Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Litka"

EVENTS VISUALIZATION POST IN A DISTRIBUTED TELEINFORMATION SYSTEM FOR THE BORDER GUARD DOI:10.15199/59.2017.8-9.77


  Events Visualization Post is part of the STRADAR project [1], which is dedicated to streaming real-time data in distributed dispatcher and teleinformation systems of the Border Guard (BG). The project is implemented for the security and defense and it is funded by the National Centre for Research and Development. The project is the extension of the KONSOLA project [2,3]. The STRADAR project consists of multiple stationary and mobile elements [1], although the most significant are the Center Server (CS), the Archival server (AS) and the Events Visualization Post (EVP) [4]. The CS runs the custom Map Server (MS) application, manages the list of visualization tasks, and performs various management operations. The MS provides access to data on naval situation for visualization on digital maps. The AS provides access to archived data, which can be of various types: files, images, SMS, SDS, video, or audio. Finally, the EVP enables interactive visualization of data, generation of new visualization tasks, and some minor control functions. The Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types in BG headquarters which operates on a PC with a very high resolution multi-screen display for visualization and a standard display for management. In terms of visualization, the EVP allows the operator to visualize files, images, SMS, SDS, video, audio, and current or archival data on naval situation on digital maps. All the visualized data can be synchronized in time. In terms of generation of new visualization tasks, the EVP allows the operator to define a great number of parameters of the task. For both the generation of new tasks and the visualization of data, the EVP communicates with the CS, which, if necessary, communicates with the AS. In regard to visualization of naval situation on digital maps, the discussed fragment of the system can be considered a Vessel Traffic Service[...]

APLIKACJA NA SYSTEM OPERACYJNY ANDROID STERUJĄCA KONTROLEREM SIECI SDN DOI:10.15199/59.2019.7.23


  1. WSTĘP Rozwój techniki wraz z postępującą miniaturyzacją spowodowały szybki rozwój przenośnych urządzeń zwanych smartfonami. Łączą one w sobie cechy tradycyjnego telefonu komórkowego oraz komputera, co zapewnia możliwość instalowania licznych aplikacji umożliwiających szybkie i dogodne wykonanie określonych profesjonalnych zadań z dowolnych miejsc i w różnych sytuacjach bez konieczności używania specjalnie do tego celu dedykowanego komputera. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest również rozwój systemów operacyjnych przeznaczonych na platformy mobilne. Rozwój tej gałęzi technologii spowodował powstanie systemów takich jak Android i iOS, które znajdują się w czołówce rankingu wszystkich systemów operacyjnych pod względem udziału w ogólnoświatowym rynku systemów operacyjnych [9]. Z tego też względu ważne jest wykazanie możliwości wykorzystania tych systemów dla celów profesjonalnych zawodowo. Technologia SDN [4,8] udostępnia możliwość łatwego implementowania aplikacji współdziałających z kontrolerem SDN, który odpowiada za sterowanie siecią. Natomiast Android jest popularnym systemem operacyjnym opublikowanym na licencji open source, który udostępnia wiele możliwości programistycznych oraz dużą liczbę potencjalnych odbiorców aplikacji. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji, realizacji i testów aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android [1], która udostępnia możliwość sterowania kontrolerem sieci SDN za pomocą protokołu RESTCONF [2]. Przedstawiono wyniki zrealizowanego z sukcesem w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych PG WETI projektu inżynierskiego. Podstawowymi założonymi funkcjami, które realizuje aplikacja, to możliwość połączenia się z kontrolerami OpenDaylight [10], uwierzytelnienie i autoryzacja użytkownika, przeglądanie dowolnej tablicy przepływów, dodawanie i edytowanie przepływów oraz ich usuwanie. Ważnym zadaniem było także zrealizowanie sieci SDN sterowanej pojedynczym kont[...]

SIEĆ WIELODOMENOWA WYKORZYSTUJĄCA MPLS I SDN DOI:10.15199/59.2019.7.34


  1. WSTĘP Technologia Wieloprotokołowej Komutacji Etykietowej (MPLS, MultiProtocol Label Switching) odpowiada za obsługę ruchu oraz dostarcza odpowiednie mechanizmy wspierające proces zachowania jakości usług (QoS, Quality of Service) w sieci, w której jest stosowana, jednak wymaga nadrzędnego elementu sterującego lub protokołów umożliwiających wykorzystanie algorytmów rutingu do tworzenia ścieżek przełączanych etykietowo (LSP, Label-Switched Path) [12]. Rolę takiego nadrzędnego elementu sterującego, zarządzającego przełącznikami MPLS, może pełnić kontroler SDN (Software Defined Networking - Sieci Definiowanych Programowo). Koncepcja technik SDN umożliwia sterowanie i zarządzanie zasobami sieciowymi w sposób programowy, ułatwiając projektowanie, dostarczanie i utrzymanie usług sieciowych. Wprowadzane przez tę technologię abstrakcja, rozdzielająca płaszczyznę przekazywania od płaszczyzny sterowania oraz centralizacja funkcji sterowania dostarczają możliwość redukcji złożoności sieci, a także niezależność od dostawców sprzętu sieciowego [9, 10]. Niniejszy artykuł przedstawia opracowanie konfiguracji sieci wielodomenowej z zachowaniem jakości usług, wykorzystującej technologie MPLS i SDN oraz implementację tej sieci z wykorzystaniem elementów fizycznych (minikomputery Raspberry Pi 3), a także zasobów wirtualnych (środowisko emulacyjne Mininet). W pracy założono zastosowanie technologii MPLS w płaszczyźnie przekazywania, a SDN - w płaszczyźnie sterowania, co umożliwia uzyskanie komutacji bazującej na etykietach MPLS, realizowanej na podstawie zasad sterowania ruchem, ustalanych przez kontroler SDN. W celu implementacji przedstawianej w niniejszym artykule koncepcji opracowano strukturę sieci składającą się z dwóch połączonych domen: fizycznej i wirtualnej. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję połączenia technologii MPLS i SDN w ramach jednej sieci - cel tego przedsięwzięcia, algorytm przetwarzania pakietów wyk[...]

