Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Łacny"

Praca wyspowa elektrociepłowni miejskiej w warunkach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.03.09

Czytaj za darmo! »

W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 50 mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC II Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. W artykule przedstawiono stan prac nad przygotowaniem Elektrociepłowni Karolin do automatycznego jej przejścia do pracy wyspowej w warunkach zagrożenia awarią systemową i wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50. Abstract.. Under the conditions of the growth of a catastrophic system failure in the national power system (NPS) secretion island systems powered from CHP plants may be one way to maintain the production capacity of these units. Island system load of the BC 50 power block may create receptions own needs and the overall EC Karolin and industrial plants located in the immediate vicinity of the plant. The article presents the status of the preparation of the CHP Karolin automatic its transition to island operation in hazardous conditions and system failure results of the first experiment of separating the islands of stress block BC 50. (Island operation of CHP plants under the wide catastrophic failure of the power system) Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, blackout, praca wyspowa, elektrociepłownia Keywords: power system, blackout, blackstart, island operation, CHP plant doi:10.12915/pe.2014.03.09 Wprowadzenie Aktualnie, zgodnie ze strategią obrony przyjętą przez ENTSO-E RG CE (ang. Regional Group Continental Europe), nie przewiduje się, w stanie awaryjnym połączonego systemu europejskiego, prewencyjnego (przed zaistnieniem krytycznych parametrów pracy systemu - napięcia oraz częstotliwości), automatycznego wydzielania jednostek wytwórczych[...]

Wydzielanie układu wyspowego zasilanego z bloku elektrociepłowni EC II Karolin w warunkach obrony krajowego systemu elektroenergetycznego DOI:10.15199/74.2015.3.9


  W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych, zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być ważnym sposobem utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 50 elektrociepłowni EC II Karolin mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych oraz odbiory przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. Wydzielanie w przybliżeniu zbilansowanych, niewielkich układów wyspowych w stanach awaryjnych pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) może być jednym ze skutecznych sposobów ograniczania zasięgu i skutków awarii katastrofalnej (blackoutu). W tym przypadku pod pojęciem układów wyspowych rozumie się wydzielone części systemu elektroenergetycznego (SE) o mocach rzędu kilkudziesięciu megawatów. Aktualnie, zgodnie ze strategią obrony przyjętą przez ENTSO-E RG CE, nie przewiduje się: w stanie awaryjnym połączonego systemu europejskiego, prewencyjnego automatycznego wydzielania przed zaistnieniem krytycznych parametrów pracy systemu - napięcia lub częstotliwości, pojedynczych jednostek wytwórczych do pracy wyspowej, fragmentów systemów a także wydzielania systemów krajowych [1-3]. Samoczynne wydzielanie takich układów w wyniku działania odpowiednich układów automatyki, przewidywały pierwsze wersje planów obrony opracowywane dla UCTPE (i potem UCTE). Przy czym celowe wydzielanie zbilansowanych układów wyspowych należy w tym przypadku wyraźnie odróżnić od obszarów (podsystemów) powstałych w wyniku niekontrolowanego awaryjnego rozpadu połączonego systemu. Powrót do idei szybkiego wydzielania niewielkich układów wyspowych może być z punktu widzenia późniejszego procesu odbudowy KSE bardzo ważnym elementem obrony. Szczególne znaczenie w procesie obrony KSE w stanach awaryjnych może mieć wydzielanie wyspowych układów wielkomiejskich. Utrata zasilania jest s[...]

Eksperyment systemowy wydzielenia układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC 50 w Elektrociepłowni Karolin DOI:10.15199/74.2015.4.1


  Opracowana koncepcja wydzielania układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC 50 w Elektrociepłowni Karolin wymaga sprawdzenia przez przeprowadzenie kilku eksperymentów systemowych weryfikujących przyjęte założenia. Wydzielany układ wyspowy zasilany mogą tworzyć: odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50, którego celem była wstępna weryfikacja założeń koncepcji automatycznego wydzielania układu wyspowego. Proces przystosowywania jednostek wytwórczych do udziału w obronie i odbudowie KSE , zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IR iESP ) [4], przebiega w dwóch kierunkach, których celem jest uzyskanie: - zdolności do samostartu, tj. zdolności do uruchomienia elektrowni bez zasilania z KSE wg uzgodnionego z operatorem systemu przesyłowego (OSP ) planu i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowość do realizacji poleceń OSP w zakresie uruchamiania kolejnych elektrowni i zwiększania obszaru wydzielonego, - zdolności do pracy w układzie wydzielonym, tj. zdolności do awaryjnego przejścia do pracy samodzielnej (PPW a następnie do PWE ) przy braku zasilania z KSE , wg uzgodnionego z OSP planu i trwałej pracy w tym układzie oraz gotowości do realizacji poleceń OSP w zakresie zwiększania obszaru wydzielonego. Uzupełnieniem tych dwóch podstawowych rozwiązań stosowanych w planie obrony i odbudowy KSE może być również praca wyspowa niedużych ciepłowniczych bloków parowych w elektrociepłowniach miejskich. Rozwiązanie to ma uzasadnienie przede wszystkim z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa energetycznego dużych aglomeracji miejskich. Wydzielanie wielkomiejskich układów wyspowych może mieć szczególne znaczenie, ponieważ utrata zasilania jest szczególnie niebezpieczna w wielkich aglomeracjach, zarówno ze względu n[...]

 Strona 1