Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy MRÓZ"

Badania produktów rozkładu termicznego taśm przenośnikowych dla opracowania czujnika wczesnego wykrywania pożarów

Czytaj za darmo! »

Jednym z poważniejszych zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego są pożary przenośników. W artykule przedstawiono badania produktów gazowych powstających przy termicznym rozkładzie taśm przenośnikowych podczas stanów awaryjnych. Wyniki badań przeprowadzonych w ITI EMAG wykorzystano do opracowania struktury czujnika oraz przetwarzania sygnałów pomierzonych, służących wczesnemu i niezawodnemu wykrywaniu źródeł pożarów przenośników taśmowych. Abstract. The fires in belt conveyors present one of the most important hazards in hard coal mines. The paper presents the research works on gaseous products produced during thermal decomposition of conveyor belts under emergency conditions. The results of the research carried out by the Institute of Innovative Technologies EMAG have been used for development of a structure of the sensor and signal processing aimed at early and reliable detection of fire sources in belt conveyors. (Research on products of thermal decomposition of conveyor belts aimed at development of a sensor for early detection of fires). Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, pożary, czujniki, przetwarzanie sygnałów. Keywords: conveyor belt, fires, sensors, signal processing Wprowadzenie Podstawowymi elementami konstrukcji przenośnika taśmowego jest: zespół napędowy, konstrukcja nośna i taśma. Taśma przenośnikowa jest najdroższym elementem przenośnika, a jednocześnie elementem o najniższej trwałości. Taśma decyduje o efektywnej i niezawodnej pracy przenośnika taśmowego i ma znaczny wpływ na koszty transportu. Najbardziej groźnymi awariami są pożary oraz uszkodzenia mechaniczne taśm. Prace nad określeniem mechanizmu powstawania pożaru taśm prowadzono już na przełomie lat pięćdziesiątych przez W. Maasa i R. Taillandera, a w latach 1976 ÷ 1977 w Polsce przez Z. Pawłowicza i J. Brylowskiego [1]. Od 35 lat również w Głównym Instytucie Górnictwa badane są zagrożenia związane ze stosowaniem taśm przenośnikowych w kopalniach węgla. Badan[...]

System pomiarów zapylenia dla kopalń węgla kamiennego

Czytaj za darmo! »

Źródłem zagrożenia pyłowego w wyrobiskach kopalń podziemnych jest pył powstający w procesach urabiania i transportu węgla i skał. Jest to pył o złożonym składzie tak pod względem chemicznym jak i pod względem rozdrobnienia. W zakładach górniczych podaje się następujące definicje pyłów [1]: ● pył kopalniany - pył powstały podczas robót górniczych oraz w trakcie przeróbki, wraz z dodatki[...]

Wieloparametrowe monitorowanie pożarów przenośników taśmowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób monitorowania i wykrywania zagrożenia pożarowego powstającego podczas eksploatacji przenośników taśmowych. Monitorowanie oparte zostało o nowe czujniki wieloparametrowe oraz wyznaczony wskaźnik pożarowy. Wykorzystano także metodę opartą na fizycznej charakterystyce rozwoju źródła pożarowego oraz metodę wnioskowania rozmytego. Przedstawiono również przykłady wykorzystania wskaźników pożarowych do analizy danych pożarowych zebranych podczas badań. Abstract. The paper presents a method to monitor and detect fire hazards occurring during the operation of belt conveyors. The monitoring was based on new multi-detector sensors and a determined fire index. Additionally, two methods were used: the method based on physical characteristics of the development of a fire source and the fuzzy logic method. Finally, some examples were presented how to use fire indexes for the analysis of fire data acquired during tests and trials. (Multi-parameter fire monitoring in belt conveyors). Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, pożary, czujniki, przetwarzanie sygnałów. Keywords: conveyor belt, fires, sensors, signal processing. Wstęp W kopalniach, ze względu na efekty ekonomiczne oraz możliwości automatyzacji ciągów transportowych coraz częściej stosowany jest transport za pomocą przenośników taśmowych. Pomimo stosowania przenośnikowych taśm trudnopalnych [1] zdarzają się jednak pożary. Przenośniki taśmowe pracujące w kopalniach [2], a szczególnie w kopalniach węgla kamiennego są narażone na bardzo trudne warunki pracy (duże obciążenia mechaniczne, duże zapylenie, wilgotność) co powoduje awarie, których efektem może być powstanie zagrożenia pożarowego. Podczas awarii pojawiają się niekontrolowane źródła wysokiej temperatury (nawet powyżej 400°C) [3], które mogą powodować zapalanie się materiałów palnych (opadły zgromadzony pył węglowy, węgiel, guma, tworzywa, drewno, itp.) zlokalizowanych w pobliżu rozgrzanych elementów prz[...]

 Strona 1