Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Komosa"

Norma wyrobu na zewnętrzne i wewnętrzne okładziny ścienne z PVC-U i PVC-UE

Czytaj za darmo! »

Pod koniec 2008 r. do zbioru Polskich Norm wprowadzono, metodą uznaniową (w języku angielskim), normę PN-EN13245-2:2008 Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli( chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie. Część 2: Profile PVC-U i PVC-UE stosowane na ścianki wewnętrzne i zewnętrzne oraz do wykończenia sufitów. Wersja polska tej normyma być dostępna w lutym2010 r. PN-EN 13245-2:2008 obejmuje profile popularnie zwane sidingiem komorowymlub listwowymoraz,mało w Polsce rozpowszechnione, profile ze spienionego PVC-UE (rysunek 1). Nowa norma jest dokumentem odniesienia przy ocenie zgodności, wprowadzaniu wyrobów do obrotu oraz znakowaniu ich znakiem budowlanym B. Uzyskanie przez PN-EN 13245-2:2008 w przyszłości statusu normy zharmonizowanej z Dyrekty[...]

Wpływ zawilgocenia płyt EPS i XPS na ich właściwości wytrzymałościowe


  Wbudownictwie polistyren jest wykorzystywany m.in. do produkcji dwóch odmian płyt termoizolacyjnych, które ze względu na technologię produkcji określane są jako płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS - expanded polistyrene) i ekstrudowanego (XPS - extruded polistyrene). Metoda produkcji płyt EPS jest dobrze znana na naszymrynku. Polega na ekspandowaniu w formach wstępnie spienionych granulek z polistyrenu spienionego z zastosowaniem pentanu jako środka porotwórczego. Dużo bardziej skomplikowany jest proces produkcji płyt XPS, który polega na wytłaczaniu, pod wpływem ciśnienia, rozpuszczonego polistyrenu o wysokiej temperaturze do otwartej przestrzeni, wykorzystując jako środek porotwórczy powietrze. Budowa wewnętrzna Różnice w sposobie wytwarzania płyt EPS i XPS najlepiej widać w ich strukturze wewnętrznej. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego składają się z niewielkich zamkn[...]

Kształtowniki z PVC-U do produkcji okien i drzwi zewnętrznych

Czytaj za darmo! »

Wświetle przepisów prawnych okna i drzwi to wyroby budowlane podlegające ocenie zgodności z dokumentami odniesienia, a wprowadzanie ich do obrotu możliwe jest po odpowiednim znakowaniu przez producenta znakiem budowlanym B lub CE oraz wystawieniu krajowej deklaracji zgodności lub deklaracji WE. Podstawowymdokumentemodniesienia dla okien (po zakończeniu okresu przejściowego 1.02.2010 r.) jest zharmonizowana norma PN-EN 14351-1:2006, która od 1.10.2010 r. zostanie zastąpiona nowymwydaniemPN-EN14351-1:2006+ +A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Dokument ten nakłada na producenta stolarki odpowiedzialność zaprawidłoweznakowaniewyrobówwodniesieniu do odpowiedniego asortymentu gotowychwyrobów,określeniawłaściwych dlanichklastechnicznychorazwdrożenia, utrzymywaniainadzorowaniaZakładowej Kontroli Produkcji. Jednymzwymagań Zakładowej Kontroli Produkcji jest prawidłowa ocena (przez producenta)materiałówi elementów składowych użytych do produkcji okien i drzwi.Należą do nichm.in. kształtowniki z PVC-U, drewno klejone warstwowo czy kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną. W świetle obowiązującego prawa nie są to wyroby budowlane i nie podlegają znakowaniu B lubCE. Potwierdzeniemichwłaściwości technicznych stwierdzających przydatność do stosowaniawbudownictwiemogą być np. Rekomendacje Techniczne ITB, które są dokumentemdobrowolnym, udzielanym m.in. dla wyrobów niepodlegających wymaganiom art. 9, p. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881). Producent, dokonując oceny zgodności swoich okien czy drzwi z normą wyrobu, przejmuje na siebie odpowiedzialność za wyrób finalny łącznie z jakością materiałów składowych użytych do ich produkcji. Zobligowany jest wymaganiami normy PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 do kontroli (badania i/lub ocena) materiał[...]

Problem zawilgocenia warstw termoizolacyjnych w stropodachach odwróconych DOI:10.15199/33.2017.06.03


  Przekrycie dachowe to przegroda zewnętrzna ograniczająca budynek lub jego fragment od góry.Wprzypadku stropodachu spełnia jednocześnie rolę stropu oraz dachu pod względemkonstrukcyjnymi funkcjonalnym, tzn.: - przenosi obciążenia zewnętrzne; - zabezpiecza pomieszczenia przed opadami atmosferycznymi i zmianamimikroklimatu wwyniku działania czynników zewnętrznych. Przekrycia dachowe mogą być wykonane w układzie: - tradycyjnym, w którym warstwy pokrywcze ułożone są na powierzchni warstwy termoizolacyjnej; - odwróconym (rysunek 1), w którym zamieniona została kolejność warstw w stosunku do układu tradycyjnego. Pokrycie dachowe nie stanowi wierzchniej warstwy przekrycia, dlatego możliwe jest zamienne stosowanie terminu warstwa hydroizolacyjna lub hydroizolacja.[...]

Trwałość przekryć tarasowych wykonywanych w układach odwróconych w warunkach klimatycznych Polski DOI:


  W ostatnich latach coraz częściej w warunkach klimatycznych Polski tarasy są wykonywane w tzw. odwróconym układzie warstw. Oznacza to, że warstwa hydroizolacyjna układana jest bezpośrednio na stropie, a warstwa termoizolacyjna na powierzchni tak wykonanego przekrycia i nie jest zabezpieczona przed zawilgoceniem, powstałym w wyniku działania czynników atmosferycznych. Z tego powodu warstwa termoizolacyjna powinna być wykonana z materiałów o małej nasiąkliwości wodą (zgodnie z normami < 3%), tzn. polistyrenu XPS lub polistyrenu EPS-P. Stosowane wyroby muszą być także odporne na działanie zmiennej temperatury ujemnej i dodatniej działających w warunkach zawilgocenia. W strefie klimatycznej Polski przechodzenie temperatury zewnętrznej przez 0°C ma miejsce nawet w trzech porach roku, czyli budynki narażone są na takie obciążenia przez znaczny okres użytkowania. Podcza[...]

Trwałość przekryć dachowych i tarasowych wykonywanych w odwróconym układzie warstw DOI:10.15199/33.2016.06.86

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach dachy i tarasy eksploatowane w warunkach klimatycznych Polski coraz częściejwykonywane są w tzw. odwróconym układzie warstw. Oznacza to, że warstwa hydroizolacyjna układana jest bezpośrednio na stropie pełniącym funkcję dachu, a warstwa termoizolacyjna na powierzchni pokrycia dachowego i nie jest zabezpieczona przed zawilgoceniem, powstałymwwyniku działania czynników atmosferycznych. Z tego powodu termoizolacja powinna byćwykonana zmateriałów o niewielkiej nasiąkliwości wodą (zgodnie z normami < 3%), tzn. z polistyrenu XPS lub polistyrenu EPS-P, odpornych na działanie zmiennej temperatury (ujemnej i dodatniej) działającej w warunkach zawilgocenia. W strefie klimatycznej Polski przechodzenie temperatury zewnętrznej przez 0 °C następuje nawet wciągu trzech pór roku [...]

 Strona 1