Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Karol BEDNAREK"

Electrodynamic Calculations and Optimal Designing of Heavy-Current Lines

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the problem of optimization of technical equipment. The problems related to the choice of optimization criterion and defining the objective functions are presented. The paper discusses proper choice of optimization methods. For the selected method of genetic algorithms the classical algorithm has been modified that resulted in improved effectiveness of the optimization searc[...]

Electromagnetic field generated by heavy-current equipment and its effects on the environment

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the problems of interaction of the electromagnetic fields generated by heavy-current (electro-power) equipment with the environment. The main interest is focused on local excessive temperature growth arising in ferromagnetic parts of the structures subject to strong alternating magnetic field. Results of the electromagnetic and thermovision research carried out in selected industrial plants are presented and commented. Streszczenie. W pracy zajęto się problematyką oddziaływania pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia silnoprądowe (elektroenergetyczne) na otoczenie. Główną uwagę skupiono na powstawaniu lokalnych nadmiernych przyrostów temperatury w ferromagnetycznych elementach konstrukcji, na które oddziałują silne przemienne pola magnetyczne. Zamieszczono i skomentowano wyniki badań elektromagnetycznych i termowizyjnych wybranych obiektów przemysłowych. (Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia silnoprądowe i jego oddziaływanie na otoczenie) Keywords: electromagnetic effects, local temperature growth, heavy-current busduct, heavy-current equipment. Słowa kluczowe: oddziaływania elektromagnetyczne, lokalne przyrosty temperatury, tory wielkoprądowe, urządzenia silnoprądowe. Introduction The electromagnetic field (EMF) is commonly used in the industry, telecommunication, teletransmission, radiolocation, medicine, military technology, science (astronomy, spectroscopy, physics, technology) and in everyday living of a man (i.e. common-use devices) [1-5]. Nevertheless, in many situations it is inadvertently generated as a side effect of operation of other equipment. Among the most typical examples connected with the subject there are the systems related to electric power generation, transformation, and transmission, i.e. the electric power equipment. In the cases of intended and inadvertent emission the electromagnetic field interacts with the object located in the vicinity of the devices bei[...]

Research of electromagnetic interaction of heavy-current equipment

Czytaj za darmo! »

The paper presents measurement results of the magnetic field distribution in various heavy-current devices, with special consideration of heavy-current electric power busducts. The research has been carried out in order to depict the differences in the magnetic field distribution with respect to the design solutions of the busducts and the locations of the measurements. The analyses are performed with a view to consider possible excessive temperature growths of the ferromagnetic parts placed in these regions. Streszczenie. W pracy zamieszczono wyniki pomiarów rozkładów pola magnetycznego w różnych układach urządzeń silnoprądowych, ze szczególnym uwzględnieniem torów wielkoprądowych (szynoprzewodów). Badania przeprowadzono w celu uwzględnienia różnic w rozkładach pola magnetycznego w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń (szynoprzewodów) oraz miejsc (obszarów) wykonywania pomiarów. Analizy dokonywane są pod kątem rozważenia możliwości wystąpienia nadmiernych przyrostów temperatury w elementach ferromagnetycznych, jakie mogą występować w rozpatrywanych obszarach. (Badania elektromagnetycznych oddziaływań urządzeń silnoprądowych). Keywords: distribution of magnetic flux density, heavy-current equipment, electromagnetic effects, local temperature growth. Słowa kluczowe: rozkład indukcji magnetycznej, urządzenia silnoprądowe, oddziaływania elektromagnetyczne, lokalne przyrosty temperatury. Introduction The electromagnetic field (EMF) accompanies operation of any electric devices, due to gathering or motion of electric charge, i.e. occurrence of voltage and current flow. In some cases EMF is purposely generated in order to obtain some definite usage effects like information transfer, radiolocation, medical diagnostic or therapeutic operations, etc. On the other hand, in many situations it is an inadvertent side effect of operation of the electric equipment. Particular and relatively common case arises when EMF is generated by hea[...]

