Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Kamiński"

Globalne ocieplenie a efektywność energetyczna budynku biurowego


  Ciągły wzrost temperatury na Ziemi oraz wzrost stężenia gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka to kwestie, które wymagają szczególnej uwagi. Artykuł odnosi się do przyczyn globalnego ocieplenia i substancji sklasyfikowane jako gazy cieplarniane (GHG). Zwrócono także uwagę na wzrost globalnego zapotrzebowania na energię pierwotną, spowodowane potrzebami przemysłu i klientów indywidualnych. Przeanalizowano europejskie i krajowe przepisy w zakresie efektywności energetycznej, zarówno w zakresie projektowania jak i użytkowania budynków. Ważnym jest, aby działania proefektywnościowe miały przełożenie także na inne kontynenty i aby regulacje prawne szły w parze zarówno z technologią i dobrą praktyką inżynierską.1. Wst.p [...]

Koncepcja bańki jako odmienne podejście do zintegrowanego zarządzania środowiskowego w rafineriach DOI:10.15199/62.2016.9.1


  Konkluzje dotyczące BAT dla przemysłu rafineryjnego, opublikowane w październiku 2014 r. jako Decyzja Komisji Europejskiej, pozwalają na wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania emisjami w rafinerii, tzw. koncepcji bańki. W USA była ona znana już w latach 70. XX w., jednak w Europie trudno znaleźć literaturę objaśniającą koncepcję bańki w praktyce. W artykule przedstawiono historię rozwoju tej koncepcji, jej podstawowe zasady i korzyści potencjalnie osiągalne przez operatorów instalacji. W celu zilustrowania funkcjonowania bańki, podano przykłady jej użycia w celu obliczenia faktycznych i dopuszczalnych wartości emisji SO2 i NOx. W Polsce dotychczas nie analizowano w szczegółach tej koncepcji w odniesieniu do rafinerii. Przedstawione propozycje mogą być przydatne zarówno dla operatorów instalacji, jak i dla właściwych organów wydających pozwolenia zintegrowane. Dla firm może to być cenna wskazówka w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób zarządzać emisjami do powietrza, zaś właściwe organy mogą tu znaleźć dodatkowe wyjaśnienia, w jaki sposób interpretować przepisy europejskiego prawa ochrony środowiska w zakresie bańki. Produkcja przemysłowa, a w szczególności działalność związana z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej oraz przerobem ropy naftowej, nieodłącznie wiąże się z problemem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Procesy rafineryjne, począwszy od destylacji rurowo-wieżowej, poprzez krakowanie, reformowanie, po głęboką przeróbkę z wykorzystaniem wodoru, wymagają istotnych nakładów energetycznych. Ze względu na fakt, iż zapotrzebowanie to jest duże oraz stałe w czasie, najbardziej racjonalnym sposobem pozyskania energii jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach stałych, ciekłych lub gazowych, z wykorzystaniem własnych paliw z destylacji i konwersji w procesie rafinacji ropy naftowej. Warunki prowadzenia procesu spalania oraz zawartość związków siarki, azotu i składników mineralnych powoduj[...]

