Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SIODŁA"

Badania napięciowe reaktancyjnych izolatorów wsporczych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano procedurę badania reaktancyjnych izolatorów wsporczych przeznaczonych do montowania w rozdzielniach i rozdzielnicach średniego napięcia. Przedstawiono pomiary wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej napięciem przemiennym i udarowym piorunowym. Opisano badanie wyładowań niezupełnych występujących na skutek istnienia defektów wewnątrz izolatorów. Poruszono kwestię poprawy konstrukcji rozdzielnicy średniego napięcia. Abstract. The paper presents test procedure of reactance post insulators used for installation inside medium voltage switchgear. Described is mechanical strength investigation, as well as electrical withstand under alternating and lightning impulse voltage. Presented is procedure of partial discharge investigation that are present inside the insulators in such defects as cavities and gaps .The problem of electric withstand improvement of the switchgear compartment is also mentioned. (Voltage tests of medium voltage reactance post insulators). Słowa kluczowe: izolator reaktancyjny, próby napięciowe, rozdzielnica średniego napięcia, wyładowania niezupełne. Keywords: reactance insulator, breakdown test, medium voltage switchgear, partial discharges. Wstęp Reaktancyjne izolatory wsporcze są elementami składowymi stacjonarnych wskaźników napięcia. Umożliwiają stałą kontrolę obecności napięcia na szynach zbiorczych rozdzielni wnętrzowych oraz rozdzielnic średniego napięcia. Specjalne dobranie parametrów elementów stacjonarnego wskaźnika umożliwia także uzgadnianie faz między celami rozdzielnic. Konstrukcja i parametry reaktancyjnych izolatorów wsporczych pozwalają na zastosowanie ich zamiast standardowych izolatorów podtrzymujących szyny w rozdzielnicy, jednocześnie umożliwiając stałą kontrolę obecności napięcia także w miejscach, gdzie nie ma możliwości bezpośredniej obserwacji optycznej lub utrudniony jest dostęp do kontrolowanych szyn [1, 2]. Konstrukcja izolatora reaktancyjnego Na rysunku 1 przedstawio[...]

Badanie odpowiedzi częstotliwościowej wybranych rozwiązań konstrukcyjnych transformatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano możliwość wykorzystania metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej jako narzędzia diagnostycznego w wykrywaniu odkształceń uzwojeń transformatorów energetycznych w zależności od rodzaju zastosowanego uzwojenia. Przedstawiono wyniki pomiarów rekonesansowych na obiekcie rzeczywistym. Abstract. The paper describes the possibility of use sweep frequency response analysis method as a diagnostic tool for detection of windings deformations in power transformers according to used type of windings. The presented results originate from real object measurement. (Investigation of frequency response of chosen transformer constructions). Słowa kluczowe: odpowiedź częstotliwościowa, SFRA, transformator, diagnostyka. Keywords: frequency response analysis, SFRA, transformer, diagnostics. Wprowadzenie Detekcja odkształceń uzwojeń transformatora przy użyciu metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA) polega na doprowadzeniu do transformatora sygnału sinusoidalnego o zmiennym paśmie częstotliwości oraz rejestracji odpowiedzi obiektu, zwanej funkcją przejścia (ang. transfer function - TF). Uzyskaną odpowiedź porównuje się z przebiegiem wzorcowym, tzw. odciskiem palca (ang. finger print), wykonanym na nowo wyprodukowanej jednostce. W przypadku jednostek nieposiadających własnego przebiegu wzorcowego, porównanie wykonuje się z szeregiem odpowiedzi wykonanych na jednostkach o identycznej konstrukcji oraz wykonaniu (transformatory bliźniacze) lub na jednos[...]

