Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał BONISŁAWSKI"

Mobilny system zasilania małej jednostki pływającej


  Wzrastająca sprawność systemów fotowoltaicznych [4] oraz coraz większa dostępność nowoczesnych akumulatorów wysokoenergetycznych sprawia, że możliwe jest bezprzerwowe zasilanie urządzeń elektrycznych o względnie dużym poborze energii, bez dostępu do sieci energetycznej (systemy autonomiczne, mobilne). W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie układu zarządzania energią na małej jednostce pływającej, której zadaniem będzie oczyszczanie powierzchni wody z zanieczyszczeń ropopochodnych [12, 13]. Największymi odbiornikami mocy prezentowanego systemu będą energoelektroniczne zasilacze reaktorów plazmowych DBD wraz z niezbędnym osprzętem (rys. 1b). Ze względu na specyfikę oraz niezbędną moc układu zasilania magnetronu dla plazmy mikrofalowej, aspekt ten pominięto. Możliwość wykorzystania energii słonecznej przeanalizowano za pomocą programu Homer Energy [11]. Ułatwia on prognozowanie ilości dostarczanej mocy strumienia świetlnego dla różnych systemów zasilających w danym regionie świata. Na podstawie danych pogodowych, konfiguracji systemu i profilu obciążenia przewiduje m.in. stan naładowania akumulatorów. Dodatkowym atutem programu Homer jest możliwość wykonania analizy ekonomicznej wybranej konfiguracji [10]. Po uwzględnieniu sprawności ogniwa fotowoltaicznego, temperatury jego pracy i efektywności przekształtnika DC-DC, roczny rozkład mocy dla rejonu Polski północnej (53º26’N 14º32’E) przedstawiono na rysunku 2. Założono, że omawiana jednostka pływająca będzie działać maksymalnie 7 godzin. Średnia moc pobierana w tym czasie będzie wynosić ok. 80-100 W. Specyfika nasłonecznienia w Polsce determinuje konieczność użycia stosunkowo dużego magazynu [...]

Wielokanałowy system pomiarowy w standardzie 4-20 mA z komputerową rejestracją wyników


  W artykule przedstawiono atrakcyjną cenowo topologię umożliwiającą pomiary oraz rejestrację wyników wielu czujników pracujących w standardzie pętli prądowej 4-20 mA. Omówiono też prototyp funkcjonalny oraz implementację programu sterującego wykorzystującego środowisko LabView. Przeznaczeniem całego systemu jest pomiar istotnych wartości fizycznych w urządzeniach o rozproszonej sieci czujników do pomiaru wielkości wolnozmiennych. Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące pomiarów oraz kosztochłonności urządzenia, celowe było autorskie opracowanie całego systemu pomiarowego. Ze względu na niski koszt wykonania, wysoką względną odporność na zakłócenia, możliwość wykonywania pomiarów na duże odległości (nawet 2 km), pętle prądowe są bardzo często wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Można tu wymienić czujniki takich parametrów fizycznych jak ciśnienie, temperatura, przepływ, a także wartości parametrów energii elektrycznej. Rys. 1. Sposoby zasilania przetworników pomiarowych w torze prądowym: a) pasywne, b) aktywne W zależności od źródła napięcia w pętli, urządzenie pomiarowe (przetwornik) może być pasywne: zasilane torem prądowym (dwa wyprowadzenia, rys. 1a) lub aktywne: zasilane odrębnie (trzy lub cztery wyprowadzenia, rys. 1b) [2, 3]. Podsumowując zalety pętli prądowej 4-20 mA [1], do najważniejszych można zaliczyć: - jednakowy standard dla różnych typów przetworników wielkości fizycznych, - niezależność od rezystancji zacisków i przewodów doprowadzających (w ustalonych granicach), [...]

Loss calculation method for hybrid excited machines DOI:10.15199/48.2016.12.32

Czytaj za darmo! »

