Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Lech GÓRECKI"

Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań porównawczych starzenia cieplnego lakieru poliestroimidowego zawierającego 1,5%wt. nanokrzemionki płomieniowej oraz tego samego lakieru bez nanokrzemionki (lakier standardowy). Przyjęto kryteria oceny degradacji cieplnej lakieru według UL 1446, tj. wartość siły wiążącej oraz czas życia w próbie napięciowej. Dodatkowo wykonano badania termograwimetryczne lakierów w warunkach izotermicznych oraz dynamicznego nagrzewania. Uzyskane wyniki wykazują wyższą ciepłoodporność lakieru nanokompozytowego. Abstract. The results of the comparative long-term thermal ageing of standard and nanofilled with 1.5% fumed nanosilica polyesterimide varnish are presented. The criteria of varnish thermal degradation according UL 1446, i.e. the bond strength value and life time at a voltage proof were assumed. In addition, the thermogravimetric TG investigations under isothermal and dynamic condition have been performed. The obtained results showed better thermal endurance of nanofilled varnish (Thermal endurance of the nanofilled polyesterimide varnish) Słowa kluczowe: nanokompozyt, lakier poliestroimidowy, starzenie cieplne, termograwimetria Keywords: nanocomposite, poliesterimide varnish, thermal endurance, thermogravimetry[...]

Właściwości dielektryczne poliestrowej żywicy nasycającej DOI:10.12915/pe.2014.10.23

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono właściwości dielektryczne żywicy poliestrowej nasycającej modyfikowanej nanocząstkami srebra w ilości od 0,2% do 6,1%w. Stwierdzono, że w 23 C przy niższych zawartościach Ag rezystywność rośnie (efekt blokady kulombowskiej). Natomiast dla wersji z 6,1% nanosrebra występuje wyraźne obniżenie rezystywności, wytrzymałości elektrycznej i odporności na wyładowania niezupełne w 180ºC. Z kolei wprowadzenie tylko 0,2% nanokrzemionki do wersji zawierającej 6,1% Ag powoduje wyraźną poprawę właściwości dielektrycznych. Abstract. This paper presents the dielectric properties of the impregnating polyester resin that contains various amount of silver nanoparticles (from 0.2% to 6.1% wt). It was found that at 23°C with lower contents of Ag resistivity increases (Coulomb blockade effect). However, for nanocomposite with 6.1% nanosilver a clear decrease in resistivity, dielectric strength and resistance to partial discharges at 180 C is observed. In turn, introducing a small amount of silica to the resin containing 6.1% wt. Ag causes a marked improvement in dielectric properties. (Dielectric properties of polyester impregnating resin modified with conductive nanoparticles) Słowa kluczowe: nanokompozyt, żywica poliestroimidowa, nanosrebro, właściwości dielektryczne Keywords: nanocomposite, polyesterimide resin, nanosilver, dielectric properties doi:10.12915/pe.2014.10.23 Wstęp Nanocząstki przewodzące, takie jak proszki i płatki metali, materiały węglowe (sadza, włókna i nanorurki węglowe, fureleny, grafeny) oraz metalizowane cząstki nieorganiczne, są dodawane do polimerów w celu uzyskania tworzyw o obniżonej rezystywności (antystatycznych, półprzewodzących i przewodzących), materiałów o zwiększonej przenikalności dielektrycznej a także klejów przewodzących, które mają zastąpić szkodliwe dla środowiska lutowia. Tworzywa sztuczne o obniżonej rezystywności znajdują zastosowanie jako materiały przewodzące, do ekrano[...]

Synteza nowych poliazometin dla zastosowań w fotowoltaice polimerowej DOI:10.15199/ELE-2014-143


  Poprzez reakcję polikondensacji dialdehydów oraz diamin aromatycznych można w prosty sposób otrzymywać polimery o skoniugowanych wiązaniach TT - poliazometiny (poliiminy). Sprzężenie zapewniają powstające podwójne wiązania aldiminowe. Tego typu związki można uważać za półprzewodniki organiczne, podobnie jak szeroko badane politiofeny czy też polifenylowinyleny, interesujące z punktu widzenia elektroniki organicznej, także fotowoltaiki [1, 2]. Podstawową wadą poliazometin (PAZ) jest ich słaba rozpuszczalność [1, 2] w większości rozpuszczalników organicznych, co jest niezmiernie uciążliwe przy wytwarzaniu ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowo otrzymywane PAZ wykazują stosunkowo niskie masy cząsteczkowe, w porównaniu do innych polimerów przewodzących, co ogranicza ich praktyczne zastosowania. W celu zwiększenia rozpuszczalności wprowadza się do struktury sprzężonego polimeru ugrupowania boczne - długie, często rozgałęzione łańcuchy alifatyczne lub grupy o charakterze objętościowym (np. cardo) [3, 4]. Niestety modyfikacja budowy chemicznej poliazometin nie zawsze przynosi tak zadowalający efekt jak w przypadku innych sprzężonych polimerów. Poliazometiny są wciąż niedostatecznie zbadaną grupą związków dla zastosowań w fotowoltaice, zatem istnieje potrzeba prowadzenia nad nimi dalszych badań zarówno podstawowych jak i zmierzających w kierunku zastosowań [1, 2]. W niniejszej pracy przedstawione zostały cztery nowe poliazometiny dla zastosowania w objętościowych polimerowych ogniwach fotowoltaicznych. Określone zostały podstawowe właściwości związków takie jak rozpuszczalność, termostabilność, absorpcja w zakresie widzialnym i bliskim nadfiolecie (zarówno w roztworze jak i cienkiej warstwie). Skonstruowano polimerowe objętościowe ogniwa fotowoltaiczne, w których komponent donorowy warstwy aktywnej stanowiła poliimina, akceptorowy z[...]

 Strona 1