Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Manuela INGALDI"

Wykorzystanie macierzy 3 × 3 do określenia pozycji technologicznej wybranego przedsiębiorstwa branży stalowej


  Przedsiębiorstwo, aby produkować produkty o odpowiednim poziomie jakości, które znajdą nabywców na rynku, musi posiadać odpowied- nią wiedzę dotyczącą technologii ich produkcji. Posiadana technologia, a tym samym gotowe produkty będą miały wpływ na pozycję przed- siębiorstwa na rynku, a co za tym idzie na jego istnienie na tym rynku. Dlatego określenie odpowiedniej strategii technologicznej jest tak ważne dla każdego przedsiębiorstwa, w tym dla przedsiębiorstw branży metalurgicznej. W artykule wykorzystano macierz powiązań pozycji rynkowej przedsiębiorstwa z jego możliwościami technologicznymi od oceny pozycji technologicznej przedsiębiorstwa branży stalowej. A company, in order to produce goods of sufficient quality, which find buyers in the market, must have adequate knowledge of their production technology. The own technologies, and at the same time the finished products will affect the position of the company in the market and hence the existence of this market. Therefore, to determine the appropriate technological strategy is so important for any company, including business area of metallurgy In the article a matrix of the relation between the position of the company on the market and its technological possibilities was used to evaluate the technological position of the steel industry company. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo branży stalowa, technologia, macierz 3 × 3 Key words: steel industry company, technology, 3 × 3 matrix.1. Wprowadzenie. Technologię można zdefinio- wać jako całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego. Z definicji tej wynika, że przedsiębiorstwo, aby pro- dukować produkty o odpowiednim poziomie jakości, które znajdą nabywców na rynku, musi posiadać odpo- wiednią wiedzę dotyczącą ich produkcji [1, 2]. Do produkcji wyrobów można wykorzystać różne- go rodzaju technologie, a o ich wyborze decyduje wiele czynników technicz[...]

Satysfakcja pracowników jako element wpływający na jakości produkcji w branży metalurgicznej DOI:10.15199/24.2015.11.8


  Pracownicy stanowią jeden z elementów wpływających na jakość wyrobów, w tym wyrobów w przedsiębiorstwach branży metalurgicznej. Ich zadowolenie z pracy, znajomość swoich obowiązków, odpowiednie zarobki decydują o podejściu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań satysfakcji pracowników, które zostały przeprowadzone w jednym z przedsiębiorstw branży metalurgicznej. Badanie miało formę ankiety. Analiza wyników pozwoliła wskazać, które stwierdzeni związane z ich pracą pracownicy uznali za najbardziej satysfakcjonu- jące, a które nie dały im żadnej satysfakcji. The employees are one of elements which influence the quality of products, including also products in the companies of metallurgical industry. Their job satisfaction, knowledge of own duties, the adequate salary determine their approach to work. In the article the results of the employees satisfaction research, which were conducted in one of the metallurgical industry companies, were presented. The research had form of a survey. The results analysis let indicate which statements connected with their work the employees recognized as the most satisfying and which did not give them any satisfaction. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo branży metalurgicznej, satysfakcja zawodowa, pracownik Key words: metallurgical industry company, work satisfaction, employee.1. Wprowadzenie. Jakość wyrobów wpływa na zadowolenie klientów. Jakość ta zależy od wielu czyn- ników, między innymi od materiałów użytych w proce- sie produkcyjnym, od technologii produkcji posiadanej przez przedsiębiorstwo, od dokładności wykonania. Należy pamiętać, że tylko wyroby o odpowiedniej ja- kości znajdą nabywców [1÷3]. Osobami, które mają bezpośredni wpływ na jakość wyrobów, w tym wyrobów metalurgicznych, są pracownicy. Wpływ ten wywołany jest iść podejściem do pracy, a przede wszystkich faktem, czy są oni ze swej pracy zadowoleni, czy czerpią z niej satysfakcję. Pracownik, który jest dobrze opłacany, zna swoje miejsce[...]

