Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander SIEROŃ"

Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions

Czytaj za darmo! »

In the study the therapeutic effects of variable magnetic fields applied as magnetotherapy and magnetostimulation were estimated in 20 patients with chronic abdominal pains resistant for routine pharmacological treatment caused by a creation of peritoneal adhesions after surgical interventions. As a result of 2 cycles of 15 daily procedures of both magnetostimulation and magnetotherapy, a significant decrease in pain intensity (from 9,05 to 2,05 points in VAS scale) and improvement of quality of life (increase from 23,25 to 87,75 points in EuroQol scale) were achieved. Streszczenie. W pracy oceniano efekty terapeutyczne zmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii i magnetostymulacji u 20 pacjentów z przewlekłymi bólami jamy brzusznej opornymi na rutynowe leczenie farmakologiczne, wywołanymi przez zrosty otrzewnowe po zabiegach operacyjnych. W wyniku 2 cyklów terapeutycznych obejmujących po 15 codziennych zabiegów magnetostymulacji i magnetoterapii uzyskano znamienne zmniejszenie nasilenia bólu (z 9,05 do 2,05 pkt. w skali VAS) oraz poprawę jakości życia (wzrost z 23,25 do 87,75 pkt. w skali EuroQol). (Zmienne pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu przeciwbólowym zrostów otrzewnowych). Keywords: variable magnetic fields, magnetotherapy, magnetostimulation, pleural adhesions, abdominal pain. Słowa kluczowe: zmienne pola magnetyczne, magnetoterapia, magnetostymulacja, zrosty otrzewnowe, bóle brzuszne. Introduction Most of internal organs in the abdominal cavity is covered by a thin membrane, which is called peritoneum. Even small injury of peritoneum during surgical intervention can contribute to increased risk of creation of the peritoneal adhesions [1]. Peritoneal adhesions are a postoperative incorrect connections, that are sometimes formed upon or among particular internal organs from connective tissue (Fig. 1). Fig. 1. Peritoneal adhesions in the abdominal cavity The peritoneal adhesions are observed in about 5-[...]

A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer

Czytaj za darmo! »

Multi-band imaging computer-based system, self-designed and self-constructed, based on a liquid-crystal filter with spectral transmittance driven in 400 nm - 740 nm wavelengths range is presented. Performed tests of images dimensionality reduction, which base on different types of principal component analysis, indicated onto flexibility and usefulness of the described approach for skin cancer diagnosis. Streszczenie. W artykule opisano samodzielnie zaprojektowany i wykonany, wspomagany komputerowo, oparty na transmisyjnym filtrze ciekłokrystalicznym pracującym w zakresie długości fal od 400 nm do 740 nm, układ do obrazowania wielospektralnego. Przeprowadzone testy redukcji wymiarowości obrazu, w oparciu o różne rodzaje analizy jego składowych głównych, wskazały na użyteczność zastosowanego podejścia w diagnostyce raka skóry. (Komputerowy system wielospektralnej analizy danych obrazowych raka skóry). Keywords: multispectral imaging, principal component analysis, spectral signature, skin cancer. Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, analiza składowych głównych obrazu, sygnatura spektralna, rak skóry. Introduction Both in science and industry, different imaging procedures try to enhance or even correct human-eye redgreen- blue (RGB) principal-components sensingcapabilities by the use of multi-photon microscopy[1 ], nightvision magnifiers [2] and/or imaging spectrometers [3]. One of the most important areas within this range of activity, is dedicated to multispectral imaging in a chosen spectral range, for example, in X-ray analysis [4], or in Fourier- Transform Infra-Red (FT-IR) spectroscopy. [5] Within the visible range (VIS), multispectral imaging employs setups with mechanically selectable spectral windows [6], or electrically driven liquid-crystals (LCD) filters [7], and/or uses acousto-optic filtering [8,9]. VIS imaging applies different widths and combinations of spectral windows followed by computer-based image processing[...]

