Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA G. PIJANOWSKA"

Technologia i zastosowanie poli(dimetylosiloksanu) - PDMS w mikroukładach analitycznych

Czytaj za darmo! »

Gdy w roku 1826 Faraday określił wzór kauczuku naturalnego, prawdopodobnie nikt wówczas nie spodziewał się, jaką rolę odgrywać będzie w przyszłości grupa związków chemicznych zwana polimerami. Substancje te zbudowane są z powtarzających się jednostek zwanych merami. Najczęściej stosowane polimery organiczne mają budowę w postaci łańcuchów węglowych (na przykład polietylen, poli(chlorek winyl[...]

Zastosowanie grafenu w technice pomiarowej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowy budowy grafenu oraz przegląd jego właściwości, metod wytwarzania i zastosowań - głównie w elektronice i miernictwie. Z materiałem tym są wiązane duże nadzieje ze względu na jego konkurencyjne właściwości elektroniczne, optyczne, optoelektroniczne, elektrochemiczne i mechaniczne, w stosunku do krzemu, powszechnie wykorzystywanego do budowy różnych mikroczujników i bioczujników i ich matryc oraz mikrosystemów pomiarowych. Zostały też omówione przykłady zastosowania grafenu w technice pomiarowej. Abstract. In this paper, basic considerations concerning graphene structure and review of its properties, methods of manufacturing and applications - mainly in electronics and measurements are presented. Promising results are expected for this material because of its competitive electronic, optical, optoelectronic, electrochemical and mechanical properties in comparison to silicon that is commonly utilized for construction of different sensors, sensors array and measuring microsystems. Examples of graphene applications in measuring techniques are discussed. (Application of graphene in measurements). Słowa kluczowe: grafen, właściwości grafenu, zastosowania grafenu Keywords: graphene, graphene properties, graphene applications Wstęp Mimo, że materiałem wykorzystywanym w elektronice, w tym do budowy wielu rodzajów urządzeń pomiarowych i przetwarzających jest obecnie krzem, to, ze względu na dążenie do poprawienia parametrów użytkowych tych urządzeń, w szczególności szybkości działania, stabilności czy odporności na czynniki zewnętrzne, a także w celu ich miniaturyzacji, są w ostatnich latach prowadzone badania nad nowych materiałami, takimi jak: polimery elektroprzewodzące [1,2], nanorurki [3], nonodruty [4], a ostatnio, również grafen [5-9]. Podstawowymi elementami tych materiałów, z wyjątkiem nanodrutów są atomy węgla. Ostatnio odkryty grafen, będący płaską strukturą w postaci jednej lub kilku warstw atomów węgla[...]

Enzymatyczne bioczujniki oparte na dehydrogenazach wykorzystujących NAD+

Czytaj za darmo! »

Bioczujniki są narzędziami analitycznymi nowej generacji stosowanymi do wykrywania i oznaczania różnych substancji (bio)chemicznych. W czujnikach tych wykorzystuje się różnego typu materiał biologiczny, m.in. enzymy, przeciwciała, fragmenty DNA, komórki, fragmenty tkanek, mikroorganizmy. Chociaż historia bioczujników w podanym tu rozumieniu terminologicznym sięga początku lat 60. dwudziesteg[...]

Mikrosystemy w pomiarach biochemicznych

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na systemy pomiarowe wielkości biochemicznych ma źródło w masowym ich wykorzystaniu w diagnostyce medycznej, ochronie środowiska oraz konieczności monitorowania różnych procesów w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w tym w biotechnologii. Współczesnym metodom analitycznym i systemom do kontroli zawartości różnych składników chemicznych i biochemicznych są st[...]

Elektrochromizm polimerów przewodzących na przykładzie polianiliny

Czytaj za darmo! »

Zmiana barwy jest zjawiskiem często wykorzystywanym w pomiarach biochemicznych - ze względu na możliwość szybkiej organoleptycznej oceny, jak również w badaniach ilościowych o dużej dokładności. W wielu testach i analizach biochemicznych wykorzystuje się zjawisko fluorescencji. Obecnie, ze względu na szybki rozwój m.in. inżynierii materiałowej, powstała możliwość wykorzystania nowych materiałów, które mogą być stosowane do konstrukcji układów analitycznych z detekcją optyczną. Jedną z nowych możliwości jest wykorzystanie polimerów elektroprzewodzących [1]. Chromizm to zdolność do odwracalnej zmiany barwy jakiegośmateriału pod wpływemokreślonego bodźca fizycznego lub chemicznego. Można wyróżnić różne rodzaje chromizmu w zależności od czynnika, który go wywołuje, np. temperatura[...]

