Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Berkowski"

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych w poniemieckich budynkch przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach podejmowane są prace architektoniczno- konstrukcyjne mające na celu adaptację starych budynków przemysłowych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, na cele mieszkalne, biurowe lub handlowe. Realizacje te poprzedzane są analizami konstrukcyjnymi i określeniemstanu technicznego obiektów. Poprawne określenie układów konstrukcyjnych i wytrzymałości zastosowanych materiałów budowlanych pozwala na wprowadzanie efektywnych i uzasadnionych technicznie sposobów naprawy uszkodzonych elementów lub ich wzmocnienie w celu przystosowania do nowych funkcji użytkowych. W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań konstrukcyjnych, na które natrafiono w poniemieckich budynkach przemysłowych na terenie Wrocławia. Stalowe, szkieletowe konstrukcje nośne budynkó[...]

Remont zabytkowych budynków mieszkalnych na przykładzie przedwojennej zabudowy Wrocławia


  Wiele budynków śródmiejskiej zabudowyWrocławia wzniesiono pod koniec XIX i na początku XX wieku. Po drugiej wojnie światowej obiekty te nie były poddawane kompleksowym remontom, gdyż zakładano, że wmiarę postępującego zużycia technicznego będą wyburzane i zastępowane nowymi. Obecnie budynki te osiągnęły przewidywany dla nich teoretyczny średni czas eksploatacji, tj. ok. 100 lat. W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z aktualną eksploatacją i remontami tych budynków. Opis budynków Konstrukcja omawianych budynków jest tradycyjna: ceglane fundamenty ławowe (rysunek); ściany nośne z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub wapienno- cementowej; stropy nad piwnicami najczęściej odcinkowe na belkach stalowych, a stropy międzypiętrowe - drewniane, belkowe ze ślepym pułapem i zasypką żużlową bądź piaskową. Więźba dachowa jest drewniana, różnego typu, z reguły krokwiowo-płatwiowa; klatki schodowe przede wszystkim stalowe, rzadziej ceglane, odcinkowe z drewnianymi stopnicami, a czasami ze stopniami kamiennymi. Balkony mają stalową konstrukcję wsporczą z różnego typu ceglanymi płytami nośnymi, rzadziej żelbetowymi, prefabrykowanymi. Na aktualny stan techniczny budynków duży wpływ ma: brak izolacji pi[...]

Nietypowy przypadek termomodernizacji wysokiego budynku użyteczności publicznej w trakcie użytkowania


  Wostatnich latach ogromne znaczenie, przedewszystkimz powodówekonomicznych oraz dbałości o stan środowiska naturalnego, przywiązuje się do termomodernizacji budynków.Projekty realizacji takich zadań budowlanych dotyczą najczęściej typowych budynków mieszkalnych wzniesionych z elementów prefabrykowanych, bądź związane są z rewitalizacją starej zabudowy mieszkalnej, użyteczności publicznej lub obiektów przemysłowych, w procesie przystosowania jej do nowych funkcji użytkowych.Wpierwszej grupie wymienionych obiektów proces remontowy prowadzony jest praktycznie bez ich wyłączania z użytkowania i polega przede wszystkim na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z ewentualną wymianą okien.Wprzypadku pozostałych wymienionych obiektów roboty budowlane prowadzone są w przeważającej mierze po ich wyłączeniu z użytkowania. W artykule opisano proces remontowy, prowadzony w wysokimbudynku dydaktyczno-badawczymszkoły wyższej. Prace budowlane związane z termomodernizacją polegały głównie na wymianie istniejącej elewacji i warstw stropodachu oraz instalacji centralnego ogrzewania. Interesującym aspektem prowadzonego remontu było to, że odbywał się on bez wyłączenia obiektu z użytkowania, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu i zakończono w grudniu roku następnego. W tym czasie budynek był użytkowany przez kilkanaście godzin na dobę, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, p[...]