Klasyfikator jądrowej wersji maszyny wektorów podpierających wspomagający diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne klasyfikatora maszyny wektorów podpierających oraz uzyskane przy jego zastosowaniu wyniki klasyfikacji obrazów wielospektralnych pozyskanych z 21 kanałowego systemu wielospektralnego obrazowania endoskopowego. Uzyskana rozróżnialność obszarów zmienionych chorobowo jest w ocenie lekarzy diagnostów wyższa niż w przypadku systemu Xillix Onco LIFE. Abstract. The paper presents the theoretical basis and results obtained with use of the support vector machine classifier on multispectral image classification gained with 21-channel system for endoscopic multispectral imaging. Obtained distinguishability of pathological changes areas is higher than in the case of Xillix Onco LIFE system in the medical diagnosticians opinion. (Classification by support vector machine aided the diagnosis cancer domains in multispectral endoscopic imaging) Słowa kluczowe: diagnostyka fotodynamiczna, obrazowanie wielospektralne, klasyfikacja nadzorowana, maszyna wektorów podpierających. Keywords: photodynamic diagnosis, multispectral imaging, supervised classification, support vector machine. Wstęp Autoflourescencja i fluorescencja indukowana monochromatycznym światłem widzialnym jest szybką i nieinwazyjną metodą diagnozy stanów przednowotworowych i nowotworowych tkanki, [1]. W rozwiązaniu Xillix Onco LIFE fluorescencja endogenicznych fluoforów pobudzana jest światłem niebieskim. Stosunek składowej "czerwonej" do "zielonej" (Numerical Color Value) jest miarą stopnia zaawansowania zmian nowotworowych. System Xillix Onco LIFE realizuje najprostszą wersję dwuzakresowej analizy spektralnej w której wartości poszczególnych kanałów/zakresów są uśrednionymi wartościami widm w wybranych przedziałach [2,3,4]. Proponowane w artykule udoskonalenie obrazowania wspierającego diagnostykę nowotworową polega na wprowadzeniu precyzyjnego pomiaru widma promieniowania tkanki pobudzonej światłem o znanej charakterystyce widmowej. Pozy[...]

Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego

Czytaj za darmo! »

Artyku. opisuje metod. podpowierzchniowego mapowania fotonow u.yt. do symulowania procesu transportu .wiat.a w tkance ludzkiej jelita grubego. Najpierw przedstawiono model teoretyczny tkanki uwzgl.dniaj.c warto.ci liczbowe opisuj.ce jej w.a.ciwo.ci optyczne jak i fluorescencyjne. Nast.pnie wykorzystuj.c algorytm Monte-Carlo wygenerowano obrazy, ktore dla ro.nych konfiguracji .rod.a .wiat.a, umo.liwiaj. na szybsze zlokalizowanie zmian nowotworowych. Otrzymane wyniki pomog. w takim nastawieniu aparatury pomiarowej, aby proces diagnozy fotodynamicznej by. .atwiejszy i skuteczniejszy. Abstract. This paper describes the method of subsurface scattering to simulate the process of light transport in human colon tissue. First the theoretical model was introduced including parameters characterizing its optical and fluorescent properties. Then using Monte-Carlo algorithm images were generated, which for different light source configurations, enables quicker localization of cancerous structures. Obtained results will help adjusting real medical devices, so that the photodynamic diagnosis is easier and more efficient (Simulation studies of selected aspects of the multispectral endoscopic imaging). S.owa kluczowe: diagnoza fotodynamiczna, rozpraszanie podpowierzchniowe, mapowanie fotonow, symulacja zjawiska fluorescencji. Keywords: photodynamic diagnosis, subsurface scattering, photon mapping, simulation of fluorescence phenomenon. Wst.p Poj.cia fotodynamicznej diagnozy i terapii nowotworow zosta.y wprowadzone ju. na pocz.tku lat 80f. Badania zjawiska fluorescencji w cz.steczkach endo- i egzogennych wyst.puj.cych w tkankach ludzkich s. bardzo popularne. Do tej pory t. metodyk. okre.la si. g.ownie tkankowe st..enie protoporfiryny IX. Szczegolne znaczenie maj. techniki in vivo i ex vivo [1]. Metoda fotodynamiczna to bezinwazyjna metoda wykrywania i usuwania patologicznych tkanek, w ktorej specjalne substancje o w.a.ciwo.ciach fluorescencyjnych [...]