Generation of local overheating of contact connections in heavy-current equipment caused by electromagnetic effects exerted on ferromagnetic connecting parts

Czytaj za darmo! »

The paper analyses electromagnetic effects of heavy-current equipment and local excessive temperature growth of ferromagnetic parts (arising in their vicinity) and contact connections including ferromagnetic parts. The results of magnetic measurements and thermovision tests are presented in the considered cases, the effects have been commented and discussed. Streszczenie. W pracy analizowane są oddziaływania elektromagnetyczne urządzeń silnoprądowych oraz powstawanie lokalnych przyrostów temperatury elementów ferromagnetycznych (występujących w ich otoczeniu) i połączeń stykowych zawierających elementy ferromagnetyczne. Przedstawiono i skomentowano wyniki pomiarów magnetycznych oraz badań termowizyjnych. (Powstawanie stanów lokalnych przegrzań połączeń stykowych urządzeń silnoprądowych w wyniku oddziaływań elektromagnetycznych na ferromagnetyczne elementy łączące). Keywords: local temperature growth, electromagnetic effects, heavy-current equipment, contact connections. Słowa kluczowe: lokalne przyrosty temperatury, oddziaływania elektromagnetyczne, urządzenia silnoprądowe, połączenia stykowe. Introduction One of the most important aspects of operation of an equipment consists in its reliability. This factor takes particular importance in case of the systems related to electric power supply, i.e. the electro-power equipment. High power transmission is accompanied by slowlyalternating magnetic and electric fields generated by these devices while conducting high current under high voltage. These fields interact with the objects located in their vicinity, but also with subassemblies of the devices generating them. In consequence, they may give rise to a risk [1-10]. Particular case arises when contact connections of heavycurrent parts are locally overheated that may be conducive to break-down and temporary interruptions of operation of the electric power equipment. Therefore, identification of such cases becomes a very significant fact[...]

Elektromagnetyczne oddziaływania i bilans energetyczny w sieci zasilającej w budynku banku DOI:10.12915/pe.2014.12.46

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się analizą jakości energii i efektywności energetycznej w obiekcie, jakim jest budynek banku, z charakterystyczną dla niego infrastrukturą odbiorników energii. Rozważania mają na celu określenie bilansu energetycznego oraz oddziałujących zaburzeń w sieci budynku banku pod kątem możliwości ograniczenia powstawania zakłóceń w pracy wykorzystywanego osprzętu elektrycznego oraz optymalizacji opłat za energię elektryczną (racjonalizacji gospodarowania energią). Abstract. The paper focuses on the analysis of the quality of power and power efficiency within a bank building, including an infrastructure of power receivers typical for such facilities. The purpose of the paper is to determine the power balance and disturbances interacting within the bank building's mains in terms of possibilities of limiting the occurrence of disturbances in the operation of electrical equipment and optimization of electricity fees (rationalization of energy management). (Electromagnetic effect and energy balance in power supply network at bank building). Słowa kluczowe: racjonalizacja gospodarowania energią, kompensacja mocy biernej, elektromagnetyczne oddziaływania, harmoniczne. Keywords: rationalization of energy management, reactive power compensation, electromagnetic effect, harmonics. doi:10.12915/pe.2014.12.46 Wprowadzenie We wszelkich obszarach działalności człowieka wykorzystywane są powszechnie elementy i urządzenia elektryczne. Z uwagi na niezwykle dynamiczny rozwój gospodarczy sektorów związanych z produkcją, przetwarzaniem informacji, działalnością menadżersko-administracyjną, naukowo-dydaktyczną oraz usługowo-handlową poziom zaawansowania technicznego wykorzystywanego w tych jednostkach osprzętu elektrycznego nieustannie wzrasta. Wraz z rozwojem osprzętu elektrycznego, elektronicznego i informatycznego wzrasta niebezpieczeństwo powstawania i oddziaływania zaburzeń, czyli zagrożeń prawidłowości pracy (niezawodności) występujących o[...]

