Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Herlender"

Magazynowanie energii w systemach generacji rozproszonej


  Kształt polityki energetycznej Polski, której zasadniczym celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, nie może nie uwzględniać działań podejmowanych przez Unię Europejską. Zatem wszelkie akty prawne dotyczące polityki energetycznej i wytyczne dotyczące zakresu kreowania polityki energetycznej muszą uwzględniać przepisy unijne. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w zakresie rozwoju wykorzystania OZE zakłada m.in.: - wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w następnych latach, - osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, - ochronę lasów przed nadmierną eksploatacją w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE , tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy rolnictwem a energetyką odnawialną, - zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnych dostępnych surowcach. Kierunki rozwoju polskiej energetyki w zakresie OZE , zawarte w dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2030" [1], wpisują się w przyjętą dyrektywę 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. [2]. Generacja rozproszona Główne zalety generacji rozproszonej, dotyczące systemów wytwarzających energię elektryczną to: poprawa pewności zasilania, uniknięcie nadmiernej mocy zainstalowanej, zmniejszenie obciążenia szczytowego, zmniejszenie strat sieciowych oraz korzyści związane z siecią (odroczenie kosztów infrastruktury sieci rozdzielczej, poprawa jakości energii, zwiększenie niezawodności). Oczywiście w takich sytuacjach należy brać pod uwagę dodatkowe koszty związane m.in. z wykonaniem przyłącza, układów sterowania, pomiarami energii i jej bilansowaniem. Jednym z podstawowych obecnie kierunków rozwoju generacji rozproszonej jest tworzenie lokalnych systemów e[...]

Optymalizacja wykorzystania układów z odnawialnymi źródłami energii


  W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wynika to zarówno z prowadzonej polityki jak i z korzyści, jakie przynosi ich wykorzystanie przez lokalne społeczności, tzn. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego w regionach, a zwłaszcza poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Rozwój OZ E to również stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego, jak również korzyści ekologiczne. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym dynamiczny rozwój OZ E w gminach jest odpowiednia świadomość zarówno społeczeństw lokalnych jak i władz samorządowych [1]. Jednym z priorytetowych zadań związanych ze wzrostem instalowania systemów z odnawialnymi źródłami energii jest racjonalne wykorzystanie energii z nich pochodzącej. W miarę stabilne i przewidywalne są systemy wykorzystujące biomasę, biogaz, geotermię a nawet małe elektrownie wodne. Zdecydowanie trudniej jest zaprojektować efektywne systemy generacji rozproszonej wykorzystujące generatory wiatrowe i systemy fotowoltaiczne. Ze względu na znaczne koszty takich rozwiązań - bardzo istotne jest, aby systemy te były tak zaprojektowane i wykonane, aby ich efektywność była jak największa, a to wiąże się z odpowiednio dokładnie opracowanymi założeniami projektowymi. Podstawowymi parametrami, jakie należy uwzględnić w takich systemach to moc i energia oraz przebiegi generacji i obciążenia w węzłach sieci elektroenergetycznych. Jednym z podstawowych elementów, które pozwalają optymalnie wykorzystać energię elektryczną wytwarzaną w niestabilnych źródłach OZ E są zasobniki energii umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej dystrybucję z wykorzystaniem odpowiednich systemów monitoringu i sterowania. Wybrane technologie magazynowania energii elektrycznej Obecnie istnieje kilka technologii magazynowania energii elektrycznej, niektóre z nich są już dobrze znane, inne zaś są jesz[...]

Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy małych elektrowni wodnych

Czytaj za darmo! »

Rozwój małych elektrowni wodnych wymaga spełnienia wielu uwarunkowań: prawnych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych. Spełnienie tych wymagań powoduje, że czas realizacji takich inwestycji wynosi od kilku do nawet kilkunastu lat. Realizacja MEW nie może być też obciążona całkowitymi kosztami budowy nowego piętrzenia, gdyż duże nakłady finansowe związane z taką budową mogłyby przekreślić opłacalność całego przedsięwzięcia. Większe korzyści z rozwoju małej hydroenergetyki mogą być osiągnięte jako rezultat synergii wysiłków na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym [1]. Wyrazem tego powinno być odpowiednie współfinansowanie inwestycji. Powodów dużego zainteresowania minihydroenergetyką jest wiele. Waga argumentów "za" zależy od rodzaju i skali korzyści. Jednym z najwa[...]

