie produkcji i rynek DOI:10.12916/przemchem.2014.1621


  review, with 26 refs., of properties, methods for prodn. and uses (esp. as fuel) of Me2O. Some economic information were also included. W Unii Europejskiej pojawia się miejsce na ciekawe, a dla wielu nowe źródło energii, szczególnie warte rozważenia w okresie budowania nowego wspólnego rynku gazu ziemnego. Przedstawiono właściwości, sposoby otrzymywania i główne uwarunkowania zapotrzebowania na DME, który jest produkowany bądź z metanolu, bądź z gazu ziemnego.[...]

Perspektywiczne zapotrzebowanie na metanol jako paliwo okrętowe DOI:


  Metanol jest jednym z najbardziej obiecujących, a nie produkowanych w Polsce wyrobów chemicznych. Jest to, obok olefin (etylen i propylen), jeden z najważniejszych surowców chemicznych. Służy do produkcji metanalu (30% światowego zużycia metanolu), kwasu etanowego (10%), chlorometanu (3-4%), metakrylanu metylu (2,5%) i metyloamin (2%). Oprócz zastosowań czysto chemicznych coraz ważniejsza jest rola metanolu jako dodatku lub surowca do wytwarzania komponentów paliw. Jako dodatek do benzyn metanol może być stosowany w postaci czystej (12% jego światowej produkcji) lub w postaci eteru metylowo- -tert-butylowego (MTBE; 12% produkcji metanolu). Jako dodatek do benzyn jest on używany głównie w Chinach (10,8 mln t w 2014 r.), poza tym w bardzo niewielkim stopniu w USA i Meksyku, Rosji, Korei Płd. i Arabii Saudyjskiej, nie jest natomiast wykorzystywany jako bezpośredni dodatek do benzyn w Europie. Z metanolu produkuje się także eter dimetylowy (DME), który może zastępować (lub być dodawany) do oleju napędowego i LPG (7-8% produkcji)1). Jako dodatku do oleju napędowego zużywa się 4% metanolu, a jako surowca do produkcji olefin w procesie MTO (methanol-to-olefins) 5%. W przyszłości udział zastosowań paliwowych i surowcowych istotnie wzrośnie (rys. 1), a jednym z bardziej obiecujących kierunków jest wykorzystanie metanolu jako paliwa okrętowego, zastępującego paliwa ropopochodne (ciężki olej bunkrowy oraz morski gasoil). Należy także podkreślić nowy kierunek wykorzystania metanolu. Jest nim zasilanie niskotemperaturowych ogniw paliwowych PEMFC (polimer membrane fuel cell). Metanol, oprócz etanolu oraz DME, to najczęściej proponowane paliwo do zasilania tych ogniw. Na rynku pojawiły się już ogniwa PEMFC bezpośrednio zasilane metanolem przeznaczone do urządzeń mobilnych (np. elektronika przenośna)3, 4). W Europie (UE-27 + Norwegia) metanol jest stosowany do produkcji metanalu, MTBE, kwasu etanowego, chlorometanu i metakry[...]

Analiza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazu DOI:10.15199/17.2017.4.3

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele algorytmów matematycznych, których głównym zadaniem jest określenie spadku ciśnienia w gazociągu przesyłowym. W artykule zostały dokładnie przeanalizowane najczęściej stosowane na świecie algorytmy do obliczenia spadku ciśnienia w gazociągach przesyłowych, a uzyskane wyniki obliczeniowe porównano z rzeczywistymi. W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych modułów obliczeniowych na dokładność wybranych modeli matematycznych do wyznaczenia spadku ciśnienia w gazociągach przesyłowych.1. Wprowadzenie Transport gazu ziemnego na duże odległości, za pomocą rurociągów przesyłowych, charakteryzuje się dużymi spadkami ciśnienia w gazociągach. Ilościowe wyrażenie spadku ciśnienia zależy od wielu czynników, takich jak: długość, średnica i profi l trasy rurociągu, fi zyczne właściwości przesyłanego medium, temperatura przesyłanego gazu ziemnego oraz jego natężenie i charakter przepływu. Istotny wpływ na straty ciśnienia w gazociągach przesyłowych ma techniczny stan rurociągu, a zwłaszcza chropowatość jego ścianek wewnętrznych, której wielkość jest zależna wprost proporcjonalnie od wieku oraz warunków eksploatacji rurociągu. Istnieje wiele algorytmów matematycznych, których głównym zadaniem jest określenie spadku ciśnienia w gazociągu przesyłowym. Wyniki obliczeniowe, uzyskiwane przy stosowaniu owych algorytmó[...]

Drying technologies of natural gas extracted in southern part of Poland Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce DOI:10.15199/62.2017.5.15


  A review, with 37 refs., of absorption methods based on [HO(CH2CH2O)3H] or CH3OH as well as of sorption methods based on LiCl and its mixts. with LiBr and CaBr2. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym wydobycie gazu ziemnego w prawie 30% pokrywa krajowe zapotrzebowanie. Jednym z głównych regionów, w którym pozyskuje się gaz ziemny jest przedgórze Karpat. Jest to rejon o długiej i bogatej historii eksploatacji złóż węglowodorów. Zanim gaz poprzez sieci przesyłowe lub dystrybucyjne trafi do odbiorców przemysłowych lub gospodarstw domowych jest poddawany wielu procesom technologicznym, które mają na celu zagwarantować parametry jakościowe gazu ziemnego, określone odpowiednimi regulacjami. Jednym z podstawowych procesów technologicznych w gazownictwie ziemnym jest osuszanie. Przedstawiono podział dostępnych technologii osuszania gazu ziemnego oraz omówiono praktyczne rozwiązania w tym zakresie na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie eksploatacji złóż gazu ziemnego w południowej Polsce. Podjęto również próbę określenia głównych czynników mających wpływ na wybór technologii osuszania gazu ziemnego. Woda, siarkowodór i ditlenek węgla są zaliczane do najbardziej niepożądanych składników w gazie ziemnym. Wilgotność wydobywanego gazu ziemnego zależy od jego ciśnienia, temperatury i składu. Regulacje ograniczające zawartość pary wodnej w gazie ziemnym są następstwem jej negatywnego wpływu na pracę sieci gazowych oraz urządzeń, w których gaz jest wykorzystywany przez odbiorców końcowych. Wykropliny pary wodnej powstające wskutek obniżenia temperatury gazu stwarzają niebezpieczeństwo powstania korków lodowych oraz hydratów (w wyniku reakcji wody z niektórymi związkami zawartymi w gazie), co powoduje wzrost oporów przepływu w gazociągu, a w skrajnym przypadku może spowodować całkowite wstrzymanie przepływu gazu. Dodatkowo, woda obniża wartość opałową gazu oraz sprzyja korozji stalowych elementów sieci gazowej, zwł[...]

 Strona 1  Następna strona »