Human identification based on a kinematical data of a gait

Czytaj za darmo! »

The paper is devoted to the gait identification challenges. It evaluates human abilities to recognize gait on the basis of skeleton animations. Further, it proposes the method of gait identification based on the kinematical data .The feature extraction approach and supervised learning are applied. To explore the most individual joints movements, aggregated feature rankings are calculated. To examine the proposed method, the database containing 353 gaits of 25 different actors is collected in the motion capture laboratory. We have obtained 99.7% of classification accuracy. Streszczenie. W artykule zaprezentowano eksperyment oceniający zdolności człowieka do rozpoznawania chodu oraz zaproponowano metodę identyfikacji chodu na podstawie danych kinematycznych. Bazuje ona na podejściu z ekstrakcją cech i uczeniem nadzorowanym. W celu oceny ruchu poszczególnych stawów pod kątem osobniczych cech różnicujących wyznaczono zagregowane rankingi atrybutów. Do weryfikacji zaproponowanej metody, zgromadzono bazę 353 przejść wykonywanych przez 25 różnych aktorów. Uzyskano ponad 99% skuteczność klasyfikacji. (Identyfikacja osobnicza na podstawie kinematycznych danych chodu). Keywords: motion capture, biometrics, gait identification, supervised learning, feature extraction, feature selection Słowa kluczowe: pomiar ruchu, biometria, identyfikacja chodu, uczenie nadzorowane, ekstrakcja cech, selekcja cech Introduction Human identification has many applications. For instance, it is used in crime, civil and consumer identification, authorization and access control, work time registration, monitoring and supervision of public places, border control. There are numerous individual features which allow an efficient identification. One of them is a gait during a normal walk. It does not require the awareness of the identified human, which gives a large number of possible deployments. The most precise measurements of motion data are obtained by the motion capt[...]

Diagnosis of the motion pathologies based on a reduced kinematical data of a gait

Czytaj za darmo! »

The paper presents method of motion analysis supporting diagnosis of gait abnormalities on the basis of reduced kinematical data of a gait. The proposed method consist of the following steps: kinematical data reduction by Principal Component Analysis, determination of the Fourier component for the 3D PCA trajectories and supervised learning. To examine proposed approach, we have collected database of gaits containing data of coxarthrosis patients. We have got 100% of classification accuracy for the considered disease. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę analizy danych ruchu dla celów wspierania diagnostyki nieprawidłowości chodu. W kolejnych krokach przeprowadzana jest redukcja wymiarowości kinematycznych danych chodu z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych, wyznaczane są składowe Fouriera dla otrzymanych trójwymiarowych trajektorii PCA oraz przeprowadzane jest uczenie nadzorowane. W celu weryfikacji zaproponowanej metody zgromadzono bazę danych przejść ze schorzeniami stawu biodrowego, dla której to udało się uzyskać 100% skuteczność klasyfikacji.. (Diagnostyka patologii ruchu na podstawie zredukowanych danych kinematycznych). Keywords: motion capture, coxarthrosis, supervised learning, Fourier transform Słowa kluczowe: pomiar ruchu, koksartroza, uczenie nadzorowane, transformata Fouriera Multimodal motion capture In the opinion of the medical experts, skilled orthopedist is able to evaluate and recognize abnormalities of a gait based only on a visual gait observation. This means gait contains essential data for the proper medical diagnosis. The crucial is process of their exploration and extraction from a high dimensional motion data. The manual gait analysis by medical expert has important disadvantages. The method is subjective, expensive and there is no possibility to determine numerical measures of the diagnosed pathologies. Still developing techniques of a motion capture give new opportunities of the mul[...]

The effectiveness of applied treatment in Parkinson disease based on feature selection of motion activities

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano analizę skuteczności stymulacji prądowej jądra niskowzgórzowego oraz leczenia farmakologicznego w chorobie Parkinsona. W tym celu badano właściwości dyskryminacyjne, charakterystycznych cech ruchu. Dla danych kinematycznych przeprowadzono ekstrakcję, a następnie selekcję cech. Zastosowano ranking atrybutów bazujący na entropii i zachłanne przeszukiwanie wspinaczkowe z oceną średniej odległości wewnątrzgrupowej. Uzyskane wyniki wykazują większy wpływ stymulacji prądowej na badane czynności ruchowe. (Skuteczność leczenia w chorobie Parkinsona na podstawie selekcji charakterystycznych cech ruchu). Abstract. The analysis of effectiveness of deep brain stimulation and pharmacological treatment in Parkinson disease is presented. It is based on an examination of discriminative properties of distinctive motion features. The feature extraction and selection of kinematical motion data is carried out. The attribute ranking with entropy based attribute evaluation and greedy hill climbing search with assessment of an average inner class dissimilarity are applied. The obtained results show that deep brain stimulation has greater impact on investigated motion activities. Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, pomiar ruchu, selekcja cech, ekstrakcja cech, nadzorowane uczenie maszynowe Keywords: Parkinson diseases, motion capture, feature selection, feature extraction, supervised machine learning Introduction Parkinson’s disease (PD) is a chronic progressive disease, which belongs to the group of motor system disorders. The dysfunction of movement are caused by the loss of dopamine-producing brain cells in the substantia nigra, a region located in the midbrain. Nowadays only symptomatic methods of treatment have been applied, because the reason of cells destruction in substantia nigra is not known. The main motor features of PD are: tremor in hands, arms, legs, jaw and face, rigidity of the limbs and trunk, bradykinesia, impai[...]