Zagadnienia konstrukcyjno- -materiałowe związane z adaptacją budynków poprzemysłowych na cele mieszkalne DOI:10.15199/33.2015.05.06


  Wostatnich latach w Polsce zrealizowano wiele projektów mających na celu rewitalizację zasobów poprzemysłowych zarówno na cele handlowe, biurowe, jak i mieszkalne. Często równolegle z adaptacją obiektów zabytkowych wznosi się obok nich nowe budynkimieszkalne, nowe dzielnice i przywraca terenom poprzemysłowym walory użytkowe. Wprzypadku adaptacji starych budynków przemysłowych na nowe cele użytkowe, wszystkie prace projektowe powinny zostać poprzedzone odpowiednimi ekspertyzami nośności wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wynika to z faktu, że obiekty przemysłowe bardzo często były przebudowywane z konieczności ich przystosowania do nowych funkcji produkcyjnych. Ponadto, w połączeniu z aktualnie obowiązującymi normami,może się okazać, że ich elementy konstrukcyjne niemają odpowiedniej nośności obliczeniowej do przejęcia nawet stosunkowo niedużych obciążeń, występujących w obiektach mieszkalnych. Charakterystyka budynków Budynki przemysłowe, dla których przeprowadzono proces diagnozowania stanu technicznego ze względu na przewidywaną adaptację na cele mieszkalne, pochodzą z przełomu XIX i XX w. i usytuowane są na terenie dawnego browaru. Ideą prac rewitalizacyjnych był remont i przebudowa części budynków, wyburzenie najbardziej zniszczonych i wybudowanie nowych, wkomponowanych w istniejącą zabudowę. Pierwszy budynek, tzw. leżakowni/dojrzewalni piwa (fotografia 1), to obiekt zblokowany, w skład którego wchodzi kilka budynków, wzniesionych w różnych okresach i o bardzo zróżnicowanej konstrukcji, związanej ze spełnianymi funkcjami technologicznymi. Drugim ocenianym obiektem jest budynek tzw. stajni, a trzecim budynkiem jest tzw. butelkownia (fotografia 2), przeznaczona do końcowej produkcji i składowania piwa. Budynek jest podzielony na se[...]

Problemy konstrukcyjne rewitalizacji zabytkowego pałacu w centrum Wrocławia DOI:10.15199/33.2015.05.08


  W artykule omówiono zagadnienia związane z procesem analizy historycznej, diagnostyki stanu technicznego, projektowania oraz realizacji przebudowy zabytkowego pałacu usytuowanego w rewitalizowanej dzielnicy w centrum Wrocławia. Na przykładzie realizowanej przebudowy przedstawiono rozwiązania wielu problemów konstrukcyjnych, które często zdarzają się wprzypadku adaptacji starych, zabytkowych obiektówdo nowych celów funkcjonalnych i wymagań bezpieczeństwa użytkowania. Słowa kluczowe: budynek zabytkowy, rewitalizacja, problemy konstrukcyjne.WcentrumWrocławia znajduje się wiele zabytkowych budynków, cennych z punktu widzenia ich walorów architektonicznych i dziedzictwa kulturowego, które poddawane są procesom rewitalizacji [1 ÷ 3]. Ich celem jest przystosowanie obiektów do spełniania nowych funkcji użytkowych i aktualnych wymagań konstrukcyjnych oraz dotyczących bezpieczeństwa, w miarę możliwości zachowując ich atuty historyczne [4, 5]. Szczegółowe projektowanie przebudowy budynków zabytkowych musi bezwzględnie poprzedzać dogłębna ocena ich stanu technicznego (m. in. analiza dokumentacji archiwalnej, inwentaryzacja architektoniczna i konstrukcyjna, badania geotechniczne i materiałowe, weryfikacja statyczno-wytrzymałościowa), uwzględniająca architektoniczne koncepcje rewitalizacji. W wyniku takiej oceny w bardzo wielu przypadkach powstaje konieczność przeprowadzania zarówno całkowitej wymiany części elementów konstrukcyjnych, jak i wykonywania wzmocnień konstrukcyjnych, często złożonych i pracochłonnych w realizacji. Historia architektoniczno- -konstrukcyjna obiektu Budynek pałacu Ballestremów zlokalizowany jest w centrum Wrocławia, przy ul. Włodkowica (fotografia 1a i b), w tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń. Zgodnie z zachowaną archiwalną dokumentacją, w tym budowlaną, obiekt został zaprojektowany i przebudowany przez znanego wrocławskiego architekta Alberta Graua w 1898 r. jako pałac miejski rodziny hrabiów Ball[...]