Sterowanie kamerami i wizualizacja danych radarowych w rozproszonym systemie dyspozytorskim STRADAR dla straży granicznej DOI:10.15199/59.2019.12.3


  Straż graniczna musi być wyposażona w technologię, umożliwiającą komunikację, pozyskiwanie, wymianę i wizualizację danych w różnych sytuacjach operacyjnych. Obecnie granicę morską Rzeczypospolitej Polskiej monitoruje i wspiera zautomatyzowany system radarowego nadzoru polskich obszarów morskich ZSRN, który jest zintegrowanym systemem bezpieczeństwa [1]. Artykuł dotyczy projektu, którego celem jest usunięcie ograniczeń obecnie używanego rozwiązania. Projekt STRADAR poświęcony jest strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych straży granicznej. Projekt - realizowany dla bezpieczeństwa i obrony państwa - finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stanowi on rozszerzenie projektu KONSOLA [2, 3], w którym opracowano system wymiany rozproszonych danych mapowych straży granicznej. Obecnie informacje taktyczne są gromadzone z jednostek mobilnych (pojazdów, samolotów i statków), punktów obserwacyjnych i web service. Zakres typów informacji obejmuje dane AIS, dane radarowe ARPA, połączenia telefoniczne i radiowe, obraz wideo z kamer, zdjęcia, pliki, wiadomości SMS, anomalie obiektów mapowych i inne. Projekt STRADAR umożliwia wizualizację bieżącej lub archiwalnej sytuacji operacyjnej złożonej z dowolnej kombinacji zsynchronizowanych danych powyższych typów. Został on rozszerzony i ustalono nowe cele dalszego rozwoju przy ścisłej współpracy ze strażą graniczną. Dwa z tych celów to wprowadzenie nowej funkcjonalności sterowania i zarządzania kamerami przy wykorzystaniu standardu ONVIF [4, 5] oraz nowej funkcjonalności przechowywania, przetwarzania i wizualizacji danych radaru SCANTER oraz ARPA. Ta nowa funkcjonalność to nie tylko dodatek nowego rodzaju danych, ale także zaprojektowanie nowych interfejsów, serwerów i bazy danych wraz z wizualizacją znaną operatorowi. KONCE PCJ A PODSYSTEMU STEROWANIA KAMERAMI Dotychczasowa architektura systemu STRADAR została odpowie[...]

BADANIE MOŻLIWOŚCI SYMULACYJNYCH ŚRODOWISKA ‘MININET’ POD KĄTEM WSPARCIA PROTOKOŁU NETCONF DOI:10.15199/59.2018.8-9.52


  1. WSTĘP Na współczesnym rynku usług telekomunikacyjnych obserwuje się stałe zwiększanie ilości informacji przesyłanych przez sieci, a co za tym idzie wzrost ich wykorzystania, złożoności i zapotrzebowania na zasoby. Rosnące trudności w zarządzaniu sieciami i sterowaniu przepływem danych powodują szeroko obserwowany rozwój koncepcji Sieci Definiowanych Programowo (SDN) [1]. Nowy model sieci wymusił opracowanie nowych metod komunikacji między urządzeniami sieciowymi oraz zdefiniowanie odpowiedniego zbioru operacji, przeprowadzanych przez scentralizowane jednostki sterujące. Z tego powodu powstały nowe protokoły sieciowe, dostosowane do wymagań stawianych przez sieci SDN, wśród których jako przykład wymienić można protokół NETCONF (Network Configuration Protocol) [2]. W związku z tak przebiegającym rozwojem sieci telekomunikacyjnych w procesie badań i projektowania istotnym ogniwem staje się możliwość analizy i oceny odpowiednio dużych struktur sieciowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań, dotyczących modeli i protokołów wykorzystywanych w technologii SDN. Narzędziem szeroko stosowanym w środowisku badawczorozwojowym jest oprogramowanie Mininet, będące emulatorem sieci. Umożliwia on uruchamianie przełączników, urządzeń końcowych, kontrolerów i połączeń między nimi na pojedynczym komputerze. W ramach projektu inżynierskiego, realizowanego w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych Politechniki Gdańskiej we współpracy z firmą ADVA Optical Networking, podjęto się zbadania możliwości zastosowania środowiska Mininet do testowania dużych sieci SDN oraz operowania na protokole NETCONF i definiowanych przez niego bazach danych. W wyniku realizacji prac oczekiwano uzyskania możliwości zbierania danych o konfiguracji sieci, emulowanej w środowisku Mininet, za pomocą baz danych zdefiniowanych w protokole NETCONF i operacji, których on dostarcza. Sposób podejścia do tak zdefiniowanego zadania przybliżono w rozdziale drugim. Opisano [...]

