Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Hoła"

Wymagania przepisów dotyczące bezpieczeństwa na placu budowy


  Bezpieczeństwo pracy jest stanem dotyczącym miejsca pracy i charakteryzującym się akceptowalnym poziomem ryzyka utraty życia i zdrowia zatrudnionych osób. O poziomie ryzyka zawodowego świadczą m.in. wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Liczba tych negatywnych zdarzeń zależy od częstości, z jaką pracownicy podejmują niebezpieczne zadania oraz wykonują pracę w niebezpiecznych warunkach. Zbiór przepisów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa pracy w budownictwie jest bardzo obszerny. W artykule omówiono podstawowe ustawy i rozporządzenia, grupując je w obszary tematyczne związane z: osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie warunków pracy w budownictwie; wymaganiami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych; maszynami i urządzeniami stosowanymi na placu budowy; wyrobami budowlanymi oraz warunkami środowiska pracy. Podstawowe akty prawne regulujące sprawy bezpieczeństwa pracy Podstawowym przepisem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy jest art. 66 Konstytucji, który mówi, że: każdyma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie zawarte są w ustawach: Kodeks Pracy [Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (J.t.Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)] i Prawo budowlane [Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (J.t.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)] oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponadto w sposób pośredni na bezpieczeństwo pracy w budownictwie oddziałują zapisy zawarte w wielu innych aktach prawnych. Do najważniejszych z nich należą:  Usta wa z 16 kwiet nia 2004 r. o wyro - bach bu dow la nych (Dz.U. nr 92, poz. 881);  Usta wa z 21 grud nia 2000 r. o do zo - rze tech nicz nym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z póź niej szy mi zmia na mi);  Usta wa z 19 czerw ca 1997 r. o za -[...]

Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod kątem zagrożeń zawodowych


  Wartykule omówiono czynniki zagrożeń zawodowych, które mogą pojawić się w środowisku pracy związanym z realizacją robót budowlanych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy zagrożeniem dla człowieka jest każda sytuacja oznaczającamożliwość utraty życia i zdrowia. Zagrożenia w środowisku pracy mogą powstać w związku z: warunkami środowiska naturalnego, wykorzystywaną energią, stosowanymwyposażeniem, wykorzystywaną technologią, stosowanymi materiałami oraz popełnieniem przez ludzi niebezpiecznych błędów. Podstawowa klasyfikacja czynników zagrożeń zawodowych Czynniki zagrożeń zawodowych dzielą się na: niebezpieczne; szkodliwe i uciążliwe. Czynnik niebezpieczny to taki, którego oddziaływanie na organizm człowiekamoże prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia bądź do zejścia śmiertelnego. Czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka. Czynnik uciążliwy nie stanowi natomiast zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę lubwinny istotny sposób przyczynia się do obniżenia zdolności człowieka do jej wykonywania. Ze względu na skutek, jaki czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe wywołują w organizmie człowieka, zagrożenia środowiska pracy dzielą się na: - wypadkowe, kończące się urazami o różnej ciężkości; - chorobowe, kończące się chorobami i schorzeniami zawodowymi o różnej ciężkości, aż do inwalidztwa i śmierci. Zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Technicznego Biura Związków Zawodowych ds. Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, zagrożenia zawodowe występujące w środowisku pracy podzielono na 6 grup: czynniki fizyczne; zagrożenia chemiczne; zagrożenia biologiczne, fizyczne i psychiczne czynniki zagrożenia; czynniki zagrożenia związane z organizacją pracy łącznie z uwarunkowaniami socjologicznymi;względy osobowe jako czynniki zagrożenia. W 2009 r. badaniem warunków pracy objęto 428 89[...]