Badanie modelu uzwojenia transformatora metodą SFRA

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań wpływu zjawiska wyboczenia cewek uzwojenia wewnętrznego na funkcję przejścia przy użyciu metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej. Badania przeprowadzono na modelu transformatora jednofazowego z uzwojeniami dyskowym i śrubowym. Abstract. The article describes the results of investigation of the internal windings buckling phenomena influence on transfer function using the frequency response analysis method. The study was conducted on a single-phase transformer model with disk and helical windings. (Investigation of transformer model winding by SFRA method). Słowa kluczowe: odpowiedź częstotliwościowa, SFRA, transformator, model. Keywords: frequency response analysis, SFRA, transformer, model. Wprowadzenie Transformatory energetyczne stanowią jeden z najważniejszych oraz najdroższych elementów systemu elektroenergetycznego. W związku ze skomplikowaną budową, niemożliwa jest ich szybka wymiana w przypadku uszkodzenia. Czas remontu używanej jednostki bądź budowy nowego transformatora liczony jest w miesiącach i pociąga za sobą poważne koszty [1, 2]. Spośród wielu metod diagnostycznych, do badania stanu układu elektrycznego i mechanicznego najczęściej stosowaną jest metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej SFRA (ang. Sweep Frequency Response Analysis). Metoda ta charakteryzuje się bardzo dobrą czułością na zmiany w strukturze wewnętrznej transformatora. Służy do wykrywania wielu nieprawidłowości oraz defektów spowodowanych najczęściej przepływem prądów zwarciowych przez uzwojenia. Jednym z najpoważniejszych jest defekt zwany wyboczeniem cewek uzwojenia (ang. hoop buckling). Wyboczenia powstają na skutek działania promieniowych sił dynamicznych pojawiających się podczas przepływu prądu zwarciowego. Siły te doprowadzają do powstania naprężeń mechanicznych powodujących charakterystyczne wygięcie cewek. Defekt ten dotyczy najczęściej uzwojenia wewnętrznego głównego, znajdującego się najbliżej [...]

Międzynarodowa konferencja ICHVE DOI:


  Międzynarodowa konferencja ICHVE (International Conference on High Voltage Engineering and Application) odbyła się w dniach 8-11 września 2014 r. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Honorowy patronat objęli: wojewoda wielkopolski, marszałek województwa wielkopolskiego, prezydent Miasta Poznania i JM Rektor Politechniki Poznańskiej. Wsparcia udzieliło również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorami konferencji były: Politechnika Poznańska, Mississippi State University oraz Chongqing University, a sponsorami technicznymi i patronami konferencji - IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society (IEEE DEIS), Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Sieci Elektroe[...]

Alternatywne metody pomiaru wyładowań niezupełnych w transformatorach mocy - próby odbioru i diagnostyka DOI:10.15199/48.2018.10.21

Czytaj za darmo! »

Pomiar wyładowań niezupełnych jest jedną z najczęściej stosowanych metod kontroli stanu izolacji w układach elektrycznych. W przypadku transformatorów mocy pomiary te wykonuje się bazując na dobrze znanych i ustalonych standardach międzynarodowych. W zależności od producenta i miejsca docelowego zainstalowania transformatora układy pomiarowe, sposoby kalibracji, jaki i analiza sygnałów mierzonych regulowana może być za pomocą IEC 60270, IEC 60076-1 lub IEEE C57. Metoda ta bazuje na pomiarze sygnału elektrycznego powstającego podczas wyładowania niezupełnego (WNZ) i przesyłanego przez uzwojenia do przepustów (przedstawionego, jako wartość napięcia lub ładunku pozornego wyładowań). W zależności od konstrukcji wykorzystywany jest punkt pomiarowy będący integralną częścią przepustu lub dodatkowy kondensator sprzęgający. W przypadku stosowania normy IEC zmierzony sygnał, wyrażony w pikokulombach (pC), może zostać przedstawiony jako bezwzględna amplituda lub w postaci graficznej w układzie fazy, ładunku i liczby (Ph-Q-N). Urządzenia pomiarowe wykorzystujące tę technikę nazywane są w skrócie PRPDA (ang. Phase Resolving Partial Discharge Analyzer). Norma IEEE zamienia sygnał w Radio Interference Voltage (RIV) mierzony w mikrowoltach (μV). Przez lata metody te były rozwijane i zdobyły powszechną akceptację. Rozwój systemów izolacyjnych, wzrastające poziomy napięć i mocy transformatorów a także ważność tych jednostek w procesie generacji, przesyłu i dystrybucji energii, sprawiły że bezawaryjna praca tych elementów sieci energetycznej jest jednym z głównych aspektów bezpiecznego użytkowania i obsługi. Pierwszym ważnym etapem dopuszczenia transformatora do eksploatacji jest pozytywne ukończenie prób fabrycznych. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele alternatywnych metod detekcji, pomiaru, diagnostyki, a przede wszystkim lokalizacji WNZ. Rozwinęły się takie metody jak optyczne, akustyczne, analiza chemiczna oraz pomiar sygnału [...]

