Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław WINIECKI"

Algorytmy identyfikacji strony dla rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących o asymetrycznej mocy obliczeniowej

Czytaj za darmo! »

Możliwość identyfikacji strony lub inaczej możliwość uwierzytelnienia strony jest jedną z zasadniczych cech bezpiecznej sieci komputerowej. Praca dotyczy algorytmów identyfikacji strony w Rozproszonych Systemach Pomiarowo Sterujących (RSPS). W pracy dokonano oceny i wyboru algorytmów identyfikacji pod kątem ich dopasowania do specyfiki sieci RSPS. Zaproponowano również specjalizowane rozwiązania[...]

Analiza możliwości wykorzystania środowiska LabVIEW do implementacji algorytmów kryptograficznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę możliwości środowiska LabVIEW do efektywnej implementacji w nim algorytmów kryptograficznych. Skupiono się przede wszystkim na algorytmach szyfrujących z kluczem publicznym. Opisano podstawy teoretyczne wybranych algorytmów i wynikające z nich potrzeby opracowania kryptograficznych bibliotek programowych. W dalszej części dokonano porównania poprawności i efekt[...]

Technika programowania wielordzeniowego w wirtualnych przyrządach pomiarowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową metodę projektowania przyrządu wirtualnego czasu rzeczywistego z wykorzystaniem komputera wyposażonego w procesor wielordzeniowy. Przedstawiono koncepcję wykorzystania w tym celu zintegrowanego środowiska programowego. Na przykładzie pakietu LabVIEW przeprowadzono analizę wydajnościową podstawowych elementów programowych uruchamianych na procesorze wielordzeniowym.[...]

Bezpieczeństwo w sieciach czujnikowych

Czytaj za darmo! »

Współczesna technika pomiarowa jest integralnie związana z techniką komputerową, informatyką i telekomunikacją. Potrzeba adaptacji technik przekazu informacji do potrzeb systemów pomiarowych zapoczątkowała nową dziedzinę interdyscyplinarną, zajmującą się rozproszonymi systemami pomiarowo-sterującymi (RSPS), których elementy (węzły) są rozmieszczone terytorialnie i zdolne do wymiany informacji pomiędzy sobą [1]. Rozproszone systemy pomiarowe znajdują zastosowanie w przemyśle, medycynie, nauce i edukacji. Najwięcej RSPS opracowano dla potrzeb różnego rodzaju monitoringu. Wśród powstałych w ostatnim czasie rozległych systemów pomiarowych można znaleźć systemy: monitoringu i sterowania przemysłowego; monitoringu klimatycznego; monitoringu środowiska; medyczne; "inteligentnych domów"; laboratoryjne; edukacyjne; sterowania oświetleniem itp. Obecnie badania w obszarze RSPS koncentrują się na aspektach aplikacyjnych oraz na wykorzystaniu nowych techniki informatycznych i komunikacyjnych. Większość rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących (RSPS) wykorzystuje różnego rodzaju bezprzewodowe media komunikacyjne, tworząc nową grupę systemów zwaną bezprzewodowymi systemami pomiarowymi. Specyficznym przykładem bezprzewodowych RSPS są sieci czujnikowe (sensorowe), w których mamy do czynienia z niewielkimi, autonomicznymi węzłami o ograniczonych zasobach obliczeniowych i ograniczonym źródle energii [2]. Sieci czujnikowe są systemami o dużej dynamice zmian, zarówno pod względem topologii, jak i liczby urządzeń (która może być bardzo duża). Ponadto coraz częściej są zintegrowane z istniejącymi sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi - rys.1. Wymienione właściwości sieci czujnikowych czynią podstawowymi zagadnienia związane z bezpieczeństwem wytwarzanych i przekazywanych za ich pośrednictwem informacji.Bezpieczeństwo systemów RSPS wiąże się z bezpiecznym przekazywaniem informacji pomiarowych i sterujących w obszarze sieci czujnikowych [[...]

Niskomocowa realizacja algorytmu mnożenia modularnego Montgomery’ego dla rozproszonych systemów pomiarowosterujących

