Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KARWAN-BACZEWSKA"

WŁASNOŚCI NOWYCH MATERIAŁÓW SPIEKANYCH Z PROSZKU DISTALOY SA Z DODATKIEM WĘGLA I BORU


  Proszki stopowane na osnowie żelaza produkowane w firmie Höganäs znajdują zastosowanie w produkcji części motoryzacyjnych. Właściwości i czas eksploatacji tych elementów spiekanych zależą przede wszystkim od składu chemicznego i metody wytwarzania proszku stopowanego oraz od technologii jego zagęszczania i spiekania. Jednym z prostszych i konwencjonalnych sposobów podwyższania gęstości wyrobów spiekanych jest proces aktywowanego spiekania, np. poprzez wprowadzenie dodatku boru w postaci elementarnego proszku boru. W niniejszej pracy badawczej wytworzono nowe materiały spiekane z proszku stopowanego i wyżarzanego dyfuzyjnie typu Distaloy SA o następującym składzie chemicznym: Fe‐1,75 %Ni‐1,5 %Cu‐0,5 %Mo z dodatkiem węgla (0,55 i 0,75 %) i boru (0,2, 0,4 i 0,6 %). Próbki z proszku Distaloy SA z dodatkiem węgla i boru otrzymano metodą mieszania proszków proszków w mieszalniku Turbula, następnie prasowania na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 600 MPa i spiekania w piecu rurowym w temperaturze 1473 K, w czasie 60 min, w atmosferze wodoru. Po procesie spiekania przeprowadzono pomiary gęstości oraz porowatości próbek. Obliczono także parametr zagęszczenia według Lenela dla analizowanych spieków i wykonano badania twardości. Przeanalizowano wpływ dodatku boru na porowatość, gęstość i twardość nowych elementów konstrukcyjnych z proszku Distaloy SA. Słowa kluczowe: proszki stopowane i wyżarzone dyfuzyjnie, węgiel, bor, spiekanie, porowatość, gęstość, twardość THE PROPERTIES OF NOVEL SINTERED MATERIALS BASE ON DISTALOY SA POWDER WITH CARBON AND BORON Prealloyed powders base on iron and manufactured in Höganäs Company are applied as parts for car and motor industry. The properties of sintered car and motor elements and time of their operating depend on the chemical composition and the method of production of prealloyed powder as well as the technology of consolidation and sintering. One of the conventional road of improvement the [...]

ANALIZA WYBRANYCH WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH PROSZKÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE MIEDZI Z DODATKIEM FAZY ZBROJĄCEJ TiN DOI:10.15199/67.2018.8.4


  Dowolność w dobieraniu składników mieszanek proszkowych, szerokie możliwości kształtowania wyrobów, niewielkie jednostkowe zużycie energii przy produkcji masowej oraz minimalizacja kosztów wytwarzania materiału powoduje, że technologie metalurgii proszków budzą powszechne zainteresowanie w środowisku naukowo-technicznym [8]. Metalurgia proszków w procesie technologicznym wyróżnia następujące etapy: wytworzenie proszku metalu/mieszaniny proszków różnych materiałów, przygotowanie proszku, formowanie, spiekanie, obróbkę wykańczającą [1]. Zasadniczym elementem tej metody jest zagęszczanie proszków, które zależy od własności technologicznych, własności fizycznych proszków [5]. Rodzaj metody otrzymywania proszków metali determinuje ich charakterystyczne cechy, jak np. kształt cząstek czy też rozwinięcie powierzchni, co ma istotne znaczenie podczas kolejnych etapów wytwarzania materiałów. Wpływają one na gęstość i porowatość uzyskanego produktu, która posiada niebagatelny wkład na takie właściwości jak: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, udarność, czy wytrzymałość zmęczeniową spieku. W zależności od rodzaju obciążenia, którym mogą podlegać elementy wyrobu, jak np. obciążenia udarowe czy zmienne, dąży się do całkowitej eliminacji porowatości, którą traktuje się jako m.in. ośrodek koncentracji naprężeń, zarodkowania pęknięć. Kształt cząstek proszku wpływa na sypkość materiału, jak i podatność w procesach formowania. Cząstki o kształcie dendrytycznym, nieregularnym, charakteryzują się o wiele wyższym rozwinięciem powierzchni w stosunku do cząstek sferycznych, kulistych, które posiadają niższy indeks tarcia, dzięki czemu łatwiej "upakowują" się między sobą. Stwierdza się, że proszki o bardzo drobnych cząstkach charakteryzują się niższą gęstością nasypową w stosunku do proszków o cząstkach regularnych. Gęstość nasypowa proszku jest definiowana jako stosunek masy luźno zasypanego proszku do zajmowanej przez niego objętości w znorm[...]

