Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Wypiór"

WPŁYW KRZYWIZNY ZIEMI ORAZ ALGORYTMÓW WYZNACZANIA DŁUGOŚCI RADIOWEJ NA MODELOWANIE PROPAGACYJNE WYBRANYMI METODAMI DOI:10.15199/59.2016.6.68


  IMPACT OF THE EARTH'S CURVATURE ALGORITHMSON SELECTED Streszczenie: W referacie dokonano analizy bł znaczania długości trasy radiowej za pomoc stosowanych do tego celów algorytmów. Przeanalizowano ich wpływ na wyznaczane tłumienie fal radiowych zmodyfikowaną Hata. Dokonano również krzywizny Ziemi na wyniki tłumienia dyfrakcyjnego De gout w oparciu o zbiór profili terenu losowo na obszarze Polski. Abstract: Within this article the analysis of radio path distance errors and inadequacy used algorithms was presented. Their impact on the path loss determined by the modified Hata method was surveyed. Also examined the curvature of the Earth ence on the modified Deygout diffraction randomly generated set of profiles within Słowa kluczowe: długość trasy radiowej metoda Deygout, metoda Modified Hata Keywords: Deygout method, Earth’s curvature Hata method, radio path length 1. WPROWADZENIE W artykule zaprezentowano różne aspekty krzywizny Ziemi oraz jej kształtu na dokładno czanego tłumienia trasy radiowej. Z uwagi na praktyczne stosowanie kilku metod wyznaczania długo diowych, zweryfikowano i przedstawiono ró między nimi dla tras znajdujących się w obszarze Polski. Wykonane analizy zostały poświęcone metodzie Hata oraz metodzie dyfrakcyjnej Deygout. Dla tej pierwszej jako że jest to metoda empiryczna, została wykonana analiza wpływu różnych metod wyznaczania długo tras radiowych na uzyskiwany wynik tłumienia. Dla drugiej, jako przykładu metody deterministycznej, aut rzy dokonali analizy wpływu krzywizny Ziemi na ko cowy wynik tłumienia dyfrakcyjnego. Tłumienie to ulega zmianie ze względu na pojawiające si sze wybrzuszenie Ziemi wraz ze wzrostem długo trasy radiowej. Wartość wybrzuszenia ulega zmianie również wraz ze zmianą efektownej długo Ziemi. Z kolei całkowite zaniechanie uwzgl krzywizny Ziemi przekłada się bezpośrednio szybkości i złożoności obliczeń. stwowy , Kraków ORAZ ALGORYTMÓW WYZNACZANIA DŁUGO R[...]

Analiza możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów dvb -t w polsce DOI:10.15199/59.2015.4.5


  Trwające obecnie na świecie działania regulacyjne i dyskusje na temat przyszłej polityki zagospodarowania widma radiowego, odbywające się na forum ITU (International Telecommunication Union), CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i grup doradczych Komisji Europejskiej (RSPG) wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tzw. pasma 700 MHz (zakres 694 - 790 MHz) i przekazania go na wyłączność dla systemów komórkowych zarówno na forum europejskim, jak i krajowym. Taka decyzja oznaczałaby istotne konsekwencje dla emisji multipleksów telewizji naziemnej DVB-T (lub DVB-T2) w Polsce, włącznie z koniecznością zmiany przydziałów kanałowych oraz uzgadnianiem międzynarodowym dodatkowych kanałów dostępnych dla telewizji naziemnej [1]. W artykule, uwzględniając ryzyko wejścia w życie decyzji o rezygnacji z przeznaczenia pasma 700 MHz dla DVB-T w Polsce, wykonano analizy umożliwiające ocenę możliwości uruchomienia kolejnego multipleksu telewizji cyfrowej DVB-T w paśmie UHF. Dokonano także oceny możliwości uruchomienia dodatkowego multipleksu telewizyjnego DVB-T (MUX8) w paśmie VHF. AKTUALNA SYTUACJA Zgodnie z Planem GE06 [2], na potrzeby emisji naziemnej telewizji cyfrowej dla Polski zatwierdzono 6 ogólnopolskich multipleksów cyfrowych (MUX1 - MUX6) w zakresie częstotliwości UHF 470 - 790 MHz oraz jeden multipleks (MUX8) w zakresie VHF 174 - 230 MHz. Obecnie emisje DVB-T są realizowane w multipleksach MUX1-4 (MUX1-3 z programami niekodowanymi oraz MUX4 z programami kodowanymi), natomiast częstotliwości multipleksów MUX5 i MUX6 są niewykorzystywane i mogłyby posłużyć do uruchomienia kolejnych emisji. W przypadku MUX8 częstotliwości są dostępne i aktualnie prowadzi się konsultacje na temat jego przyszłego wykorzystania, planowane jest niedługo wyłonienie operatora tego multipleksu. O ile w[...]

ANALIZA ZASIĘGU STACJI RADIOFONII DAB+ Z WYKORZYSTANIEM NUMERCZYNYCH MODELI POKRYCIA TERENU O BARDZO DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI DOI:10.15199/59.2017.6.94


  Planowanie zasięgów stacji radiowych systemów radiodyfuzyjnych wymaga stosowania numerycznych modeli terenu na etapie obliczeń propagacyjnych [1, 2]. Szczególnym przypadkiem planowania sieci są obszary miejskie, w których duża zmienność pokrycia terenu znacząco zmienia rozkład natężenia pola elektrycznego na analizowanym obszarze. W ostatnich latach nastąpiło duże upowszechnienie zasobów numerycznych modeli terenu (NMT) oraz pokrycia terenu (NMPT) charakteryzujących się bardzo wysoką rozdzielczością. Jednym z takich zasobów - obejmujących swym pokryciem wybrane obszary Polski - są mapy rastrowe NMPT dystrybuowane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGIK). Reprezentują one dane o rozdzielczości poziomej oczka 0,5 m oraz 1 m, kolejno dla obszarów miejskich i pozostałych. Błąd średni wysokości nie przekracza 20 centymetrów [3]. Stanowi to istotny wzrost szczegółowości odwzorowania terenu względem innych zasobów wcześniej powszechnie stosowanych w procesie planowania systemów radiowych, takich jak np. mapy SRTM lub ASTER. Ich maksymalna rozdzielczość pozioma wynosi 1 sekundę geograficzną, co na terenie Polski przekłada się na oczko około 20x30 m. Wynik renderowania wysokości terenu, obrazujący wysoką dokładność zasobu mapy CODGIK NMPT przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Wynik renderowania zasobu CODGIK NMPT (Centrum Wrocławia). Autorzy artykułu wykonali badania mające na celu scharakteryzować stabilność wyznaczanego rozkładu natężenia pola elektrycznego oraz zasięgów pochodzących od stacji nadawczych w zależności od zmian parametrów definiujących dokładność odczytu danych mapowych podczas obliczeń propagacyjnych. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych obiektów nadawczych systemu DAB+. Stacje te emitują sygnał radiowy o niedużej mocy (250W) mający pokryć wybrane obszary Wrocławia. Na po[...]

 Strona 1