Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA CZYRSKA-FILEMONOWICZ"

Mikrostruktura i właściwości warstwy SiO2-Al2O3-CaO-Na2O na stopie TIMETAL834

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano charakterystyki mikrostruktury i właściwości warstwy ochronnej SiO2-Al2O3-CaO-Na2O wytworzonej na stopie TIMETAL834 poprzez zanurzanie w zawiesinie. Metodami analitycznej skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego wykonano szczegółowe badania mikrostruktury i składu fazowego warstwy. Stwierdzono, że warstwa jest zbudowan[...]

Mikrostruktura warstw odpornych na erozję na kompozycie węglowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono charakterystykę mikrostruktury kompozytu węglowego, jak również warstw TiC i SiC oraz warstwy z układu SiO2-Al2O3- Y2O3 wytworzonych na tym kompozycie. Warstwy zostały wytworzone na kompozycie poprzez zanurzanie w zawiesinie w celu poprawy jego odporności na erozję. Metodami mikroskopii świetlnej oraz analitycznej skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej wyk[...]

Mikrostruktura i właściwości warstw ochronnych na stopie TIMETAL 834

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu ze względu na korzystne właściwości mechaniczne i fizykochemiczne są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym. Jednym ze stopów tytanu o perspektywicznym znaczeniu dla lotnictwa jest stop TIMETAL 834. Stop ten charakteryzuje się najwyższą temperaturą pracy ze wszystkich stopów tytanu, wysoką odpornością na pełzanie, korzystną wytrzymałością na rozciąganie oraz zadawalającą wytrzymałością zmęczeniową poniżej temperatury 600°C [1]. TIMETAL 834 może być stosowany do wytwarzania niektórych elementów silników turboodrzutowych, takich jak: łopatki i tarcze sprężarek [2, 3]. Wadą stopów tytanu (także stopu TIMETAL 834) jest mała odporność na utlenianie w temperaturze powyżej ok. 600°C. Żaroodporność stopów tytanu można poprawić stosując metody inżynierii powierzchni [1, 4÷[...]

Mikrostruktura i właściwości dwuwarstwowej powłoki ze szkła krystalicznego na stopie TIMETAL 834

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu ze względu na największą ze wszystkich stopów konstrukcyjnych wytrzymałość względną (stosunek wytrzymałości na rozciąganie do ciężaru właściwego; Rm/ρ) i wysoką temperaturę topnienia stanowią perspektywiczny materiał dla nowoczesnego lotnictwa. W silnikach lotniczych ze stopów tytanu wykonuje się elementy sprężarek, takie jak łopatki robocze i kierujące, tarcze, pierścienie dystansowe. TIMETAL 834 należy do stopów tytanu bliskich-α. Charakteryzuje się najwyższą temperaturą pracy ze wszystkich stopów tytanu, wysoką odpornością na pełzanie, korzystną wytrzymałością na rozciąganie oraz zadowalającą wytrzymałością zmęczeniową poniżej temperatury 600°C [1]. Stop ten może być zastosowany do wyrobu niektórych elementów sprężarek silników turboodrzutowych, takich[...]

TEM analysis of creep mechanisms of single-crystalline nickel-base superalloys

Czytaj za darmo! »

Single crystal (SC) superalloys are especially designed for gas turbine blades in jet aircraft engines and stationary turbines generating electricity. The basis criterion in material selection for gas turbine blades is a high creep strength, because they have to withstand centrifugal forces acting during operation. The main creep mechanisms in polycrystalline superalloys are: -- dislocation creep by combined slip and climb of dislocations, -- diffusion creep by Nabarro-Herring or Coble mechanism [1, 2]. As it was shown for many superalloys [3÷5], in the range of temperature and stresses characteristic for service conditions of turbine blades, grain boundary diffusion by Coble mechanism is the main factor controlling the creep rate. Therefore the elimination of grain boundaries is necessary for improvement of creep resistance of superalloys. It can be achieved by a directional solidification with a grain selector, as was demonstrated first by B. Piearcey from Pratt & Whitney in 1970 [6]. Single crystal superalloys exhibit the highest creep resistance among metallic materials. The development of chemical composition of SC superalloys resulted in elaboration of four generations of these alloys [7, 8] and progress continues already towards the fifths generation [9]. The as-cast single crystal superalloys exhibit a dendritic structure with the eutectic areas between dendrite arms, which can be homogenized by heat treatment. The typical microstructure consists of about 70% of cuboid γʹ precipitates, about 400 nm in size, separated by γ matrix channels about 30 nm wide. Residual eutectic areas contain large irregular γʹ precipitates. Such two-phase microstructure guarantees the high creep resistance of single-crystalline turbine blades. The γʹ precipitates are an ordered Ni3Al-base intermetallic phase with the lattice parameter only slightly smaller than the Ni-base γ solid solution. This produc[...]