Diagnostyka prefabrykowanego, żelbetowego pawilonu handlowego w aspekcie jego modernizacji DOI:10.15199/33.2015.05.11


  W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z procesem diagnostyki stanu technicznego prefabrykowanego, żelbetowego budynku pawilonu handlowego, wzniesionego w latach 70. XX wieku. Na przykładzie wybranego obiektu, którego konstrukcja jest wynikiem adaptacji rozwiązań systemowych do wymagań funkcji handlowej, przedstawiono typowe uszkodzenia i ich ewentualny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Przeanalizowano także możliwości i koszty modernizacji, polegającej na dostosowaniu budynku do przewidywanych nowych wymagań funkcjonalnych. Słowa kluczowe: diagnostyka stanu technicznego, żelbetowa konstrukcja prefabrykowana.Wlatach 70. i 80. XX w. w Polsce wraz z zabudową mieszkaniową realizowano obiekty infrastruktury takie, jak pawilony handlowo-usługowe (fotografia 1), budynki administracyjne, przychodnie zdrowia. Miało to na celu stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków zamieszkania. Układ funkcjonalny budynków usługowych definiowano na podstawie ówczesnych wymagań użytkowych i możliwości adaptacji stosowanych systemów konstrukcyjnych. Wiele z takich obiektów użyteczności publicznej nadal funkcjonuje i znakomiciewypełnia swoje funkcje, zwłaszcza że w ostatnich latach znaczna część z nich została poddana zabiegommodernizacyjnym,wynikającym z konieczności dostosowania ich parametrów architektonicznych, budowlanych i użytkowych do aktualnych wymagań technicznych i standardów. Istotnymelementemprocesumodernizacji budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki ich sta[...]

Wybrane wady wykonawcze ocieplania budynków mieszkalnych metodą ETICS DOI:10.15199/33.2015.09.47


  W artykule, na przykładzie zespołu budynków mieszkalnych, przedstawiono błędy wykonawcze, które mogą zostać popełnione przy wykonywaniu ocieplenia budynków metodą ETICS.Wady te często ujawniają się dopiero po kilku latach eksploatacji, z reguły po okresie gwarancji lub rękojmi, znacząco zmniejszając trwałość i pogarszając wygląd elewacji budynków. Wcelu ich wyeliminowania, oprócz wykonawstwa zgodnego z reżimem technologicznym, konieczny jest właściwy i częsty nadzór nad prowadzonymi robotami oraz dokonywanie odbiorów częściowych. Słowa kluczowe: ocieplenie, metoda ETICS, problemy wykonawcze.Wostatnich latachwPolsce ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych ociepla się najczęściej metodą ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), zwaną wcześniej bezspoinowym systemem ocieplenia (BSO), a pierwotnie metodą lekką mokrą. Pomimo że jest ona znana od lat, była wielokrotnie opisywana oraz wydano wiele instrukcji i wytycznych objaśniających, w jaki sposób prawidłowowykonać ocieplenie tąmetodą, to nadal zdarzają się podstawowe błędy wykonawcze, rzutujące na trwałość i estetykęwykonanych robót [1 ÷ 5]. W artykule przedstawiono wady i uszkodzenia ocieplenia ściany zewnętrznej, które pojawiły się na jednym z osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu. Charakterystyka ocieplonych budynków Ocieplone budynki to obiektymieszkalno- usługowe, z czterema kondygnacjami nadziemnymi, zaprojektowane w układzie klatkowym, całkowicie podpiwniczone. Konstrukcja budynków jest żelbetowa, monolityczna. Posadowienie wykonano na ławach fundamentowych. Stropy są również żelbetowe,monolityczne, grubości 17 cm, a konstrukcję dachu stanowią płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Wykonane badania Podczasw[...]

Stan techniczny nietypowych prefabrykowanych elementów osłonowych i balustrad balkonowych budynku mieszkalno-usługowego DOI:10.15199/33.2015.10.05


