Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Lachowicz"

Zastosowanie metody elementów czasoprzestrzennych do modelowania ciała lepkosprężystego DOI:10.15199/33.2017.05.26


  W ar ty ku le roz pa trzo no ośro dek lep ko sprę ży sty opi sa ny funk cja mi re lak sa cji wy zna cza ny mi głów nie z ba dań la bo ra to ryj nych. Rów na nia fi zycz ne opi su je się funk cja mi re lak - sa cji. Opra co wa no mo del ob li cze nio wy ana li zy ta kich ośrod ków w ra mach me to dy ele men tów cza so prze strzen nych. Za miesz czo - ny przy kład ob li czeń wska zu je na po praw ność i efek tyw ność te - go mo de lu. Sło wa klu czo we: ośro dek lep ko sprę ży sty, me to da ele men tów cza so prze strzen nych, mo del ob li cze nio wy.Problemy ciała stałego (i nie tylko) prowadzą do złożonych układów cząstkowych równań różniczkowych względemzmiennych przestrzennych i czasu. Do rozwiązania takich równań stosuje się różnemetody analityczne i numeryczne (komputerowe). Wśród metod komputerowych bezwzględnie przodujemetoda elementów skończonych (MES). Nowatorskim wariantem MES jest metoda elementów czasoprzestrzennych (MECZ), której podstawy stworzył w latach 70. XX w. prof. Kączkowski [4, 5]. Idea MECZ polega na dyskretyzacji kontinuum czasoprzestrzennego, co prowadzi wprost do układu równań algebraicznych. Cechą wyróżniającą MECZ od innych metod bezpośredniego całkowania równań ruchu jest charakterystyczna aproksymacja występujących funkcji czasoprzestrzennych (w przypadku mechaniki ciała stałego: pól przemieszczeń, odkształceń, naprężeń i innych funkcji) w całym analizowanym obszarze czasoprzestrzennym. Nieskrępowana dyskretyzacja stwarza duże możliwości kształtowania, modelowania wielu zmieniających się zjawisk w czasie. Cechą charakterystyczną klasycznej metody elementów skończonych (MES) jest rozprzężenie przestrzeni i czasu. W MECZ takie sprzężenie, tzn. przestrzeni i czasu, jest rzeczą zupełnie naturalną [9]. Problemy związane z wyznaczaniem naprężeń i odkształceń w ciałach lepkosprężystych komplikują się głównie z powodu równań fizycznych, które występują w postaci dość złożonych równań różniczkowych lu[...]

Awaria sufitu podwieszonego nad niecką basenu w luksusowym hotelu DOI:10.15199/33.2015.05.14


  W artykule przedstawiono analizę awarii sufitu podwieszonego znajdującego się nad basenem w luksusowym hotelu. Przedwykonaniemsufitu nie sporządzono projektuwykonawczego, awprojekcie budowlanymzaznaczono tylko obrys sufitu. Wiele organizacji inżynierskich postulowało wprowadzenie do Prawa budowlanego definicji projektuwykonawczego. Jednak te działania okazały się nieskuteczne. W artykule na przykładzie przedstawionej awarii wykazano, jakie skutki może spowodować brak odpowiedniego projektu wykonawczego. Słowa kluczowe: awaria budowlana, projekt wykonawczy.Z obecnie obowiązujących uregulowań prawnych wynika, że dokumentacja projektowa to zbiór rysunków i odpowiednich opisów przedstawiających obiekt budowlany, który ma powstać lub ulega zmianompo wykonaniu robót budowlanych. Dokumentacja ta obejmuje w ogólności: - projekt budowlany, zdefiniowanywustawie Prawo budowlane; - projekt wykonawczy zawierający zestaw rysunków i opisów służących do realizacji obiektu budowlanego i stanowiący w istocie uszczegółowienie projektu budowlanego. Obecne uregulowania prawne nie określają stadiów i części dokumentacji projektowej oraz opracowań kosztorysowych. Pozostawiają inwestorowi (zamawiającemu) i projektantowi swobodę w doborze nazw stadiów dokumentacji oraz opracowań kosztorysowych, a także ich zakresówmerytorycznych.Wyjątek stanowią: projekt budowlany i kosztorys inwestorski, których zakres spre- 42 usytuowanymi na przeciwległych końcach boiska przy ścianach (odległość ścian - ok. 44 m) z kratkami wylotowymi wzdłuż dłuższych ścian. Statyka legarów W ramach przeprowadzonych analiz sprawdzono statyczną pracę legarów drewnianych.Wnormie [2] i literaturze przedmiotu nie znaleziono bezpośrednich odniesień do pracy statycznej. Podczas certyfikacji podłóg powierzchniowo-elastycz[...]

