Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew MARSZAŁEK"

Nowa metoda monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta DOI:10.12915/pe.2014.05.021

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania i wyniki badań laboratoryjnych prototypu elektrody biomedycznej, umożliwiającej bezinwazyjne monitorowanie stanu jej kontaktu ze skórą pacjenta i jednoczesne pomiary sygnałów elektrodiagnostycznych. Proponowana nowa metoda może zastąpić obecnie stosowaną, opartą na pomiarze impedancji, metodę określania stanu kontaktu, która nie umożliwia jednoczesnego monitorowania stanu kontaktu elektrody jak i pomiarów użytecznych sygnałów elektrodiagnostycznych. Abstract. This paper presents the design, performance, and laboratory test results of prototype biomedical electrode, that allows for simultaneous non-invasive electrode-skin contact state monitoring and measurements of electrodiagnostic signals. The proposed new approach can replace currently used method, based on impedance measurements, allowing only for one of the parameters monitoring (i.e. either electrode contact monitoring or signal recording). (A new method of electrode-skin contact state monitoring). Słowa kluczowe: elektroda biomedyczna, stan kontaktu, monitoring. Keywords: biomedical electrode, electrode-skin, contact state, monitoring. doi:10.12915/pe.2014.05.21 Wprowadzenie W wielu obszarach diagnostyki medycznej istotną rolę odgrywa pomiar i analiza sygnałów elektrofizjologicznych, będących nieocenionym źródłem informacji o sposobie i poprawności funkcjonowania różnych narządów w organizmach żywych. Należą do nich na przykład sygnały elektrokardiograficzne EKG, elektroencefalograficzne EEG, elektromiograficzne EMG itp. Poprawny przebieg pomiaru wymaga zapewnienia odpowiedniego stanu kontaktu elektrod biomedycznych ze skórą pacjenta. Elektrody biomedyczne są bowiem elementem łączącym źródło sygnałów bioelektrycznych z układem pomiarowym, a na ich styku ze skórą pacjenta zachodzi zjawisko zmiany rodzaju przewodnictwa z jonowego na elektronowy (styk metalu z elektrolitem), któremu towarzyszą złożone procesy fizyczne i chemicz[...]

Algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer DOI:10.15199/48.2015.05.02

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer (BMI) pozwala na kodowanie sygnałów neuronowych z przepływnością ok. 0.25 bita na próbkę, przy zniekształceniach mniejszych jak 3% rms. Dzięki redukcji transmitowanych danych kompletny, wielokanałowy system BMI wraz z układem telemetrii i anteną magnetyczną może być implantowany w całości pod skórą badanego zwierzęcia. Pełna podskórna implantacja redukuje prawdopodobieństwo rozwoju infekcji i umożliwia obserwację zwierzęcia w jego naturalnym środowisku. Abstract. Presented data compression algorithm dedicated to Brain-Machine Interface (BMI) system enables encoding of neural signals at data rate of 0.25 bits per sample with distortions below 3% rms. Reduction of transmitted data enables implantation of complete, multichannel BMI system along with telemetry unit and magnetic antenna. Full implantation of BMI system is essential for minimization risk of developing infections and enabling the animal to interact freely with the environment. (Data compression algorithm for brain-machine interface). Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, kompresja sygnałów neuronowych, transformacja falkowa Keywords: brain-machine interface, neural signal compression, discrete wavelet transform Wstęp Ogromny postęp poczyniony przez mikroelektronikę i inżynierię materiałową umożliwił projektowanie i realizację zaawansowanych, wielokanałowych systemów interfejsu mózg-komputer BMI (ang. brain machine interface systems). Najbardziej zaawansowane z obecnie konstruowanych systemów BMI pozwalają na równoczesną stymulację wielu setek neuronów oraz rejestrację sygnałów elektrycznych pochodzących nawet z kilkuset neuronów równocześnie [1], [2], [3]. W systemach tych wykorzystuje się nowoczesne elektrody wytwarzane na podłożu krzemowym w technologii MEMS (ang. micro-electromechanical systems), które oprócz miniaturowych platynowych kontaktów elektrycznych integrują macierze przełączników w postac[...]

Badania wpływu układu monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta na mierzony sygnał elektrokardiograficzny DOI:10.15199/48.2015.05.19

