Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK SOBCZUK"

Urządzenie do oznaczania zawartości zapachowych substancji chemicznych w powietrzu

Czytaj za darmo! »

Rezystancyjne półprzewodnikowe czujniki gazów, których opór elektryczny jest zależny od stężenia atmosfery gazowej, są powszechnie używane w przemyśle i gospodarstwach domowych. W przypadku połączenia kilku różnych czujników skład gazu będzie określony przez wyjściową macierz sygnałów. Na podstawie tego zjawiska opracowano elektroniczny przyrząd do analizy gazów, w którym można zastosować 8 tlenkowych czujników gazu. Pomiar kontrolowany jest z poziomu programu komputerowego za pomocą metod rozpoznawania wzorców. Eight exchangeable metal oxide semiconductor gas sensors were used for construction of an electronic device to gas anal. The device was tested by detn. of BuOH conc. (1- 200 ppm) in an artificial air. The measurements were controlled from the computer program with [...]

Pomiar zapachowego zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych przy zastosowaniu chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oznaczeń związków odorowych, różniących się polarnością i lotnością, przy wykorzystaniu mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (izolacja i wzbogacanie związków) oraz chromatografii gazowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas (analiza jakościowa i ilościowa). Solid phase micro extn. and GC-MS were used for detn. of odor compds. in gas samples taken from an industrial piggery atm. Eight com. stationary phases were tested. The std. mixts. of odor compds. were generated by evapn. of resp. compounds into a gas stream at 30°C. The detd. concns. of PhH and its alkyl deriv. were 10-25 ppm, of Clcontg. org. compds. 5-10 ppm, Me3N 25 ppm, BuOH 50 ppm and (MeS)2 10 ppm. Przygotowanie próbki do analizy chromatograficznej jest podstawowym zagadnieniem wielu metod anality[...]

Pomiar odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą półprzewodnikowych czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób identyfikacji odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazu. Do wizualizacji wyników pomiarów wykorzystano statystyczną analizę czynnikową PCA (principal component analysis). Identyfikacja odorów za pomocą tego urządzenia może być uzupełnieniem pomiarów olfaktometrycznych w badaniach związanych z jakością powietrza lub do monitoringu skuteczności procesów dezodoryzacji. A portable device for odor identification and measurements was constructed and used for studying the malodorous impurities in off-gases from a municipal landfill, a piggery and a meat-waste utilization plant. The results were visualized by statistical factor (principal component anal.). The gas from the municipal landfill contained mainly MeH (65.5%) and CO2 (39.5%). Ocena jako􀄞ci powietrza wymaga stosowania czasoch􀃡onnych i kosztownych bada􀄔 olfaktometrycznych. Z tego wzgl􀄊du rozwijane s􀄅 sensoryczne techniki pomiarowe, dzi􀄊ki którym mo􀄪na uzyska􀃼 wyniki zgodne z wynikami bada􀄔 olfaktometrcznych. Ludzki zmys􀃡 powonienia jest z􀃡o􀄪onym aparatem. Funkcj􀄊 detektora zapachów pe􀃡ni pole w􀄊chowe w górnej cz􀄊􀄞ci kana􀃡ów nosowych, o powierzchni ok. 4 cm2. Zawiera ono 10-30 mln receptorów podzielonych na 10-100 typów o ró􀄪nej czu􀃡o􀄞ci i selektywno􀄞ci1). Ludzie o podwy􀄪- szonych zdolno􀄞ciach w􀄊chowych mog􀄅 rozdró􀄪ni􀃼 8-10 tys. zapachów2). W jamie nosowej psa znajduje si􀄊 120-200 mln receptorów w􀄊chowych na powierzchni pola w􀄊chowego 85-200 cm2, w zwi􀄅zku z czym szacuje si􀄊, 􀄪e czu􀃡o􀄞􀃼 w􀄊chu psa mo􀄪e by􀃼 nawet kilkaset razy wi􀄊ksza od cz[...]

Zastosowanie metody PCA do klasyfikacji odorów mierzonych urządzeniem wieloczujnikowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób identyfikacji związków odorotwórczych za pomocą matrycy z półprzewodnikowymi czujnikami gazu. Przebadano takie związki, jak aldehyd octowy, aceton, chlorobenzen, metyloamina, amoniak, kwas octowy, dimetyloamina, toluen oraz ich proste mieszaniny. Przy prezentacji wyników wykorzystano metodę analizy głównych składowych PCA, umożliwiającą graficzne przedstawienie wielowymiarowego zbioru danych. Badania wykazały, że jest możliwe zidentyfikowanie pojedynczego związku w próbie, natomiast mieszaniny całkowicie zmieniają cechy odpowiedzi matrycy. Principal component anal. was used for identification of some odorous compds. and their mixts. in air with semiconductor resistance sensors. The results of the study on PhCl, Me2CO, MeNH2, AcH, NH3 and NH3/MeNH2 mixt. were presented as a multidimensional data sets. Wspó􀃡czesne techniki analityczne, takie jak chromatografia gazowa, po􀃡􀄅czona ze spektrometri􀄅 masow􀄅, pozwalaj􀄅 zarówno zidentyfikowa􀃼 zwi􀄅zki chemiczne wyst􀄊puj􀄅ce w 􀄞rodowisku, jak równie􀄪 okre􀄞li􀃼 ich st􀄊􀄪enie. Instrumentalna ocena jako􀄞ci zapachowej powietrza zanieczyszczonego tymi zwi􀄅zkami jest jednak bardzo s􀃡aba w porównaniu z ludzkim zmys􀃡em powonienia. Znane techniki pomiarowe, mimo post􀄊pów, nie s􀄅 w stanie precyzyjnie sklasyfikowa􀃼 zapachów, nie mówi􀄅c o ocenie hedonicznej jako􀄞ci zapachowej. Dlatego wci􀄅􀄪 wykorzystuje si􀄊 eksperckie zespo􀃡y osób oceniaj􀄅cych1). Istnieje jednak tendencja do wypierania drogich i czasoch 􀃡onnych bada􀄔 eksperckich przez pomiary sensoryczne, które mog􀄅 by􀃼 wykonywane w trybie ci􀄅g􀃡ym, a ponadto charakteryzuj􀄅 si􀄊 obiektywizmem, któr[...]

 Strona 1