Wizja rozwoju rafinerii do 2050 r. DOI:10.15199/62.2019.6.1

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię przemysłu naftowego, w tym rafineryjnego, oraz prognozę jego rozwoju do 2050 r. Zobrazowano prognozy dla zużycia ropy naftowej jako nośnika energii pierwotnej oraz paliwa transportowego, a także dominującą rolę produktów naftowych w światowej gospodarce. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, w tym ograniczające emisję i mające wpływ na ten sektor przemysłu oraz udział nowej generacji biopaliw w ogólnym bilansie paliw i użycie nowych surowców do ich produkcji. Opisano raport Fuels Europe, który jest jednocześnie wizją ścieżki ewolucji branży rafineryjnej i paliw płynnych do 2050 r. Nie wszyscy ludzie rozumieją znaczenie przemysłu rafineryjnego, myśląc że ropa naftowa służy tylko do produkcji paliw, szczególnie transportowych1-16). Wszystko co nas otacza, m.in. tworzywa, kompozyty, szkło, leki, meble, materiały budowlane, izolacyjne i materiały odzieżowe, jest bezpośrednio lub pośrednio (również coraz częściej gaz ziemny) wyprodukowane z ropy naftowej. W związku z tym zastąpienie w przyszłości tego surowca będzie trudne. Według różnych źródeł literaturowych6, 7, 11, 14, 17-31) w 1837 r. powstał pierwszy handlowy zakład ropy, destylujący ropę naftową do parafiny. W 1847 r. szkocki chemik James Young zauważył naturalny wyciek ropy naftowej w kopalni Riddings Colliery w Alfreton, z której destylował lekki "cienki" olej nadający się do użycia jako olej lampowy, jednocześnie pozostawiając "grubszy" olej odpowiedni do smarowania maszyn. Warto w tym miejscu podkreślić, że ropa naftowa swój sukces zawdzięcza również naszym rodakom, a mianowicie Ignacemu Łukasiewiczowi, który jako pierwszy przeprowadził proces jej destylacji i otrzymał naftę. Ta z kolei znalazła zastosowanie m.in. do oświetlania. Pierwsza lampa naftowa zapłonęła w marcu 1853 r. w aptece Mikolascha we Lwowie, a później oświetlono szpital we Lwowie, gdzie 31 sierpnia tego samego roku wykonano pierwszy raz przy niej zabieg operacyjny6, [...]

Odpowiedzialność za smog DOI:10.15199/62.2019.6.2

Czytaj za darmo! »

Każdego roku do atmosfery ziemskiej dostaje się wiele ton różnego rodzaju substancji stałych, ciekłych i gazowych, w tym zanieczyszczeń. Pochodzą one zarówno ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. Do naturalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza się wybuchy wulkanów, pożary lasów, stepów, cząstki gleb i skał unoszone przez wiatr oraz pochodzące z rozkładu substancji organicznych, ale także pyłki kwiatowe, bakterie i drobnoustroje. Do źródeł antropogenicznych zalicza się przede wszystkim przemysł, komunikację, rolnictwo oraz gospodarkę komunalną. Spalanie paliw stałych (w szczególności węgla), często stosowane do opalania zakładów w celu wytworzenia ciepła technologicznego, zapewnienia warunków procesowych oraz ogrzewania domostw, w połączeniu z warunkami atmosferycznymi, czynnikami meteorologicznymi (zwłaszcza w sezonie zimowym) jest przyczyną dużej zawartości zanieczyszczeń utrzymujących się w powietrzu nad obszarami miejskimi przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy.Pod koniec lat 60. XX w. wiele państw (m.in. Wielka Brytania po "epizodzie" z grudnia 1952 r., gdy średniodobowe stężenie SO2 i pyłu całkowitego osiągnęło poziom 5000 μg/m3) rozpoczęło działania w kierunku tworzenia prawa w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza. Od tego czasu jakość powietrza w Europie uległa znacznej poprawie, w dużej mierze dzięki skutecznym przepisom międzynarodowym, europejskim implementowanym na narodowe legislacje oraz przepisom krajowym. Stwierdzono, że problem zanieczyszczenia powietrza można rozwiązać wyłącznie dzięki współpracy międzysektorowej przy zaangażowaniu wszystkich stron, ale także w ramach współpracy międzynarodowej. Postęp technologiczny, który częściowo był zainspirowany przepisami legislacyjno-prawnymi, przyczynił się również do poprawy powietrza na świecie i w Europie. Obecnie w celu ochrony klimatu i monitorowania ilości i wielkości zanieczyszczeń wprowadza się wskaźniki jakości powie[...]

Wpływ zwartości bryły budynku mieszkalno-usługowego na wskaźnik E sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Czytaj za darmo! »

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, potrzebnego do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku jes[...]

Niekonwencjonalne sposoby ogrzewania kościołów wykorzystujące ciepło od ludzi

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, szczególnie w nowo wznoszonych budowlach, można uzyskać przez poszukiwanie i stosowanie niekonwencjonalnych sposobów ogrzewania obiektów sakralnych [4]. PRZEZ POJĘCIE samoogrzewalność rozumiemy stan wymiany ciepła w pomieszczeniu, w którym całkowite straty ciepła są równoważone ciepłem emitowanym przez organizmy żywe. Wysokość tej [...]

 Strona 1  Następna strona »