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono algorytmy redukcji modularnej dostosowane do aplikacji w sieciach czujnikowych. Specyficzne właściwości sieci czujnikowych (niedobór mocy i zasobów obliczeniowych po stronie czujnikowej) wymagają starannego doboru algorytmów kryptograficznych oraz optymalizacji ich implementacji. W przeciwieństwie do większości badań dotyczących mnożenia/redukcji modularnej niniejsza praca jest ukierunkowana na rozwiązania niskomocowe wykorzystujące różne techniki redukcji mocy. Abstract. The paper deals with modular reduction algorithms well suited to sensor networks. Specific properties of sensor networks (low power and computing resources at the sensor side) require careful selection of cryptographic algorithms and optimization of their implementations. Unlike most research involving modular multiplication/reduction this work targets low-power solutions through application of various power reduction techniques. (Low-power implementation of Montgomery modular multiplication algorithm for distributed measurement and control systems) Słowa kluczowe: rozproszone systemy pomiarowe, sieci czujnikowe, redukcja modularna Montgomery’ego, układy niskomocowe Keywords: distributed measurement systems, sensor networks, Montgomery modular reduction, low-power circuits Wstęp Większość projektowanych rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących (RSPS), a w szczególności bezprzewodowych sieci czujnikowych (BSC) działa z wykorzystaniem sieci komputerowych oraz różnego rodzaju bezprzewodowych mediów komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa GSM/UMTS, ZigBee, Bluetooth, WiFi. Systemy te charakteryzują się z reguły ograniczonymi zasobami, zwykle mamy do czynienia z niewielkimi autonomicznymi węzłami o bardzo ograniczonych zasobach obliczeniowych i ograniczonym źródle energii [1]. Integracja z istniejącą infrastrukturą (np. Internet) i wykorzystanie niezabezpieczonych fizycznie kanałów transmisji (fale radiowe) czynią kluczowym problem z[...]

Infrastruktura klucza publicznego do zastosowań w bezpiecznych Rozproszonych Systemach Pomiarowo – Sterujących

Czytaj za darmo! »

Artykuł koncentruje się na projektowaniu i praktycznej realizacji systemu kryptograficznie bezpiecznej dystrybucji bitów losowych (kluczy kryptograficznych) na przykładzie rozproszonej sieci czujnikowej, komunikującej się bezprzewodowo, w standardzie ZigBee. Zaprezentowana została tu również praktyczna realizacja układu generatora liczb prawdziwie losowych - TRNG w układach mikrokontrolerowych. Abstract. This paper focuses on the design and practical implementation of cryptographically secure distribution of random bits (cryptographic keys). There is presented the example of a distributed sensor network, which can communicate wireless base on the ZigBee standard and also the practical realization of a truly random number generator - TRNG in microcontroller systems. (Public Key Infrastructure for use in secure Distributed Measurement and Control Systems ). Słowa kluczowe: rozproszone systemy pomiarowe, infrastruktura klucza publicznego, generatory liczb losowych, sieci ZigBee. Keywords: distributed measurement and control systems, public key infrastructure, random number generators, ZigBee networks. Wstęp Termin Rozproszone systemy pomiarowe małej mocy i bezprzewodowe sieci czujnikowe (zwane dalej niskomocowymi rozproszonymi systemami pomiarowymi - NRSP) odnosi się do sieci tworzonych w trybie ad hoc przez nieduże, autonomiczne urządzenia nazywane węzłami pomiarowo-sterującymi, które oprócz funkcji komunikacyjnych realizują funkcje pomiarowe, przetwarzania, a często także funkcje wykonawcze. Komunikacja w sieci odbywa się za pomocą fal radiowych (lub innej bezprzewodowej techniki transmisyjnej). Coraz częściej systemy te integrowane są z istniejącą, ogólnie dostępną i powszechną infrastrukturą telekomunikacyjną (np. Internet). W związku z tym bezpieczeństwo informacji w systemie rozproszonym staje się na dzień dzisiejszy kluczowym problem. Węzy te poza elementami pomiarowymi, są wyposażone w niewielki mikrokontroler, pamięć, moduł [...]

Systemy do monitorowania zużycia energii elektrycznej w domu DOI:10.12915/pe.2014.11.11

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd systemów inteligentnego pomiaru zużycia energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych. Dokonano klasyfikacji opisywanej grupy systemów z uwagi na poziom szczegółowości prezentowanych informacji. Omówiono ich zadania i typowe funkcje, możliwości pomiarowe i komunikacyjne. Abstract. The paper presents the overview of the intelligent measurements for the energy consumption in residential premises. The measurement systems were classified considering the types of collected data. The paper presents examples of systems for monitoring the overall electrical energy consumption and systems for monitoring the energy consumption by individual appliances. The paper covers tasks and typical functions and measurement capabilities of systems belonging to subsequent categories of systems identifying appliances based on the electrical energy consumption. (Systems for monitoring electricity consumption in the house). Słowa kluczowe: monitorowanie zużycia energii elektrycznej w domu, system pomiarowy. Keywords: home electrical energy monitor, smart metering. doi:10.12915/pe.2014.11.11 Wstęp W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu systemów inteligentnego pomiaru zużycia energii elektrycznej (EE) w lokalach mieszkalnych. Systemy z tej grupy są uzupełnieniem systemów do zdalnego odczytu zużycia EE (AMI - ang Advanced Metering Infrastructure) [1], inteligentnych liczników energii (ang. Smart Meter) [1] oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grid) [2]. Zadaniem domowych systemów monitoringu zużycia energii elektrycznej (DSMZEE) (ang. home electrical energy monitor) jest dostarczenie końcowemu odbiorcy szybkiej i wygodnej informacji na temat wykorzystania EE takiej jak: koszt zużytej całkowitej EE, zużycie EE przez poszczególne odbiorniki w obszarze gospodarstwa domowego, prognozy zużycia EE w okresach krótko i długoterminowych, wyniki analizy kosztów przy zastosowaniu różny[...]

