Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Dąbek"

Influence of yttrium on the physicochemical properties of the Fe-25Cr ferritic steel for IT-SOFC interconnects DOI:10.15199/40.2015.11.11


  The study investigates the influence of yttrium ion implantation on the heat resistance and electrical conductivity of the Fe-25- Cr ferritic steel used as a material for interconnects applied in intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). The oxidation kinetics of the Fe-25Cr steel, both unmodified and modified, were determined during 200 hrs of observation under isothermal conditions in air and the Ar/H2/H2O and Ar/CH4/H2O gas mixtures at 1073K. A significant improvement in corrosion resistance was observed after surface modification. XRD and SEM-EDS investigations showed that a protective scale composed mainly of Cr2O3 had formed. The yttrium-implanted steel exhibited the lowest area-specific resistance (ASR), which did not exceed the level acceptable for IT-SOFC interconnect materials (0.1 Ω⋅cm2), unlike the ASR of the unmodified steel. Keywords: solid oxide fuel cell, interconnect, ferritic stainless steel, reactive element effect Wpływ itru na poprawę właściwości fizykochemicznych stali ferrytycznej Fe-25Cr przeznaczonej na interkonektory do ogniw paliwowych IT-SO FC W pracy zbadano wpływ implantowanego jonowo itru na żaroodporność i przewodnictwo elektryczne stali ferrytycznej Fe-25Cr, stosowanej na interkonektory do ogniw paliwowych IT-SOFC. Wyznaczono kinetykę utleniania w warunkach izotermicznych (1073 K, 200 godz.) dla materiału wyjściowego oraz modyfikowanego w środowisku powietrza oraz w mieszaninach gazów: Ar/H2/H2O i Ar/CH4/H2O. Stwierdzono, że stal modyfikowana za pomocą implantacji jonowej charakteryzuje się wyższą odpornością na korozję. Badania XRD i SEM-EDS wykazały, że ochronna zgorzelina w zasadniczej części zbudowana była z Cr2O3. Stal implantowana itrem, w przeciwieństwie do niemodyfikowanej, posiadała niższą powierzchniową rezystancją elektryczną ASR od wartości dopuszczalnej (0,1 Ω⋅cm2) dla materiałów przeznaczonych na IT-SOFC interkonektory. Słowa kluczowe: stałotlenkowe ogni[...]

Morfologia powierzchni zgorzeliny na stopach TiAl pokrytych żywicą zawierającą fl uor


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 347 aminofl uorki (trzykrotne zanurzanie w żywicy i suszenie). Żywica ta stosowana jest w stomatologii do fl uorowania zębów. Dla łatwiejszego zobrazowania różnic w morfologii zgorzelin na części modyfi kowanej i niemodyfi kowanej, żywicę naniesiono jedynie na połowę powierzchni próbek. Proces utleniania prowadzony był w temperaturze 1000°C w atmosferze powietrza. Obserwacje morfologii powierzchni wykonano za pomocą mikroskopu skaningowego SEM wyposażonego w spektrometr promieniowania X z dyspersją energii EDS. 3. Wyniki badań i dyskusja Na rysunku 1A przedstawiona została próbka stopu Ti-48Al-2Cr, której powierzchnia została częściowo pokryta powłoką z żywicy. Utlenienie przeprowadzono w 1000°C przez 24 godziny w atmosferze powietrza. Jak widać, na części pokrytej żywicą wykształciła się zgorzelina o jednorodnej budowie, dobrze przylegająca do podłoża. Z kolei na obszarze niepokrytym żywicą występują liczne miejsca, w których zgorzelina uległa w różnym stopniu wykruszeniu, odsłaniając wewnętrzne warstwy tlenkowe lub metaliczne podłoże. Jeden z niewielu fragmentów, gdzie zgorzelina zachowała się w całości, został przedstawiony na rysunku 1B (czarna strzałka). Na rysunku 2B pokazany został ten sam[...]

Wpływ implantowanego itru na wysokotemperaturowe utlenianie stali ferrytycznej Crofer 22 APU


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 353 0,80 % wag.) i lantan (do 0,20 % wag.) . Dodatek manganu sprawia, że zgorzelina na tej stali ma budowę dwuwarstwową. Warstwa wewnętrzna zbudowana jest z Cr2O3, natomiast zewnętrzna ze spinelu manganowo-chromowego MnCr2O4, który ma za zadanie ograniczać tworzenie lotnych tlenowodortlenków (np. CrO2(OH)2) po stronie katodowej ogniwa paliwowego. Producent zdecydował się na użycie lantanu jako pierwiastka wywołującego REE, gdyż jego rozpuszczalność w fazie α-Fe wynosi ok. 0,5%, podczas gdy dla itru jest ona mniejsza niż 0,1% [6]. Ponadto itr, w odróżnieniu od lantanu, tworzy z żelazem fazy międzymetaliczne (np. Fe17Y2). Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy zwiększenie zawartości aktywnego pierwiastka na drodze implantacji jonowej w warstwie wierzchniej stali Crofer 22 APU, prowadzi do dalszej poprawy żaroodporności tego materiału. Badania utleniania przeprowadzone zostały w 900°C, czyli w temperaturze o przeszło sto stopni Celsjusza wyższej od temperatury pracy SOFC. 2. Materiał i metodyka badawcza Podany przez producenta skład stal[...]

 Strona 1