Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Cygankiewicz"

Effect of disintegration of bituminous coal on the amount of sorbed ethene Wpływ rozdrobnienia węgli kamiennych na ilości sorbowanego etenu DOI:10.12916/przemchem.2014.206


  Bituminous coal samples of specified elementary composition, porosity and specific surface area collected from 6 Polish coal mines were sepd. into 3 particle size fractions in order to study the effect of coal fragmentation on sorption of ethene. The amts. of sorbed ethene increased with the increasing disintegration of coal samples. The highest increase was obsd. for medium-rank coals of low porosity. Węgle kamienne o dużej zawartości tlenu i podwyższonej porowatości sorbują wyraźnie więcej etenu w porównaniu z próbkami węgli o mniejszej porowatości i wyższym stopniu metamorfizmu. Wraz ze wzrostem rozdrobnienia węgla wzrasta ilość sorbowanego etenu. Największym przyrostem wartości sorpcji charakteryzują się węgle średniouwęglone o małej porowatości i niewielkich wartościach powierzchni właściwych. Dla tych węgli ilość sorbowanego etenu wzrasta 3-4 razy przy 10-krotnym rozdrobnieniu próbek węglowych. Przyczyną tego zjawiska jest zrywanie wiązań elektrostatycznych występujących w węglu między centrami elektronodonorowymi i elektronoakceptorowymi. Zobojętnione centra, po ich rozerwaniu, przechodzą w liczne samodzielne punkty sorpcyjne. Cząsteczki etenu mające charakter ugrupowań dipolowych chętnie wiążą się z samodzielnymi centrami wykazującymi ładunki dodatnie bądź ujemne.Eten jest składnikiem powietrza kopalnianego. Jego stężenie w atmosferze kopalnianej, które rośnie wraz ze wzrostem temperatury zagrzewającego się węgla, jest ważnym wskaźnikiem pozwalającym określić stopień rozwoju procesu samozagrzewania węgla, a tym samym podjąć ewentualne działania hamujące dalszy rozwój tego niekorzystnego zjawiska1-3). Procesy samozagrzewania to zjawiska często występujące w kopalniach węgla kamiennego. Ich niekontrolowany rozwój może prowadzić do pożarów endogenicznych stwarzających niebezpieczeństwo dla pracujących załóg górniczych i przynoszących ogromne straty finansowe wynikające z wyłączenia części rejonów wydobywczych z proc[...]

Extinguishing the underground coal gasification georeactor in the bituminous coal mine Wygaszanie georeaktora podziemnego zgazowania węgla w kopalni węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2015.12.17


  The georeactor used for underground gasification of coal in a Polish mine was extinguished by cooling with N2 stream at 22-23°C and then at 1-3°C. To develop a model of the georeactor behaviour, gasification expts. under lab. were carried out. The extinguishing course was followed by chromatog. detn. of CO, ethylene, propylene and acetylene in the gas stream. The decreasing the N2 stream temp. resulted in an acceleration of the process studied. The extinguishing started in 29th August 2014 at the georeactor temp. 650°C and was completed on 31st January 2015 at the georeactor temp. 49,6°C. Korzystając z opracowanego modelu emisji gazów z zagrzanego fragmentu złoża, jakim jest georeaktor podziemnego zgazowania węgla, oraz ustalone kryteria jego gaszenia, określono prognozowany przebieg procesów jego wygaszania i schładzania. Na podstawie ich rzeczywistego przebiegu skorygowano opracowane prognozy oraz zastosowano metodę wygaszania i wychładzania, niekonwencjonalną w wyrobiskach podziemnych czynnego zakładu górniczego, polegającą na podawaniu gazu inertnego (azotu) schłodzonego do temperatury ok. 1-3°C. Przedstawiono wyniki podjętych działań. Górnictwo jest branżą wysoce kapitałochłonną, wymagającą w wielu przypadkach zastosowania nowatorskich, niekonwencjonalnych technologii węglowych. Wysokie zapotrzebowanie na technologie jest konfrontowane z licznymi problemami kapitałowymi, z jakimi boryka się górnictwo w wielu krajach1, 2). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw górniczych znacznie utrudnia wdrażanie nowych technologii, ale też wymusza poszukiwania nowych sposobów lepszego wykorzystania własnych zasobów. W takich warunkach wartość prowadzonych badań nad podziemnym georeaktorem do zgazowania węgla w złożu jest nie do przecenienia. Od 30 czerwca do 25 sierpnia 2014 r., w wyrobiskach partii pokładu 501 kopalni "Wieczorek", należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego SA, prowadzono eksperymentalny proces podziemnego zgazowan[...]

 Strona 1