Aspekty bezpieczeństwa pracy w procesie inwestycyjnym w budownictwie


  Proces inwestycyjny w budownictwie ma ściśle określone etapy i obejmuje wiele działań powiązanych ze sobą, które tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy, a więc rozwiązania i decyzje przyjęte we wcześniejszej fazie procesu wywierają określony skutek w fazie następnej. W związku z tym, na warunki pracy podczas realizacji obiektu budowlanego mają wpływ rozwiązania przyjęte na etapie wykonania dokumentacji projektowej. W trosce o bezpieczeństwo pracy na placu budowy, w ustawie Prawo Budowlane oraz w rozporządzeniach z nią związanych, zamieszczono wiele wymagań dotyczących procesu inwestycyjnego, któremają zapewnić bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji obiektu. Zagadnienia bhp w fazie projektowania obiektu budowlanego W artykule 5 ustęp 1 Prawa Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) zapisano, że Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:….. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Rozwijając treść tego artykułu, zdefiniowane zostały obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Zgodnie z wymaganiem Prawa Budowlanego do każdego projektu budowlanego powinna być opracowana informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Zakres tego dokumentu zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). Celem tego opracowania jest: ● ustalenie, już na etapie projektu budowlanego, źródeł i rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie real[...]

Czynniki szkodliwe w budownictwie


  Na placu budowy, oprócz czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy, występuje wiele czynników szkodliwych zagrażających życiu i zdrowiu pracownika. Ich oddziaływanie na organizm człowieka może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, choroby zawodowej lub innego schorzenia. Skutki działania czynników szkodliwych ujawniają się dopiero po pewnym czasie od chwili ekspozycji na ich działanie. Mierniki czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami zagrożeniami chorobowymi są wszystkie przypadki pracy w warunkach przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS oraz najwyższego dopuszczalnego natężenia NDN czynników szkodliwych dla zdrowia. Dopuszczalne wartości czynników szkodliwych podane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). Charakterystyka czynników szkodliwych W budownictwie narażenie na pył jest jednym z najistotniejszych zagrożeń. Badania wykazały, że pracownicy budownictwa często są narażeni na szkodliwe działanie pyłów w stopniu przekraczającymobowiązujące w Polsce wartości NDS. Do emisji największej ilości pyłów dochodzi podczas prac wyburzeniowych i rozbiórk[...]

Źródła zagrożeń zawodowych w robotach budowlanych


  Wcelu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placu budowy bardzo ważne jest właściwe przygotowanie robót. Aby zadanie to wykonać prawidłowo, należy już na etapie wykonania informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz planu bioz ustalić źródła i rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji, jak również określić możliwe rozwiązania w zakresie profilaktyki zapobiegające tymzagrożeniom[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)]. W artykule przedstawiono metodykę identyfikacji zagrożeń związanych z realizacją robót budowlanych. Zwrócono uwagę na źródła generujące zagrożenia na placu budowy oraz zmienność zbioru zagrożeń związaną z przebiegiem robót. Elementy funkcjonalne procesu produkcyjnego w budownictwie W procesie produkcyjnym wyróżnić można następujące elementy funkcjonalne: czynniki materialne produkcji, działania techniczne oraz zasady główne i porządkujące proces. Czynnikami materialnymi są: podmioty pracy, a więc zespół ludzi konieczny do przeprowadzenia procesu; środki pracy, a więc wyposażenie techniczne procesu produkcyjnego; przedmioty pracy, czyli surowce, wyroby, półfabrykaty. Działania techniczne dzielą się na: przetwarzanie, transportowanie, kontrolowanie, magazynowanie oraz utrz[...]