Propozycja nowego modelu niezawodności realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych DOI:10.15199/33.2015.12.22


  Niezawodność procesów inwestycyjno- budowlanych jest szczególnie istotna w przypadku realizacji inwestycji strategicznych pod względem np. bezpieczeństwa czy rozwoju i pozycji kraju na rynkumiędzynarodowym.Wiąże się to z planowaniem czasu trwania realizacji inwestycji, jej kosztem oraz jakością robót budowlanych. Analizując ryzyko sprawnego przeprowadzenia inwestycji, istotne i ważne jest określenie poziomu bezpieczeństwa realizacji w warunkach losowych wybranych zjawisk i zdarzeń. Bezpieczeństwo tomożna rozumieć wprost jako niezawodność procesu budowlanego, przy czymwydaje się, żemodel niezawodności tego procesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Głównymi zmiennymi losowymi procesu inwestycyjno-budowlanego są czas i cena.Współczesne, praktyczne metody projektowania tego procesu w niewielkim stopniu wykorzystują wiedzę dotyczącą losowości wielu zjawisk towarzyszących.Analizą probabilistyczną i oceną niezawodności procesów budowlanych zajmuje się intensywnie rozwijana nowa dziedzina wiedzy - niezawodność procesów budowlanych (lub/i inwestycyjno-budowlanych). W artykule przedstawiono nową metodę analizy niezawodności procesów inwestycyjno-budowlanych opracowaną przez analogię do analizy niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem tzw. wskaźnika niezawodności β [1, 2]. Proponowana metoda istotnie wzbogaca dotychczasowe rozważania (np. [3, 4]). Sposoby określania niezawodności konstrukcji W analizie niezawodności konstrukcji początkowo przyjmowano, że zmienne losowe są normalne i niezależne[...]

Uszkodzenia masywnych przypór wież zabytkowego kościoła DOI:10.15199/33.2015.12.24


  W artykule rozważa się stan techniczny zabytkowego kościoła z końca XIX w., a w szczególności masywnych przypór wież kościoła. Ściany zewnętrzne kościoła zostały wzniesione z cegły pełnej i obłożone z zewnątrz cegłą klinkierową - dziurawką. Stwierdzono spękania warstwy okładzinowej (cegła klinkierowa) i ubytki zaprawy w spoinach. Uszkodzeniu uległy dwie przypory, które stanowią wzmocnienie dolnego fragmentu wież kościoła. Dokonaliśmy dokładnej inwentaryzacji spękań i innych uszkodzeń oraz opracowaliśmy projekt naprawy i wzmocnienia budynku, zachowując w miarę możliwości jego autentyczną postać i wartość oraz nie naruszając walorów dokumentalnych. Słowa kluczowe: obiekty zabytkowe, konserwacja, naprawa, wzmocnienie, stan techniczny.główną. 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: magdalena.dobiszewska@utp.edu.pl Uszkodzenia masywnych przypór wież zabytkowego kościoła Damage to massive counterforts of historic church towers dr inż. Magdalena Dobiszewska1)*) dr inż. Magdalena Lachowicz1) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1) Streszczenie.Wartykule rozważa się stan techniczny zabytkowego kościoła z końca XIX w., a w szczególn[...]