Wyniki badań wyładowań niezupełnych jako źródło informacji wspomagających zarządzanie siecią kablową średnich napięć

Czytaj za darmo! »

Artykuł wskazuje na nowe możliwości zarządzania jednym z istotniejszych elementów sieci elektroenergetycznych, liniami kablowymi średnich napięć. Nowe możliwości wprowadza ocena stanu technicznego linii kablowych oparta na pomiarze wyładowań niezupełnych z wykorzystaniem samogasnącej fali napięciowej. Abstract. The paper focuses on the new possibilities in management of one of the most importan[...]

Wyładowania niezupełne w estrze syntetycznym w zależności od temperatury DOI:10.12915/pe.2014.10.17

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badania wyładowań niezupełnych w układzie uwarstwionym szeregowo ester syntetyczny-papier dla dwóch różnych wartości temperatury. Przedstawiony jest układ badawczy, sposób pomiaru oraz wyniki pomiarów i ich obróbki. Abstract. Paper presents the results of partial discharges investigation in synthetic ester-paper setup for two different values of temperature. Article shows the measurement set-up, measuring procedure, data outcome and its analysis. (Partial discharges in synthetic ester in the function of temperature) Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, wyładowania ślizgowe, ester syntetyczny. Keywords: partial discharges, gliding discharges, synthetic ester. doi:10.12915/pe.2014.10.17 Wstęp Jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego jest transformator mocy. Odpowiada on za rozdział i konwersję energii elektrycznej. Ze względu na duży koszt takiego urządzenia na stacjach elektroenergetycznych często nie ma zapasowej jednostki, w związku z czym dane urządzenie musi stale być w ruchu [3]. Z powodu wieku transformatorów w Polsce (średnio ponad 35 lat), takie urządzenia muszą być regularnie badane w celu sprawdzenia poziomu zawilgocenia i obecności wyładowań niezupełnych. W transformatorach mocy od ponad stu lat jako główne medium chłodzące i izolujące stosowany jest olej mineralny. Od niedawna widać powolny trend stosowania, w miejsce oleju mineralnego, innych, nowych cieczy izolacyjnych - estru naturalnego i syntetycznego. Naturalne oraz syntetyczne estry mają wiele zalet. Są w pełni biodegradowalne i mają wyższą temperaturę za[...]

Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych DOI:10.12915/pe.2014.10.19

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problematykę lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc sensorowych oraz wysokorozdzielczej techniki estymacji kierunku nadejścia sygnału. W pracy przedstawiono wyniki symulacji, w których sygnały, generowane przez defekty układu izolacyjnego transformatora energetycznego, rejestrowane były za pomocą kwadratowej matrycy sensorowej, natomiast do estymacji kierunku nadejścia tych sygnałów użyto algorytmu MVDR. Abstract. This article raises the issue of partial discharge sources location using sensor arrays and the high-resolution direction of arrival estimation technique. The paper presents the results of the simulations, in which the signals generated by defects in power transformer insulation system are collected using a rectangular sensor array, while the direction of arrival estimation of those signals is done by the MVDR algorithm. (Location of partial discharges sources using sensor arrays). Słowa kluczowe: lokalizacja wyładowań niezupełnych, estymacja kierunku nadejścia sygnału, matryce sensorowe, MVDR. Keywords: partial discharges location, direction of arrival estimation, sensor arrays, MVDR. doi:10.12915/pe.2014.10.19 Wstęp Awarie dużych transformatorów energetycznych są zazwyczaj skutkiem występowania defektów wysokonapięciowego układu izolacyjnego, stanowiących źródła wyładowań niezupełnych (wnz). Możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsca występowania defektu zdecydowanie usprawniłaby proces diagnostyki transformatorów pracujących w systemie energetycznym. Problematyka dotycząca detekcji, identyfikacji i lokalizacji źródeł wnz stanowi obecnie przedmiot szeroko prowadzonych prac badawczych, których celem jest, m.in. rozwój i poprawa wiarygodności aktualnie stosowanych technik diagnostyki i monitoringu transformatorów energetycznych opartych na detekcji zjawiska wnz [1-8]. Prace badawcze autorów niniejszego artykułu koncentrują się na poszukiwaniu nowych rozwiązań teoretycznych i te[...]

