Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"JERZY MICHALSKI"

Model azotowania jarzeniowego tytanu w atmosferze azotu

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy wpływu różnych parametrów procesu azotowania jarzeniowego w atmosferze azotu, na własności warstwy wierzchniej tytanu technicznego. Umożliwiło to opracowanie modelu azotowania jarzeniowego tytanu. Procesy azotowania jarzeniowego przeprowadzono w urządzeniu do azotowania typu JON-600. In the work the analysis of the influence of different parameters of the ionitriding proc[...]

Transport wodoru przez warstwy azotowane na żelazie

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie wodoru przez membrany żelazne z warstwami azotków ’, ( + ’) i , wytworzonymi w procesie kontrolowanego azotowania gazowego. Azotowaną stronę membran ładowano wodorem wydzielanym katodowo stałym prądem z roztworu 0,1 M NaOH, w temperaturze 30oC. Przenikanie wodoru przez membrany azotowane było o 2-3 rzędy wielkości mniejsze od przenikania wodoru przez membranę nieazotowaną. Na podstawie przebiegu przenikania w stanie nieustalonym określono efektywne współczynniki dyfuzji wodoru w azotowanych membranach, a następnie współczynniki dyfuzji wodoru charakteryzujące transport w warstwach azotków ’, ( + ’) i . Transport wodoru był najbardziej utrudniony w zewnętrznej warstwie azotku  [...]

Azotowanie antykorozyjne – przemysłowe zastosowanie

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono przykład antykorozyjnego azotowania gazowego tłoczysk sprężyn gazowych. Prawidłowy dobór parametrów azotowania umożliwia wytworzenie warstwy azotowanej o wysokiej odporności korozyjnej. O odporności korozyjnej tłoczysk decyduje przypowierzchniowa warstwa azotków żelaza, która powinna mieć właściwą budowę (skład fazowy: 60-70% ε (Fe2-3N) i 40-30% γ’(Fe4N)) i odpowiednie proporcje w tej warstwie stref zwartej (min. 70% grubości) i porowatej (max. 30% grubości). Podano wyniki badań metalografi cznych i odporności korozyjnej (czasu ekspozycji w komorze solnej) azotowanych części. Słowa kluczowe: gazowe azotowanie antykorozyjne, warstwy azotowane, odporność korozyjna, tłoczyska sprężyn gazowych Anticorrosion nitriding - industrial application Applicatio[...]

Nitrided layers on unalloyed steels with an enhanced corrosion resistance DOI:10.15199/40.2015.12.2

Czytaj za darmo! »

The paper presents nitrided layers on C10 steel and their corrosion properties. Nitrided layers with a surface layer of iron nitrides with the γ’ (Fe4N) structure were formed on unalloyed steel upon which their investigation was performed. The surface layers of iron nitrides had a thickness of 3.0 to 11.0 μm. Such layers may constitute an alternative for the hitherto industrially manufactured, thick-surface layers of nitrides exceeding 20 μm, subsequently oxidised and impregnated. The so-produced layers were subject to basic metallographic, X-ray crystallography and corrosion resistance testing carried out using electrochemical methods and in a neutral salt spray chamber. It was found that the layers consisting exclusively of γ’ phase had a good corrosion resistance. A complete tightness and thickness of the layers not lower than 9.0 μm is a prerequisite for achieving an enhanced resistance. Thinner layers demonstrated good electrochemical properties however they did not exhibit corrosion resistance in the salt spray chamber. Keywords: nitriding, corrosion resistance, iron nitrides Warstwy azotowane na stalach niestopowych o zwiększonej odporności korozyjnej W artykule przedstawiono warstwy azotowane na stali C10 i ich właściwości korozyjne. Na stali niestopowej wytworzono i przebadano warstwy azotowane z przypowierzchniową warstwa azotków żelaza o strukturze γ’ (Fe4N). Przypowierzchniowe warstwy azotków żelaza posiadały grubość od 3,0 do 11,0 μm. Warstwy takie mogą stanowić alternatywę dla dotychczas wytwarzanych przemysłowo grubych przypowierzchniowych warstw azotków powyżej 20 μm, następnie utlenianych i impregnowanych. Na tak wytworzonych warstwach przeprowadzono podstawowe badania metalograficzne, rentgenostrukturalne oraz odporności korozyjnej wykonane metodami elektrochemicznymi i w komorze obojętnej mgły solnej . Stwierdzono, że warstwy składające się tylko z fazy γR[...]

Wykorzystanie koncepcji potencjału maksymalnego w projektowaniu procesów regulowanego azotowania gazowego DOI:10.15199/28.2015.5.13