KOMPOZYTY NA OSNOWIE MIEDZI – ANALIZA LITERATUROWA DOI:


  WSTĘP Kompozyty na osnowie metalowej należą do jednej z grup materiałowych, które charakteryzują się pewną swobodą podczas projektowania, umożliwiając tym samym tworzenie materiałów ukierunkowanych na szerokie spektrum zastosowań. Do jednych z kluczowych czynników, które wpływają na projektowanie takich materiałów należą: wybór materiału zastosowanego na osnowę; typ, wielkość, ilość fazy wzmacniającej, czy też dobór odpowiedniej metody wytworzenia. Wybór materiału stosowanego na osnowę kompozytu zależy przede wszystkim od przeznaczenia wyrobu końcowego - przykładowo kompozyty np. na osnowie magnezu czy też tytanu, znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym (z uwagi na lekkość konstrukcji), a także w inżynierii biomedycznej. Metody wytwarzania kompozytów uzależnione są od wielu czynników, począwszy od kształtowania mikrostruktury wpływającej na uzyskanie pożądanych właściwości materiału, skończywszy na kosztach produktu końcowego. Decydującym aspektem związanym z właściwościami kompozytu jest rozmieszczenie, rodzaj, wielkość, oddziaływanie zbrojenia z frontem krystalizacji, jak i sposobem połączenia z osnową [6]. Stosowanie materiałów w sektorze produkcyjnym i elektronicznym wymaga zastosowania komponentów, które nie tylko charakteryzują się wysoką przewodnością cieplną/elektryczną, wysoką odpornością na korozję, posiadaniem wysokich właściwości mechanicznych, ale także stabilnością mikrostruktury w wysokich temperaturach. Jednymi z najbardziej obiecujących materiałów, które spełniałyby wymagania są kompozyty na osnowie miedzi [1]. Najczęściej jako cząstki umacniające kompozyt stosuje się tlenki jak np. Al2O3, SiO2, ZrO2, MgO, BeO, Cr2O3, a także azotki i węgliki. Badaniom poddawane są również fazy międzymetaliczne, aluminiowo-żelazowe oraz miedziowo- -aluminiowo-żelazowe, które prawdopodobnie mogą charakteryzować się takimi właściwościami, jak w przypadku umocnień cząstkami ceramicznymi. Istotną rolę odgrywa wielko[...]

WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWE SPIEKÓW PO PROCESIE AZOTOWANIA JARZENIOWEGO

Czytaj za darmo! »

Spiekane części konstrukcyjne produkowane na bazie proszków żelaza i proszków stopowych znajdują szerokie zastosowa-nie w przemyśle motoryzacyjnym. Ażeby podwyższyć właściwości powierzchniowe tych spieków, między innymi twardość i odporność na ścieranie stosuje się obróbkę cieplno-chemiczną między innymi: azotowanie lub węgloazotowanie. Podsta-wowym problemem procesów obróbki cieplno-chemicznej sp[...]

