Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Gajewska"

Geosyntetyki w ochronie przeciwerozyjnej skarp


  Skarpy budowli ziemnych (np. nasypów drogowych, przekopów) są narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Największe zniszczenia powstają w wyniku intensywnych lub nawalnych opadów. Skarpy są niszczone także przez wody spływające z nawierzchni dróg, nieujęte prawidłowo przez system odwodnienia. Działanie tych wód jest długotrwałe i wielokrotnie powtarzalne. Skarpy często niszczone są już podczas budowy, przy zwlekaniu z zabezpieczeniemich powierzchni lub zaniechaniu wykonania zabezpieczeń czasowych. Skutki erozji skarp (fotografia 1), poza zniszczeniami powierzchni, to także zamulenie i zanieczyszczenie rowów przydrożnych, osadników itp. Woda spływająca po niezabezpieczonych skarpach może powodować zmywanie gruntu (zwłaszcza warstwy użyźnionej), tworzenie rowków i coraz głębszych rynien erozyjnych. Zniszczenia skarp prowadzą do uszkodzeń, a nawet do zniszczenia budowli ziemnej, poboczy drogi i nawierzchni. Koszty usuwania skutków erozji są wysokie i stanowią 8 - 12% kosztów robót ziemnych. Istnieje wiele sposobów zapobiegania erozji skarp,m.in.metody biologicznego zabezpieczania z użyciemroślinności, hydroobsiew z użyciem osadów ściekowych, stosowanie różnego rodzaju materiałów, np. ażurowych płyt betonowych. Jednym z nich jest użycie geosyntetyków przeciwerozyjnych (płaskich geosiatek, przestrzennych geomat, geosyntetyków komórkowych itp.) z jednoczesnym zadarnieniem ich powierzchni przez obsiew.Wprzypadku takiego [...]

Model słabego podłoża wzmocnionego kolumnami ze zbrojoną warstwą transmisyjną DOI:


  Obecnie coraz więcej dróg jest budowanych na terenach, na których występują grunty słabe o znacznej miąższości. W takim przypadku podłoże wymaga wzmocnienia np. za pomocą sztywnych kolumn (rigid inclusions RI). Na tak wzmocnionympodłożu wznoszony jest nasyp. Obciążenia od nasypu i od ruchu przekazywane są na wzmocnione podłoże przez warstwę transmisyjną, która zwykle jest zbrojona. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wymaga analizy interakcji poszczególnych elementów systemu. Wgruncie tworzy się przesklepienie (tzw. arching effect), dzięki czemu znaczna część obciążenia jest przekazywana bezpośrednio na kolumny. Efekt przesklepienia jest wzmacniany przez zastosowanie zbrojenia warstwy transmisyjnej zwykle z geosiatki tkanej, rzadziej geotkaniny. Deformacje, siły i momenty zginające w kolumnach są wyznaczane z zastosowaniem metod numerycznych (np. MES). Sprowadzenie zagadnienia do płaskiego stanu odkształcenia (PSO) sprawia jednak, że analizowany jest zupełnie inny układ. W takim przypadku elementy punktowe są modelowane jak ściany o nieskończonej długości wzdłuż nasypu. Konieczna jest odpowiednia kalibracja modelu, co wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia [3].Wzwiązku z tym, żemetody numeryczne (szczególnie 2D) często znacznie zaniżają wartości sił rozciągających w zbrojeniu geosyntetycznym [2], do sprawdzenia zbrojenia stosuje się metody analityczne. Model nasypu na słabym podłożu wzmocnionym kolumnami ze zbrojoną warstwą transmisyjną Wanalizie zbrojeniawarstwy transmisyjnej nasypówna słabym podłożu wzmocnionym kolumnami obliczenia są wykonywane wdwóch krokach (rysunek 1).Wpierwszymobciążenie jest rozdzielane na część przenoszoną przez kolumny (częśćAobciążenia) i pozostałą, przekazywaną na geosyntetyk i słabe podłoże między kolumnami (część B+C obciążenia).Wdrugim kroku są obliczane siły i odkształcenia w zbrojeniu.W celu prawidłowego zaprojektowania zbrojenia warstwy transmisyjnej konieczne jest wyznaczenie o[...]

 Strona 1