Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara BOROWIK"

Microcontrollers diagnostic system for evaluation of Stirling engine

Czytaj za darmo! »

In this paper we present the microcontroller system for diagnostic and evaluation of the Stirling engine performance. For this purpose the model for the prototype engine analysis has been developed, to present the engine’s improved benchmarking results. The functioning of this engine has been analysed with the aim to find and optimize the main working parameters. To obtain this goal the Stirling engine has been equipped with different kinds of electronic sensors. A microcontroller testing circuit has been designed, which uses the acquisition of data from the data module. Streszczenie. Artykuł prezentuje system pomiarowy z mikrokontrolerem, diagnozujący i oceniający efektywność pracy zbudowanego silnika Stirlinga (zgłoszenie patentowe ipo.gov1310365.5). W tym celu zaimplementowany został model analizujący parametry silnika z różnymi ustawieniami zespołów zewnętrznych (takich jak zawory, nagrzewnice) oraz przy różnym medium roboczym, celem znalezienia i optymalizacji odpowiednich wartości roboczych parametrów modelu. Silnik Stirlinga został wyposażony w szereg elektronicznych czujników. Zaprojektowany układ testujący pracuje w systemie "embeded" z wykorzystaniem mikrokontrolerów w układzie hierarchicznym. (Mikrokontrolerowy system diagnostyczny do badań silnika Stirlinga). Keywords: Stirling Engine, heat transfer, regenerator, performance. Słowa kluczowe: Silnik Stirlinga, obieg ciepła, regenerator, wydajność. Introduction The Stirling engine is a multi energy-sourced engine, as it may use solar energy, combustion energy and heat from old coal refuse heaps. They make considerably less pollution than the traditional engines. The absence of explosive nature in converting heat energy into mechanical one, conveys to silent and cleaner operation. The Sti[...]

Wavelet-neural detection of induction motor drive's faults DOI:10.12915/pe.2014.08.08

Czytaj za darmo! »

This paper presents a method of fault identification of induction motor drive by means of the application of wavelet analysis of a tested signal and a model of neural network with supervised learning, and also a model of neural network processed in the next epochs by means of algorithm making essential changes of parameters of this network. The tests which were executed on three important state variables, describing physical quantities of the chosen induction motor drive model indicated the usefulness of the method used for diagnostic purposes, allowing the identification of the fault type occurring in the induction motor drive in the initial phase of formation. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu analizy falkowej badanych sygnałów i modelu sieci neuronowej. Ukazany został model sieci neuronowej przetwarzanej w kolejnych stadiach za pomocą algorytmu dokonującego istotnych zmian parametrów tej sieci. Badania przeprowadzone na trzech istotnych zmiennych stanu opisujących wielkości fizyczne wybranego modelu napędu z silnikiem indukcyjnym potwierdziły przydatność zastosowanej metody do celów diagnostycznych umożliwiając identyfikację rodzaju uszkodzenia występującego w napędzie z silnikiem indukcyjnym w jego początkowej fazie powstawania. Metoda identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu analizy falkowej Keywords: induction motor drive, wavelet transformation, network learning rule, epochs. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, transformata falkowa, sieci neuronowe. doi:10.12915/pe.2014.08.08 Introduction Diagnostics of electromechanical processes is involved in the recognition of undesirable changes their states, which will be presented in the form of a series of intentional action executed in a fixed time by the determined set of machines and devices with specified available resources. Faults and other destructive events can be ca[...]

ZigBee Sensor Network for controlling the lightening system

Czytaj za darmo! »

A control system for an HID (High Intensity Discharge) lamp with the magnetic ballast is considered. Electronic switch unit driven by ZigBee system controls illumination of lamps in network. RF ZigBee transceivers are employed to turn the HID lamps on and off and to control illumination trough wireless remote communications. Thereby are achieved considerable energy saving. Also operational status of the ballast and HID lamp can be controlled by the sensors and all failures will be automatically detected and notified to users. Streszczenie. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie zastosowania sieci sensorycznej Zigbee, dla sterowania lampami HID, wykorzystywanymi w miejskich ciągach komunikacyjnych. Wykorzystano tu system zaimplementowany na 16-bitowym mikrokontrolerze PIC24HJ256GP610. Sterowanie intensywnością świecenia lamp HID jest realizowane bezprzewodowo w oparciu o łącznik zintegrowany z obciążeniem lampy HID. (Wykorzystanie interfejsu ZigBee do sterowania oświetleniem ulicznym) Keywords: HID lamp; ballast; Zigbee network, PIC microcontroller; Xbee module Słowa kluczowe: sieci sensoryczne ZigBee, PIC mikrokontroler, moduł Xbee. Introduction The subject of the paper is magnetic ballast control system for HID lamp using Zigbee. Further is proposed a model, that comprises: a management system module for outputting HID lamp control signals on the basis of Zigbee communications, a wireless control module with Zigbee unit, MCU, power supply unit, an electronic switch unit for controlling illumination and RF transceiver an[...]

 Strona 1