Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika Tabak"

Odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania jako źródło wodorozpuszczalnej frakcji wybranych pierwiastków DOI:10.15199/62.2018.11.21


  Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na właściwości są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych1). W 2016 r. na jednego mieszkańca Polski przypadały 303 kg zebranych odpadów komunalnych2). W skali kraju, w 2016 r. zebrano o 7,3% więcej odpadów niż w 2015 r. i o 16,0% więcej niż w 2010 r.2, 3). Choć w ciągu ostatnich lat zwiększeniu uległ udział odpadów zbieranych selektywnie (z 8,6% w 2010 r. do 23,4% w 2015 r. i 25,2% w 2016 r.2, 3)), to wciąż duża cześć odpadów komunalnych nie podlega Seven municipal wastes after mech. and biol. stabilization (grain size up to 20 mm) were dried, mech. disintegrated and extd. with redistd. H2O. The exts. were studied for pH, elec. condy., and contents of org. C and 13 elements. The results were compared with only mech. treated wastes and composts. The stabilized wastes had medium salinity and lowest content of water-soluble fraction of org. C. The contents of P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cr and Ni in the exts. were lower by 27-81% in relation to the only mech. treated waste but higher (by 0.3-464%) contents of Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Mn, C and Ni than the exts. obtained from compost. The stabilized waste had also lower content of H2O-sol. fraction of P, K and Fe (by 56-85%) than the compost. Przeprowadzono badania właściwości chemicznych wodnych wyciągów pozyskanych ze stabilizatów otrzymanych w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Porównanie stanowiły wyciągi uzyskane z odpadów po mechanicznym przetworzeniu i z kompostów. Wszystkie odpady wykazywały alkaliczny charakter. Stabilizaty wykazywały średnie zasolenie w porównaniu z pozostałymi materiałami. Stabilizaty cechoaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; bUniwersytet Przyrodniczy[...]

Właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® i jego wpływ na plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2019.6.11


  Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie w elektrowniach1), jednak jego odmiany o niskiej wartości energetycznej i dużej zawartości kwasów huminowych (KH) mogą być wykorzystywane jako źródło materii organicznej. Rolnicza wartość węgla brunatnego zależy przede wszystkim od właściwości KH. Do celów nawozowych, z uwagi na dużą zawartość KH i wynikające z tego faktu podobieństwo do substancji próchnicznych gleby, korzystne jest stosowanie ziemistej odmiany węgla brunatnego. Substancja organiczna tej odmiany cechu- Barbara Filipek-Mazura, Monika Tabaka,*, Grażyna Żukowskab, Krystyna Ciarkowskaa, Katarzyna Sołek-Podwikaa 98/6(2019) 921 Dr hab. inż. Krystyna CIARKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Specjalność - gleboznawstwo, ochrona gleb. Dr hab. inż. Grażyna ŻUKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest kierownikiem Zakładu Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami (Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie). Specjalność - gleboznawstwo, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb, gospodarka odpadami. Table 1. Properties of soils Tabela 1. Właściwości gleb Parametr Gleba lekka Gleba średnia Piasek, % mas. 77 35 Pył, % mas. 20 51 Ił, % mas. 3 14 pHKCl 5,1 5,4 Ca2+, mmol(+)/kg 23,24 29,63 Mg2+, mmol(+)/kg 3,03 7,31 Na+, mmol(+)/kg 0,15 0,28 K+, mmol(+)/kg 3,01 5,56 Hh, mmol(+)/kg 20,6 22,5 P przyswajalny, mg/kg 192 160 K przyswajalny, mg/kg 155 276 C ogółem, g/kg 10,05 9,31 N ogółem, g/kg 0,97 0,83 Ckf, % mas. 0,255 0,201 Ckh, % mas. 0,2[...]

 Strona 1