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania wpływu systemu monitorowania stanu kontaktu elektrod biomedycznych ze skórą na mierzony sygnał elektrokardiograficzny. Stan kontaktu elektrody biomedycznej określany jest na podstawie wartości mierzonej pojemności elektrycznej odizolowanych elektrod testowych umieszczonych w pobliżu elektrody biomedycznej. Pomiar pojemności elektrycznej odbywa się za pomocą przetwornika pojemność-częstotliwość, zintegrowanego konstrukcyjnie z elektrodami testowymi oraz z elektrodą biomedyczną. Abstract. This paper presents the study of an electrode-skin contact state monitoring system's impact on the measured ECG signal. The electrodeskin contact state monitoring system is based on capacitance measurements between two isolated test electrodes, which are placed near the biomedical electrode plate. Capacitance measurement is performed indirectly by measuring the output frequency of a capacitance-to-frequency converter. The capacitance-to-frequency converter is integrated with biomedical electrode. (Influence of the electrode-skin contact state monitoring system on the ECG signal measurement). Słowa kluczowe: elektroda biomedyczna, stan kontaktu, monitoring, sygnał EKG. Keywords: biomedical electrode, electrode-skin, contact state, monitoring, ECG signal. Wprowadzenie Elektrodiagnostyka, czyli pozyskiwanie wszelkiego rodzaju sygnałów elektrycznych pojawiających się w organizmie człowieka, pełni istotną rolę w ocenie stanu zdrowia [1]. Sygnały te są bowiem odzwierciedleniem procesów zachodzących w różnych narządach (mózg, serce, mięśnie itp.). W praktyce stosowane są dwie metody pobierania takich informacji, bezpośrednia lub pośrednia. Pierwsza metoda jest inwazyjna - najczęściej przy użyciu mikroelektrod pozyskuje się sygnał bezpośrednio z komórki. Natomiast druga polega na rejestracji potencjałów elektrycznych na powierzchni skóry z wykorzystaniem elektrod powierzchniowych. Wadą pierwszej z metod jest sam fakt inwazyjnoś[...]

A comparison of the properties of conditioning systems cooperating with the eddy-current inductive loop sensor DOI:10.15199/48.2016.11.26

Czytaj za darmo! »

The paper presents an analysis of different types of conditioning systems that are used with the inductive loop sensor. The purpose of such an analysis is to compare the quantity and the type of information obtained from the sensors and limitations of that information depending on a specific conditioning system. Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę różnych typów układów kondycjonowania współpracujących z indukcyjnym czujnikiem pętlowym. Analiza ta ma na celu porównanie informacji pozyskiwanej z czujnika i jej ograniczenia wynikające ze stosowanego układu kondycjonowania. (Porównanie właściwości układów kondycjonowania współpracujących z wiroprądowymi czujnikami indukcyjnymi). Keywords: inductive loop sensor, conditioning system, ac-bridge, impedance, vehicle magnetic profile. Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, układ kondycjonowania, mostek zmiennoprądowy, profil magnetyczny pojazdu. Introduction For many years, inductive loop (IL) sensors have been used to detect vehicle presence in order to count their number, measure their length and speed and also for classification purposes [1]. The data from these sensors, which is collected over a predetermined period of time, is used to determine traffic parameters for intelligent traffic systems (ITS) [2]. A key element in measuring traffic parameters is the recognition and proper classification of vehicles. It takes place on the basis of signals obtained by IL sensor, which vary depending on the type of vehicle [3]. In the field of vehicle classification IL sensors are used in a number of ways [4, 5, 6] that largely depend on the output signal of the measurement channel, wherein the sensor is working [7]. A key element of this channel is the conditioning signal system which, apart from the sensor and the measured object (vehicle), influences the parameters of the output signal. These signals can be then used for classification purposes [4, 6]. However, it is not possible t[...]

Analiza sygnałów reprezentujących składowe impedancji czujnika indukcyjnego pętlowego DOI:10.15199/48.2016.08.63

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę i interpretację sygnałów reprezentujących składowe impedancji czujnika indukcyjnego pętlowego, zastosowanego do identyfikacji parametrów poruszających się pojazdów samochodowych w ruchu drogowym. Zastosowany układ kondycjonowania umożliwia uzyskiwanie dwóch sygnałów - profili (rezystancyjnego i reaktancyjnego) proporcjonalnych do zmian składowych impedancji czujnika pętlowego. Informacje zawarte w tych profilach zostały zinterpretowane w odniesieniu do zjawisk fizycznych zachodzących w polu magnetycznym czujnika oraz w odniesieniu do konstrukcji mechanicznej pojazdu. W celu jednoznacznej detekcji niektórych elementów konstrukcyjnych pojazdów zastosowano metody fuzji obu rejestrowanych sygnałów. Abstract. The paper presents an analysis and interpretation of signals representing the components of the inductive loop sensor impedance. Such a sensor is used for the identification of the moving vehicles in traffic. Applied conditioning system makes it possible to obtain two signals (profiles) at its output. These signals are proportional to changes in the constituent parameters of the loop sensor impedance. The information included in these profiles were interpreted in relation to the physical phenomena occurring in the magnetic field sensor and in relation to the mechanical design of the vehicle. In order to clear detection of structural elements of vehicles the fusion methods of both recorded signals have been used. (Analysis of signals representing the components of the inductive loop sensor impedance). Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, profil magnetyczny rezystancyjny i reaktancyjny pojazdu, fuzja danych Keywords: inductive loop sensor, resistance and reactance magnetic profile of vehicle, data fusion Wstęp Czujniki indukcyjne pętlowe od wielu lat są powszechnie stosowane do detekcji obecności pojazdów w określonej strefie, zliczania pojazdów, pomiaru ich prędkości i długości, a także do klasyfikacji.[...]

 Strona 1