Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Klimczak"

Akumulacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinach jedno- i dwuliściennych rosnących na osadach ściekowych pochodzenia petrochemicznego


  Szesnaście wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oznaczano w przemysłowych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w PKN Orlen w Płocku w latach 2002-2004 oraz w 11 roślinach jedno- i dwuliściennych rosnących na tych osadach. Osady zawierały do 1639 mg/kg sumy WWA, przy czym głównym ich składnikiem był benzo[ghi]perylen (do 555 mg/kg). Największą zawartość sumy WWA (377 mg/kg) stwierdzono w krwawniku pospolitym (głównie fenantren 90 mg/kg). Rośliny dwuliścienne wykazywały większą skłonność do akumulacji WWA niż rośliny jednoliścienne. WWA o 4 pierścieniach w cząsteczce były akumulowane bardziej intensywnie niż WWA o 5 i 6 pierścieniach w cząsteczce. Sixteen polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) were detd. in industrial sewage sludges from PKN Orlen, Plock, PL, in 2002-2004 and in 11 mono and dicotyledonous plants growing on the sludges. The sludges contained up to 1639 μg/kg of total PAH (main component benzo[ghi] perylene up to 555 μg/kg). The highest content of total PAH (377 μg/kg) was obsd. in yarrow (mainly phenanthrene 90 μg/kg). The dicotyledonous plants showed higher ability to accumulation of PAH comparing to monocotyledonous ones. The 3 and 4 ring PAH were accumulated more intensive than the 5 and 6 ring PAH. Z budową wewnętrzną WWA wiążą się określone właściwości biologiczne, rozumiane jako oddziaływanie na organizmy żywe. Część WWA wykazuje silne działanie mutagenne, kancerogenne i teratogenne, a także tendencję do kumulowania się w tkankach i organach organizmów żywych, a zwłaszcza w tkance tłuszczowej, nerkach i wątrobie1). Związki te znajdowane są w roślinach rosnących głównie na terenach o wysokim stopniu uprzemysłowienia2-4), a głównym ich źródłem jest przemysł petrochemiczny i karbochemiczny, a także koksownie, elektrownie, spalarnie odpadów, odlewnie i huty. Szacuje się, że ok. 90% WWA obecnych w ściekach zostaje skoncentrowane w osadzie ściekowym podczas oczyszcza[...]

Possibility for decreasing the risks related to the use of plant protection agents Możliwość ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin DOI:10.15199/62.2016.3.42


  A review, with 27 refs., of methods for hazard identification and characterization and exposure assessment as well as for decreasing the potential hazards by good agricultural practice, use of special equipment and buffer zones. Ocena ryzyka środowiskowego jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Szacowanie narażenia organizmów odgrywa tu bardzo ważną rolę i jest nieodłączną częścią tej procedury. Proces oceny ryzyka składa się z etapów: identyfikacji zagrożenia, charakterystyki zagrożenia i oceny narażenia. Końcowa faza oceny ryzyka opiera się na porównaniu informacji dotyczących narażenia i zagrożenia. Ponadto następuje ilościowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwych efektów, a w razie konieczności także ustalenie zakresu zarządzania ryzykiem. Przedstawiono możliwości ograniczenia potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin poprzez podjęcie działań prewencyjnych, wykorzystanie możliwości związanych z praktyką rolniczą i wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, wreszcie zastosowanie tzw. stref buforowych. Ocena ryzyka środowiskowego jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Szacowanie narażenia organizmów odgrywa tu bardzo ważną rolę i jest nieodłączną częścią tej procedury. W celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy tymi dwoma pojęciami przedstawiono pokrótce istotę oceny ryzyka. Zgodnie z najprostszą, a zarazem jedną z najstarszych definicji, ocena ryzyka środowiskowego jest procesem określającym prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków ekologicznych mogących się wydarzyć lub wydarzających się w rezultacie narażenia na jeden lub więcej czynników stresu1). Proces ten polega na systematycznym gromadzeniu i ocenie stosownych danych, co w konsekwencji prowadzi do przewidywania relacji ekologicznych zachodzących pomiędzy czynnikami stresu a powodowanymi przez nie skutkami w środowisku, w warunkach określonego narażenia. Proces oceny ryzyka składa się z (i) [...]

 Strona 1