Immobilizacja bioreceptorów na podłożach ceramicznych wykonanych technologią LTCC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące modyfikacji powierzchni struktur testowych wykonanych w technologii niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej (LTCC) dla potrzeb immobilizacji bioreceptorów. Modyfikację powierzchni przeprowadzono dla komercyjnie dostępnych ceramik pochodzących od różnych producentów. Powierzchnie ceramik modyfikowano za pomocą aminopropylotrietoksysilanu (APTS) i aldehydu glutarowego. Na podstawie uzyskanych wyników wybrano ceramiki do konstrukcji struktur testowych mikroreaktorów przepływowych z unieruchomioną ureazą do oznaczania mocznika. Abstract. In this paper, results on surface modification of the test structures made with low temperature co-fired ceramics (LTCC) technology for enzyme (urease) immobilization. Research was done for various commercial available LTCCs. The method based on APTS (3- aminopropyltriethoxysilane) and glutaraldehyde was used for surface modification. Based on performed experiments the best LTCCs were chosen for fabrication of the enzymatic microreactors for urea determination. (Immobilization of bioreceptors in microreactors made with LTCC technology). Słowa kluczowe: LTCC, enzym, immobilizacja, mikroreaktor. Keywords: LTCC, enzyme, immobilization, microreactor. Wstęp Współczesne procedury analityczne stosowane w badaniach chemicznych, biologicznych czy biochemicznych wymagają od eksperymentatora wykonania szeregu manualnych czynności tj. pobrania próbki, przeprowadzenia odpowiedniej reakcji (bio)chemicznej w odpowiednich warunkach, rozdzielenia i oznaczenia produktów. Czynności te, w przypadku stosowania klasycznych metod instrumentalnych, wymagają zastosowania specjalistycznej aparatury laboratoryjnej przez co są czasochłonne, powodują znaczne zużycie odczynników oraz produkują duże ilości odpadów. Sposobem na niwelowanie tych niedogodności jest opracowanie technologii miniaturowych układów całościowej analizy chemicznej typu μTAS (Micro Total Analysis System[...]

Elektrody jonoselektywne na podłożu stałym wykonanym w technologii LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metody modyfikacji elektrod jonoselektywnych na stałym podłożu wykonanym w technologii LTCC. Stwierdzono problemy związane z penetracją wody pod membrany, prowadzące do uszkodzenia warstwy AgCl. Otrzymano działający czujnik jonów amonowych o budowie elektrody powlekanej z membraną jonoselektywną wykonaną z Siloprenu K1000. Abstract. This work presents modification methods of solid-state ion-selective electrodes formed on LTCC substrate. Some problems with water penetration under the membranes, leading to destruction of the AgCl layer, were observed. A properly working ammonium ion sensor was designed as a coated wire electrode with ion-selective membrane of Siloprene K1000 was demonstrated. (Solid-state ion-selective electrodes on LTCC substrate). Słowa kluczowe: elektroda jonoselektywna na stałym podłożu, LTCC (niskotemperaturowa ceramika współwypalana), detekcja jonów amonowych, membrana polimerowa. Keywords: solid state ion-selective electrode, LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics); ammonium ion detection, polymeric membrane. Wstęp Ciągłe monitorowanie stężenia określonych substancji chemicznych ma bardzo duże znaczenie w analityce (bio)chemicznej, ochronie środowiska oraz diagnostyce medycznej. Jednakże oznaczanie wybranego związku chemicznego bardzo często jest utrudnione ze względu na obecność w badanym roztworze substancji przeszkadzających. Wspomniane substancje oddziałują z częścią receptorową czujnika prowadząc do błędnego wyniku pomiaru. Dlatego też, niezbędne jest stosowanie metod instrumentalnych, które charakteryzują się wysoką selektywnością. Spośród metod stosowanych we współczesnej analizie instrumentalnej selektywność na bardzo dobrym poziomie można uzyskać w potencjometrii. W potencjometrii najlepszą selektywność uzyskuje się w przypadku elektrod jonoselektywnych ISE (Ion Selective Electrode), dzięki zastosowaniu membran jonoselektywnych zawierających odpowiednie receptory, np. jonofo[...]

Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego

Czytaj za darmo! »

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem biorącym udział w reakcjach redoks, katalizowanych przez enzymy z grupy dehydrogenaz. Pełni on funkcję nośnika atomów wodoru - zredukowany koenzym (NADH) przekazuje grupie karbonylowej substratu dwa elektrony i proton, czyli anion wodorkowy (H-). Aby uniknąć stosowania drogiego koenzymu w ilości stechiometrycznej, należy zastosować syste[...]

Przepływowy czujnik amperometryczny wykonany techniką LTCC

Czytaj za darmo! »

Cukrzyca jest chorobą polegającą na zaburzeniu metabolizmu, spowodowanym całkowitym lub częściowym brakiem sekrecji insuliny. Najwcześniejszym objawem choroby jest zaburzenie stężenia glukozy we krwi. W celu leczenia cukrzycy konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi, tzn. w przedziale 4,7...7,5 mM [1]. Utrzymanie odpowiedniego poziomu pozwala uniknąć powikłań w postaci[...]

Miniaturyzacja cytometru przepływowego

Czytaj za darmo! »

Jedną z metod wykorzystywanych w diagnostyce klinicznej jest cytometria, która jest oparta na pomiarach fi zycznych i/lub chemicznych właściwości pojedynczych komórek, a także cząsteczek biologicznych o podobnych rozmiarach. W przypadku cytometrii przepływowej, pomiary wykonuje się podczas przepływu przez mikrokanał cząsteczek zawieszonych w strumieniu płynu [1]. Zawiesina komórek lub cząsteczek jest zasysana do kuwety przepływowej, otoczonej przez zwężający się kanał wypełniony szybciej płynącą cieczą osłaniającą. Płyn zewnętrzny zawęża zawiesinę z centralnego kanału, przekształca ją w strumień szeregowo ułożonych komórek. Podczas tego procesu, zwanego ogniskowaniem hydrodynamicznym, wymuszony zostaje liniowy przepływ pojedynczych komórek w celu ich kolejnego przesyłania do o[...]

 Strona 1  Następna strona »