Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Robert SAŁAT"

SIMATIC w warszawskiej uczelni

Czytaj za darmo! »

W laboratorium systemów sterowania Zakładu Gospodarki Energetycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w ramach pracy magisterskiej opracowano program wykorzystujący komunikację internetową w sterowaniu procesami technologicznymi w produkcji rolniczej przy użyciu sterownika PLC. Sterowanie modelem kolejki paszowej za pomocą PLC i strony WWW Praca miała na celu przybliżenie rozwiązań komunikacji internetowej, które nie są jeszcze rozpropagowane na polskim rynku tak, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej. Brak jest również dostatecznej informacji o tego typu metodach budowania sieci przemysłowych. Aplikacja została stworzona jako strona internetowa, z wykorzystaniem apletów utworzonych w języku Java. Zadaniem strony jest współpraca ze sterownikiem S7-200 (CPU 2[...]

Wyznaczenie parametrów ruchowych silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem przy wykorzystaniu metody elementu skończonego i sztucznych sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione są wyniki analizy konstrukcji silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym (SRPTW). Do analizy wykorzystano model SRPTW z czterema pasmami fazowymi wykonanymi w formie uzwojeń skupionych. Dokonano analizy momentu elektromagnetycznego SRPTW z wykorzystaniem metody elementu skończonego (MES) i sztucznej sieci neuronowej SVM (SVM). Do uczenia SVM wykorzystano przebieg momentu elektromagnetycznego obliczony z wykorzystaniem MES. Abstract. The paper presents research into rolling rotor switched reluctance motor (RRSRM). Paper describes a four-band construction RRSRM. The electromagnetic torque calculations are formulated using finite element method (FEM). The approximation of electromagnetic torque using artificial neural network (SVM) are given. (Approximation rotational parameters of rolling rotor switched reluctance motor by means of finite element method and artificial neural network ) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silnik reluktancyjny przełączalny, metoda elementów skończonych, sieci neuronowe SVM. Keywords: electrical machines, switched reluctance motor, finite element method, neural network SVM. Wstęp W obecnym okresie obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem nowych technologii oraz napędów w zaplanowaniu energooszczędnych procesów dla przemysłu, transportu, budownictwa i energetyki. Do projektu energooszczędnych napędów zdają się być preferowane rozwiązania w oparciu o bezszczotkowe silniki o regulowanej prędkości, które charakteryzują się dużą sprawnością przetwarzania energii [1] przy względnie niedużych nakładach inwestycyjnych. Do zaprojektowania wspomnianego typu napędów z wykorzystaniem elektrycznych maszyn bezszczotkowych dąży się mając do wykorzystania metody projektowania komputerowego CAD z wykorzystaniem metody elementów krawędziowych, MES i SVM [2], [3], [4], [5], [6]. W obszarze napędów o regulowanej prędkości dał się zauważyć szybki rozwój[...]

Odwzorowanie dynamiki pracy regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku PLC za pomocą Least Squares- Support Vector Machines

Czytaj za darmo! »

Artykuł ma na celu przedstawienie metody umożliwiającej odwzorowanie dynamiki pracy algorytmu PID zaimplementowanego w sterowniku PLC przy wykorzystaniu LS-SVM. W artykule opisano rodzaje algorytmów PID zaimplementowanych w sterownikach PLC, jak również omówiono w skrócie różnice między SVM a LS-SVM. Główny nacisk położono na proces doboru cech i ich wpływ na zdolności uczące i generalizacyjne. Przedstawiono wyniki uczenia i testowania sieci LS-SVM odwzorowującej działanie rzeczywistego algorytmu PID w PLC. Abstract. The following paper presents a new approach to the dynamics mapping of the PID controller implemented in the PLC using the LS-SVM. The article describes the types of PID algorithms implemented in the PLC. The differences between SVM and LS-SVM are also briefly discussed. The process of features selection and their impact on learning ability and testing is mainly emphasized. The results of learning and testing of the LSSVM mapping of the work of the PID controller are demonstrated. (Dynamics mapping of the work of the PID controller implemented in the PLC by means of Least Squares-Support Vector Machines). Słowa kluczowe: PID, PLC, LS-SVM, wektor cech. Keywords: PID, PLC, LS-SVM, features vector. Wstęp Pomimo dużej ilości zaawansowanych teorii i technik sterowania opracowanych w ostatnich kilku dekadach, algorytmy PID zaimplementowane w sterownikach PLC (ang. Programmable Logic Controller) są nadal wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle. Według K.J. Astroma [2], 90% pętli regulacji stosowanych w przemyśle opartych jest o algorytmy PID. Jednak, według badań przeprowadzonych przez firmę Honeywell, zaledwie połowa z działających pętli regulacji cechuje zadowalająca jakość [14]. Przyczyną takiej sytuacji może być zarówno brak odpowiedniego know-how personelu, jak również duża liczba wymaganych do ustawienia parametrów, szczególnie, gdy struktura PID zaimplementowanego w sterowniku jest skomplikowana. Algorytmy PID mog[...]

Black-Box system identification by means of Support Vector Regression and Imperialist Competitive Algorithm

Czytaj za darmo! »

The paper proposes to use SVR network for system identification by means of the Black-Box method. Selection of the optimal network parameters as well as the selection of optimal set of regressors by the Imperialist Competitive Algorithm have been proposed. The accuracy of models built was compared to ARX model for a linear object and NARX model for a non-linear one. The results show that the use of SVR in Black- Box identification can be an useful and efficient alternative for models based on NARX and ARX structures. Streszczenie. W artykule zaproponowano użycie sieci SVR do identyfikacji systemów metodą Black-Box. Do doboru optymalnych parametrów sieci i wyboru optymalnego zestawu regresorów, zaproponowano użycie algorytmu ewolucyjnego Imperialist Competitive Algorithm. Dokładność zbudowanych modeli porównano z modelem typu ARX, dla obiektu liniowego, oraz NARX, dla nieliniowego. Otrzymane wyniki wskazują, że wykorzystanie SVR w identyfikacji Black-Box może być użyteczną i efektywną alternatywą dla modeli o strukturze ARX oraz NARX. (Identyfikacja systemów metodą Black-Box za pomocą Support Vector Regression i Imperialist Competitive Algorithm) Keywords: identification, black-box, support vector machine, evolutionary algorithms. Słowa kluczowe: identyfikacja, black-box, support vector machine, algorytmy ewolucyjne. Introduction Good knowledge of behavior of the system in the control process is essential to provide high quality and achieve low production costs. Objects (plants) identification (considered as components of the system) consists in construction of mathematical description of object dynamics on the basis of measured data and forecasting the behavior of the object for new input data. Mathematical models resulting from the identification are used for the purpose of controlling, simulation tests and forecasting. However, it is difficult to find mathematical model which is capable of accurately mapping a dynamic behaviour of [...]

 Strona 1