Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł BODERA"

Analiza numeryczna konstrukcji badawczej do pomiarów ekranowania pola elektromagnetycznego przez ubiór ochronny

Czytaj za darmo! »

Właściwości ochronne ubioru do pracy w polu elektromagnetycznym sprawdza się określając zapewniane przez niego ekranowanie w standardowym układzie badawczym. W opisywanej metodzie wyznacza się je mierząc pole elektryczne wewnątrz wykonanego ze stratnego materiału fantomu oraz wewnątrz tego fantomu umieszczonego w ubiorze ochronnym. Poprawność uzyskiwanych wyników zależy od budowy fantomu. Poniższa praca dotyczy doboru właściwości elektrycznych wykorzystywanego w fantomie stratnego materiału. Abstract. The protective properties of clothing, that is used to protect workers against the strong electromagnetic field, are specified by measurement of the electromagnetic shielding provided by clothing in the standard test system. In the described method the electric field is measured inside the lossy phantom and inside this phantom when is placed inside the protective suit. The correctness of the measurement depends on the phantom structure. This work concerns matching of the dielectric properties of the phantom lossy medium. (Numerical analysis of test structures for the measurement of the shielding of electromagnetic field by protective suits). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież ochronna, pole elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne. Keywords: environmental safety at work, protective suit, electromagnetic field, numerical modeling. Wstęp Zadaniem ubiorów ochronnych jest zmniejszenie poziomów pola elektromagnetycznego, na jakie narażony jest pracownik, do wartości dopuszczalnych. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania pracownika w obszarze strefy niebezpiecznej. W niektórych wypadkach odzież taką stosuje się również w obsza[...]

Influence of the electromagnetic field (EMF) on the opioid drugs analgesic effect

Czytaj za darmo! »

Zakłada się istnienie dwóch potencjalnych mechanizmów wpływu pola elektromagnetycznego na zdolność odczuwania bólu, przy jednoczesnym podawaniu opioidowych leków przeciwbólowych, a mianowicie wpływ na: ATP-azy błonowe i/lub kanały jonowe oraz receptory opioidowe. Promieniowanie elektromagnetyczne może oddziaływać na ich strukturę i modelować odpowiedź na podanie leku analgetycznego. (Wpływ pola elektromagnetycznego na zdolność odczuwania bólu, przy jednoczesnym podawaniu opioidowych leków przeciwbólowych) Abstract. There are two potential mechanisms of influence of the electromagnetic field (EMF) on pain perception, in parallel treatment using opioid analgesic drugs, which would be supposed to: influence the calcium channel, influence the opioid receptors, based e.g. on the cell membrane electromechanical phenomena. Keywords: electromagnetic field, opioid analgesic drugs, pain perception, QSAR modeling. Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, opiodowe leki przeciwbólowe, modelowanie QSAR. Introduction: the opioid system In some cases, drugs and microwave irradiation might have parallel effects, suggesting effects via a common mechanism [1]. Most of the experiments indicating an influence of magnetic fields upon pain processing have been within the opioid system. Endogenous opioids are ubiquitous and present in varying densities with the central, peripheral and autonomic nervous systems of both animals and humans [2]. Opioid receptors are involved with many other functions and behavioral responses aside from pain, such as reinforcement and reward, neurotransmitter release and modulation of autonomic and endocrine functions. Like pain itself, there are various types of opioids that suggest it is not a unitary system which has different subtypes each having different functional significance. There are three families of endogenous opioids, enkaphalins, dynorphin and endorphins and there are three types of receptors through which opio[...]

The surface electromyography biofeedback in pain management - theoretical assumptions and possibilities of using the method

Czytaj za darmo! »

Psychophysiological assessments and biofeedback based interventions for disorders whose main symptom of interest is chronic pain can be highly effective and useful in the clinical environment. The evidence supporting the effectiveness of psychophysiological assessments and interventions for phantom limb pain, upper and lower back pain, non-cardiac chest pain, and pelvic floor pain disorders is reviewed to provide examples of how these techniques are applied to problems having differing etiologies. Streszczenie. Zastosowanie elektromiograficznej metody biofeedback w leczeniu bólu może być bardzo przydatne w warunkach klinicznych. Dowody skuteczności metod opartych o trening funkcji psychofizjologicznych, w leczeniu bólu fantomowego, w obrębie kończyn górnych, dolnej części pleców, nie-sercowego bólu w klatce piersiowej oraz dolegliwści bólowych w obrębie miednicy mniejszej wymagają dalszych obserwacji klinicznych w celu ich szerszego zastosowania w leczenia bólu o różnej etiologii (Metoda biofeedback elektromiografii powierzchniowej w leczeniu bólu - założenia teoretyczne i możliwości zastosowania). Keywords: electromyography, biofeedback, clinical applications. Słowa kluczowe: elektromiografia, biofeedback, zastosowanie kliniczne. Introduction The use of the surface electromyography (sEMG) has many advantages because such recordings provide a safe, easy, and noninvasive method that allows objective quantification of the energy of the muscle. It is not necessary to penetrate the skin and record from single motor units to obtain useful and meaningful information regarding muscles. Patient can observe synergies in the energy patterns that cannot be seen ‘normally’. The techni[...]

Immunomodulatory Effects of 900 MHz Magnetic Field Applied on Human Blood T Lymphocytes in vitro

Czytaj za darmo! »

T lymphocytes were isolated from blood samples of 15 patients suffering from atopic dermatitis and 20 healthy donors. Cell cultures were exposed to the impact of 900 MHz electromagnetic field in the special anechoic chamber. The immunomodulatory effects of 900 MHz magnetic field on T lymphocytes were observed especially on cells isolated from patients suffering from atopic dermatitis . Streszczenie. Limfocyty T zostały wyizolowane z krwi 20 zdrowych dawców i 15 chorych na atopowe zapalenie skóry. Hodowle komórkowe poddawane były działaniu pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz w specjalnej komorze bezechowej. Wyniki wskazują na korzystne immunomodulacyjne działanie 900 MHz PEM zwłaszcza na limfocyty T pochodzące od chorych na atopowe zapalenie skóry. (Immunomodulacyjne działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na ludzkie limfocyty T w hodowli in vitro). Keywords: immunomodulation, 900 MHz magnetic field, T lymphocytes, atopic dermatitis. Słowa kluczowe: immunomodulacja, pole magnetyczne o częstotliwości 900 MHZ, limfocyty T, atopowe zapalenie skóry. Introduction The growing interest of biological impact of electromagnetic field (EMF) has been observed for many years. However, the non-equivocal results of specific effects of EMF were not obtained until now. Assuming, that spe[...]

 Strona 1