  W artykule, na podstawie analizy dokumentacji technicznej i wielokrotnie wykonywanych ekspertyz, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące aktualnego stanu technicznego prefabrykowanych elementów osłonowych i balustrad balkonowych oraz ich połączeń montażowych, zastosowanych w kompleksie wysokich budynkówmieszkalno-usługowych. Opisywane budynki, wzniesione na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, usytuowane przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, są jedną z ikon architektury miasta i zostały wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Ich stan techniczny od wielu lat budził jednak obawy użytkowników. Związane były one z wieloma zmianami technicznymi wprowadzonymi podczas wznoszenia obiektów, złą jakością zastosowanych materiałów, a przede wszystkim brakiem przeprowadzania kompleksowych prac remontowych. Wartykule skupiono się na ocenie stanu technicznego i bezpieczeństwa wybranych elementów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: wysokie budynki prefabrykowane, elementy osłonowe, balustrady balkonowe, połączenia montażowe.Zespół sześciu wysokościowych budynków mieszkalnych wraz z trzema pawilonami handlowymi oraz garażami w przyziemiu, ze stropemnad nimi spełniającym funkcje pasażu komunikacyjnego (fotografia 1), został zaprojektowany przez wybitną wrocławską architekt Jadwigę Grabowską-Hawrylak w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, natomiast projekt konstrukcyjny opracowano pod nadzoremWojciecha Święcickiego (MiastoprojektWrocław). Inwestycja została zrealizowana przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w latach 1967 - 1975. Kompleks budynków usytuowany przy placu Grunwaldzkim jest wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. W latach 1993 - 2011 autorzy wykonali wiele ekspertyz stanu technicznego różnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynków [1], pawilonów handlowych [2] oraz konstrukcji nośnej pasażu komunikacyjnego [3, 4]. Analiza konstrukcyjna budynków Każdy [...]

Problemy konstrukcyjne przebudowy zblokowanego zespołu budynków straży pożarnej wzniesionych w latach 40. XX wieku DOI:10.15199/33.2015.11.35


  W artykule przedstawiono aspekty konstrukcyjne przebudowy i adaptacji do nowych warunków eksploatacyjnych budynków straży pożarnej wybudowanych na początku lat czterdziestych XX w. Zasadniczą konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe wypełnione ścianamimurowanymi z cegły oraz klasyczne cienkopłytowe stropy gęstożebrowe, z wypełnieniem z pustaków ceramicznych, rozpięte na stalowych żebrach i podciągach. Konstrukcję nośną ceramicznego stropodachu tworzą dźwigary żelbetowe spięte żelbetowymi belkami podciągów i wieńcami. Celemprac eksperckich było określeniemożliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji budynku w procesie jego przebudowy. Słowa kluczowe: budynek zabytkowy, analiza konstrukcyjna, diagnostyka, przebudowa.Remont i przebudowa, w celu przystosowania do nowychwarunkówużytkowania iwymagań technicznych, istniejących zabytkowych obiektów budowlanych [1, 2] wzniesionych w okresie przedwojennym lub w trakcie II wojny światowej, wymagają specjalnego podejścia w zakresie realizacji zarówno prac projektowych, jak i robót budowlanych. Wynika to z faktu, że obiekty te często byływznoszone bez kompletnej dokumentacji projektowej, zmateriałów niskiej jakości i przez słabo wykwalifikowanych robotników lub bez odpowiedniego nadzoru technicznego. Poprawna i sprawna realizacja inwestycji wymaga współpracy wszy[...]

Ocena stanu technicznego i naprawa izolacji przeciwwilgociowej zabytkowych budynków przemysłowych DOI:10.15199/33.2016.05.55


  W artykule omówiono wybrane elementy oceny stanu technicznego na przykładzie niewielkich zabytkowych budynków przemysłowych z położeniem nacisku na warunki ochrony przeciwwilgociowej ich części położonych poniżej poziomu terenu. Przedstawiono także analizę doboru i opis zastosowanych technologii wykonania wtórnych izolacji pionowych i poziomych. Słowa kluczowe: przemysłowe budynki zabytkowe, stan techniczny, zawilgocenie, naprawa izolacji.wytrzy- 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego *) Adres do korespondencji: e-mail: piotr.berkowski@pwr.edu.pl Ocena stanu technicznego i naprawa izolacji przeciwwilgociowej zabytkowych budynków przemysłowych Technical assessment and repair of moisture insulation in historical industrial buildings dr inż. Piotr Berkowski1)*) dr inż. Grzegorz Dmochowski1) Streszczenie. W artykule omówiono wybrane elementy oceny stanu technicznego na przykładzie niewielkich zabytkowych budynków przemysłowych z położeniem nacisku na warunki ochrony przeciwwilgociowej ich części położonych poniżej poziomu terenu. Przedstawiono także analizę doboru i opis zastosowanych technologii wykonania wtórnych izolacji pionowych i poziomych. Słowa kluczowe: przemysłowe budynki zabytkowe, stan techniczny, zawilgocenie, naprawa izolacji. Abstract. The paper discusses selected elements of the evaluation of the technical condition of exemplary small historical industrial buildings with an emphasis put on dampness conditions of building parts located belowground level.An analysis of selection and description of the technology of the[...]

 Strona 1  Następna strona »