Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"IWONA KOT"

Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/SiC w roztworze Ringera


  Magnez, stop AZ91 oraz kompozyty typu AZ91/SiC ulegają aktywnemu roztwarzaniu w roztworze Ringera w temperaturze 36,7°C. Stop magnezu AZ91 dzięki obecności fazy β-Mg17(Al, Zn)12 ma lepszą odporność na korozję niż czysty magnez. Faza β-Mg17(Al, Zn)12 ulega pasywacji, co utrudnia korozję materiału. Obecność węglika krzemu SiC w kompozytach typu AZ91/SiC nie ma istotnego wpływu na odporność korozyjną w roztworze Ringera w porównaniu do stopu AZ91. Słowa kluczowe: magnez, AZ91, kompozyt AZ91/SiC, mikrostruktura, korozja lokalna Corrosion of AZ91 alloy and composite AZ91/SiC in Ringer solution Magnesium, AZ91 alloy and composite materials AZ91/SiC undergo active dissolution in Ringer solution at 36,70C. The corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy is determined by β-Mg17(Al, Zn)12 phase. This phase easily undergoes the passivation, hence hinder the corrosion process of AZ91 alloy. However, the presence of SiC in composite AZ91/SiC does not have essential infl uence on its corrosion resistance in Ringer solution compare to corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy. Keywords: magnesium, AZ91, AZ91/SiC composite, microstructure, local corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Stopy magnezu ze względu na dobre właściwości mechaniczne oraz małą gęstość (od 1,74-2,0 g/cm³) znalazły zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, lotniczym, a także elektronice. Jednakże w ostatnich latach stopy magnezu przyciągają wielką uwagę jako nowy rodzaj biomateriałów, które ulegają biodegradacji [1-3]. Stanowią nowoczesną propozycję materiałów, które po zakończeniu leczenia są w naturalny sposób usuwane z organizmu. Materiały te są biozgodne, w ludzkim ciele mogą być stopniowo rozpuszczone, [...]

Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowych


  Magnez i stop magnezu AZ91 ulegają aktywnemu roztwarzaniu w wodnych roztworach zawierających jony chlorkowe. Stop magnezu AZ91 dzięki obecności fazy β-Mg17Al12 ma lepszą odporność na korozję niż czysty magnez. Faza β-Mg17Al12 ulega pasywacji, co utrudnia korozję materiału. Badania chronoamperometryczne wykazały, że na korozję najbardziej podatna jest osnowa α-Mg. Słowa kluczowe: magnez, AZ91, mikrostruktura, korozja lokalna Corrosion behaviour of magnesium and AZ91 alloy in aqueous solution containing chloride and sulfates ions Magnesium and magnesium alloy AZ91 undergo the active dissolution in the aqueous solution containing the chloride and sulfate ions. The higher corrosion resistance of AZ91 alloy than pure magnesium is related with the presence of β-Mg17Al12 phase. This phase easily undergoes the passivation process and hinder the corrosion of alloy. Chronoaperometry measurements have revealed that the matrix α-Mg is the most susceptible to corrosion 0.1M Na2SO4. Keywords: magnesium, AZ91, microstructure, local corrosion ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Stopy magnezu ze względu na stosunkowo dobre właściwości mechaniczne i małą gęstość, znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, lotniczym, elektronice itp. Pomimo dobrych właściwości mechanicznych, stopy magnezu wykazują wysoką podatność na korozję, co jest przyczyną [...]

Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych

Czytaj za darmo! »

Stopy magnezu ze względu na swoje właściwości mechaniczne stały się w ostatnich latach pożądanym materiałem konstrukcyjnym w wielu gałęziach przemysłu. Do niewątpliwych zalet magnezu należy jego mała gęstość (d = 1,74 g·cm3). Właściwość ta czyni magnez oraz jego stopy materiałem chętnie stosowanym w przemyśle samochodowym oraz lotniczym [1÷4]. Niewielki ciężar właściwy oraz biokompatybilność stanowią przesłankę do wykorzystania biomedycznych stopów magnezu w roli implantów. Stanowią one nowoczesną propozycję materiałów, które po zakończeniu leczenia są w naturalny sposób usuwane z organizmu. Materiały te są biozgodne, w ludzkim ciele mogą być stopniowo rozpuszczone, wchłonięte lub wydalone, więc nie istnieje potrzeba ponownej operacji, która miałaby na celu usunięcie implantu [5, 6]. Obecnie dostępne stopy magnezu były badane w różnych zastosowaniach biomedycznych. Powodzeniem zakończyły się badania kliniczne prowadzone na zwierzętach, u których zastosowano biodegradowalne stenty magnezowe [7, 8]. Pierwsze badania kliniczne tego typu przeprowadzono również na ludziach [9÷11]. Stopy magnezu były również badane jako implanty kostne [12, 13] i wykazano, że mogą one być stosowane w różnych wersjach, np. śruby, płyty lub inne elementy podtrzymujące i łączące. Jednym z ważniejszych problemów w stosowaniu stopów magnezu do implantacji jest ich korozja w organizmach żywych [14]. Korozja stopów magnezu w środowisku wodnym przebiega zgodnie z reakcją: Mg(s) + 2H2O(aq) ↔ Mg(OH)2 + H2(g) (1) Stosując stopy magnezu jako implanty należy zwrócić szczególną uwagę na ich skład chemiczny. Ze względu na to, że korozja stopów magnezu w roztworach fizjologicznych jest intensywna, materiały te nie powinny zawierać pierwiastków, które po dostaniu się do organizmu człowieka powodowałyby reakcje alergiczne lub były toksyczne. Zwiększenie odporności korozyjnej stopów magnezu można osiągnąć przez zabezpieczenie ich powierzchni za pomocą od[...]

 Strona 1