Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ZYDROŃ"

Przetwarzanie i analiza sygnałów wysokonapięciowych udarów piorunowych

Czytaj za darmo! »

Wysokonapięciowe układy izolacyjne urządzeń elektrycznych są podczas swej eksploatacji poddawane oddziaływaniu różnego rodzaju narażeń. Pewną ich grupę, istotną z punktu widzenia wytrzymałości elektrycznej oraz koordynacji izolacji, stanowią przepięcia o charakterze napięć udarowych piorunowych. Z tego powodu istnieje uzasadniona konieczność wykonywania prób oraz badań konstrukcyjnych i odbiorczych tych układów. Ich celem jest weryfikacja poprawności konstrukcyjnej danego typu urządzenia lub konkretnego wyrobu poprzez sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego napięciem probierczym o określonym kształcie i wartości. Dla zapewnienia możliwości porównania wyników prób wykonywanych w różnych laboratoriach w normach międzynarodowych i krajowych definiowane są i standaryzowane kształty i parametry sygnałów testowych oraz sposoby ich określania. W artykule przedstawiono wybrane właściwości czasowo-częstotliwościowe udarów piorunowych oraz omówiono kierunki zmian w metodach wyznaczania podstawowych parametrów udarów w związku z planowaną nowelizacją normy międzynarodowej IEC-60060-1. Główną proponowaną zmianą normy jest wprowadzenie w tor przetwarzania sygnału udaru specjalnego filtru dolnoprzepustowego o charakterystyce zależnej od tzw. parametru k. Artykuł opisuje sposób implementacji tego filtru w torze przetwarzania stosującym metodę filtracji rezydualnej. W Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH od wielu lat stosowany jest autorski program do wyznaczania parametrów udarów piorunowych. W związku z przygotowanymi zmianami norm podjęto prace nad aktualizacją tego oprogramowania. Abstract. High voltage insulating systems in electrical devices are exposed to variety of stresses over their exploitation time. Overvoltages in the form of lightning impulse voltages create a group of stresses that are important from the electrical strength and insulation coordination ability's point of view. Hence exists the necessity of testing[...]

Wybrane metody badań i analizy stanu materiałów i układów izolacyjnych wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Badania własności materiałów i układów izolacyjnych mogą być wykonywane różnymi metodami, w tym metodami elektrycznymi. Narzędziem diagnostycznym mogą być: metody spektroskopii impedancyjnej - pozwalające na ocenę ogólnego stanu badanego obiektu oraz pomiary wyładowań niezupełnych - umożliwiające wykrywanie i rozpoznawanie defektów lokalnych. Możliwości takich badań są przedmiotem niniejszego a[...]

Measurements and analysis of partial discharges in high voltage insulating systems at exploitation stresses

Czytaj za darmo! »

The paper presents development of measurement and analysis methods of partial discharges from the point of view of high voltage insulating systems diagnostic. The application of digital signal processing methods in partial discharge measurements enables improvement of PD detection sensitivity and gives new possibilities of the PD pattern interpretation for both physical mechanisms investigations and assessment of PD development in insulating systems at in-service stresses. Authors present results of researches connected with: analysis of phase-resolved patterns of partial discharge pulses; the methods of signal-to-noise improvement; the influence of AC voltage distortion by the higher harmonics; and also possibilities of detection and analysis of PD at low frequency voltages, and in conditions of very fast voltage pulses. Streszczenie. (Pomiary i analiza wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych wysokiego napięcia przy narażeniach eksploatacyjnych). W artykule przedstawiono rozwój metod pomiaru i analizy wyładowań niezupełnych (wnz) z punktu widzenia diagnostyki wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Zastosowanie metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarach wnz pozwala zwiększyć czułość detekcji impulsów wyładowań oraz daje nowe możliwości interpretacji obrazów wnz zarówno dla badań mechanizmów fizykalnych tych zjawisk, jak i dla oceny ich rozwoju w układach izolacyjnych pod działaniem narażeń eksploatacyjnych. Autorzy przedstawiają wyniki badań związanych z: analizą obrazów fazowo-rozdzielczych impulsów wyładowań niezupełnych, metodami poprawy stosunku sygnał/szum, wpływem odkształceń napięcia przemiennego przez wyższe harmoniczne, a także możliwościami detekcji i analizy wnz przy obniżonej częstotliwości i w warunkach działania szybkozmiennych impulsów napięciowych. Keywords: high voltage insulation, partial discharges, in-service diagnostics Słowa kluczowe: izolacja wysokonapięciowa, wyładowania niezupełne, diagnostyka eksplo[...]