Skalowanie czasu pracy autonomicznej w systemach zasilania gwarantowanego DOI:10.15199/48.2015.12.11

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się zagadnieniami skalowania czasu pracy autonomicznej (rezerwowej) systemów zasilania gwarantowanego (doboru czasu podtrzymania zasilania zabezpieczanych odbiorników). Opisano moduły bateryjne i możliwość ich wykorzystania w UPS. W celu umożliwienia nieprzerwanej długotrwałej pracy autonomicznej (przy braku prawidłowego napięcia sieciowego) rozpatrzono także współpracę zasilacza UPS z zespołem prądotwórczym. W końcowej części pracy skomentowano uzyskane rezultaty. Abstract. The paper discusses the issues of scaling of autonomous operation (back-up) time of UPS units (determining the back-up time for the protected receivers). Battery modules and their possible applications were described. In order to ensure long, uninterrupted autonomous operation (when there is no voltage in the mains) the UPS unit's operation when coupled with power generator was also considered. The last section of the paper comments on the obtained results. (Scaling of autonomous operation time in UPS systems). Słowa kluczowe: systemy zasilania gwarantowanego (UPS), czas pracy autonomicznej, moduły bateryjne, zespoły prądotwórcze. Keywords: uninterruptible power supply (UPS), autonomous operation time, battery modules, power generators. Wprowadzenie W środowisku pracy, jak również mieszkalnym człowieka ciągle zwiększa się liczba obiektów, do których należy dostarczyć energię elektryczną. Wzrastają także często oczekiwania związane z jakością doprowadzanej energii. Z uwagi na funkcjonowanie w bliskim otoczeniu bardzo dużej liczby odbiorników o różnym charakterze, zawierających elementy zachowawcze (kondensatory, cewki) oraz podzespoły nieliniowe, w których występują stany przejściowe (nieustalone) bądź pobierających prąd impulsowo, w sieciach zasilających powstają zaburzenia elektromagnetyczne, które mogą spowodować np. zakłócenie prawidłowości działania zasilanego osprzętu, zwiększenie jego strat mocy, utratę przetwarzanych informacji bądź powstan[...]

Speeding up of electromagnetic and optimization calculations by the use of the parallel algorithms

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of computation parallelization of the luminous flux distribution in an industrial premise and of an optimization process for the three-phase heavy-current busducts. Mathematical models of the electromagnetic calculation are presented for some definite physical systems. Effectiveness of application of the parallel algorithms for analyzing the electromagnetic fields and performing the optimization calculations is described. Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki zrównoleglenia obliczeń rozkładu strumienia świetlnego w obiekcie przemysłowym oraz procesu optymalizacyjnego dla trójfazowych torów wielkoprądowych. Przedstawiono modele matematyczne obliczeń elektromagnetycznych w określonych układach fizycznych. Opisano efektywność zastosowania algorytmów [...]

Effectiveness of optimization methods in heavy-current equipment designing

Czytaj za darmo! »

The paper provides analysis of the calculation results obtained in optimization of a three-phase unscreened heavy-current busduct with solid insulation. The deterministic methods have been used for this purpose, namely the Gauss-Seidel, simple gradient, coupled gradient methods and, an indeterministic method - i.e. a modified genetic algorithm method. Effectiveness of these methods in solving the task has been tested. A calculation model of the electrodynamic parameters determining the state of the system has been presented. Streszczenie. W pracy przeanalizowano rezultaty optymalizacji geometrii trójfazowego nieekranowanego toru wielkoprądowego o izolacji stałej. Zastosowano metody deterministyczne: Gaussa-Seidela, gradientu prostego, gradientu sprzężonego oraz jako niedeterministyczn[...]

 Strona 1  Następna strona »