Zastosowanie metody PAMCO do oceny efektywności walcowni DOI:10.15199/24.2016.11.14


  W artykule przedstawiono główne założenia metody PAMCO, którą wykorzystuje się do oceny efektywności maszyn i urządzeń produkcyjnych. Celem artykułu jest wykorzystanie tej metody do oceny efektywności ciągu walcowniczego. Badaniem objęto pięć kolejnych lat funkcjonowania walcowni. Pokazano, że wskaźniki w przeprowadzonej analizie w większości przypadków przekraczają zalecane wymagania. In the paper main assumption of the PAMCO method which is used to assessing the efficiency of production machinery and equipment was presented. The purpose of the paper was to use this method to assess the effectiveness of the rolling mill train. The research included five consecutive years of the rolling mill functioning. It was shown that the factors in the performed analysis in most cases exceed the recommended requirements. Słowa kluczowe: efektywność maszyn, PAMCO, walcownia Key words: machines’ efficiency, PAMCO, rolling mill.Wprowadzenie. Metoda PAMCO jest analizą, dzięki której zostaje przedstawiona ocena wykorzystania wszystkich posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów materiałowych. Taka metoda pokazuje nie tylko wartości pomiarów, ale również raportuje pracę maszyn i urządzeń technicznych. Metoda ta również określa, jaki jest czas pracy badanych urządzeń, zmniejsza liczbę wykorzystywanych parametrów, dając obraz pomiaru tych urządzeń [1]. Aby lepiej zrozumieć metodę PAMCO, należy sięgnąć do korzeni, a mianowicie do roku 1976, wtedy ta metoda miała swoje pierwsze zastosowanie, definiując wyniki przedsiębiorstw i maszyn. Słowo PAMCO pochodzi jednak od języka angielskiego i oznacza Plant & Machine Control [2]. W latach 90. ubiegłego wieku metodę PAMCO uproszczono tak, by można było porównać przedsiębiorstwa o różnych profilach wytwarzania między sobą w sposób łatwy i czytelny. Tak więc PAMCO jest to ocena powstałych technologii za pomocą wykorzystania zasobów materiałowych obecnych w przedsiębiorstwie. Aby ta metoda mogła być sprawna[...]

Wydajność pracy pracowników jako miernik produktywności przedsiębiorstwa branży metalurgicznej DOI:10.15199/24.2017.11.14


  Wprowadzenie. Produktywność jest to zagadnienie wielowątkowe. Interdyscyplinarność pojęcia wiąże się z jego wszechstronnym zastosowaniem. Obok zdolności produkcyjnej jest zasadniczym wyznacznikiem konkurencyjności podmiotu gospodarczego. Poziom produktywności rozsądza o zdolności przeobrażania zasobów firmy w elementy wektora wyjścia. Odpowiednia analiza czynników pozwala na wyodrębnianie szeregu pokrewnych terminów, takich jak: wydajność pracy, efektywność. Przez pojęcie produktywności rozumie się efektywne wykorzystanie czynników produkcji, a w szczególności technicznych środków produkcji, czynników energetycznych, materiałów, półwyrobów i informacji. Im wyższa produktywność, tym mniejsze koszty produkcji, a wyższe możliwości wytwarzania [1]. Produktywność systemu produkcyjnego to stosunek ilości wytworzonej produkcji w określonym czasie do ilości zużytych zasobów. Zasoby, o których mowa to energia, praca i materiały potrzebne do wytworzenie danego wyrobu. Produktywność najłatwiej jest określić stosunkiem wektorów wyjścia Y do wektorów wejścia X w procesie produkcyjnym [2]. Produktywność jest bardzo ważnym czynnikiem funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Jej niski poziom może prowadzić do: - obniżenia standardu życia i międzynarodowego oddziaływania danego kraju, - trudności w zapewnieniu właściwego poziomu ochrony zdrowia, edukacji i realizacji celów socjalnych, - wzrostu trudności sprzedaży produktu i zapotrzebowania na części zamienne oraz pogorszenie obsługi serwisowej zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Niska produktywność w efekcie prowadzi do wysokich cen oraz zwiększa zapotrzebowanie na energię, materiały i powierzchnię produkcyjną bez wzrostu wyników produkcyjnych. Wyższa produktywność natomiast daje obniżenie kosztów wytwarzania, zwiększa wyniki produkcyjne i zysk, co z kolei stwarza możliwość wzrostu indywidualnych wynagrodzeń, wywołuje większe zapotrzebowanie na pracę or[...]