This paper presents an experimental method for determining the main losses components in permanent magnets synchronous machines with hybrid excitation (HPMSM). To model the sources of losses is very important in order to optimize such machines and to develop robust control strategies (minimum losses optimization) which can be used in practical applications. Proposed approach was validated using time domain simulations and experiments. Experimental results clearly exhibit the benefits of including core loss model in control system of HPMSM. Streszczenie. W artykule przedstawiono eksperymentalną metodę wyznaczania głównych składników strat maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi i wzbudzeniu hybrydowym (HPMSM). Zamodelowanie źródeł strat jest istotne dla optymalizacji tych maszyn oraz dla opracowania właściwych strategii ich sterowania (przy minimalizacja strat), które mogłyby być zastosowane w praktyce. Zaproponowany algorytm został sprawdzony teoretycznie i doświadczalnie. Wyniki badań eksperymentalnych pokazały zalety uwzględnienia strat mocy w algorytmie sterowania HPMSM. (Metoda wyznaczania strat maszyn wzbudzanych hybrydowo). Keywords: HPMSM, hybrid excitation, loss calculation, loss minimization. Słowa kluczowe: HPMSM, wzbudzenie hybrydowe, wyznaczanie strat, minimalizacja strat. Introduction Permanent magnet synchronous machines (PMSM) are often used in drivetrains of pure electric vehicles, but in case of classical PMSM some limitations exist in the flux weakening range and in the low-speed torque production. Therefore hybrid excitation PMS-machines (HPMSM) with an additional excitation field control are of great interest. They are becoming an attractive option, especially due to the lack of limitations in excitation field control. In order to increase the flexibility of the excitation field control (field weakening), a hybrid machine construction was proposed ([1], [2]). A main feature of permanent magnets hybrid excited [...]

Badania eksperymentalne maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu DOI:10.12915/pe.2014.10.02

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań modelu prototypowej maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu (ECPSM). W przedstawionej konstrukcji dodatkowa cewka umożliwia regulację strumienia magnesów trwałych, dając pewien stopień swobody sterowania maszyną. Dzięki temu osiągnąć można większy moment obrotowy w zakresie niskich prędkości obrotowych oraz zwiększenie prędkości maksymalnej bez użycia tradycyjnych (obniżających sprawność układu napędowego) technik osłabiania pola. W badaniach wykorzystano algorytmy sterowania z wektorową orientacją pola (FOC), które zaimplementowano w autorskim sterowniku mikroprocesorowym. Wykorzystano w tym celu nowoczesny mikrokontroler DSP, będący częścią dedykowanego stanowiska pomiarowego, umożliwiającego kompleksową analizę pracy maszyny. Abstract. The article presents some results of research on a prototype model of Electric Controlled Permanent Magnet Excited Synchronous Machine (ECPSM). In this construction, the additional coil allows to adjust the flux of permanent magnets, adding a degree of freedom to control the machine. In this way, more torque at low motor speeds and increased max speed can be achieved, without the conventional (lowering the efficiency of the drive system) techniques of weakening the field. Control algorithms of vector field orientation (FOC) were used in the research, which was implemented in a microprocessor controller. Modern DSP microcontroller was used for this purpose, which is a part of a dedicated test bench, allowing a comprehensive analysis of the machine. (Experimental research of electrical machine with permanent magnets and controlled excitation) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, PMSM, regulacja wzbudzenia, ECPSM. Keywords: electrical machines, PMSM, excitation regulation, ECPSM. doi:10.12915/pe.2014.10.02 Wstęp Preferowane obecnie rozwiązania wykorzystujące silniki z magnesami trwałymi charakteryzują się wysoką sprawnością i korzystnymi sto[...]

Microwave plasma module for destruction of oil slicks

Czytaj za darmo! »

Design of mobile device for oil slicks destruction on the sea using microwave plasma is presented. Microwave plasma was formed in nitrogen flowing with a rate of 10 L/min. Such plasma causes evaporation and partial oxidation of oil separated from water. In the next step gaseous hydrocarbons are fully oxidized in a reactor of dielectric barrier discharge. Streszczenie. Przedstawiono projekt pływającego urządzenia do niszczenia plam ropopochodnych na powierzchni morza za pomocą plazmy mikrofalowej. Plazma mikrofalowa jest generowana w azocie przepływającym z natężeniem 10 dm3/min. Plazma powoduje odparowanie i częściowe utlenienie składników ropopochodnych oddzielonych wcześniej od wody w separatorze. W kolejnym etapie następuje całkowite utlenienie gazowych węglowodorów w reaktorze wyładowania barierowego. (Moduł plazmy mikrofalowej do niszczenia plam ropy). Keywords: plasma, microwave discharges, oil slicks. Słowa kluczowe: plazma, wyładowania mikrofalowe, wycieki ropy. Introduction During the last decade shipping has steadily increased, reflecting intensifying co-operation and economic prosperity around the Baltic Sea region. An average of 2,000 ships are at sea each day, including 200 tankers carrying oil or other potentially harmful products. It is estimated that the transportation of goods by sea will double by 2017 in the Baltic region. General cargo and container traffic is expected to triple, and oil transportation may increase by 40%. The expansion and construction of oil terminals on the shores of the Gulf of Finland and regional economic growth may lead to even [...]

 Strona 1