Structural analysis of composite powders obtained from recycled material

Czytaj za darmo! »

Aluminium chips obtained from machining are very difficult to be recycled. Most of them are used in industry, mainly in foundry operations, due to the relatively high tolerances in the chemical composition of molten wrought alloys. However, melting and casting techniques cause high environmental pollution and form other scraps in the final stage of processing generated elements [1, 2]. Therefore scientist try to find some alternative processes for the use of chips. In several publications aluminium chips have been used in powder metallurgy (PM), starting from recycled material, milled or cut, adding reinforcement particles then followed by either cold pressing, hot extrusion, as well as hot pressing [2÷5]. Some works consider also recycled material directly in the form of chips, without any other addition, shaped by cold or hot extrusion and plastic consolidation as additional operations [6, 7]. The most promising solution seems to be the mechanical alloying (MA) process. The method allows to obtain uniformity of components, good adhesion between the reinforcement particles and metal matrix, as well as a significant fragmentation of the microstructure [8]. In this work the microstructural changes in powder particles and the influence of MA processing on the distribution of SiC reinforcement and their corresponding properties are investigated. Experimental procedure AlSi5Cu2 aluminium alloy chips obtained from recycled materials were reinforced 10 wt % of silicon carbide (α-SiC) particles having an average initial size of about 2 μm. The chemical composition of[...]

CHARAKTERYSTYKA WIÓR ODPADOWYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM I METODA WYTWARZANIA Z NICH PROSZKU I SPIEKÓW

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę wiór aluminiowych pochodzących od jednego z producentów detali ze stopów aluminiowych, metody ich przeróbki dla uzyskania proszku oraz spieków. Materiały odpadowe w formie wiór aluminiowych poddano analizie składu chemicznego, składu ziarnowego i określeniu kształtu cząstek oraz badaniom wybranych własności technologicznych tj. gęstości nasypowej, gęstości nasypowej z usadem, sypkości, i zgęszczalności. Następnie wióra aluminiowe prasowano w zakresie ciśnień od 100 do 400 MPa i spiekano w piecu rurowym w temperaturach od 729 K(456 °C) do 801 K (528 °C) w czasie 30 min w atmosferze argonu. Ponadto część proszku prasowano na gorąco w próżni. Przeprowadzono badania gęstości, twardości i ilościowe charakterystyki porowatości spieków na bazie wiór aluminiowych. W celach porównawczych przedstawiono również charakterystykę granulek aluminiowych otrzymanych metodą rozpylania również pochodzących z recyklingu. Słowa kluczowe: materiały odpadowe, wióra aluminiowe, granulki aluminiowe, metalurgia proszków, proszki i spieki na osnowie aluminium CHARACTERISTICS OF WASTE METAL CHIPS FROM ALUMINUM ALLOYS AND A METHOD FOR MAKING POWDER AND SINTERS FROM THEM In the present paper composition and microstructure of aluminum alloys chips from production of aluminum alloy details, description of methods of powder preparation from chips and their sintering are presented. The chips were mechanically alloyed with aluminum powder to be further sintered. The chemical composition, distribution of particle size, the definition of particles shape and selected technological properties like: bulk density, tap density, flow and compressibility of powders were studied. Next, obtained aluminum alloy powders were compacted in the range of presses from 100 to 400 MPa and sintered in the tube furnace for 60 min in an argon gaseous envelope, at temperature from 729 K (456 °C) to 801 K Dr hab. inż. Joanna Karwan‐Baczews[...]

