Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Kozak"

Nowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych DOI:10.15199/33.2014.12.05


  W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych "niszczonych" wskutek zmian temperatury i wykorzystania środków chemicznych. Przedstawiono nowoczesnemetody odmrażania z zastosowaniemsystemówpodgrzewania elektrycznego i układów wykorzystujących odnawialne źródła energii.Wartykule położono nacisk na rozszerzenie informacji dotyczących stosowania i technologii pasywnych układów odladzania z wykorzystywaniem rurek ciepła i układów termosyfonowych. Zaprezentowano budowę stanowiska pomiarowego i zaawansowanie prac badawczych w kierunku opracowania wysokoefektywnego układu odladzania/odśnieżania powierzchni wykorzystującego rurkę ciepła (termosyfon). Słowa kluczowe: termosyfon, rurka ciepła, nawierzchnie użytkowe. Abstract. The paper has showed some classicalmethod of defrosting/ demelting and snow removed from surfaces. Authors have analyzed effects of using chemicals, they described average costs maintenance of public roads, pavements which have destroyed by temperature differences and de-icing agents. The paper presented some new defrosting/demeltingmethods based on use of electrical heating and renewable energy sources. Author’s expanded information about capability application of systems based on use the passive heat elements such as heat pipes and thermosyphons. At the end of the text was showed a new test right. It has constructed for experimental investigations carried to created more efficiency passive elements for demelelting and defrosting surface in the time of winter. Keywords: heat pipe, thermosyphon, usable pavements.Uszkodzenia nawierzchni drogowych czy nawet płyt lotniskowych zdarzają się bardzo często w warunkach eksploatacyjnych występujących na terenie naszego kraju. Najwięcej uszkodzeń diagnozuje się w przy[...]

Analiza efektywności odzysku ciepła odpadowego z zastosowaniem rurki ciepła. Część I. Konstrukcja i działanie układu pomiarowego, budowa rurki ciepła DOI:10.15199/17.2015.5.3


  Artykuł poświęcony jest możliwością aplikacyjnym rurki ciepła w instalacjach odzysku ciepła. Zaprezentowano dobór optymalnego czynnika roboczego mającego pracować w szerokim zakresie temperatur roboczych. Scharakteryzowano zagrożenia wynikające z wykorzystywania substancji łatwopalnych i toksycznych oraz szkodliwych dla środowiska naturalnego. Pokazano możliwości jakie niesie ze sobą pojawienie się nowych proekologicznych substancji roboczych, dedykowanych aplikacjom energetycznym. Przedstawiono budowę oraz zasadę działania układu pomiarowego mającego służyć badaniom efektywności rurki ciepła pracującej z różnymi czynnikami roboczymi.Rurka ciepła jest elementem, którego działanie polega na wykorzystaniu wysokiej efektywności, wynikającej z zachodzących w niej przemian fazowych, do transportu znacznych strumieni ciepła. Zaletą tego typu rozwiązania, jest brak konieczności dostarczania dodatkowej siły napędowej do transportu masy i energii. Płyn roboczy jest tu transportowany, w rurkach ciepła pozbawionych knota, siłami grawitacji (sposób najczęściej stosowany do układów pracujących w pozycji pionowej). Natomiast w sytuacji, gdy układ z rurką ciepła ma pracować w konfiguracji poziomej, element ten musi być wyposażony w knot, dzięki wykorzystaniu sił kapilarnych zapewnia transport masy i energii. Na rys. 1 zaprezentowano przykłady rurek ciepła pracujących w konfiguracji pionowej i poziomej. Możliwości aplikacyjne rurek ciepła są bardzo duże. Jednym z zastosowań, w których znalazły one swoje miejsce, są układy osuszania powietrza. Na rys. 2 zaprezentowano budowę typowego układu osuszania powietrza, natomiast na rys. 3 wersję takiego układu, zmodyfikowaną o zastosowanie rurek ciepła. Rys. 1. Przykłady konfiguracji rurek ciepła; a) rurka ciepła z knotem, b) rurka ciepła bez knota [1] Fig 1. Examples of configuration of heat pipes; a) the heat pipe with a wick, b) the heat pip[...]

 Strona 1