The method of identification operating states of multi-state electrical devices with complex modes of operation DOI:10.15199/48.2016.11.22

Czytaj za darmo! »

This paper presents the method for detecting operating states of electrical appliances. Based on the sequence of transitions between the operating states the method allows to obtain information about the mode of operation of a particular device. The article describes the structure of the system applying the proposed method, discuss the stages of the system operation and presents the results. Streszczenie. Artykuł dotyczy opracowanej metody rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej. Na podstawie sekwencji przejść między stanami metoda pozwala na uzyskanie informacji o programie pracy urządzenia. Przedstawiono strukturę systemu realizującego proponowaną metodę oraz opisano metodę działania jego części składowych, prezentując uzyskane wyniki. (Metoda rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej o złożonych programach pracy). Keywords: NIALM, classification, multi-state devices (FSM), electric signal features. Słowa kluczowe: NIALM, klasyfikacja, urządzenia wielostanowe (FSM), parametry sygnałów elektrycznych. Introduction Statistical data from the last years shows an increase in electricity consumption in households. Moreover, among the different groups of energy consumers, households have the lowest rate of progress in saving energy in Poland [1]. European trends in the field of energy saving indicate that providing information on actual energy consumption motivates end-users to conscious and rational use of electricity. Each household involves dozens of electrical appliances with different nominal power which in different ways affect on the total energy consumption. Obtaining information on the operation of different devices may allow users to manage energy more efficiently [2]. The use of electricity meters for each device is not efficient and troublesome when new monitored devices are attached into the energy network [3]. An alternative approach to the electricity usage monitoring is NIALM - Non-i[...]

Wirtualny analizator widma w paśmie ISM 2,4 GHz

Czytaj za darmo! »

Pasmo radiowe zajmujące przedział częstotliwości 2,4...2,5 GHz nazwane jest pasmem ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical). Federalna Komisja Łączności - FCC (ang. Federal Communications Commission) przeznaczyła je dla zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych. Fakt, że jest to pasmo nie licencjonowane, spowodował olbrzymi wzrost jego popularności. Obecnie na tej częstotliwości działają współczesne systemy bezprzewodowej transmisji danych takie jak Wi-Fi, Bluetooth oraz ZigBee. Producenci urządzeń wykorzystujących to pasmo radiowe nie muszą wykupywać licencji, jednak w dalszym ciągu są zobowiązani uzyskać akceptację FCC [1]. Przed wprowadzeniem urządzenia na rynek, sprawdzana jest moc emitowanego przez nie sygnału oraz zakres wykorzystywanej częstotliwości. Coraz wi[...]

Przegląd i perspektywy zastosowań sztucznej inteligencji w nieinwazyjnej identyfikacji odbiorników energii elektrycznej DOI:10.12915/pe.2014.11.03

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnej identyfikacji odbiorników energii elektrycznej w budynku mieszkalnym. Omówione zostały techniki akwizycji danych pomiarowych, będące podstawą do tworzenia zbiorów uczących i pozyskiwania wiedzy dla algorytmów inteligentnych. Zaprezentowano taksonomię obecnie stosowanych podejść do automatycznego rozpoznawania odbiorników, a także zaproponowano autorskie rozwiązania problemu. Abstract. The paper presents the analysis of the artificial intelligence applications for the non-invasive identification of electrical energy appliances in the residential premises. The data acquisition techniques are discussed, being the source of the training data and knowledge for the intelligent algorithms. Taxonomy of the currently used approaches is also introduced. The new methods, not used so far for the task are also proposed. (State of the art and perspectives of the artificial intelligence usability in the non-invasive identification of electrical energy appliances). Słowa kluczowe: identyfikacja odbiorników, zużycie energii, sztuczna inteligencja, metody nieinwazyjne. Keywords: appliances identification, energy consumption, artificial intelligence, non-intrusive methods. doi:10.12915/pe.2014.11.03 Wstęp Określenie poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jest jednym z zadań stojących przed współczesnym sektorem energetycznym. Polityka państw rozwiniętych ma na celu minimalizację pobieranej energii w szczególności przez odbiorniki w budynkach mieszkalnych, co w połączeniu z przejściem na źródła odnawialne, ma zahamować i odwrócić niekorzystne tendencje w środowisku naturalnym (np. efekt cieplarniany). Z tego powodu kładzie się nacisk na możliwości identyfikacji poszczególnych odbiorników, co może ułatwić ustalenie, które urządzenia są odpowiedzialne za największe zużycie energii. Ponadto możliwe stałoby się stworzenie profilu [...]

 Strona 1  Następna strona »