Kanał Bydgoski DOI:10.15199/33.2016.07.20


  Kanał Bydgoski to unikatowy w skali europejskiej obiekt inżynierski. W 2006 r. został wpisany do rejestru zabytków. Wokresiemiędzywojennymkanał był uważany za najpiękniejszą i najsprawniejszą drogę wodną II Rzeczypospolitej. Rozwój Bydgoszczy w XVIII w. i na początku XIX w. mocno wiąże się z tym obiektem hydrotechnicznym.czyn- Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2016 (nr 527) 57 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Fot. 3. Kanał Gliwicki [4] Photo 3. Gliwicki Channel [4] Fot. 2. Kanał Augustowski [4] Photo 2. Augustowski Channel [4] Fot. 1. Kanał Ogińskiego [4] Photo 1. Oginski Channel [4] Streszczenie. Kanał Bydgoski to unikatowy w skali europejskiej obiekt inżynierski. W 2006 r. został wpisany do rejestru zabytków. Wokresiemiędzywojennymkanał był uważany za najpiękniejszą i najsprawniejszą drogę wodną II Rzeczypospolitej. Rozwój Bydgoszczy w XVIII w. i na początku XIX w. mocno wiąże się z tym obiektem hydrotechnicznym. Słowa kluczowe: śluzy z cegły palonej, sztuczna droga wodna, unikatowość. Abstract. The Bydgoszcz Channel is an unique engineering structure in Europe. It was entered in the register of monuments in 2006. The Bydgoszcz Chanel in the interwar period was regarded as the most beautiful and the most efficient waterway on the territory of the Second Polish Republic. Development of Bydgoszcz in the eighteenth century and early nineteenth century, strongly associated with this hydro-engineering object. Keywords: watergates of burnt brick, artificial waterway, uniqueness. Kanał Bydgoski Bydgoszcz Channel dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1)*) dr inż. Magdalena Lachowicz1) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1) DOI: 10.15199/33.2016.07.20 (Ar tykuł przeglądowy) ny śr[...]

Wybrane problemy dotyczące projektowania Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu DOI:10.15199/33.2016.08.16


  Wartykule omówiono wybrane problemy projektowaniaWielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.Wynikały one głównie z tego, że w realizowanym obiekcie wprowadzono wiele nowatorskich, wcześniej nigdy niestosowanych rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych, np. okładziny ścian i sufitów w postaci konglomeratów betonu z cegłą lub tufem wulkanicznym, wprowadzono ruchome sufity oraz możliwość połączenia dwóch sal koncertowych w jedną większą. Określono przyczyny powstania problemów. Na koniec sformułowano zalecenia umożliwiające uniknięcie ich w przyszłości przy realizacji podobnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Słowa kluczowe: problemy projektowe, obiekt użyteczności publicznej.WPolsce ostatnio powstało wiele okazałych obiektów użyteczności publicznej, m.in. stadiony sportowe, hale rekreacyjno-sportowe, sale koncertowe. Wymienić spośród nich można np. budynek TVP wWarszawie, Narodowe CentrumMuzyki weWrocławiu, czy bydgoski DworzecGłówny PKP. Takie obiekty prawie zawsze są budynkami kontrowersyjnymi, zarówno z punktu widzenia architektonicznego, funkcjonalnego, jak i konstrukcyjnego. Czasami do wykonania projektów architektonicznych wybierane są (w drodze konkursu) osoby/firmy spoza Polski, co pozwala odejść od schematów i upodobań krajowych twórców. W efekcie dokumentację projektową sporządzają polsko-zagraniczne zespoły. Przykładem jest Wielofunkcyjna Sala Koncertowa w Toruniu (WSK), której głównym [...]

Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2016.09.44


  W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem. Słowa kluczowe: dokumentacja projektowa budynku, braki, błędy, skutki.poziom 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: podhorec@utp.edu.pl Streszczenie. W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem. Słowa kluczowe: dokumentacja projektowa budynku, braki, błędy, skutki. Abstract. The paper considers the case of the influence of improper design, multi-family residential building (apartment of a high standard), on serious difficulties for the normal use of the object. This applies to both geotechnical documentation, and project of construction and executive. These studies do not have a required quality, completeness and appropriate professionalism. In the paper analyzed the causes and the resulting effects. Keywords: design documentation of the building, shortages, errors, results. DOI: 10.15199/33.2016.09.44 Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego Causes of difficulties in the use of multi-family residential building dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1) dr inż. Magdalena Lachowicz1) prof. dr hab. inż. Adam P[...]

Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego DOI:10.15199/33.2018.11.15