Modelling of dry-band arcs on ADSS cable sheath – signal acquisition, processing and analysis

Czytaj za darmo! »

Installation of all-dielectric self-supported fibre-optic cables (ADSS) on overhead transmission lines (OHTL) leads to improvement of communication and wideband data transfer services in electrical power networks. Problems with ADSS cables result from reported cases of degradation and damage of the outer coatings of cables exposed to many electrical, mechanical, and chemical stresses during operating conditions. The paper presents investigations of discharge mechanisms and dry-band arcs on a cable surface, causing erosion processes. Application of digital signal processing (DSP) methods used for analysis of the low- and high-frequency components of surface current and dry-band arcing are presented. The analysis of results is based on experimental data obtained from modelling of dry-band arcs and measurements carried out on ADSS cables in laboratory conditions. Streszczenie. Instalacja dielektrycznych, samonośnych kabli światłowodowych typu ADSS na napowietrznych liniach przesyłowych służy poprawie usług komunikacyjnych i szerokopasmowego przesyłu danych w sieciach elektroenergetycznych. Problemy eksploatacyjne kabli ADSS dotyczą przypadków uszkodzeń zewnętrznych powłok kablowych w wyniku procesów degradacji rozwijających się na nich w warunkach eksploatacji pod wpływem narażeń elektrycznych, mechanicznych i chemicznych. Artykuł opisuje badania mechanizmów wyładowań i łuków częściowych na powierzchni kabla powodujących procesy erozyjne Zastosowane są metody cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz analiza nisko- i wysokoczęstotliwościowych składowych prądu powierzchniowego i łuków częściowych. Podstawą analizy są wyniki badań eksperymentalnych uzyskane podczas modelowania łuków częściowych i pomiarów wykonanych na kablach ADSS w warunkach laboratoryjnych (Modelowanie łuków częściowych na powłokach kabli ADSS - akwizycja, przetwarzanie i analiza sygnałów). Keywords: ADSS cable, dry-band arc, degradation process, signal detection, DSP Słowa klucz[...]

Detekcja i analiza wyładowań niezupełnych przy szybkozmiennych narażeniach napięciowych

Czytaj za darmo! »

Pomiary i analiza wyładowań niezupełnych (wnz) są cennym narzędziem badania stanu elektrycznych układów izolacyjnych różnego rodzaju. Klasyczne metody detekcji wnz, opisane w normie IEC 60270, nie są użyteczne w przypadku badań wykonywanych dla szybko i bardzo szybko narastających przebiegów napięciowych, reprezentowanych np. przez udary napięciowe piorunowe (LI) lub przepięcia typu VFTO. Artykuł przedstawia: zagadnienia związane z wykrywaniem i analizą wyładowań niezupełnych generowanych w układach izolacyjnych podczas tego typu narażeń napięciowych, w szczególności właściwości sygnałowe narażeń i impulsów wyładowań niezupełnych, wymagania stawiane układom detekcyjnym, metody akwizycji sygnałów pomiarowych oraz sposoby ich analizy. Są one ilustrowane przykładami wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez autorów, dla różnych rodzajów układów izolacyjnych i narażeń napięciowych. Abstract. (Detection and analysis of partial discharges at fast changing voltage stresses.) Measurements and analysis of partial discharges (PD) are valuable tool for investigation of different type electrical insulating systems. Classical methods of PD detection, described in IEC 60270 standard, are not useful in the case of measurements made at fast and very fast rising voltages, represented by e.g. lightning impulse voltages (LIV) or very fast transient overvoltages (VFTO). Paper presents: topics connected with detection and analysis of PD generated in insulating systems during such a type voltage stresses, particularly signal properties of different type voltage stresses and PD pulses, requirements for detection circuits, methods of measuring signal acquisition and analysis. Presented topics are illustrated by results of researches carried-our by authors for different type of insulating systems and voltage stresses. Keywords: insulating system, partial discharge, transient overvoltage, signal processing Słowa kluczowe: układ izolacyjny, wyładowanie niezupełn[...]

2015 AGH Maxwell Day DOI:

Czytaj za darmo! »

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 150 rocznicy opublikowania przez Jamesa Clerk Maxwella zespołu równań, opisujących pole elektromagnetyczne (James Clerk Maxwell: A dynamical theory of the electromagnetic field. Philosophical Transactions of the Royal Society of Londyn, 155 (1865): pp. 459-512) Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH wspólnie z Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu zorganizował w dniu 15 października 2015 roku w Krakowie sesję naukową poświęconą zarówno temu wyjątkowemu w dziejach nauki wydarzeniu, jak i szeroko pojętemu elektromagnetyzmowi. Inicjatorem był Kierownik Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH prof. Paweł Zydroń, a jego idea została podchwycona przez Dziekana Wydziału prof. Antoniego Cieślę i Prezesa PTZE prof. Andrzeja Krawczyka, którzy stali się głównymi jej organizatorami. James Clerk Maxwell (ur. 13 czerwca 1831 w Edynburgu, zm. 5 listopada 1879 w Cambridge) - to wybitny szkocki fizyk i matematyk, będący autorem wielu fundamentalnych prac z zakresu: klasycznej teorii elektromagnetyzmu, kinetycznej teorii gazów, optyki i teorii barw. To właśnie On jako pierwszy dokonał unifikacji oddziaływań elektrycznych i magnetycznych, to znaczy udo[...]