Oprawy oświetlenia zewnętrznego z półprzewodnikowymi źródłami światła LED

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wpływu opraw oświetlenia zewnętrznego z półprzewodnikowymi źródłami światła LED na jakość energii elektrycznej. Oprawy oświetleniowe zasilano z obwodów o różnych wartościach współczynników odkształcenia napięcia zasilającego. Porównano wyniki badań eksperymentalnych z informacjami technicznymi przedstawianymi przez producentów opraw. W przemyśle oświetleniowym jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w zakresie sposobu generowania promieniowania widzialnego. Po wynalezieniu lampy gazowej (1792 r. - W. Murdoch), odkryciu zjawiska żarzenia włókna węglowego w próżni (1838 r. - Jobard) i żarzenia drutu platynowego w próżni (1843 r. - R. Grove) oraz lampy jarzeniowej - świetlówki (1934 r. - A. Campton) półprzewodnikowe diody emitujące światło (Light Emitting Diode - LED) należą do IV generacji źródeł światła, tzw. świecących ciał stałych (Solid State Lighting - SSL). Diody elektroluminescencyjne LED Podstawą działania diod LED jest zjawisko elektroluminescencji. Jako pierwszy zaobserwował i udokumentował je Henry J. Round w roku 1907. W 1936 r. Georges Destriau opublikował wyniki badań luminescencji i po raz pierwszy użył wyrażenia "elektroluminescencja" do określenia badanego przez siebie zjawiska. Pierwsze diody LED wyprodukowano w 1962 r. Intensywne prace nad rozwojem diod spowodowały, że w latach osiemdziesiątych XX wieku dysponowano diodami emitującymi światło różnego koloru (oprócz białego). Kilka lat później w technice oświetleniowej pojawiły się już półprzewodnikowe źródła światła o wysokiej wydajności, emitujące światło w trzech podstawowych barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W wyniku połączenia tych barw (RBG) możliwe stało się uzyskanie światła białego. Dlatego drugą połowę lat 90. ub.w. można uważać za okres narodzin nowej generacji źródeł światła białego dla techniki oświetleniowej. Wykorzystywane są również diody wysokiej jaskrawości (Hight Brightness LED), znane jako HBLED.[...]

Badawczy System Fotowoltaiczny

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano stanowisko do badań systemów fotowoltaicznych utworzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Perspektywa znaczącego rozwoju tego typu źródeł energii elektrycznej wymaga prowadzenia prac pozwalających na efektywne i bezpieczne ich stosowanie w systemie elektroenergetycznym. Możliwości badawcze obejmują pomiar, gromadzenie danych pomiarowych oraz ich analizę w zakresie, jakości energii, porównania technologii oraz inteligentnych pomiarów. Abstract. : This paper presents a photovoltaic system which has been built at the Wroclaw University of Technology for scientific research purposes. A promising perspective of explosive growth of solar energy conversion systems encourages research activities on secure, stable and effective integration of PV generation with the electric power system. The research possibilities cover the areas of measurement, storage and analysis of data. The analysis is focused on power quality issues, PV technologies benchmarking and smart metering. (Photovoltaic Research System). Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, system fotowoltaiczny, inteligentne pomiary. Keywords: renewable energy sources, photovoltaic system, smart metering. Wstęp Perspektywa wyczerpania się zasobów paliw oraz obawy o stan środowiska naturalnego w ostatnich latach zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii elektrycznej. Technologie odnawialnych źródeł rozwijają się tak szybko, że obecnie zaczynają konkurować z konwencjonalnymi systemami wytwórczymi. Prognozy pokazują, że znaczenie energii promieniowania słonecznego będzie wciąż rosło. Raporty energetyczne organizacji EREC i Greenpeace z roku [...]

Zakłócenia jakości energii w układach z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane z udziałem generacji rozproszonej w zdarzeniach zakłóceń jakości energii w sieciach dystrybucyjnych. Badania przedstawione w artykule oparto na pomiarach synchronicznych w punktach przyłączenia dwóch małych elektrowni wodnych (MEW) oraz stacji odbiorczej, należących do tego samego ciągu sieciowego SN. Prezentowane zdarzenia dotyczą głównie dynamicznych aspektów współpracy MEW z systemem elektroenergetycznym, takich jak załączenia generatorów czy załączenia baterii kondensatorów. Generacja rozproszona jest obecnie jednym z najaktywniej rozwijających się elementów systemu energetycznego, głównie za przyczyną energetyki odnawialnej. W warunkach krajowych najliczniejszą grupę źródeł odnawialnych stanowią elektrownie wodne oraz wiatrowe. Bazując na danych opartych na wydanych koncesjach wytwarzania energii elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki wskazuje 724 obiekty energetyki wodnej z mocą zainstalowaną na poziomie 945 MW oraz 301 obiektów energetyki wiatrowej z mocą zainstalowaną 725 MW [1]. Szczegóły pozostałych instalacji odnawialnych zlokalizowanych na terenie kraju zebrano w tabeli I. Należy podkreślić, iż cytowane dane dotyczą istniejących obiektów i nie reprezentują skali udziałów poszczególnych rodzajów źródeł w planowanych inwestycjach. Przewiduje się, że dominującą rolę wśród energetyki odnawialnej odgrywać będą farmy wiatrowe. Mając na uwadze liczbę klasyfikacji w Europie i w Polsce, można podać przykładowo graniczną moc zainstalowaną dla obiektów hydroenergetyki MEW na poziomie 5 MW, wprowadzając dodatkowy podział na: mikroenergetykę - dla mocy do 70 kW, minienergetykę - dla mocy do 100 kW oraz małą energetykę - dla mocy do 5 MW [2, 3]. Ze względów konstrukcyjnych obiekty MEW realizowane są jako elektrownie przepływowe, derywacyjne, niskospadowe, ze spadem 2-20 m, średniospadowe, ze spadem do 150 m, oraz wysokospadowe, dla spadków powyżej 150 m. Turbiny stoso[...]

 Strona 1