  Projektowanie procesów azotowania gazowego polega na wyznaczeniu składu atmosfery wlotowej amoniaku (NH3) i zdysocjowanego amoniaku (NH3zd) w funkcji czasu dla założonej zmiany temperatury i potencjału azotowego (Np), który definiuje się jako iloraz ciśnienia cząstkowego amoniaku do ciśnienia cząstkowego wodoru (Np = pNH3/(pH2)1,5. W atmosferze azotującej uzyskanej z jednoskładnikowej atmosfery amoniaku potencjał azotowy będzie miał wartość skończoną tylko w przypadku pH2 > 0, tj. stopień dysocjacji atmosfery azotującej musi być większy od zera (α > 0). Atmosfera azotująca uzyskana z dwuskładnikowej atmosfery wlotowej NH3/NH3zd, w odróżnieniu od jednoskładnikowej atmosfery wlotowej, będzie miała skończoną wartość potencjału azotowego również w przypadku, gdy stopień dysocjacji amoniaku będzie równy zero (α = 0). Wodór w atmosferze wylotowej w tym przypadku pochodzi ze zdysocjowanego amoniaku wprowadzonego do retorty w atmosferze wlotowej. W tym przypadku potencjał azotowy zależy wyłącznie od zawartości zdysocjowanego (c) amoniaku w atmosferze wlotowej i jest to potencjał maksymalny dla danego składu atmosfery wlotowej NH3/NH3zd [Np α = 0 = (1 - c)/(0,75c)1,5]. W artykule omówiono przykłady projektowania procesów azotowania gazowego z wykorzystaniem dwuskładnikowej atmosfery wlotowej NH3/NH3zd przy założeniu, że stopień dysocjacji amoniaku równy jest zero (α = 0). Wykazano, że przy ciągłej zmianie potencjału azotowego od wysokich wartości do niskich wartości można uzyskać warstwy azotowane w procesach jednostopniowych o dobrych właściwościach. Słowa kluczowe: potencjał azotowy, atmosfera wlotowa, atmosfera wylotowa, stopień dysocjacji amoniaku.1. WPROWADZENIE Projektowanie procesów azotowania gazowego poprzedza identyfikacja narażeń występujących podczas eksploatacji części maszyn lub narzędzi związanych z warunkami pracy. Wykorzystując te informacje dobierany jest gatunek stali oraz są określane wartości parametrów mech[...]

Zwiększenie trwałości elementów instalacji UW-10 w wyniku obróbki cieplno-chemicznej w warunkach wyładowania jarzeniowego i pod obniżonym ciśnieniem DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań nad zwiększaniem trwałości elementów wielkolaboratoryjnej instalacji przeznaczonej do procesów upłynniania węgla (pracujących pod ciśnieniem i narażonych na oddziaływanie korozyjno-erozyjne). Przedstawiono nowe metody otrzymywania powierzchniowych warstw borków żelaza oraz węglika tytanu i azotku tytanu w warunkach wyładowania jarzeniowego oraz metodą gazową pod zmniejszonym ciśnieniem. Warstwy te charakteryzują się dużą twardością, odpornością na działanie wielu odczynników chemicznych, sil tarcia, a także odpornością na korozję i erozję. Dzięki zastosowaniu opisanych nowych metod uszlachetniania powierzchni uzyskano znaczny wzrost trwałości obrabianych detali w badaniach eksploatacyjnych. W Oddziale Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie zbudowano wielkolaboratoryjną instalację przeznaczoną do badania procesów upłynniania węgla. Można w niej przerabiać w ciągu godziny 40 kg mieszaniny olej owo-węglowej, w której stosunek oleju do węgla (o granulacji ~0,3 mm) wynosi 3:1 4 -1:1. Podstawowe parametry pracy - ciśnienie i temperatura reakcji wynoszą odpowiednio 20 MPa i 723 K. Ciekłe produkty reakcji i nieprzereagowany węgiel oraz popiół są rozprężane do ciśnienia 0,4 MPa za pomocą zaworu iglicowego. Podczas rozruchu i eksploatacji ostro zarysował się problem trwałości niektórych elementów instalacji pracujących pod ciśnieniem, w szczególności iglic i gniazd zaworów firmy Masoneilan oraz zaworów kulowych pomp ciśnieniowych firmy Bran Liibbe. Zniszczenie iglicy i gniazda zaworu Masoneilan uniemożliwiało dalsze prowadzenie procesu, a zużycie zaworów kulowych pomp ciśnieniowych groziło, wobec nieciągłości strumienia pasty, "zakoksowaniem" podgrzewacza i reaktorów. Zakupienie tych elementów w krajach kapitalistycznych umożliwiłoby kontynuowanie badań, ale ich koszt znacznie by wzrósł. Ze względu na ekstremalne warunki pracy iglicy i gniazda zaworu Masoneilan, korozyjne środowisko oraz koniecznoś[...]

Characteristics and properties of the conical blades made from low-carbon steel after gas nitriding DOI:10.15199/24.2019.1.2


  Introduction. Increasing the surface hardness of steel and iron products is most often implemented by thermochemical treatment, inter alia nitriding process, consisting of an atomic nitrogen diffusive saturation of steel surface layer in ammonia-nitrogen atmosphere. There are many va􀀐 rieties of nitriding that differ in the parameters such as: tem􀀐 perature and processing time, atmosphere composition and its final product application. The parts of machinery that are exposed to increased friction conditions are most com􀀐 monly nitrided, such as gears, shafts, sleeves, cutting tools, knives and other products, e.g. missiles. The surface hard􀀐 ness of steel after nitriding process is within the range of 400-1500 HV, whereas its surface roughness is unaffected. As a result of such a treatment layers with the thickness of 0.005-0.6 mm may be obtained [1-4]. Durability of nitrided steel products depends on the ni􀀐 tride layer thickness and the structure of nitrides formed on their surface. In turn, formation of nitrides depends mostly on the parameters and nitriding method. When a nitriding process is carried out in higher temperatures it results in its acceleration, but at the same time hardness of the nitrided layer is reduced. The layer made of ε nitrides provides the surface with increase in wear resistance, but limits its re􀀐 sistance to dynamic loads. Formation of diffusion layer of nitric ferrite α(N) with γ’-nitrides guarantees better ductility and corrosion resistance of product surface [5-7]. Alloy steels with addition of Al, Mo, Cr, V and Ti are primarily used for nitriding. These elements are capable of creating nitrides with high hardness and dispersion. Nitri􀀐 ding methods which are most often used at present com􀀐 prise gas nitriding, which is primarily used for alloy and non-alloy construction steel and glow-discharge nitridi[...]

 Strona 1  Następna strona »