Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Chołast"

Wymagania techniczne dla sterowników telemechaniki w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych SN na przykładzie Warszawy DOI:10.15199/74.2015.3.17


  W artykule przedstawiono aktualne spojrzenie na wymagania techniczne, jakie w ocenie RWE Stoen Operator powinny spełniać urządzenia telemechaniki, przeznaczone do inteligentnych sieci elektroenergetycznych SN. Rozważania bazują na przykładzie obszaru działania spółki, jakim jest Warszawa. Istnieją pewne różnice pomiędzy środowiskiem urządzeń pracujących na stacjach 110 kV/SN oraz w głębi sieci SN, które zostaną omówione w artykule. Rozwój gospodarki wymaga ciągłej poprawy jakości parametrów dostarczanej energii elektrycznej, w tym ciągłości jej dostaw. Odzwierciedleniem potrzeby poprawy niezawodności jest plan Urzędu Regulacji Energetyki, mający na celu wprowadzenie regulacji jakościowej w 2016 r. Następstwem będzie uzależnienie stawek taryfowych operatorów systemów dystrybucyjnych od uzyskanych popraw wskaźników niezawodności takich jak SAIDI (System Average Interruption Duration Index) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Wprowadzenie regulacji jakościowej będzie bez wątpienia silnym bodźcem przede wszystkim do intensyfikacji automatyzacji sieci średniego napięcia, która jest jednym z podstawowych sposobów poprawy niezawodności. Zanim jednak zostaną jasno określone i potwierdzone zasady nowego modelu regulacyjnego, trudno wymagać, aby operatorzy systemów dystrybucyjnych przedstawili ostateczne specyfikacje, określające wymagania techniczne oraz funkcjonalne urządzeń telemechaniki, które będą chcieli instalować w przyszłości w swoich sieciach. Pojawiają się również głosy producentów, którzy twierdzą, że chcąc zaoferować urządzania dostosowane do potrzeb OSD, potrzebują czasu na wdrożenie nowych funkcji, testowanie urządzeń oraz na potwierdzenie jakości odpowiednimi badaniami i certyfikatami. Obecnie jedynymi wskazówkami są specyfikacje przewidziane dla pilotażowych wdrożeń, które jednak nie są wystarczające. Artykuł jest odpowiedzią RWE Stoen Operator na oczekiwania dostawców w tym zakresie. Autorzy chcą p[...]

 Strona 1