Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karol Konopka"

Badanie połączeń ścian murowych DOI:10.15199/33.2017.10.32


  Wartykule opublikowanym na łamach "MateriałówBudowlanych" nr 8/2017 [4] przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące połączeń ścian murowych, wybrane badania oraz wymagania normowe. Sformułowano wnioski i wskazano luki w aktualnym stanie wiedzy w aspekcie wyznaczania sił wewnętrznych oraz projektowania połączeń ścian. Ze względu na brak znormalizowanych metod umożliwiających wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie i sztywności połączenia, wykonano rozpoznawcze badania połączeń ścian. Zastosowano elementymurowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), a kształtmodeli tak dobrano, aby w najprostszy sposób odzwierciedlić rzeczywiste połączenie ścian jak w badaniach [5]. Modele badawcze i badania Badania przeprowadzono na modelach wykonanych z elementówmurowych zABK na zaprawie systemowej do cienkich spoin, bez wypełniania spoin czołowych. Określona zgodnie z PN-EN 1052-1:2000 i przedstawiona w[1]wytrzymałość na ściskaniemuruwynosiła fc =2,97N/mm2, amoduł sprężystości Em = 2040 N/mm2.Wytrzymałość na ścinanie wyznaczona wg normy PN-EN 1052-3:2004 i zaprezentowana w[2] początkowawytrzymałość na ścinanie była równa fvo = 0,31 N/mm2, a moduł Kirchoffa określonywg normyASTME519-81 i podany w [3] wynosił G = 329 N/mm2. Zbadano trzy modele o identycznym kształcie i wymiarach. Miały one bisymetryczny kształt dwuteowy, w którym środnik stanowiła podłużna ściana długości ~120 cm, a półki dwie ściany o długości ~90 cm (rysunek 1a i b). Między środnikiem a półkami ukształtowano pionowe połączenie, którego konstrukcję zróżnicowano. Wmodelu badawczymoznaczonym umownie jako M-B między półkami a środnikiem wykonano klasyczne połączenie murarskie (rysunek 1a). Element ten traktowano jako model referencyjny, którego parametry mechaniczne i zachowanie się podczas obciążenia oraz zniszczenia było porównywane z wynikami z pozostałych badań. W kolejnych dwóch murach (geometria zgodnie z rysunkiem 1b) połączenie pomiędzy ściana[...]

 Strona 1