Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA MISZCZYK"

Analiza zmian w warstwie połączenia płyt Al-Cu spajanych wybuchowo

Czytaj za darmo! »

Technologia zgrzewania wybuchowego jest od wielu lat stosowana w przemyśle do łączenia metali i stopów o silnie zróżnicowanych własnościach fizycznych i metalurgicznych. Według powszechnie akceptowanej definicji jest to proces łączenia metali w stanie sta- łym pod wpływem zderzenia z dużymi prędkościami, wywołanymi kontrolowaną detonacją ładunku wybuchowego. Znaczącą zaletą metody jest to, że proces łączenia wolny jest w zasadzie od fizycz- nych, mechanicznych i temperaturowych ograniczeń narzucanych tradycyjnemu procesowi zgrzewania. Jest ona szczególnie przydat- na w przypadku łączenia płyt z metali, dla których tradycyjne tech- niki spajania nie pozwalają na uzyskanie platerów o zadowalającej jakości połączenia poszczególnych warstw [1÷3]. Może być wyko- rzystywana przy tym do łączenia metali zarówno o podobnych, jak i silnie odmiennych właściwościach, np. [4÷9]. Podstawowymi parametrami, które decydują o jakości połącze- nia w zgrzewanych wybuchowo układach są: prędkość płyty rucho- mej (latającej), prędkość przemieszczania się punktu styku metali oraz kąt, pod jakim następuje zderzenie płyt. Te parametry są silnie uzależnione od takich zmiennych, jak: prędkość detonacji, wiel- kość (siła) ładunku wybuchowego, odległość pomiędzy płytami oraz zastosowanie (lub nie) nachylenia płyty ruchomej. Z punktu widzenia tego ostatniego czynnika mogą wystąpić dwie podstawo- we konfiguracje prowadzenia procesu: usytuowanie płyt pod kątem lub równolegle. Wiele aspektów fizycznych i mechanicznych podstaw tej tech- nologii nie jest w pełni rozpoznanych. W szczególności dotyczy to zmian zachodzących w strefie połączenia oraz w warstwach bez- pośrednio przylegających do niej, np. lokalnego rozrostu ziarna i zmian teksturowych oraz zmian składu chemicznego i/lub fazo- wego. Powszechnie uważa się, że zjawiska tam zachodzące silnie wpływają na jakość uzyskanego połączenia [10]. Analiza wcześniejszych [...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA ZMIANY STRUKTURALNE ORAZ WŁASNOŚCI MECHANICZNE BIMETALI Ti/Ni WYTWARZANYCH METODĄ SPAJANIA WYBUCHOWEGO


  Zmiany, jakie dokonują się w strefie połączenia poszczególnych warstw w wyrobach spajanych wybuchowo są kluczowe dla zmian we właściwościach użytkowych platerów. W niniejszej pracy analizowano układ Ni/Ti (alloy 201/Gr.1) wykonany z blach o małej grubości (1 mm/1 mm), łączonych technologią zgrzewania wybuchowego. Badaniom poddano platery w stanie "po połączeniu" oraz po zabiegach obróbki cieplnej, symulujących rzeczywiste warunki pracy. Zmiany mikrostruktu‐ry, składu chemicznego oraz własności mechanicznych bimetalu analizowano z wykorzystaniem mikroskopii optycznej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), jak również poprzez pomiary mikrotwardości. Szczególną uwagę skoncen‐trowano na zmianach, jakie dokonują się w obszarach położonych w pobliżu strefy połączenia. Analiza zmian składu che‐micznego, jakie dokonują się w pobliżu warstwy spojenia, prowadzona była z wykorzystaniem SEM wyposażonego w sys‐tem EDX. Natomiast zmiany morfologiczne (np. formowanie się strefy drobnokrystalicznej) oraz zmiany w topografii orien‐tacji w nanoobszarach analizowano z wykorzystaniem systemu pomiaru orientacji lokalnych w SEM. W pracy opisano zróż‐nicowane przypadki występowania obszarów warstwy przetopionej. W platerach w stanie "po połączeniu" zidentyfikowano obszary przetopione, występujące sporadycznie w zawinięciu fal. Badania stereologiczne tych obszarów pozwoliły na wyznaczenie, tzw. równoważnej grubości przetopień (współczynnik RGP). Współczynnik RGP dla tych złącz jest niewielki (max. do 4,73 μm). W złączach po zgrzewaniu i obróbce cieplnej pomiędzy Ni a Ti zidentyfikowano również do‐datkową warstwę przejściową, nie występującą w platerach w stanie wyjściowym bez obróbki cieplnej. Pomiary mikro‐twardości wykazały znaczne umocnienie w obszarze złącza (do 200÷250 HV0,2) oraz skokowo jego wzrost w warstwach przetopionych (do 811 HV0,2). Obróbka cieplna platerów spowodowała spadek umocnienia w tych obszarach.[...]

 Strona 1