WYTWARZANIE PROSZKÓW SFERYCZNYCH ZE SPOIWA TWARDEGO NA BAZIE SREBRA PRZEZNACZONEGO DO PAST LUTOWNICZYCH


  W artykule przedstawiono teoretyczne założenia procesowe otrzymywania proszków na drodze rozpylania wodą lub gazem obojętnym. Opisano wpływ podstawowych parametrów procesu rozpylania na właściwości fizyczne, technologiczne, morfologię oraz rozkład wielkości ziarna. W dalszej jego części, w ujęciu technologicznym opisano proces wytwarzania lutowniczego proszku sferycznego na bazie srebra gatunku BAg-34 (wg ANSI/AWS A5.8-92), przeznaczonego do past lutowniczych. Omówiono próby związane z opracowaniem technologii wytwarzania wymienionego proszku oraz sposób jego wytwarzania na linii do rozpylania proszków wodą i gazem. Słowa kluczowe: rozpylanie, proszek sferyczny, spoiwo twarde, pasta lutownicza, lutowanie automatyczne THE PRODUCTION OF SPHERICAL POWDERS FROM SILVER BASED BRAZING ALLOY FOR SOLDER PASTES The paper presents theoretical process assumptions of production of powders by water or inert gas atomization. There was also described effect of basic parameters of the atomization process on physical and technological properties, morphology and particle size distribution. The further part of article describes, mainly in technological approach, the production process of silver based spherical solder powder — BAg-34 (according to ANSI/ AWS A5.8-92), intended for solder pastes. There are presented tests connected with development of production technology of above-mentioned powder and a method for its production on the line for powder atomization by water and gas. Keywords: atomization, spherical powder, brazing alloy, solder paste, automatic soldering Wstęp W ostatnich latach ciągły postęp w dziedzinie nowych technologii miał ogromny wpływ na doskonalenie i rozwój metod lutowania. Przy wykorzystaniu tego procesu można łączyć metale i ich stopy, porowate i nieporowate spieki metali, materiały magnetyczne, cierne i spiekane stale, metale i stopy, spiekane kompozyty o metalicznej osnowie itp. [1]. Najczęściej stosowane metody lutowan[...]

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU AK52/SiC UZYSKANEGO METODĄ IMPULSOWO-PLAZMOWEGO SPIEKANIA


  Prezentowane wyniki obejmuj. badania strukturalne, pomiary twardo.ci i mikrotwardo.ci oraz badania wytrzyma.o.ci na .ciskanie kompozytu AK52/SiC otrzymanego metodami metalurgii proszkow. Materia. wyj.ciowy wytworzono z wior stopu AK52 (AlSi5Cu2) z dodatkiem w.glika krzemu (SiC) w procesie mechanicznej syntezy. Uzyskano drobnoziarnisty proszek o jednorodnym rozmieszczeniu twardych cz.stek ceramicznych w osnowie aluminium. Proces konsolidacji przeprowadzono metod. impulsowo-plazmowego spiekania, co w krotkim czasie pozwoli.o otrzyma. wypraski o dobrych w.a.ciwo.ciach mechanicznych i jednorodnej strukturze. Dodatek twardych cz.stek SiC powoduje wzrost twardo.ci i wytrzyma.o.ci wytwo-rzonych probek. Analiza strukturalna potwierdzi.a jednorodn. struktur. i drobnoziarnisto.. otrzymanych wyprasek. S.owa kluczowe: recykling, kompozyty aluminiowe, metalurgia proszkow, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe CHARACTERISTICS OF AK52/SiC ALUMINIUM COMPOSITE MADE BY SPARK PLASMA SINTERING METHOD The paper presents investigations on possibility of using powder metallurgy processing for producing a composite struc-ture, obtained by introducing SiC into recycled aluminium alloy by means of spark plasma sintering. The mixtures of SiC (0 and 20 wt% ) particles and AK52 (AlSi5Cu2) aluminum alloy chips were subjected to mechanical alloying throughout 40 hours. This lead to homogenous composite powder with particle size of about 3 ?Ęm, granular shape and uniform distri-bution of reinforcement particles into aluminum matrix. Higher amount of silicon carbide and longer time of processing allow to obtain a final overall microhardness of about 500 HV0.025. This is basically due to the strain hardening effect during MA and to the achievement of an homogeneous distribution of reinforcement in the composite powder. The prepared and Mgr in.. Magdalena Su.niak . AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzia. Metali Nie.elaznych, Katedra Struktury i Mechaniki Cia.a Sta.[...]

 Strona 1