Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Sołtysik"

Alkaline hydrolysis as a valuable method of recycling polyethylene terephthalate Hydroliza alkaliczna cenną metodą recyklingu poli(tereftalanu etylenu) DOI:10.15199/62.2016.6.15


  A brief review, with 30 refs., of methods for decompn. of the title polymer to terephthalic acid and ethylene glycol. Zaprezentowano metody przetwarzania odpadowego poli(tereftalanu etylenu) ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu hydrolitycznego. Opisano warunki prowadzenia procesu zasadowej depolimeryzacji PET, w których możliwe jest otrzymywanie kwasu tereftalowego oraz glikolu etylenowego. Politereftalan etylenu (PET) jest tworzywem sztucznym należącym do poliestrów. Dzięki korzystnym właściwościom fizycznym znalazł on szerokie zastosowanie jako materiał opakowaniowy przeznaczony do żywności. Jego przezroczystość podobna do szkła i niewielka gęstość, w połączeniu z elastycznością i odpornością mechaniczną sprawiają, że opakowania z tego tworzywa są odporne na stłuczenia. Stanowią też dobrą barierę dla gazów, co umożliwia wykorzystywanie PET do pakowania i przechowywania napojów gazowanych. Może on być stosowany także w połączeniu z innymi materiałami, m.in. z surowcami tekstylnymi, co wpływa na wzmocnienie ich wytrzymałości1, 2). Szerokie wykorzystanie PET w wielu dziedzinach życia powoduje wzrost ilości odpadów na składowiskach śmieci. Najwięcej odpadów z materiałów polimerowych dostarcza przemysł opakowaniowy, budownictwo, elektrotechnika, przemysł motoryzacyjny oraz rolnictwo3, 4). Szacuje się, że w 2018 r. ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyniesie 800 Gg, z czego, przy założeniu obecnej struktury odpadów, 168 Gg stanowić będą odpady typu PET5, 6).PET jest tworzywem szczególnie odpornym na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych, przez co jego odpady zalegają w niezmienionej postaci na wysypiskach, tworząc tym samym bardzo uciążliwe i trwałe zanieczyszczenie środowiska. Nie ulegają one bowiem procesowi biodegradacji ani rozkładowi naturalnemu. Jednocześnie, koszt wytworzenia kwasu tereftalowego (TA) oraz glikolu etylenowego (EG), a więc surowców do produkcji PET, jest stosunkowo wysoki. Świato[...]

Catalytic properties of zirconium compounds Katalityczne właściwości związków cyrkonu DOI:10.15199/62.2016.8.28


  A review, with 71 refs., of uses of selected Zr compds., esp. ZrO2, in catalysis. Dokonano przeglądu informacji literaturowych związanych z wykorzystaniem wybranych związków cyrkonu w katalizie ze szczególnym uwzględnieniem tlenków cyrkonu. Omówiono specyficzne właściwości tych związków, których następstwem jest ich wysoka zdolność katalityczna. Związki cyrkonu znajdują obecnie znaczące miejsce w wielu dziedzinach przemysłu. Wynika to z ich właściwości mechanicznych oraz chemicznych, w tym braku lub małej toksyczności w porównaniu ze związkami, które zostały przez nie zastąpione. Największe zastosowanie mają tlenki oraz uwodniony tlenek cyrkonu, a nieco mniejsze węglan amonowo-cyrkonowy, octan, chlorek, siarczan i fosforan cyrkonu oraz fluorek potasowo-cyrkonowy. Ditlenek cyrkonu, ZrO2, uwodniony oraz nieuwodniony, wykorzystywany jest w obszarach podanych w tabeli1-21). Ditlenek cyrkonu znalazł szerokie zastosowanie w niektórych dziedzinach katalizy, w innych trwają próby jego wykorzystania. Niejednokrotnie jest on stosowany jako dodatek do katalizatorów złożonych lub nośników. Można jednak podać liczne przykłady wykorzystania go jako katalizatora monoskładnikowego1). Czysty ZrO2 katalizuje takie reakcje, jak synteza α-olefin z alkoholi, otrzymywanie 1-butenu z 2-butanoaminy, acetonitrylu z trietyloaminy, alkoholu allilowego z epichlorohydryny propylenu, redukcja aldehydów i kwasów karboksylowych, estryfikacja, aminowanie, uwodornienie olefin i dienów wodorem, uwodornienie CO2 i kwasów aromatycznych do aldehydów. Katalityczne otrzymywanie alliloaminy z 1-amino- -2-propanolu odznacza się najkorzystniejszymi parametrami procesu, a w grupie katalizatorów tlenkowych ZrO2 charakteryzuje się w tym przypadku najwyższą konwersją i selektywnością. Zastosowanie ditlenku cyrkonu w układach złożonych jest równie rozległe, jak czystego ZrO2. Przykłady to: alkilowanie benzenu propenem, odwodnienie alkoholi, kraking węglowodorów, iz[...]

Direct method for production of zirconyl nitrate from zirconium silicate Bezpośrednia metoda otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu DOI:10.15199/62.2016.4.22


  ZrSiO4 was treated under lab. conditions with concd. HNO3 optionally after addn. of H2SO4, HCl or HF at 150°C under 0.3-0.65 MPa for 1-3 h to produce ZrO(NO3)2 sepd. then from reaction mixt. by evapn., centrifugation, crystn. and filtration. The Zr recovery was up to 90%. Use of pure HNO3 was recommended to avoid formation of other salts. Opracowana metoda polega na otrzymywaniu azotanu cyrkonylu bezpośrednio z krzemianu cyrkonu w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury. Pozwala to na otrzymanie produktu końcowego z pominięciem wysoce energochłonnych etapów, stosowanych w znanych metodach kwaśnych i alkalicznych. Przebadano wpływ warunków prowadzenia procesu na jego wydajność i wyznaczono optymalne warunki procesu. Związki cyrkonu znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Azotan cyrkonylu jest szeroko wykorzystywany w syntezie związków cyrkonowych, stosowanych następnie m.in. w układach katalitycznych, medycynie, farbiarstwie, przemyśle garbarskim, celulozowo- papierniczym oraz w ceramice. Ponadto znajduje on zastosowanie w syntezie materiałów o nanodrobnych cząstkach, np. ZrO2 metodą zol-żel1-3). Opisano sposób otrzymywania azotanu cyrkonylu w wyniku reakcji tetrachlorku cyrkonu lub chlorku cyrkonylu z kwasem azotowym lub tlenkami azotu w obecności wody4). Proces można przedstawić za pomocą reakcji (1) i (2): Z rOCl2 + 2HNO3 → ZrO(NO3)2 + 2HCl (1) Z rCl4 + 2HNO3 + H2O → ZrO(NO3)2 + 4HCl (2) Tworzący się chlorowodór, wraz z wodą i nadmiarem kwasu azotowego, jest odpędzany z mieszaniny przez ogrzewanie. Po odparowaniu otrzymuje się biały krystaliczny proszek azotanu cyrkonylu. Uzyskiwanie soli cyrkonowej tą metodą wiąże się z koniecznością wcześniej[...]

 Strona 1