Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy TOMECZEK"

Podsumowanie działalności naukowej Katedry Energetyki Procesowej Politechniki Śląskiej


  Katedra Energetyki Procesowej powstała w wyniku połączenia dwóch jednostek Politechniki Śląskiej o długoletniej tradycji: Instytutu Energetyki Paliwowej (od 1971 r.) ukształtowanego w ramach Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Zakładu Pieców Metalurgicznych (od 1972 r.) pochodzącego ze struktury Wydziału Metalurgii. Pod taką nazwą działała od 1990 do zakończenia działalności w 2009 roku. Od początku istnienia działalność naukowa i dydaktyczna była skupiona wokół racjonalizacji użytkowania energii w przemyśle i rozszerzona później o problematykę ochrony środowiska przed skutkami użytkowania paliw. Cechą charakterystyczną Katedry było równoległe prowadzenie badań podstawowych i technicznych. Współpraca z przemysłem metalurgicznym zaowocowała w latach 70. ubiegłego wieku zorganizowaniem Laboratorium Badań Rekuperatorów Ciepła, zaś we współpracy z przemysłem gazowniczym powstaniem Laboratorium Badań Płomieni Przemysłowych, które stworzyły wyjątkowe możliwości prowadzenia badań w skali technicznej i wdrożenia ich wyników w przemyśle. Wieloletnie prace w Laboratorium Badań Płomieni Przemysłowych doprowadziły do opracowania konstrukcji palników przemysłowych o bardzo atrakcyjnej charakterystyce energijnej i ekologicznej. Badania gazodynamiki i przepływu ciepła w Laboratorium Badań Rekuperatorów dostarczyły wiedzy przydatnej do projektowania nowoczesnych urządzeń do podgrzewania powietrza dla wysoko temperaturowych pieców przemysłowych. Badania wykazały możliwość znacznej poprawy charakterystyki rekuperatora oraz jego trwałości poprzez odpowiednie sterowanie rozpływem powietrza na poszczególne rury, a także pozwoliły zweryfikować obliczeniowe metody projektowania tych urządzeń. Badania termowizyjne umożliwiły identyfikację rozkładu temperatury powierzchni rur, dzięki czemu ustalono położenia miejsc, w których temperatura osiągała wartości niebezpieczne dla stosowanych materiałów rur. Opracowany w Katedrze analityczny model matematyczny umożli[...]

Niskoemisyjny palnik płaskopłomienny do pieców wysokotemperaturowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową konstrukcję palnika płaskopłomiennego samorekuperacyjnego do pieców grzewczych wysokotemperaturowych, umożliwiającą uzyskanie stężeń tlenków azotu w spalinach w granicach dopuszczalnych. Badania eksperymentalne wykazały, że wykorzystanie gazodynamicznego sposobu obniżania temperatury płomienia GaFT pozwala ograniczyć nox w spalinach poniżej 140 ppm nawet przy podgrzaniu powie[...]

Modelowanie rozkładu temperatury w płomieniach generowanych przez palniki gazowe w przemysłowych piecach grzewczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono pole temperatury w płomieniach gazu ziemnego w piecach grzewczych z zainstalowanymi palnikami płaskopłomiennymi i długopłomiennymi. Porównano rezultaty modelowania rozkładu temperatury z wartościami zmierzonymi w doświadczalnych komorach spalania.Temperature distribution in natural gas flames generated by flat flame and long jet flame burners in reheating furnaces is presented. The [...]

Uogólniona charakterystyka przepływowa zaworów grzybkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań uogólnionej charakterystyki przepływowej zaworu o średnicy króćca i gniazda 25 mm. Znajomość tej charakterystyki jest niezbędna przy doborze lub projekcie kształtu grzybka, w celu uzyskania odpowiedniej np. liniowej zależności między strumieniem płynu a stopniem otwarcia. Badania eksperymentalne zrealizowano dla grzybków płaskich i stożkowych. PODSTAWOW[...]

Możliwości wykorzystania energii spalin z pieców wysokotemperaturo- wych do produkcji energii elektrycznej


  Przedstawiono wykorzystanie turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z przemysłowym piecem wysoko- temperaturowym. Wyznaczono wielkość produkowanej energii elektrycznej w odniesieniu do ciepła rekuperacji oraz wpływ dodatku gazu ziemnego do komory spalania turbiny gazowej na wzrost produkowanej energii elektrycznej. A combined system of a gas turbine and high temperature industrial furnace enebling electricity production from waste heat of flue gases is presented. The producing amount of electrical power in relation to the heat of recuperation has been calculated and the influence of the natural gas supplied to the gas turbine on the electrical power increase is shown. Słowa kluczowe: przemysłowe piece wysokotemperaturowe, rekuperator, turbina gazowa Key words: industrial high temperature furnaces, recuperator, gas turbine Rys. 1. Układ wytwarzania energii elektrycznej skojarzony z piecem wysokotemperaturowym Fig. 1. The system of electricity generation associated with the high-temperature furnace S. 145 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 2. Skojarzony układ piec wysokotemperaturo- wy-turbozespół gazowy. Schemat układu skojarzone- go przedstawia rys. 1. Prezentowany układ opracowano dla pieca metalurgicznego do którego dostarczana jest energia elektryczna, zaś energia chemiczna zawarta jest w surowcu technologicznym w postaci paliwa stałego. Powstające gazy technologiczne zawierające skład- niki palne mogą być spalone w sposób kontrolowany w komorze roboczej pieca w powietrzu dostarczonym z atmosfery. Regulacja strumienia powietrza umożli- wia zupełne spalenie tych gazów oraz sterowanie ich temperaturą. Wykorzystanie powstałych spalin jest ograniczone ich niskim ciśnieniem i najczęściej dużym zapyleniem. Wprowadzenie sprężonego powietrza jako medium pośredniego pozwala na jego wykorzystanie do napędu turbin gazowych. Spaliny opuszczające ko- morę pieca oddają ciepło w rekuperatorze podgrzewa- jącym sp[...]