Zagrożenia zawodowe podczas wykonywania robót w wykopach


  Warunkiem bezpiecznego wykonania robót budowlanych w wykopach jest posiadanie wiedzy na temat istniejących warunków geologicznych, hydrologicznych i geotechnicznych, poziomu i sposobu posadowienia obiektów budowlanych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót oraz przebiegu instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych i innych.Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego opracowania sposobu realizacji robót z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy. Sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów nie powinien stwarzać zagrożenia zarówno dla osób zatrudnionych przy ich realizacji, jak również osób postronnych. Podstawowe zagrożenia podczas prac w wykopach Z realizacją prac wykonywanych w wykopach związane są następujące zagrożenia: ● utrata stateczności skarp i w konsekwencji przysypanie pracownika gruntem i/lub wpadnięcie do wykopu; ● porażenie prądem, wybuch i pożar w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej, gazowej,możliwość podtopienia lub utopienia w wyniku uszkodzenia instalacji wodnej i zalania wykopu wodą; ● uderzenie lub przygniecenie pracownika ruchomą częścią maszyny do robót ziemnych, wpadnięcie maszyny do wykopu bądź przewrócenie się maszyny poruszającej się po stoku o zbyt dużym kącie nachylenia. W celu ograniczenia częstości występowania negatywnych zdarzeń opracowano wiele rozporządzeń zawierających warunki i zasady bezpiecznego wykonania robót.Wykopy należy wykonywać na podstawie projektu określającego sposób ich zabezpieczenia uwzględniającego istniejące warunki wodno- gruntowe oraz położenie instalacji i urządzeń podziemnych [1]. Prace w wykopach głębokości większej niż 2mpowinny być realizowane przez co najmniej 2 osoby [2]. Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian głębokości większej niż 3 m wymaga opracowania Planu bioz [3]. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji maszyn do robó[...]

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wczerwcu 2016 r. odbyła się we Wrocławiu cykliczna konferencja naukowo-techniczna, poświęcona zagadnieniom inżynierii przedsięwzięć budowlanych, zorganizowana przez Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej iWodnej Polskiej AkademiiNauk. Konferencja została połączona z obchodami jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Kazimierza Czaplińskiego, wieloletniego ki[...]

Wypadkowość w budownictwie polskim


  Wypadkowość w budownictwie polskim jest nadal bardzo wysoka, zwłaszcza jeżeli chodzi o liczbę wypadków śmiertelnych. Podobny problem występuje w większości krajów Unii Europejskiej. Świadczą o tym m.in. działania podejmowane przez Komisję Europejską, która w 2007 r. przyjęła strategię, mającą na celu zmniejszenie o 25% liczby wypadków przy pracy do 2012 r. we wszystkich sektorach gospodarki. W postępowaniach administracyjnych, zdarzenie i jego skutek można uznać za wypadek przy pracy, jeżeli spełnia ono prawne kryteria zawarte w ustawie z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą ustawą, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj: ● podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; ● podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia; ● w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze międ[...]

Zagrożenia i przyczyny wypadków podczas prac na wysokości


  Zgodnie z przepisami, pracą na wysokości są wszelkie roboty wykonywane 1,0 m powyżej poziomu terenu lub podłogi. Wymagań tych nie spełnia praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się ona znajduje, jeżeli powierzchnia jest osłonięta ze wszystkich stron dowysokości co najmniej 1,5mpełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi bądźwyposażonawinne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiemzwysokości. Dane statystyczne dotyczące wypadków Głównym zagrożeniem dla osób pracujących na stanowiskach pracy położonych powyżej poziomu podłogi lub terenu, jest możliwość upadku z wysokości. Wtabeli zamieszczono dane dotyczące ogólnej liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie w latach 2007 - 2010 oraz liczby osób poszkodowanych w wyniku upadku zwysokości.Wanalizowanymokresie w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 36614 osób, z czego 3896 to osoby poszkodowane w wyniku upadku z wysokości (10,64% wszystkich poszkodowanych). Największą liczbę wypadków w budownictwie odnotowano w 2008 r. i wynosiła ona 9937 osób. Z tej liczby aż 1127 osób zostało poszkodowanych w wyniku upadku z wysokości (11,34% wszystkich osób poszkodowanych). Skutkiemupadku z wysokości bardzo często jest śmierć pracownika lub ciężkie uszkodzenie ciała. Struktura wypadków pod względem ciężkości urazów doznanych przez osoby poszkodowane jest następująca: śmiertelne - 3%; ciężkie - 5%; lekkie - 92%. W latach 2007 - 2010 w wyniku upadku z wysokości zostało poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym 28,4% osób. Taki sam udział procentowy odnotowano w przypadku wypadkó[...]

 Strona 1  Następna strona »