Zmiany mikrostruktury podczas eksploatacji łopatki turbiny gazowej z monokrystalicznego nadstopu niklu CMSX-4


  Metodami skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej zbadano zmiany mikrostruktury w .opatce z monokrystalicznego nadstopu niklu CMSX-4 po 12 700 godzinach pracy w energetycznej turbinie gazowej. Zaobserwowano wyra.ne ro.nice w mi- krostrukturze u podstawy, w .rodku wysoko.ci i przy wierzcho.ku piora .opatki. Szczego.owa analiza podstruktury dyslokacyjnej umo.liwi.a okre.lenie ro.nych mechanizmow pe.zania dzia.aj.cych w poszczegolnych strefach .opatki. Scanning and transmission electron microscopy investigations of microstructural changes in CMSX-4 single crystal blade after exploitation for 12 700 hours in stationary gas turbine have been performed. The pronounced differences in microstructure at the bottom, in the middle of the height and at the blade tip have been observed. The detailed analysis of the dislocation substructure enabled determination of different creep mechanisms acting in particular zones of the blade. S.owa kluczowe: monokrystaliczne nadstopy niklu, pe.zanie, .opatki turbin gazowych Key words: single crystal nickel-base superalloys, creep, gas turbine blades S. 307 UHTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE Nr 4 Stereoscan oraz transmisyjnego mikroskopu elektro- nowego JEOL JEM-2010 ARP. 3. Wyniki bada.. 3.1. Zmiany kszta.tu wydziele. fazy ƒÁf. Obserwacje mikrostruktury na przekrojach rownoleg.ych do kierunku dzia.ania si.y od.rodkowej ujawni.y zro.nicowanie kszta.- tu i wielko.ci wydziele. fazy ƒÁf przy podstawie, w .rodku i na wierzcho.ku piora .opatki (rys. 2). U podstawy .opatki, gdzie podczas pracy tempera- tura by.a najni.sza (807 ‹C), a napr..enia najwy.- sze (189 MPa), mikrostruktura nadstopu CMSX-4 obserwowana na obrazach SEM by.a podobna, jak w stanie obrobionym cieplnie. Na obrazach SEM nie zaobserwowano zmian w mikrostrukturze spowodo- wanych dzia.aniem napr..e. w wysokiej temperatu- rze. Wzrost temperatury w .rodku piora .opatki do 927 ‹C i jednoczesny spadek [...]

Characterisation of microstructure evolution during high temperature creep of CMSX-4 superalloy by TEM, HRSTEM and high spatial resolution EDX mapping

Czytaj za darmo! »

CMSX-4 is a single crystal nickel-base superalloy, applied for aircraft and stationary gas turbine blades. Its microstructure consists on the cuboidal precipitates of ?Á?Ś phase (Ni3Al-based), coherent with ?Á solid solution matrix. Chemical composition of CMSX-4 superalloy contain s more than 10 chemical elements and is especially designed to achieve around 70% volume fraction of ?Á?Ś phase. The ?Á.?Á?Ś interfaces, separating the disordered ?Á solid solution and ordered ?Á?Ś phase precipitates, are the strong obstacles for dislocation movement, what allows to obtain the high temperature strength. During exploitation, the turbine blades are subjected to the load by centrifugal force at high temperature in the range from 700 to 1100?‹C, thus undergo creep deformation. The parts of the turbine blade work at different temperatures and stresses, therefore microstructural changes caused by creep must be investigated over a wide temperature.stress range. Depending on the temperature and stress, three creep regimes with distinct modes of predominant microstructural changes in single crystal superalloys can be distunguished [1]: .. at intermediate temperature (700?€850?‹C) and high stress (550?€900 MPa) a pronounced primary creep deformation up to even 5% occurs at the very short time of several hours, .. at high temperature (850?€950?‹C) and medium stress (150?€550 MPa) the tertiary creep is dominant with the creep strain increasing monotonically with creep strain, .. at high temperature (900?€1200?‹C) and low stress (50?€185 MPa) the creep curves display small creep-hardening and a distinct plateau, during which the creep strain is almost not varied with time, followed by the pronounced increase of creep strain leading rupture. The microstructural changes caused by creep of CMSX-4 superalloy at the above mentioned creep regimes have been investigated by many researchers, e.[...]

Influence of Long-time Stresses on the Microstructure of the Martensitic High Chromium Steels for Advanced Power Engineering

Czytaj za darmo! »

Microstructure of the as received and long-term creep deformed martensitic 9% Cr steel for advanced power plants has been characterised using transmission electron microscopy. Statistical quantitative analyses were undertaken to determine the dislocation density within subgrain and the width of the subgrains. The microstructure of the as received (austenitised at 1070ºC for 2h and tempe[...]

Measurements of microstructure parameters in single crystal nickel-base superalloys

Czytaj za darmo! »

Stereological procedure for characterizing a degree of rafting in single crystal nickel-base superalloys is discussed. The image analysis technique is described on the example of microstructural changes of 2nd generation single cystal superalloy PWA 1484 during creep tests under laboratory conditions. STRESZCZENIE W pracy przedstawiono procedurę pomiarową parametrów opisujących zmiany mikros[...]

 Strona 1  Następna strona »