Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA CZERNIAK-RECZULSKA"

Charakterystyka właściwości fizykochemicznych proszków węglowych pod kątem ich zastosowania w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym

Czytaj za darmo! »

Codzienna piel.gnacja skory to nieustannie nowe wyzwania, ktore zmieniaj. si. na coraz wy.sze wraz z wiekiem cz.owieka. Ka.dy pragnie zachowa. zdrowy i pi.kny wygl.d, aby skora l.ni.a jak najcenniejszy kamie. .wiata . diament. Zapotrzebowanie rynku kosmetyczno- farmaceutycznego ci.gle si. zmienia. Jaki. czas temu zachwycano si. produktami kosmetycznymi ze z.otem czy srebrem, a wykorzystywane one by.y ju. w staro.ytno.ci [1, 2]. Obecnie na rynku kosmetyczno-farmaceutycznym i medycznym dominuj. preparaty zawieraj.ce w swoim sk.adzie nanocz.stki. Dzi.ki temu uzyskuje si. najwi.ksz. powierzchni. czynn. i du.e mo.liwo.ci wch.aniania substancji czynnych (aktywnych). Do produkcji kosmetykow wykorzystywane jest nanosrebro, nanoz.oto, nanomied. i nanoplatyna. Nowo.ci. na rynku jest nanowoda (rozbite du.e skupiska cz.steczek wody na niewielkie, uporz.dkowane grupy tzw. nanoklastery) [3]. Dlaczego nie zastosowa. nanokrystalicznego diamentu? Diament na d.ugowieczno..? A mo.e rownie. amorficzny w.gielc? W.giel jako biomateria. wykorzystywany jest od dawna, jako biozgodna bariera dla jonow metali uczulaj.cych na powierzchniach implantow medycznych [4€7]. Osobn. grup. stanowi. proszki w.glowe. Istnieje szereg metod wytwarzania proszkow w.glowych. Zak.adaj. one wykorzystanie procesow CVD (Chemical Vapour Depostion) lub fali uderzeniowej do syntezy nano- b.d. mikrometrowej wielko.ci ziaren. W zale.no.ci od metody syntezy oraz parametrow procesu mo.na uzyska. proszki o zro.nicowanych w.a.ciwo.ciach i sk.adzie fazowym [8, 9]. Obecnie w wielu o.rodkach na .wiecie, w tym rownie. w Instytucie In.ynierii Materia.owej Politechniki .odzkiej, prowadzone s. badania dotycz.ce charakterystyki oraz modyfikacji powierzchni warstw, a tak.e proszkow w.glowych w aspekcie zastosowania ich w medycynie [4€8, 10€12]. Nowym kierunkiem wydaj. si. by. rownie. badania wp.ywu proszkow w.glowych na ekspresj. genow [13]. Istniej[...]

 Strona 1