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniano oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii na zachowanie się parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u 32 pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. W trakcie cyklu 15 codziennych zabiegów magnetoterapii obserwowano przywrócenie równowagi układu wegetatywnego poprzez obniżenie nadmiernej aktywności współczulnej oraz redukcję ryzyka powstania późnych potencjałów komorowych, co wskazuje na przydatność magnetoterapii jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne tych chorych. Abstract. In the study the impact of extremely-low-frequency variable magnetic fields applied as magnetotherapy on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography was estimated in 32 patients with diabetes type 2 and arterial hypertension. During a cycle of 15 daily magnetotherapy procedures, the restoration of vegetative system balance due to decreasing of excessive sympathetic activity and reduction of risk of creation of late ventricular potentials was observed, that indicates potential usefulness of magnetotherapy as a method assisting pharmacological treatment in those patients. (The impact of ELF magnetic field on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography in patients with diabetes type 2 and arterial hypertension). Słowa kluczowe: wolnozmienne pole magnetyczne, zmienność rytmu zatokowego, uśrednione EKG wysokiego wzmocnienia, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze. Keywords: extremely-low-frequency magnetic field, heart rate variability, signal averaged electrocardiography, diabetes type 2, arterial hypertension. Wstęp Cukrzyca typu 2, jest chorobą cywilizacyjną, która stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy, a co za tym idzie także chorób układu sercowo-naczyniowego [1]. Według aktualnych poglądów do istotnych czynników rokowniczych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w[...]

Action of The Static Magnetic Fields on The Antioxidant Activity in The Fibroblasts' Culture

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę działania antyoksydacyjnego stałego pola magnetycznego (SMF) w hodowli fibroblastów. Do badań użyto komór testowych z indukcją 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, które wcześniej zaprezentowano na międzynarodowej konferencji BEMS w Halifax w 2011 roku. Oceniono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD, EC.1.15.1.1), peroksydazy glutationowej (GPx, EC. 1.11.1.9), reduktazy glutationowej (GR, EC. 1.5.4.2), całkowity potencjał antyoksydacyjny i stężenie dialdehydu malonowego, jako wskaźnika szybkości peroksydacji lipidów. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w aktywności enzymów, całkowitego potencjał antyoksydacyjnego oraz stężenia dialdehydu malonowego. Podczas całego eksperymentu mierzono jednorodność stałego pola magnetycznego na badanej powierzchni wszystkich komór i nie stwierdzono różnic. Uzyskane z badań dane wskazują, że stałe pole magnetyczne o powyższych parametrach nie mają szkodliwego wpływu na procesy odnowy tkanek (Działanie stałego pola magnetycznego na aktywność hodowli fibroblastów). Abstract. Our goal was to evaluate the antioxidant activity of the static magnetic field (SMF) in the fibroblasts’ culture. We used the test chambers with the induction 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, previously presented in BEMS Meeting in Halifax. We evaluate the activity of superoxide dismutase (SOD, EC.1.15.1.1), glutathione peroxidase (GPx, EC. 1.11.1.9), glutathione reductase (GR, EC. 1.5.4.2), total antioxidant potential and malone dialdehyde concentration, as an indicator of lipid peroxidation rate. No statistically significant differences in the enzymes activity, total antioxidant potential and malone dialdehyde concentration were revealed. During the experiment the homogeneity of SMF in all chambers was measured, no differences were detected. Our data suggest that SMF in above parameters have no harmful influence on the regenerating tissues. Słowa kluczowe: stałe pole magnetyczne, komora badawcza[...]

 Strona 1