Lokalizacja wyładowań niezupełnych - pomiar funkcji przejścia na części aktywnej transformatora DOI:10.12915/pe.2014.10.40

Czytaj za darmo! »

Urządzenia wysokonapięciowe, takie jak np. transformatory, stanowią jeden z ważniejszych elementów systemu przesyłu energii elektrycznej. W związku ze wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi optymalizacji konstrukcji transformatorów, zmniejszaniem wymiarów oraz ilości użytej izolacji rośnie zagrożenie pojawienia się wyładowań niezupełnych (wnz) w przypadku drobnych uszkodzeń lub źle wykonanego systemu izolacji części aktywnej. Diagnoza i dokładna lokalizacja tak powstałych na etapie produkcyjnym źródeł wyładowań niezupełnych jest przedmiotem tego artykułu. Opisana w artykule metoda dotyczy lokalizacji wnz z wykorzystaniem częściowej funkcji przejścia uzwojenia uzyskanej z pomiarów wykonanych na części aktywnej transformatora. Abstract. High Voltage components such as power transformers are one of the most important device of electrical distribution power system. As a consequence of increasing requirements for constructions improvement, reducing of dimensions of used insulation leads to increasing of partial discharge (PD) risk in case of small failures in insulation system. Diagnosis and localization of such generated PD in production process is a main topic of this paper. Method described in the paper is based on localization of PD using partial transfer function measured on an active parts of transformer. (Localization of Partial Discharge - Transfer Function Measurement on Active Part of Transformers). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, część aktywna, transformatory, funkcja przejścia. Keywords: partial discharges, active parts, transformers, transfer function. doi:10.12915/pe.2014.10.40 Wstęp Transformatory, jako główne elementy systemu dystrybucji energii elektrycznej i ich prawidłowe funkcjonowanie, jest jednym z ważnych aspektów prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Zmieniające się przepisy ochrony środowiska, jak i rozwój technologiczny a także wymagania użytkowników, wymuszają na producentach transformato[...]

Ocena możliwości zastosowania matrycy anten UHF do lokalizacji wyładowań niezupełnych DOI:10.15199/48.2016.10.15

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszona została problematyka lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych. Dzięki wykorzystaniu matrycy anten UHF w połączeniu z algorytmami kształtowania wiązki możliwe jest dokonanie estymacji kierunku nadejścia sygnału. W pracy przedstawiono wyniki badań, w których do rejestracji sygnału wykorzystano liniową matrycę anten monopolowych. Generowany sztucznie sygnał posiadał częstotliwość zbliżoną do rzeczywistej częstotliwości sygnałów emitowanych przez różnego rodzaju wyładowania niezupełne. Abstract. This paper raises the issue of partial discharge sources localization. Through the use of UHF antennas array combined with beamforming algorithms it is possible to estimate the direction of arrival of the signal. The results of studies, in which the signal was registered using linear array of monopole antennas, were presented. Artificially generated signal had a frequency similar to the actual frequency of the signals emitted by different types of partial discharge. (Possibility evaluation of UHF antennas array application to the localisation of partial discharges). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, antena UHF, matryca sensorowa, estymacja kierunku nadejścia sygnału Keywords: partial discharges, UHF antenna, sensor array, Direction-of-Arrival estimation Wstęp Podczas projektowania transformatorów energetycznych przyjmowany jest okres ich eksploatacji na ok. 30 lat. W polskim systemie elektroenergetycznym większość zainstalowanych transformatorów przekroczyła już ten wiek. Dzięki przeprowadzaniu okresowych badań diagnostycznych (m.in. badania stopnia zawilgocenia izolacji metodami polaryzacyjnymi, badania stanu mechanicznego uzwojeń, badania obecności wyładowań niezupełnych) możliwe jest podjęcie odpowiednich działań w celu przedłużenia żywotności transformatorów oraz utrzymania ich w dobrej kondycji. Pojawiające się w okolicach defektu zestarzonego układu izolacyjnego wyładowania niezupełne (wnz) są najczęstszą przycz[...]

 Strona 1  Następna strona »