Stradar - rozproszony system dyspozytorski i teleinformatyczny dla Straży Granicznej DOI:10.15199/59.2017.11.1


  Warunkiem spełnienia zadań przez Straż Graniczną jest wyposażenie jej w odpowiedni system zbierania, przetwarzania, udostępniania danych dla ich analizy, wynikającej z potrzeb i działań operacyjnych [8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17]. Rodzaj i zakres zbieranych danych oraz funkcjonalność systemu jest uzależniona od typu granicy, na której ma być zastosowany system. W artykule przedstawiono wynik projektu takiego systemu wykonanego dla obsługi morskiej granicy państwa. Projekt ten współfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem było wykonanie demonstratora technologicznego, umożliwiającego eksplorację i archiwizację: sygnałów mowy, danych mapowych zawierających informacje AIS (Automatic Identification System), radarowe oraz GPS (Global Positioning System), sygnałów wideo, komunikatów SMS (Short Message service), kolekcjonowanych na serwerach archiwizacji włączonych w sieć IP Straży Granicznej. W skład demonstratora technologicznego wchodzą następujące elementy funkcjonalne, będące konsekwencją uwzględnienia wyników projektu KONSOLA [11] oraz wymagań i założeń przyjętych dla projektu STRADAR [11]: centrum, serwery archiwizacji SA, stanowisko wizualizacji zdarzeń SWZ, jednostka mobilna JM, punkt obserwacyjny PO. W celu realizacji projektu i przeprowadzenia badań, demonstrator technologiczny uzupełniono o dodatkowe środowisko badawcze, w skład którego wchodzą: system MCS IP, serwer webowy UM, sieć IP, komputery pomocnicze do symulacji i emulacji zdarzeń, tester protokołów. Podczas wykonywania projektu - na podstawie wyników przeprowadzonych badań i proponowanych koncepcji systemu STRADAR [1, 5] - zdefiniowano wymagania funkcjonalne demonstratora, dobrano technologie i narzędzia informatyczne, dokonano dekompozycji blokowo-funkcjonalnej urządzenia, określono zasoby sprzętowo-programowe dla jego realizacji. Na tej podstawie zrealizowano warstwę sprzętową demonstratora oraz wybrane elementy systemu MCS (Multifunctional Communi[...]

Multimedialny system nadzoru dla straży granicznej - projekt STRADAR DOI:10.15199/59.2019.12.1


  Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom kraju wymaga odpowiednio zorganizowanej działalności określonych instytucji państwa w różnych obszarach jej aktywności. Integralność terytorialną i ludnościową wyznaczają granice państwa, które są jednym z czynników określających stopień bezpieczeństwa ludności przebywającej na jego terytorium. W związku z tym należy nadzorować przepływ ludności i obiektów przez granicę lub znajdujących się w jej pobliżu. Do realizacji tego zadania powołane są odpowiednie służby zorganizowane w postaci straży granicznej [3,4,5,6,7,8,9,10]. Instytucja ta, jak i jej personel - aby mogła wypełniać nałożone na nią obowiązki - musi być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjno-teleinformatyczną. Infrastruktura ta umożliwia zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie personelowi informacji o sytuacji na granicy państwa w postaci mediów pochodzących od różnego rodzaju sensorów, a także komunikowanie się, niezależnie od rodzaju obiektu i miejsca przebywania. Działania operacyjne straży granicznej obejmują zarówno informacje bieżące, jak i archiwalne oraz mogą wymagać równoczesnych działań wykorzystujących różne zbiory danych. Zarówno zakres informacji, rodzaje sensorów, jak i typy obiektów nadzorowanych i nadzorujących zależąod rodzaju granicy i służby granicznej. Projekt STRADAR dotyczy realizacji systemu nadzoru dla straży morskiej granicy państwa [1,14,15,17,22]. Projekt ten jest konsekwencją pozytywnych wyników uzyskanych w ramach wcześniejszego projektu KONSOLA, realizowanego dla gestora, którym był Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku (MOSG) [1,2]. Opierając się na jego wynikach sformułowano wymagany zakres funkcjonalności oczekiwanych przez personel MOSG oraz wymagania co do architektury systemu. Podczas realizacji przez konsorcjum systemu nadzoru STRADAR szczegóły dotyczące funkcjonalności i rozwiązań sprzętowo-programowych uzgadniano i weryfikowano z gestorem, którym jest nadal MOSG. [...]

 Strona 1