  budowlą. 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: podhorec@utp.edu.pl Streszczenie. W Prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest tylko budynek (bez zdefiniowania elementów składowych). Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stwarza już na wstępie wiele problemów. Dotyczy to m.in. stadionów sportowych. Kwalifikacja obiektów budowlanych do budynków lub budowli ma istotne znaczenie, m.in. przy ustalaniu podatku od nieruchomości. Ta złożona, interdyscyplinarna i ważna problematyka jest rozpatrywana w artykule. Słowa kluczowe: obiekty budowlane; budynki; budowle; stadiony sportowe; kwalifikacja; definicje. Abstract. The Construction Law classifies construction facilities into buildings, structures and landscape architecture structures. Only the building is defined explicitly (with no components defined). The structure, however, is a non-building facility. Such treatment of the aforementioned issues poses a lot of problems from the outset. This includes, among other things, sports stadiums. Classification of construction facilities into buildings or structures is significant, for instance, in determining the property tax. This complex, interdisciplinary and important issue is considered in this article. Keywords: construction facilities; buildings; structures; sports stadiums; qualification; definitions. DOI: 10.15199/33.2018.11.15 Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego Problems with the classification of some construction objects on the example of a sports stadium prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1)*) mgr inż. Magdalena Sosnowska1) dr inż. Magdalena Lachowicz1) Artykuł przeglądowy 57 P[...]

Nieudana nowatorska konstrukcja komory fermentacji osadów w oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/33.2018.12.22


  Bardzo ważnym obiektem technologicznym każdej oczyszczalni ścieków jest komora fermentacji osadów ściekowych, tzw. Wydzielona Komora Fermentacji (WKF). W typowym procesie oczyszczania ścieków wyróżnia się trzy stopnie oczyszczania: mechaniczne; biologiczne; biologiczne (powtórne) z ewentualnie włączonym procesem chemicznym lub/i fizycznym. Na każdym stopniu oczyszczania powstają osady ściekowe, które trafiają doWKF.Wydzielone Komory Fermentacyjne dzielą się na otwarte (WKFo) i zamknięte (WKFz). Fermentacja osadów to proces mikrobiologiczny, w którym złożone substancje organiczne (osady) przekształcane zostają w ustabilizowany osad (ziemisty osad). W tym procesie powstaje m.in. biogaz, tj. metan z domieszką dwutlenku węgla i wodoru. Metan jest gazem cieplarnianym, którego wpływ na atmosferę jest ok. 22 razy większy niż dwutlenku węgla, a wykorzystuje się go jako nośnik energii (do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej).WWKFo biogaz bez żadnych przeszkód przedostaje się do atmosfery, natomiast wWKFz gaz ten jest gromadzony i następnie odprowadzany do zaplanowanego zagospodarowania. Biogaz z komunalnych oczyszczalni ścieków zawiera średnio 65% metanu (CH4), 33% dwutlenku węgla (CO2), a reszt[...]

Rozbudowa zabytkowej kamienicy na warszawskiej Starówce z wykorzystaniem ścian szczelinowych i zmodyfikowanej metody budowy top & down DOI:10.15199/33.2015.12.23


  Wymaganą stateczność głębokich wykopów można zapewnić, stosując jako obudowę ściany szczelinowe. Stanowią one nie tylko sztywną i szczelną obudowę, ale także efektywny element ścian nośnych do oparcia stropów kondygnacji podziemnych i nadziemnych. Jedną zmetod wykonywania głębokiego wykopu przy obudowie ścianami szczelinowymi jest metoda top & down, polegająca na jednoczesnym budowaniu kondygnacji podziemnych i nadziemnych. Przy rozbudowie kamienicy, będącej przedmiotem artykułu, dokonano pewnej modyfikacji tej metody w celu uniknięcia ewentualnego wypiętrzenia, głównie ścian szczelinowych, po wykonaniu głębokiego wykopu.Modyfikację wdrożono i uzyskano bardzo pozytywne rezultaty. Słowa kluczowe: głębokie wykopy, ściany szczelinowe, technologia wykonania wykopu, modyfikacja metody top & down. Abstract. The required stability of deep excavation scan be ensured by the housing diaphragm walls. These walls are not only rigid and tight housing, but also an effective element of load-bearing walls to support floors of underground and ground floors. One method to perform a deep pit with diaphragm walls housing is a method Top & Down. This method consists of simultaneously building underground and the ground floors.With the expansion of the building, which is the subject of this article, we made a modification of the method. The purpose of this modification is to avoid any upheaval, mainly diaphragm walls, after the deep trench. Modification implemented and the results of this are very positive. Keywords: deep excavations, diaphragm walls, excavation technology of construction,modification of themethodTop&Down.funkcje: 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: podhorecki@utp.edu.pl Rozbudowa zabytkowej kamienicy na warszawskiej Starówce z wykorzystaniem ścian szczelinowych i zmodyfikowanej metody budowy top & down Expansion [...]

 Strona 1  Następna strona »