Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kiryluk"

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w obiektach o różnym charakterze DOI:10.15199/74.2015.1.3


  Energia elektryczna jest przedmiotem umowy pomiędzy jej dostawcą a odbiorcą i - jak każdy inny produkt - powinna spełniać odpowiednie wymagania jakościowe. Dostawca energii elektrycznej powinien zapewnić, aby parametry napięcia zasilającego na zaciskach przyłącza były równe znamionowym lub mieściły się w przedziałach dopuszczalnych odchyleń i deformacji. Z kolei odbiorca nie powinien swoimi odbiornikami negatywnie wpływać na sieć elektroenergetyczną. Jakość energii elektrycznej można określić na podstawie porównania jej określonych parametrów z wartościami dopuszczalnymi, które są zdefiniowane w odpowiednich uregulowaniach prawnych, m.in. w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. Celem artykułu było m.in. przeprowadzenie pomiarów jakości i zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach i urządzeniach oraz analiza uzyskanych wyników. Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz metody poprawy jakości energii elektrycznej Norma PN-EN 50160 definiuje m.in. kilka wymienionych parametrów jakościowych energii elektrycznej: - wolne zmiany napięcia (odchylenia), - wahania napięcia - współczynnik krótko- i długoterminowy migotania światła, - zapady napięcia i przerwy w zasilaniu, - harmoniczne, interharmoniczne, - współczynnik odkształcenia, - asymetrię napięcia, - zmiany częstotliwości zasilania (wahania i odchylenia), - przepięcia. Poprawa jakości energii elektrycznej możliwa jest dopiero po zdiagnozowaniu i zdefiniowaniu przyczyn jej pogorszenia. Redukcja skutków złej jakości energii jest możliwa w odniesie[...]

 Strona 1