Analiza efektywności ciągu walcowniczego i jakości wyrobów walcowanych na gorąco


  W artykule została przedstawiona analizie dotycząca oceny efektywności ciągu walcowniczego w okresie 12 miesięcy oraz jakości wyrobów walcowanych na gorąco. Na początku zostały określone poszczególne czasy ciągu walcowniczego oraz poziom jakości produkowanych wyrobów. Następnie obliczono poszczególne współczynniki TPM oraz wykorzystując diagram Pareto-Lorenza dokonano ilościowego zesta- wienia niezgodności w badanym okresie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że współczynnik całkowita efektywność ciągu walcowniczego (OEE) osiągnął wartości powyżej 88%, co świadczy o wysokiej efektywności ciągu walcowniczego. Natomiast w przypadku analizy jakościowej wyrobów walcowanych na gorąco zidentyfikowano 22 niezgodności w badanym okresie, wśród których największy udział procentowy miała niezgodność N6 - niedowalcowania. In the article the analysis, which included evaluation of efficiency of the rolling mill train and quality of the hot-rolled products, was presented. At the beginning individual types of time of the rolling mill train and the level of quality of products were identified. Next individual TPM factors were calculated and also with the use of the Pareto-Lorenz diagram quantitative list of the nonconformities in the research period was made. As a result of the research it was concluded that the overall equipment efficiency (OEE) was above 88%, what demonstrates the high efficiency of the rolling mill train. While in case of the analysis of the quality of the hot-rolling products 22 nonconformities were indentified in the research period, among which the nonconformity N6-not full rolled products had the highest percentage. Słowa kluczowe: ciąg walcowniczy, współczynniki TPM, jakość Key words: rolling mill train, TPM factors, quality.1. Wprowadzenie. Efektywność maszyn i urzą- dzeń realizujących różne technologie ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa [1÷3]. Systemem, który zapewnia odpowiednie warunki eksploatacji ma- [...]

Wykorzystanie odpadów hutniczych w Republice Czeskiej i Polsce


  Zgodnie obowiązującymi przepisami funkcjonującymi zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej stosuje się politykę wykorzystania surowców wtórnych do odzysku energii z odpadów. W związku z tym zmieniło się podejście do źródła surowców wtórnych: powinny stop- niowo zastępować podstawowe surowce, tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, co może przyczynić się do redukcji materiału i energochłonności produkcji. W artykule przedstawiono wstępne badania redukowalności zbrykietowanych materiałów odpadowych w Laboratorium Centrum ENET Vysokiej Školy Banskiej -TUO w Ostrawie, Republika Czeska. According to the regulations in force, functioning both in Poland and in the Czech Republic a policy of using recycled materials to energy recovery from waste is applied. Therefore, the approach to the secondary raw materials sources was changed: they should gradually replace the primary raw material, where it is technically possible and economically justified, what may contribute to the reduction of material and production energy consumption. In the article a preliminary test of reducibility of the briquetted waste materials conducted in the laboratory of the Centrum ENET VŠB - Technical University in Ostrava, Czech Republic is presented. Słowa kluczowe: odpady metalurgiczne, pyły i szlamy, recykling Key words: metallurgical waste, dusts and sludge, recycling.1. Wprowadzenie. Rozwój alternatywnych metod redukcji rud doprowadził do powstania nowych proce- sów metalurgicznych, co otworzyło drogę do łatwiej- szego i szerszego przetwarzania własnych odpadów hutniczych. Ponad połowa materiałów wyjściowych całej produkcji żelaza i stali zmienia się w gazy wy- lotowe i odpady stałe, stanowiące produkty uboczne. W przeszłości odpady te były składowane na składo- wiskach. Jednakże nowe technologie, zwłaszcza nowe sposoby produkcji żelaza, pozwalają na znaczne zwięk- szenie ponownego wykorzystania i recyklingu odpa- dów metalurgicznych.[...]

 Strona 1