Możliwości zwiększenia sprawności cieplnej kotła wodnego zasilanego biomasą dzięki zastosowaniu częściowej kondensacji


  Przeanalizowano możliwość zwiększenia sprawności kotła wodnego poprzez modernizację konstrukcji chłodnicy spalin, w celu spowodowania częściowej kondensacji pary wodnej ze spalin. Przedstawiono algorytm i wyniki obliczeń spadków ciśnienia spalin w wymienniku ciepła dla dwóch średnic rur i przyjętych konstrukcji chłodnicy w istniejącym oraz modernizowanym kotle. Określono warunki techniczne kondensacji pary wodnej w spalinach. Stwierdzono, że analizowany kocioł może osiągnąć większą sprawność poprzez zmodernizowanie ukształtowania kanału przepływowego spalin.1. Wprowadzenie Efektywność ekonomiczna urządzeń spalających biomasę zależy od ich sprawności, która przede wszystkim jest funkcją: konstrukcji kotła, parametrów paliwa i warunków eksploatacji. Spośród urządzeń oferowanych na rynku największą sprawność mają kotły kondensacyjne, w których wykorzystuje się ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Odzyskiwanie tego ciepła jest jednak uwarunkowane wieloma czynnikami, w tym głównie parametrami termicznymi systemu grzewczego. Modernizacja polega na zwiększeniu sprawności kotła spalającego biomasę dzięki zmianom konstrukcyjnym umożliwiającym lepsze wychłodzenie spalin i ewentualną kondensację pary wodnej zawartej w spalinach [1]. Warunkiem sprzyjającym częściowej kondensacji spalin jest temperatura zewnętrzna zbliżona do średniej w okresie ogrzewania, czyli w III strefie klimatycznej wynosi ona tz=ok.+2 °C. Korzystne możliwości kondensacji występują w systemach grzewczych działających z obniżeniem temperatury poza godzinami pracy, np. w pomieszczeniach usługowo-biurowych lub w okresie nocnym w budynkach mieszkalnych. W warunkach temperatury zewnętrznej znacznie niższej niż 0 °C zachodzi konieczność podwyższenia parametrów wody w obiegu grzewczym i wówczas możliwości kondensacji są znacznie ograniczone. Niska temperatura spalin wypływających z kotła kondensacyjnego wynosząca ok. 40÷50 °C utrudnia jego eksploatację[...]

Znaczenie reakcji konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w ograniczaniu korozji przegrzewaczy kotłów


  Konwersja chemiczna chlorków metali alkalicznych do siarczanów, zachodząca w fazie gazowej palenisk węglowych odgrywa istotną rolę w ograniczaniu negatywnych skutków korozji elementów stalowych kotła. W artykule przedstawiono wyniki badań konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w atmosferze gazowej o składzie charakterystycznym dla spalin kotłowych. Eksperymenty wykonano w ceramicznym reaktorze przepływowym ogrzewanym z zewnątrz w zakresie temperatury 815-930°C. Wyznaczono współczynniki szybkości reakcji. Słowa kluczowe: korozja chemiczna, spalanie, kinetyka The role of the conversion reactions of NaCl to Na2SO4 and KCl to K2SO4 in reducing of boiler superheaters corrosion Transformation of potassium and sodium chlorides to sulfates in gaseous phase of coal combustion chamber plays an important role in reducing the threats caused by corrosion of steel tubes in power boilers. This article presents results of investigations of kinetics of NaCl to Na2SO4 and KCl to K2SO4 transformation in a gaseous mixture of composition similar to combustible gases in boilers. The experiments were done in an externally heated, tubular fl ow reactor in temperature range 815-930°C. Kinetics parameters of the conversion reactions were evaluated. Keywords: chemical corrosion, combustion, kinetics 1. Wstęp Substancja mineralna zawarta w węglu ulega podczas jego spalania konwersji termicznej, której efektem jest występowanie w spalinach związków chemicznych o często niekorzystnym oddziaływaniu na elementy konstrukcji kotła [1]. Do substancji stwarzających największe zagrożenia należą chlorki metali alkalicznych, w szczególności chlorki sodu i potasu. Związki te występują w spalinach w postaci parowej i stosunkowo łatwo kondensują na powierzchniach wymienników ciepła, tworząc lepką warstewkę o silnym działaniu korozyjnym. Lepka powierzchnia sprzyja ponadto osadzaniu się cząstek popiołu i narastaniu zwartej warstwy osadu [2-4]. Wzrasta opór cieplny przegrody[...]

 Strona 1