Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Aleszczyk"

Methods for removal of hydrogen sulfide from biogas by adsorption Adsorpcyjne metody usuwania siarkowodoru z biogazu DOI:10.15199/62.2015.12.22


  A review, with 31 refs. of the methods for removal of H2S from biogas by sorption on bog ore, activated carbon, and halloysite. Przedstawiono możliwości odsiarczania biogazu, za pomocą modyfikowanej rudy darniowej i węgla aktywnego. Omówiono procesy zachodzące na powierzchni sorbentów. Przeanalizowano również potencjalne modyfikacje mające na celu usprawnić procesy odsiarczania z wykorzystaniem tych materiałów. Zwrócono także uwagę na haloizyt, jako wydajny, nowy sposób sorpcji siarkowodoru, nad którym rozpoczęto badania w ostatnich latach. Biogaz jest odnawialnym źródłem energii, powstającym w procesie beztlenowej fermentacji masy organicznej. Pozyskiwanie biogazu jest korzystne dla środowiska, ze względu na ograniczenie emisji szkodliwych gazów zarówno z gospodarstw rolnych, jak i z elektrowni węglowych. Polska energetyka opiera się w 95% na spalaniu węgla1). Dlatego też przyjęty przez Radę Ministrów dokument "Polityka energetyczna Polski do 2030 r." zakłada zwiększenie udziału OZE do 15%2, 3). Z względu na dużą liczbę małych, rozproszonych gospodarstw rolnych, przewiduje się, że jednym z głównych sposobów rozwoju technologii związanych z energetycznym przekształcaniem biomasy będzie inwestowanie w małe biogazownie rolnicze. Jednak główną barierą powstrzymującą rozwój małych biogazowni w Polsce są ich koszty zarówno inwestycyjne, jak również eksploatacyjne, oraz brak odpowiednich technologii. Koszty eksploatacyjne w znacznej mierze są związane ze sposobem odsiarczania biogazu. Obecnie stosowane rozwiązania mikrobiologiczne odsiarczające mają takie wady4), jak brak możliwości optymalizacji procesu usuwania siarkowodoru, konieczność dostarczania tlenu, który może powodować utlenienie metanu oraz wrażliwość na dobowe wahania temperatury, mogące wpływać na skuteczność procesu. Do głównych wad metod fizycznych oraz biologicznych można zaliczyć wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, oraz kłopotliwe w utylizacji odpady5)[...]

Technical and technological aspects of pretreatment of raw materials for the methane fermentation Techniczno-technologiczne aspekty wstępnej obróbki surowców dla procesu fermentacji metanowej DOI:10.15199/62.2016.9.26


  mieszanymi. 95/9(2016) 1789 Prof. dr hab. inż. Andrzej MYCZKO w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Rolniczy, Mechanizacja i organizacja produkcji zwierzęcej. W 2000 r. został doktorem habilitowanym (inżynieria rolnicza) w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Od 2008 r. jest profesorem (inżynieria rolnicza) w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Obecnie jest dyrektorem naukowym ds. inżynierii rolniczej w Instytucie Technologiczno- Przyrodniczym. Specjalność - zootechnika. Mgr inż. Łukasz ALESZCZYK w roku 2012 ukończył studia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracuje na stanowisku inżyniera w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, oddział w Poznaniu. Specjalność - biotechnologia. Fermentacja metanowa jest procesem biologicznym, w którym bakterie metanowe rozkładają materię organiczną w warunkach beztlenowych, a produktem końcowym tego procesu jest biogaz zawierający CH4 (50-75%) i CO2 (25-50%)3, 5). Fermentacja metanowa przebiega w czterech etapach (rysunek), obejmujących hydrolizę (enzymy wytwarzane przez bakterie hydrolityczne rozkładają białka, lipidy i węglowodany do aminokwasów, kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach i cukrów), zakwaszanie (bakterie kwasotwórcze ze związków powstałych podczas hydrolizy wytwarzają kwas masłowy, octowy i propionowy oraz ditlenek węgla, wodór i etanol), acetogenezę (przy udziale bakterii kwasotwórczych powstaje kwas octowy, wodór i ditlenek węgla) oraz metanogenezę (z kwasu octowego i wodoru wytwarzany jest biogaz). (stopień rozdrobnienia, jednorodność wymieszania, obecność dodatków w postaci ściółki i niestrawionej paszy), (ii) cechy konstrukcyjne urządzeń (cechy geometr[...]

LCA jako narzędzie do oceny wpływu produktu na środowisko DOI:10.15199/62.2016.11.1


  Analiza cyklu życia jest stosowna do oceny wpływu na środowisko naturalne procesu powstawania produktu, jego eksploatacji oraz utylizacji. Wyniki analizy cyklu życia mogą być wykorzystywane w strategiach zagospodarowania zasobów poprzez dobór odpowiednich technologii przetwarzania, efektywne ich wykorzystanie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono podstawowe etapy analizy cyklu życia oraz przykłady ocen przeprowadzonych dla technologii pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych i nieodnawialnych w odniesieniu do potencjału obniżenia emisji CO2 oraz czasu zwrotu nakładów energetycznych. Analiza cyklu życia LCA (life cycle assessment) stanowi proces oceny obciążeń środowiska związanych z produktem, procesem lub działalnością poprzez identyfikację ilościową energii i użytych materiałów oraz odpadów uwolnionych do środowiska, którego celem jest określenie ich wpływu na środowisko oraz wskazanie możliwości poprawy jego stanu1) . Po raz pierwszy termin LCA wprowadzono na konferencji SETAC w Vermont w 1990 r.2). LCA umożliwia określenie współzależności występujących pomiędzy wytwarzaniem produktów lub usług a konsekwencjami tych działań dla środowiska naturalnego, tym samym jest pomocna przy realizacji wymagań zawartych w Dyrektywach Europejskich odnoszących się do ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko3). Zgodnie z normą4) analiza LCA obejmuje cały cykl życia wyrobu od wydobycia surowca i jego pozyskania, przez produkcję energii i materiałów oraz wytwarzanie, po eksploatację i przetwarzanie po zakończeniu eksploatacji oraz utylizację, co zostało przedstawione na rys. 1. Analiza LCA w odniesieniu do produktów, procesów lub usług umożliwia wykazanie zależności istniejących pomiędzy działalnością człowieka a konsekwencjami dla środowiska naturalnego, stanowi źródło informacji w procesach decyzyjnych, pomocne w realizacji celów związanych z ograniczan[...]

 Strona 1