Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JEAN-LUC GROSSEAU-POUSSARD"

Zastosowanie spektroskopii fotoluminescencyjnej w badaniu składu fazowego zgorzelin tlenkowych narastających na materiałach z grupy alumina formers


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 309 niejednorodnością budowy morfologicznej, co przejawia się współistnieniem obszarów, na których powierzchni obserwuje się płytkowe ziarna tlenku oraz - obok nich - owalnych obszarów z radialnymi pęknięciami z narastającym w nich tlenku i płaską powierzchnią między pęknięciami [11-13]. Wyniki badań mechanizmu utleniania wskazują, że w obszarach z płytkami dominuje odrdzeniowy transport glinu, a w obszarach owalnych - pojawia się dordzeniowy transport utleniacza (tlenu), który stopniowo, w miarę wydłużania czasu utleniania, staje się dominujący [11-14]. Na rys. 1 A-C zmieszczono wyniki przeprowadzonych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) obserwacji powierzchni zgorzeliny utworzonej na implantowanym itrem związku β-NiAl utlenianym w temperaturze 1200 przez 26 min., a na rys. 1D zebrano spektra fotoluminescencyjne z obszarów wykazujących różną budowę morfologiczną, zaznaczonych na rys. 1B i C. Wyniki analiz PLS wskazują, iż w obszarze owalnym występuje tylko faza α-Al2O3, a poza nim wyłącznie faza θ-Al2O3. Ten wynik dowodzi, że oba obszary mają różny skład fazowy, co - w kontekście wyżej wspomnianej przemiany fazowej[...]

Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu Ni-Al utlenianych w temperaturze 1150°C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)


  336 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 związanej z obecnością w tlenku glinu jonów Cr3+, pochodzących z zanieczyszczeń w materiale podłoża. 2. Materiały i metodyka badawcza Badaniom poddano: związek międzymetaliczny β-NiAl o składzie zbliżonym do stechiometrycznego (50 : 50 % at.), modyfi - kowany dodatkiem Hf (Ni-50Al-1Hf) oraz Pt (Ni-50Al-15Pt) oraz stop dwufazowy typu γ/γ’ o składzie Ni-22Al-30Pt oraz z dodatkiem Hf (Ni-22Al-30Pt-1Hf). Wszystkie składy chemiczne podane są w % at. Hafn i platyna wprowadzane były jako dodatki stopowe, a ich zadaniem jest poprawa żaroodporności związku β-NiAl [5-7]. Materiały, z wyjątkiem β-NiAl z Hf, zostały wyprodukowane w Iowa State University, podczas pracy w nim jednego z autorów (B.M. Gleesona). Próbki w formie dysków o średnicy ok. 10 mm odcięte z wlewków (przygotowanie materiałów do badań opisane jest w [8]), były szlifowane i polerowane na korundowych papierach ściernych o gradacji do 2000 i pastach diamentowych o uziarnieniu do 1 μm. Bezpośrednio przed utlenianiem próbki były myte ultradźwiękowo w acetonie. Utlenianie izotermiczne prowadzone było w temperaturze 1150°C, w powietrzu, przez 1 godzinę. Skład fazowy zgorzelin badany był z użyciem metody spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS) w Uniwersytecie La Rochelle (Francja), morfologia tlenków charakteryzowana była za po- Rys. 2. Materiał Ni-50Al-1Hf; (a) morfologi[...]

 Strona 1