Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH PIĄTKIEWICZ"

Otrzymywanie bezwodnego etanolu metodą termoperwaporacji podciśnieniowej


  Przedstawiono wyniki eksperymentalne odwadniania alkoholu etylowego metodą perwaporacji. Instalacja testowa pracowała w warunkach podwyższonej temperatury nadawy i obniżonego ciśnienia po stronie permeatu, co pozwoliło na uzyskanie bardzo wysokich wydajności dla modułu zeolitowego oferowanego komercyjnie. Uzyskano bardzo wysokie odwodnienie etanolu (czystość końcowa ok. 99,92%), znacznie przekraczające punkt azeotropowy (ok. 95,6%), który jest granicą rozdziału mieszaniny woda-etanol dla procesu destylacji. Ponadto dokonano krótkiego przeglądu literaturowego na temat podstaw procesu perwaporacji i stosowanych membran. H2O-EtOH mixts. (about 1:1 by vol.) were sepd. by pervaporation on NaA zeolite membrane at 50-80°C under vacuum 0.75-0.95 bar. The product purity was up to 99.92% by vol. Perwaporacja jest to proces, który w swojej najprostszej formie można przyrównać do realizacji dwóch operacji jednostkowych: selektywnego rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej na membranie i odparowania składnika ulegającego permeacji. Stąd nazwa procesu pochodząca ze złożenia angielskich słów permeation oraz vaporization. Perwaporacja uznawana jest w wielu przypadkach za korzystną alternatywę do innych metod rozdzielania, zarówno pod względem efektywności rozdziału, jak i kosztów operacyjnych. Jej zastosowania to głównie procesy odwadniania rozpuszczalników organicznych, ale także procesy oczyszczania wody (usuwanie zanieczyszczeń organicznych). Do największych zalet procesu perwaporacji zalicza się zdolność do rozdzielania układów tworzących azeotropy oraz mieszanin związków o zbliżonych temperaturach wrzenia (przewaga nad procesem destylacji), a także przebieg procesu w znacznieniżaPolitechnika Warszawska; bSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Andrzej Krasińskia, *, Teresa Suchecka b, Wojciech Piątkiewicza Otrzymywanie bezwodnego etanolu metodą termoperwaporacji podciśnieniowej Production of anhydrous ethanol by cou[...]

Koncepcja wytwarzania membran kapilarnych oraz metody oceny ich jakości

Czytaj za darmo! »

Wykonano prototypową instalację do wytwarzania kapilarnych membran polipropylenowych, stosowanych w procesach przemysłowych i ochrony środowiska. Przeprowadzono badania wpływu składu roztworu przędnego na właściwości filtracyjne i mechaniczne produkowanych membran. W pracy przedstawiono koncepcję metody kontroli jakości i powtarzalności produkcji, wytypowano surowce oraz zamieszczono przy[...]

 Strona 1