Analysis of the influence of unequal current distribution on the heating of parallel connected LV MOV surge arresters DOI:10.15199/48.2020.01.11

Czytaj za darmo! »

The contemporary requirements for high reliability of electrical devices and instruments make it necessary to protect all apparatus working in electrical networks against voltage surges that can arise in them. Overvoltages arising and propagating in networks can cause unacceptable level of voltage stresses destructively acting on electrical insulation systems. For protection of electrical devices and proper insulation coordination, various methods of mitigation and limitation of surges are applied, depending on characteristic of occurring overvoltages and specific properties of protected objects [1-7]. Currently, the most commonly used solution for this purpose is the use of surge arresters containing ZnO metal-oxide varistors (MOSA - Metal Oxide Surge Arrester) as voltage limiting devices. MOSAs are used at all voltage levels, from low voltage (LV), through medium voltage (MV) up to high (HV), extraand ultra-high (EHV and UHV) voltages. The physical mechanism of electric current conduction in the varistor is complex due to the influence of the varistor material properties and non-linear phenomena occurring at the boundaries of grains that build its polycrystalline structure [8-10]. The observed result is a non-linear dependence of the current flowing through the varistor from the voltage applied to its electrodes, which makes it very useful as a voltage stabilizing element. The strongly nonlinear current-voltage (or electric field E - current density J, Fig. 1) characteristic of the MOV is described by the formula: (1) I  k V  where: I - current flowing through the varistor; V - voltage on the varistor; k,  - constants, depending on the materials and parameters of the varistor production process. In the pre-breakdown range of ZnO varistor currentvoltage characteristic (Fig. 1), the resistive component of the varistor leakage current is many times smaller than the capacitive one. Experiment[...]

Badania układów izolacyjnych transformatorów metodą napięcia stopniowanego

Czytaj za darmo! »

Badania układów izolacyjnych transformatorów obejmują zespół metod w diagnostyce off-line i on-line, który jest rozszerzany o nowe metody dla oceny zjawisk i procesów przemian zachodzących w izolacji transformatorów. W artykule opisano badania transformatorów metodą napięcia stopniowanego zastosowaną dla grupy transformatorów po różnych okresach eksploatacji. Nieliniowość charakterystyki prądowo[...]

Analysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric field

Czytaj za darmo! »

(Analiza fazowo-rozdzielczych obrazów wyładowań niezupełnych generowanych w sprężonym powietrzu w niejednorodnym polu elektrycznym). Artykuł przedstawia wyniki badań wyładowań niezupełnych (wnz) w układzie elektrod o polu niejednorodnym przy ciśnieniu podwyższonym w zakresie do 0,6 MPa. Rejestrowano obrazy fazowo-rozdzielcze wnz dla stwierdzenia występowania formy bezimpulsowej wyładowań przy n[...]

Studies of partial discharges at sinusoidal, non-sinusoidal and impulse voltages

Czytaj za darmo! »

Progress and modern demands set for the design of electrical insulation systems, working at specific non-sinusoidal voltages, need for new investigations in the area of partial discharge (PD) inception and development. Working conditions and in-service stresses, i.e. non-sinusoidal voltages, overvoltages, harmonics and pulse-width-modulated type voltages have crucial influence on arising of PD in insulation systems. Their influence on partial discharge development differs from influence in normal conditions at nominal sinusoidal voltage. In such a case analysis and interpretation of measurement results (by classical or phase-resolved PD images method) could be more difficult. Paper presents influence of sinusoidal and non-sinusoidal testing voltages on partial discharge pulses, their statistical parameters and changes with increasing of applied voltage. Presented results of measurements made for sinusoidal, triangular and trapezoidal voltages show differences having source in PD mechanism. Slew-rate of applied voltage and peak voltage value determine specific conditions for PD generation and have important consequences for phase location of discharges. Streszczenie. Postęp i współczesne wymagania dla konstrukcji układów elektroizolacyjnych pracujących przy napięciach niesinusoidalnych sprawiają, że konieczne są nowe badania w dziedzinie mechanizmów powstawania i rozwoju wyładowań niezupełnych (wnz). Warunki pracy i narażenia eksploatacyjne takie jak: napięcia niesinusoidalne, przepięcia, harmoniczne i napięcia o charakterze impulsów z modulowaną szerokością mają kluczowe znaczenie dla pojawienia się wnz w układzie izolacyjnym. Ich wpływ na rozwój wyładowań niezupełnych jest inny aniżeli dla normalnych warunków pracy przy napięciu przemiennym. W takich przypadkach analiza i interpretacja wyników pomiarów (metodami klasycznymi lub przy zastosowaniu obrazów fazowo-rozdzielczych wnz) mogą być znacznie trudniejsze. Artykuł przedstawia wpływ sinuso[...]

 Strona 1  Następna strona »